Образец составления - Индивидуального маршрута развития одаренного ребенка на тувинском языке

Тускай чаянныг уругнуң сайзыраар индивидуалдыг ѳѳредиглиг
маршруду
Тайылбыр бижик
Индивидуалдыг ѳѳредиглиг маршрут «Программой работы с
одаренными детьми» РФ-ың №3266-1 10.07.1992 «Об образовании»
деп дүрүмүнге чагырткан документи-биле тургустунган.
Индивидуалдыг ѳѳредиглиг маршруттуң сорулгазы: уругнуң
бодунуң сайзыралынга, тускай билиглерин улам-быжыдыгып, бот-
тускайлаң талаларын сайзырадыырынга дузалажыыры.
Сорулгалары:
1. Уругга, эртемнерни чергелештирер чада бар деп билигни
билиндирип ѳѳредири.
2. Уругга, бодунуң сайзырааарынга дыштыг черни берип,
чогаадыглыг ажылын улам сайзырадыыры.
Өѳреникчиниң онзагай сайзыралы
ФИО: Салчак Онзагай
Тѳрүттүнген хүнү, айы, чылы: 31.05.2014
Уруг-биле ажыл-чорудулга кылыр башкызы:
Ада-иезиниң ат-сывы: Салчак Орлан, Салчак Уран-Сай
Уругнуң тускай чаянны: угаан ажылы бедик
Тускай чаянныг уругнуң чуруу (портреди): чүве утпас, эки
угаанныг; дылының сайзыралы эртежик; сѳс курлавыры
сайзыраңгай, хѳй; ѳѳредилгеге чүткүлдүг; эртемнерни дүрген
шиңгээдип алыр; угаап шиңгээдири бедик; сонуургалы күштүг.
Туралыы: номчуттунарынга ынак, чогаадыкчы хѳѳңнүү бар: шүлүк,
бичии чогаал бижиир, тывызыктар.
Билири: дүрген чүвелерни сайгарып билип алыр; угаанынга үр үе
иштинде сактып алган болур; (запоминание и быстрое овладение
материалом)
Психологтуг онза чүүлу:
1. Эртемнерни делгеми-биле шиңгээдип алыры-биле аңгыланып
турар.
2. Угаан сайзыралы быжыг;
3. Сѳс курлавыры сайзыраңгай;
4. Кандыг-бир чүвеге кичээнгейи бедик.
Кадыының күш байдалы: күш байдалы быжыг.
Чурттап турар оран-савазы: ѳг-бүлези-биле улуг 3 ѳрээлдиг
бажыңныг, Онзагай боду аңгы ѳрээлдиг, ол аңаа ажылын кылып
турар.
Эртем-шинчилел кылганының түңнели:
1. Кѳрүдүлге билииниң хевири - бедик
2. Угаан сайзыралы - бедик
3. Чогаалдар сайгарарынга, тургузарынга бергедешпес
4. Кандыг-бир чүвеге кичээнгейи - бедик
5. Бичии моториказы - сайзыраңгай
6. Тодаргай чечен-мерген угааны - бедик
7. Угаанының тодаргай ажыл-чорудулгазы - бедик
8. Үн-сайзыралы - бедик
Ажыл чорудулгазының хевири: класс иштинге болгаш класстан
дашкаар ажыл-чорудулга; бот болгаш бѳлүк-биле ажыл.
Ажыл-чорудулгага ажыглаттыннар аргалар болгаш методтар:
оюн, тренинги, чогаадыкчы ажыл, шинчилел ажылы, ажык кичээл,
экскурсия, практиктиг кичээл, хайгаарап шинчилээли,
(эвристическая беседа), чедип алган ажылын түңнээри.
Ажыл - чорудулганың түңнели: уруг-биле планнаттынган дес-
дараалашкак ажыл-чорудулгазының түңнели бедик болган,
ажыглаттынган аргалар кол сорулгазын быжыглаткан.