Я учительница 4 класса

Кыргыз тили 1-чейрек. 33 саат 8 жума 2күн
Өтүлүүчү сабактын
мазмуну
Сааты
Өтүү
мөөнөтү
Өтүлгөн
мөөнөтү
Сабактын максаты
Көрсөтмө
куралдар
1
Тил. Кеп. Текст .
1
Тил, кеп, текст жөнүндө маалымат алат. Оозеки жана
жазуу түрүндө болорун билет. Кептин булактары
жөнүндө маалыматка ээ болот. Өз оюн жазуу жана
оозеки түрүндө баяндап бере алат.
таблица
карточка
2
Кептин түрлөрү. Көнүгүү
иштөө.
2
3
Текстке план түзүү.
1
Текстин мазмундук бөлуктөрүнүн чегин ажыратууну,
ага карата план түзүүнү үйрөнөт. Тексттин түрлөрү
жөнүндө билимдерге ээ болот. Текст боюнча өз оюн
эркин айтып берет.
сүрөттөр
4
Тексттин түрлөрү.
Көнүгүү иштөө
2
5
Жат жазуу.
Ката менен иштөө.
2
Орфографиялык жана каллиграфиялык билгичтик-
тери текшерилип, баалоо жүрөт. Туура, сулуу,
катасыз жазып,өз каталарын текшере алат.
Жат жазуу
жыйнагы
6
Сүйлөм .
1
Сүйлөм жөнүндө маалыматтар менен таанышат.
Оюн эркин айтып бере алат.
таблица
7
Сөз айкашы .
1
Сөз айкашы жөнүндөгү билимдерге ээ болот.
Сүйлөмдөрдү сөз айкаштарына ажырата алат.Өз
алдынча сүйлөм түзөт.
Таблица
8
Сүйлөм мүчөлөрү.
1
Сүйлөм баш жана айкындооч мүчөлөрдөн турарын
билет.Сүйлөмдөн таап, талдоо жүргүзөт.
Карточка
9
Бир өңчөй мүчөлүү сүйлөм.
1
Бир өӊчөй мүчөлүү сүйлөмдөр менен таанышат.
Аларды туура жазат, сүйлөм боюнча талдоо жүргүзөт.
Таблица
10
Жай сүйлөм
1
Жай сүйлөм менен таанышат.Текст боюнча өз оюн
айта алат. Туура, сулуу көчүрүп жазат.
Таблица
11
Суроолуу сүйлөм.
1
Суроолуу сүйлөм менен таанышат. Ыр боюнча
түшүнүгүн кеӊири баяндап берет.
Карочка
12
Буйрук сүйлөм
1
Буйрук жана илептүү сүйлөмдөр боюнча маалымат-
тарга ээ болот. Ыр, текст боюнча өз оюн жыйынтык-
тап айтып берет.
Таблица
Сүрөттөр
13
Илептүү сүйлөм
1
14
Жөнөкөй жана татаал
сүйлөм.
1
Жөнөкөй жана татаал сүйлөм жөнүндөгү маалымат-
тар менен таанышат. Текстти окуп, түшүнүгүн кеӊири
Таблица
Сүрөттөр
толуктап айтып берет.
15
Жат жазуу.
Ката менен иштөө.
2
Орфографиялык жана каллиграфиялык
билгичтиктери текшерилип, баалоо жүрөт.
Карточка
16
Жалаң жана жайылма
сүйлөм.
1
Жалаӊ жана жайылма сүйлөмдөр менен таанышат.
Текстти окуп,сүйлөмдөрдү айырмалап,текст боюнча
түшүнүгүн айтат.
Жат жазуу
жыйнагы
17
Төл жана бөтөн сөз.
1
Төл жана бөтөн сөз жөнүндөгү маалыматтарга ээ
болот.Аларды катыштырып сүйлөм түзө алат. Текст
боюнча оз оюн айтып бере алат.
Таблица
18
Бөтөн сөздүн жазылышы.
1
Бөтөн сөздүн жазылышы туурасында түшүнүк алат.
Тыныш белгилерин эсине сактайт.Суроону туура
берүү менен туура талдоо жүргүзөт.
Таблица
Карточка
19
Сөз.
1
Сөз жөнүндө түшүнүккө ээ болот. Сөздөн сүйлөм
түзүлөт.Суроолорго так жооп берет.
Сүрөттөр
20
Тыбыш жана тамга.
.
1
Тыбыш жана тамга жөнүндөгү билимдери бекем-
делип, жаӊы маалыматтарга ээ болот. Сөздөргө
тыбыштык талдоо жүргүзөт.
