9 сынып химиядан ОЖСБ-ға дайындық тестісінің үлгісі

9 сынып химиядан ОЖСБ-ға дайындық тестісінің үлгісі
1. Мына электрондық формула 1s
2
2s
2
2p
2
сәйкес келеді:
А) калий атомына; В) S
6+
ионына; С) азот атомына; D) көміртек атомына; E) О
2-
ионына.
2.Реттік номері 15- ке тең элемент атомының энергетикалық деңгейі: А) 6; В) 3; С) 5; D) 7; E)
3.Электроны 6, протоны 6, нейтроны 6 –ға тең элемент атомының салыстырмалы атомдық массасы :А) 12; В)
14; С) 39; D) 32; E) 35,5 .
4.1 моль мырыш күкірт қышқылымен реакцияға түскенде түзілген сутектің массасы тең: А) 2 г; В) 4 г; С) 6 г;
D) 8 г; E) 10 г.
5.Мына реакция теңдеуіндегі тұз қышқылының алдындағы коэффициент саны: Mg(OH)
2
+ HCI = MgCI
2
+ H
2
O
А) 4; В) 2; С) 6; D) 1; E) 5.
6.Молекулалық массасы үлкен:
А) HNO
3
; В) LiNO
3
; С) NaNO
3
; D) KNO
3
; E) RbNO
3
.
7.Na
2
SO
4
тұзының аты:
А) натрий сульфиді; В) натрий сульфиті С) натрий хлориді;
D) натрий сульфаты; E) натрий карбонаты.
8.Қышқыл тұз: А) K
2
SO
4
; В) KHSO
4
; С) K
2
SO
3
; D) Ca(OH)
2
SO
4
; E) H
3
PO
4
.
9.Әлсіз электролит: А) H
2
S; В) NaOH; С)Na
2
SO
4
; D) NaHCO
3
; E) Ba(OH)
2
.
0,1 моль күкірт қышқылының массасы тең:
А) 9,8 г; В) 0,98 г; С) 98 г; D) 0,098 г; E) 980 г.
10.6,4 г күкірт (IV) оксидінің зат мөлшері: А) 0,2 моль; В) 0,3 моль; С) 0,1 моль; D) 0,4 моль; E) 0,5 моль
11. 0,3 моль көмірқышқыл газының (қ.ж.) көлемі:
А) 672 л; В) 0,672 л; С) 0,0672 л; D) 4,4 л; E) 6,72 л.
12.Гидролиз нәтижесінде сілтілік орта көрсететін тұздардың қатары:
1) Na
2
S; 2) Li
2
SO
4
; 3) K
2
CO
3
; 4) CuSO
4
; 5) K
2
S; 6) FeCI
3
; 7) NaNO
3.
А) 1,2,3; В) 1,3,7; С) 2,4,6; D) 1,3,5; E) 3,4,5.
13.Азот қышқылындағы азоттың тотығу дәрежесі тең:
А) +3; В) +5; С) +4; D) +1; E) +2.
14.Төмендегі реакция теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы тең:
NaOH + H
2
SO
4
= Na
2
SO
4
+ H
2
O А) 4; В) 10; С) 8; D) 9; E) 6.
15.Калий гидроксиді тұз қышқылымен реакцияға түскенде түзілетін заттар:
А) қышқыл және сутек; В) қышқыл және негіз;
С) тұз және металл; D) су және тұз; E) екі тұз.
16.Электролиттік диссоциациялану кезінде бір уақытта Н
+
және ОН
-
иондарын түзеді:
А) Са(ОН)
2
; В) Н
3
РО
4
; С) Na
2
СO
3
; D) Zn(OH)
2
; E) NaHCO
3
.
17.Катион: А) ; В) ; С) ; D) ; E) .
18Электролиттік диссоциациялану кезінде хлорид-ионын ( ) түзеді:
А) КCIО
3
; В) НCIО; С) НCIО
2
; D) КCI; E) КCIО
4
19. 3 молекула натрий сульфатының диссоциациялану теңдеуіндегі катион мен анионның қосындысы тең:
А) 9; В) 12; С) 8; D) 4; E) 2.
21.4,4 г көміртек (IV) оксидін алу үшін қажет көміртектің массасы:
А) 12 г; В) 1,2 г; С) 120 г; D) 0,12 г; E) 10 г.
22.Егер жоғары оксидінің формуласы RО
3
ке тең болса, ұшқыш сутекті қосылысының сәйкес формуласы:
А) Н
3
R; В) Н
2
R ; С) Н
4
R; D) Н
5
R; E) Н
.
R
23.Үлкен периодтардың кіші периодтардан айырмашылығы неде:
А) сілтілік металдардың болуы;
В) d-және f-элементтердің болуы;
С) инертті газдардың болмауы;
D) металдық қасиеті бар элементтердің болуы;
E) сілтілік –жер металдардың болуы.
