Презентация "УДЕ на уроках калмыцкого языка в начальной школе"

Подписи к слайдам:
УДЕ на уроках калмыцкого языка в начальной школе
 • Шараева Л.Б.,
 • учитель начальных классов
 • МКОУ « Ульдючинская СНГ им.О.Д.Мукаевой»
Граф-схемы и матрицы
 • - обобщать учебный материал на каждом уроке;
 • - устанавливать больше логических связей в материале;
 • - выделять главное и существенное в большой дозе материала;
 • - понимать значение материала в общей системе ЗУН;
 • - выявить больше межпредметных связей;
 • - более эмоционально подать материал;
 • - сделать более эффективным закрепление материала
«Цагда» 2 классин дегтр Окна Б., Әрстин Н. «Зуна амрлһн» текст «Зун»
 • Күүкд-көвүд амрна,
 • көдлнә.
 • Дорҗ хөд хәрүлнә.
 • Альма укр саана.
 • Сурһульчнр совхозд көдлнә.
 • Үдин завсрт уснд өөмнә.
 • Садт күүкд зер-земш
 • цуглулна.
 • Зуна цаг - йир сәәхн цаг.
«Намрин бәәдл» (күүндвр) 4 зүсн малын шинҗ
 • Малын нернь
 • Ю өгнә?
 • Ямаран төл өгнә?
 • Эр, эмин нернднь
 • Насна нерд
 • үкр
 • Үс, мах
 • туhл
 • Үкр
 • Бух
 • цар
 • Һунн, һунҗн, дөнн,
 • дөнҗн
 • хөн
 • Мах, ноос
 • хурһн
 • хөн
 • хуц
 • ирг
 • хурһн
 • Сагсг
 • мөрн
 • мах
 • унhн
 • гүн
 • аҗрһ
 • унhн
 • дааhн
 • темән
 • Мах, ноос
 • ботхн
 • Темән
 • Буур
 • Атн темән
 • Ботхн
 • Темән
 • Буур
Теегин хүврлт. Нармин М.
 • Хальмг тег хойр дәкҗ
 • көкрнә
 • Мал җилд хойр дәкҗ сәәрнә.
 • Хурин хөөн ноһан көкрнә.
 • Намрин тег өвәрц бәәдлтә.
 • Иим сәәхн тег!
Хамгин халун бәәрн. (шог келвр)
 • Оля Вова хойр класстан дежурн бәәҗ
 • Оля цецгүдин тоосинь арчҗ
 • Цецгүд даарчана гиҗ санна
 • Хамгин халун бәәрн альдв?
 • Классин самбрин өөр.
 • Нанд даңгин халун болна
Девәлә. I-гч әӊг .Н.Д.Аристаева, Н.Г. Конкаева, М.Г. Мадеева, под рук.к.п.н.Т.Н.Джамбиновой
 • Зурмна тускар күүндий. 104-гч халх
 • Нернь
 • теҗәл
 • чинрнь
 • бәәрн
 • дәәсн
 • ичән
 • зурмн
 • Өвсн,
 • буудя
 • Әәмтхә,
 • саг
 • Нүкн,
 • ташу нүкн,
 • Цоонг
 • 2 м.үлү малтна
 • Күрн,
 • Арат,
 • ноха,
 • элә
 • Лу сарла ичәнәсн һарна,
 • Үрс сарин халунд - орна
Гөрәснә тускар медий.112 халх.
 • Гөрәсн
 • 60-70 дууна һазрт гүүһәд, гесән цадхна
 • Оон
 • Эр
 • Хамрнь монтхр
 • 2 шовһр өвртә
 • Үнрчләд ус олҗ авна
 • Өврнь билцгүдин бәәдлтә
 • Бор үүлнә өӊгтә
 • Өврәснь эм кенә
Г.Кукарека. «Гөрәснә зөрмг йовдл», 115 халх Кесн үүл эзән темцдг.(В.Сухомлинскийнәр), 125-126 х. Темәнә туск домг. 151 халх Зулд белдлһн. 161 халх Һашута цаг.195халх Көгшә болн ач.Л. Толстой (Девәлә 3 класс.2 әӊг.70х)
 • көгшә
 • Шүднь унна, хотан асхна, көгшрнә, әрә йовна, мууһар үзнә
 • Эк-эцк
 • Көгшәд салу, бешин ард хот өгнә, хотыг тевшт өгчәх кергтә гинә
 • көвүн
 • Мод зорна, тевш кеҗәнәв, тадн эн тевшәс хот уухт
 • АШТНЬ
 • Көгшәг сәәнәр хәләдг болв!
Көк шовун. Хальмг тууль. 86х.
 • КЕН
 • Үүлдвр
 • экнь
 • 1.Угатя күүкд күн, 4 үртә,герин көдлмшән һанцарн кеһәд, чидлнь чиләд, муурдг болв
 • 2.Гемтнә
 • 3.Ус авч иртн гиҗ сурна
 • 4.һундад, көк шовунд хүврнә, нисәд һарна
 • 5 дегд ора гемән медвт, нуурин уснас ундан хәрүлхв, таднур хәрү иршгов
 • күүкд
 • 1.Эс соӊссн болад сууна
 • 2.Күн уснд одсн уга
 • 3.дуудад, ардаснь дахад гүүлднә
 • АШТНЬ
 • ТЕР ЦАГАС АВН ҮР БӘРХШ, ӨНДГӘН ДАРХШ
Тоһруна тускар медий 96 х.
 • Шовуна нернь
 • Цогц-
 • махмуд
 • Теҗәл
 • Чиӊнүр
 • һууҗмул
 • Ямаран заӊта
.