Таблица
Карточка
21
Үндүү жана үнсүз
тыбыштар.
1
Үндүү жана үнсүз тыбыштар жөнүндөгү билимдери
бекемделет. Көнүгүүлөрдү аткарууда алган билим-
дерин бекемдеп,текст боюнча оюн кеӊейтип айтып
берет.
Таблица
22
Үндүү тыбыштар.
1
Үндүү тыбыштар жөнүндөгү маалыматтары кеӊей-
тилет, тыбыштык талдоо жүргүзүүгө машыгат.Текст
боюнча сөздөргө тыбыштык талдоо жүргүзөт.
Карточка
23
Кыска жана созулма
үнсүздөр.
1
Кыска жана созулма үндүү тыбыштар жөнүндөгү
маалыматтары кеӊейтилет,тыбыштык талдоо жүр-
гүзүүгө машыгат.Кыска жана созулма үндүүлөрдү
аныктай алат.
Сүрөттөр
24
Жумшак жана каткалаӊ
үнсүздөр.
1
Жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр жөнүндөгү маалы-
маттары бекемделип, жаӊы билимдерге ээ болот.
Тыбыштык талдоо жүргүзөт.
Таблица
25
Түгөйлүү үнсүздөр.
1
Түгөйлүү үнсүздөр жөнүндөгү маалыматтарга ээ
болот. Аларды сөздө жазууда,айтууда айырмалай
алат.
Карточка
26
Чейректик жат жазуу
1
Орфографиялык жана каллиграфиялык
билгичтиктери текшерилип , баалоо жүрөт.
жат жазуу
жыйнагы
27
Чейректик кайталоо
2
Билимдери текшерилет, бааланат.
Карточка.
Кыргыз тили 2 чейрек. 7 жума 4 күн
Өтүлүүчү сабактын
мазмуну
Сааты
Өтүү
мөөнөтү
Өтүлгөн
мөөнөтү
Сабактын максаты
Көрсөтмө
куралдар
Эскертүү
1
Алфавит .
1
Кыргыз алфавити жана тамгалардын катар тарти би
туурасында билет.Текстти окуп,өз оюн айтып берет.
Туура, катасыз жазат.
Таблица
2
Йоттошкон тамгалар.
1
Йоттошкон тамгалар жөнүндөгү билимдери
бекемделет.Аларды тексттен таап, туура айтат жана
көчүрөт.
карточка
3
Айрым үнсүздөрдүн айты-
лышы жана жазылышы.
1
Кээ бир үнсүз тыбыштардын айтылышы жана
жазылышына карата билимдери бышыкталат.
Таблицаны тууралап толтуруп, айтылышы менен
жазылышын айырмалайт.
сүрөттөр
4
Көнүгүү иштөө.
1
5
Муун жана ташымал.
2
Муун жана ташымал, муундун түрлөрү боюнча
билими бышыкталат. Сөздөрдү туура ташымалдап
жазат.Текстти жана ырды окуп,түшүнүп оюн айтат
жана туура жазат.
таблица
6
Көнүгүү иштөө.
1
7
Жат жазуу. Ката менен
иштөө.
2
Орфографиялык жана каллиграфиялык билгичтик-
тери текшерилип, баалоо жүрөт. Кайтарым байланыш
жүргүзөт.
жат жазуу
жыйнагы
8
Сөздүн түзүлүшү.
1
Сөздүн түзүлүшү туурасында маалымат алат. Сөз эки
бөлүктөн турарын түшүнөт.Чыгарма боюнча
түшүнүгүн айтат жана жазат.
таблица
9
Уӊгү жана мүчө.
1
Сөздүн уӊгу жана мүчөсү туурасында алган билими
бекемдейт.Тексттеги сөздөрдү өз алдынча уӊгү
мүчөгө ажыратып көчүрөт.
таблица
10
Сөз жасоочу мүчөлөр.
2
Сөз жасоочу мүчөлөр боюнча кеӊири түшүнүк алат.
Сөз жасоочу мүчөлөрдү пайдаланып, сүйлөмдөрдү
түзүп жазат.
?
11
Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр.
1
Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр боюнча түшүнүк алат,
билими бекемдейт.Сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү
пайдаланып, макалдарды өз алдынча толуктайт.
карточка
?
12
Уңгу сөздүн аяккы тыбы-
шына карата мүчөнүн баш
кы тыбышынын өзгөрүшү.
1
Уӊгу сөздүн аяккы тыбышына карата мүчөнүн башкы
тыбышынын өзгөрүшү боюнча билимге ээ болот.
Алган билимдерин оозеки жана жазуу кебинде
колдоно алат.
Таблица
13
Сөздүн түрлөрү.
1
Сөздүн түзүлүшүнө карай бөлүнүшү боюнча
билимдерге ээ болот.Сөздүн түрлөрүн аныктайт,
сөздөн сөз жаратып сүйлөм түзөт.
Сүрөттөр
?
14
Уӊгулаш сөздөр.
1
Уӊгулаш сөздөр боюнча кеӊири түшүнүк алат.
Тексттен уӊгулаш сөздөрдү табат. Жомокту окуп
түшүнүгүн тактап айтат. Сүйлөм түзөт, жазат.
Карточка
15
Жат жазуу. Ката менен
иштөө.
2
Орфографиялык жана каллиграфиялык билгичтик-
тери текшерилип баалоо жүрөт. Кайтарым байланыш
жүргүзөт.
Сүрөттөр
16
Жөнөкөй жана татаал сөздөр.
1
Жаӊы тема боюнча сөздөрдүн түзүлүшүн билет,
билгичтиги өсөт.Тексттен сөздөрдү аныктайт.
Сулуу, катасыз жазат.
17
Кош сөздөр.
1
Кош сөздөр алардын жазылышы боюнча билимдерге
ээ болот.Текстти боюнча өз оюн эркин айтат.
Жат жазуу
жыйнагы
?
18
Кошмок сөздөр.
1
Кошмок сөздөр алардын жазылышы боюнча билим-
дерге ээ болот.Текстти боюнча сүйлөмдөрдү туура
талдайт.
Таблица
19
Кыскартылган сөздөр.
Көнүгүү иштөө.
2
Кыскартылган сөздөр алардын жазылышы боюнча
билимге ээ болот.Аларды чечмелеп билет жана
сүйлөм түзөт.
?
20
Синонимдер .
1
Синоним сөздөр айтылышы ар башка, мааниси
бирдей сөздөр экенин билет.Ырдан синоним сөздөрдү
таап, көчүрүп жазат жана сүйлөм түзөт.
Таблица
21
Антонимдер.
1
Антоним сөздөр туурасында түшүнүк алат. Ырды
көчүрүп антоним сөздөрдү табат, өз оюн айтат.
Карточка
22
Кайталоо сабак.
1
Билимдери текшерилет, бааланат.
Сүрөттөр
23
Чейректик жат жазуу.
1
Орфографиялык жана каллиграфиялык билгичтик-
тери текшерилип, баалоо жүрөт.Кайтарым байланыш
жүргүзөт.
Таблица
24
Чейректик кайталоо.
2
Билимдери текшерилет, бааланат.
Жат жазуу
жыйнагы
Кыргыз тили III чейрек 4 класс 9 жума 3 күн
Өтүлүүчү сабактын
мазмуну
Сааты
Өтүү
мөөнөтү
Өтүлгөн
мөөнөтү
Сабактын максаты
Көрсөтмө
куралдар
Эскертүү
1
Сөз түркүмдөрү
1
Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат алат. Сөз
байлыгы өсөт.Туура талдоо жүргүзөт.
Таблица
Таблица
Карточка
Таблица
Жат жазуу
жыйнагы
Сүрөттөр
Таблица
Сүрөттөр
Карточка
Таблица
Таблица
2
Зат атооч
1
Зат атооч сөз түркүмү жөнүндө маалымат алат.
Сабаттуу жазууга машыгат.Тексттен зат атоочту таап,
талдайт.
3
Зат атоочтун көптүк санда
өзгөрүшү
1
Зат атоочтун көптүк санда өзгөрүшү боюнча
маалымат алат.Билими, билгичтиги бекемдейт. Текст
боюнча оюн айтат.Туура,катасыз жазат.
4
Зат атоочтун жөндөлүшү
1
Зат атоочтун жөндөлүшү жөнүндө маалымат алат. Ой
жүгүртүүсү калыптанат.Сулуу, таза жазат.
5
Жат жазуу. Ката менен
иштөө
2
Орфографиялык жана каллиграфиялык билгичтик-
тери текшерилип баалоо жүрөт. Кайтарым байланыш
түзөт.
6
Аягы б,в,г,д тыбыштары
менен бүткөн зат атооч
сөздөрдүн жөндөлүшү.
2
Аягы б,в,г,д тыбыштары менен бүткөн сөздөрдүн
мүчө уланганда кандай өзгөрөрүн билет. Сөздөрдү
туура жөндөйт.
7
Орус тили аркылуу кирген
кээ бир сөздөрдүн
жөндөлүшү
2
Орус тилинен кирген айрым сөздөрдүн жөндөлүш
өзгөчөлүктөрү туурасында маалымат алат. Текстти
менен иштейт.
8
Жөнөкөй жана татаал зат
атоочтор жана алардын
жазылышы.
2
Жөнөкөй жана татаал зат атоочтордун жазылышы
жөнүндө маалымат алат.Текстти менен иштеп
түшүнүгүн айтат. Схеманы толтурат.
9
Жөнөкөй жана татаал зат
атоочтордун жөндөлүшү.
2
Жөндөлүш өзгөчөлүгүн айырмалап, кеӊири маалымат
алат.Тексттен зат атоочторду таап, жөндөйт.
10
Этиш
1
Этиш сөз түркүмү жөнүндө маалыматын кеӊейтет.Сөз
байлыгы өсөт.Сабаттуу жазууга машыгат.
11
Этиштин чактары
1
Этиштин чактары жөнүндө маалымат алат. Кыймыл-
аракеттин мезгилин аныктоого көнүгөт.Текст
боюнча чактарга ажыратат.
12
Келер чак
1
Келер чак боюнча маалымат алат. Көнүгүү
аткарат.Ырдагы келер чакты табат.
13
Учур чак
1
Этиштин учур чагы менен таанышып,сабаттуу, таза
жазат.Текстти окуп оюн түшүнүгүн айтат.
Карточка
Сүрөттөр
Жат жазуу
жыйнагы
таблица
таблица
Карточка
Таблица
Карточка
Таблица
Карточка
14
Өткөн чак. Көнүгүү иштөө
2
Өткөн чак этиш менен таанышып оозеки,жазуу кеби
калыптанат.Схеманы туура толтурат.
15
Жат жазуу.Ката менен иштөө
2
Орфографиялык жана каллиграфиялык
билгичтиктери текшерилип ,баалоо жүрөт.
16
Сын атооч.
1
Сын атооч сөздөр менен таанышып,тексттин
мазмунун иликтей алат.Текстти окуп,сын атооч
сөздөрдү таап көрсөтөт да оюн толуктап айтат.
17
Көнүгүү иштөө
1
Өтүлгөн тема боюнча билими бекемдейт.Сөз
байлыгы,ой жүгүртүүсү калыптанат.
18
Катыштык сын атооч
1
Катыштык сын атоочту сүйлөмдүн тутумунан
таап,талдоо жүргүзүүгө машыгат.Суроо берүү менен
ырды окуп өз алдынча оюн топтоп жазат.
19
Көнүгүү иштөө
1
Өтүлгөн тема боюнча билими бекемдейт.Сөз
байлыгы,ой жүгүртүүсү калыптанат.
20
Жөнөкөй жана татаал сын
атоочтор
1
Жаӊы тема боюнча маалымат алат.Көнүгүүлөрдү
иштөөгө калыптанат.Схема боюнча түзүп, айтат.
21
Татаал сын атоочтордун
жазылышы
1
Татаал сын атоочтор жөнүндө кеӊири маалымат
алат.Сөздөн сөз жаратат.Туура, катасыз жазат.
22
Кайталоо
1
Өтүлгөн тема боюнча билими, билгичтиги
бекемделет.Сүйлөмдөрдү туура,сулуу,катасыз жазат.
23
Жат жазуу.Ката менен иштөө
2
Орфографиялык жана каллиграфиялык билгичтик-
тери текшерилет.
Жат жазуу
жыйнак
таблица
24
Сан атооч
2
Сан атооч сөз түркүмү боюнча билимдери бекем
делет,жаӊы маалыматтарга ээ болот.Тексттен окуп,
түшүнүгүн толуктап айтат.
25
Эсептик сан атооч
1
Эсептик сан атооч жөнүндө маалымат алат.
Макалдардын маанисин чечмелөөгө көнүгөт.Өз
алдынча көнүгүү иштөөгө машыгат.
Таблица
карточка
26
Көнүгүү иштөө
1
Алган билимдерди бекемдейт.Сөзгө карата суроону
бере билүүнүн маанисин билет. Көнүгүүнү аткарат.
карточка
27
Иреттик сан атооч
1
Жаӊы тема боюнча маалымат алат.Анын жазылыш
эрежелери менен таанышат.Текстти менен иштейт,
оюн толуктап жооп берет.
Таблица
сүрөттөр
28
Сан атооч сөздөрдүн
жазылышы
1
Сан атооч сөздөрдүн жазылыш эрежесин билет, аны
оозеки жана жазуу кебинде колдонот.Схема боюнча
билип, сүйлөм түзөт,аны жазат.
карточка
29
Кайталоо
1
Сан атооч сөз түркүмү боюнча алган билимдери
бекемделет.
сүрөттөр
30
Чейректик жат жазуу
1
Орфографиялык жана каллиграфиялык
билгичтиктери текшерилип, баалоо жүрөт
Жат жазуу
жыйнак
31
Чейректик кайталоо
1
Билимдери текшерилет, бааланат
Кыргыз тили IV чейрек 4 класс 8 жума 1 кн
Өтүлүүчү сабактын
мазмуну
сааты
Өтүү
мөөнөтү
Өтүлгөн
мөөнөтү
Сабактын максаты
Көрсөтмө
куралдар
Эскертүү
1
Ат атооч
2
Ат атооч сөз түркүмү жөнүндө маалымат алат.
Текстеги зат атооч сөздөрдү ат атоочко айландыр
ып жазат.Жомокту окуп оюн топтоп айтат.
Таблица
карточка
сүрөттөр
карточка
таблица
Жат жазуу
жыйнагы
Таблица
Таблица
Карточка
Таблица
2
Жактама ат атооч
2
Жактама ат атооч жөнүндө жана анын жакталыш
өзгөчөлүгү боюнча маалымат алат.Туура жазат.
Жөндөйт.
3
Жактама ат атоочтун
жөндөлүшү
1
4
Көнүгүү иштөө
1
5
Ат атоочтун жана зат
атоочтун жакталышы
2
Ат атооч жана зат атоочтун жакталышы боюнча
маалымат алат.Жак боюнча талдап,көчүрүп
жазат.
6
Кайталоо
1
Өтүлгөн темалар боюнча билимдерин бекемдейт
7
Этиштин жакталышы
1
Этиштин жакталышын жана үч жак боюнча
өзгөрөрүн билет.Текстти окуп,талдап оюн топтоп
жазат жана айтат.
8
Көнүгүү иштөө
1
Өтүлгөн темалар боюнча бышыктоо жүргүзүлөт.
Сүйлөм түзүп жазат.
9
Жат жазуу.Ката менен
иштөө
2
Орфографиялык жана каллиграфиялык
билгичтиктери текшерилип, баалоо жүрөт
10
Тактооч
2
Тактооч жөнүндө маалымат алат.Көнүгүүлөрдүн
маанисин түшүнүп аткарат.Оюн жыйынтыктап
айтат.
11
Көнүгүү иштөө
1
12
Тактоочтун жазылышы
1
Тактоочтордун жазылышына көӊүл буруп, көнү
гүүлөрдү аткарат.Сөз байлыгы өсөт.Оюн эркин
айтат.
13
Кайталоо
1
14
Сырдык сөздөр
2
Сырдык сөздүн маанисин түшүнүп, көнүгүү
аткарат.Жазуу эрежесин билип көчүрөт.
15
Тууранды сөздөр
1
Тууранды сөздөр жана анын бөлүнүшүн билип,
элестөөсү калыптанат.Турмуш менен байланыш
тырып айтат жана жазат.
16
Көнүгүү иштөө
1
17
Жат жазуу. Ката менен
иштөө
2
Орфографиялык жана каллиграфиялык
билгичтиктери текшерилип баалоо жүрөт.
Жат жазуу
жыйнагы
18
Кызматчы сөздөр
2
Кызматчы сөздөр жөнүндө маалымат алат.Аны
катыштырып сүйлөм түзөт.Өз алдынча иштейт.
Таблица
Таблица
Таблица
19
Жандоочтор
1
Жандоочтордун маанисин билип, аткарган
кызматтарын түшүнөт.Көнүгүү аткарат.
20
Байламталар
1
Жаны тема боюнча маанисин түшүнүп,
сүйлөмдөрдү туура жазат.Схема менен иштейт.
21
Бөлүкчөлөр
1
Бөлүкчөлөр катышкан сүйлөмдөрдү таап,
көчүрүп жазганга машыгат.Текстти окуп оюн
толуктап түшүнүгүн кеӊейтип айтат, жазат.
22
Тест
1
Билимдери текшерилет, бааланат.
Жат жазуу
жыйнагы
23
Чейректик жат жазуу
1
Орфографиялык жана каллиграфиялык
билгичтиктери текшерилип баалоо жүрөт.
24
Чейректик кайталоо
1
Билимдери текшерилет, бааланат.
25
Жыл боюнча өтүлгөндөрдү
кайталоо
1
Жыл ичинде алган билимдерин
текшерүү,жалпылоо, баалоо.