24.Төртінші период, бесінші топтың негізгі топшасында орналасқан элемент атомының реттік номері:А) 33; В)
23 С)32; D) 40; E) 17.
25.Период бойынша элементтердің реттік номері өскен сайын қасиеттері қалай өзгереді: А) металдық және
бейметалдық қасиет артады;
В) металдық қасиет кеміп, бейметалдық қасиет артады;
С) металдық және бейметалдық қасиет кемиді;
D) металдық қасиет артып, бейметалдық қасиет кемиді;
E) өзгермейді.
I тоқсан қорытындысы бойынша бақылау жұмысы
9 сынып IІ нұсқа
1. 2 моль магний тұз қышқылымен реакцияға түскенде түзілетін сутектің көлемі: А) 44,8 л; В) 22,4 л; С) 67,2 л;
D) 89,8 л; E) 4,48 л.
2.Реакция теңдеуіндегі су молекуласы алдындағы коэффициент:
AI(OH)
3
+ H
2
SO
4
= AI
2
(SO
4
)
3
+ H
2
O
А) 1; В) 3; С) 4; D) 2; E) 6.
3Молекулалық массасы кішісі: А) H
2
SO
4
; В) К
2
SO
4
; С) СаSO
4
; D) H
2
SO
3
; E) H
2
S.
4.Гидролиз нәтижесінде қышқылдық орта көрсететін тұздардың қатары:
1) KNO
3
; 2) CuCI
2
; 3) ZnSO
4
; 4) K
2
SO
4
; 5) NaCI; 6) AI
2
(SO
4
)
3
; 7) AI
2
S
3
.
А) 2,3,6; В) 1,2,4; С) 5,6,7; D) 2,4,6; E) 1,3,4.
8.Құрамы НNO
3
болатын қышқылдың аты:
А) азотты; В) кремний; С) көмір; D) фосфор; E) азот.
9.Негіздік тұз:
А) НCI; В) Mg(OH)
2
; С) NaCI; D) NaНCО
3
; E) MgOHCI.
7. Күшті электролит:
А) H
2
SO
4
; В) Cu(OH)
2
; С) H
2
CO
3
; D) H
2
O; E) CO
2
8. Массасы 126 г азот қышқылының зат мөлшері: А) 1 моль; В) 2 моль; С) 3 моль; D) 4 моль; E)
0,2 моль.
9. 1 моль көміртек (IV) оксидінің массасы: А) 0,5 г; В) 5 г ; С) 0,44 г; D) 44 г ; E) 4,4 г
10. 0,2 моль оттектің (қ.ж.) көлемі тең:А) 44,8 л; В) 4,48 л; С) 448 л; D) 0,448 л; E) 0,0448 л.
11. Күкірт қышқылындағы күкірттің тотығу дәрежесі:А) +6; В) +4; С) +2; D) 0; E) -2.
12. Натрий карбонаты тұз қышқылымен реакцияға түскенде түзілетін газ: А) Н
2
; В) О
2
; С) N
2
;
D) СО
2
; E) CI
2
.
13. Фосфор қышқылы қалдығының заряды:А) 1-; В) 3-; С) 2-; D) 3+; E) 2+.
14. Mg(OH)
2
+ HCI = MgCI
2
+ H
2
O реакциясындағы коэффициенттер қосындысы тең: А) 6; В)
7; С) 8; D) 9; E) 4.
15. Алюминий күкірт қышқылымен реакцияға түскенде түзілетін заттар: А) түз және су;
В) қышқыл және негіз; С) тұз және сутек; D) қышқыл және тұз; E) тұз және негіз.
16. Диссоциацияланғанда гидроксид-ионын түзетін электролит:
А) H
2
SO
4
; В) NaCI ; С) Са(НS)
2
; D) Ва(ОН)
2
; E) СаCI
2
.
17. Мына қысқартылған иондық теңдеуге Н
+
+ ОН
-
= H
2
O сәйкес келетін реакция теңдеуін
көрсет
А) НCI + Cu(OH)
2
↓= CuOHCI + H
2
O;
В) HCI + KOH = KCI + H
2
O; С) H
2
SO
4
+ CaCI
2
= CaSO4 + 2HCI; D) CaCO
3
↓ + 2HNO
3
= Ca(NO
3
)
2
+ H
2
O + CO
2
↑;
E) CuSO
4
+ 2NaOH = Cu(OH)
2
+ Na
2
SO
4
.
18. Анион:А) Н
+
; В) ; С) К
+
; D) Mg
2+
; E) АI
3+
.
19. 2 молекула мыс (II) хлориді диссоциацияланғанда түзілетін хлор ионының ( ) саны тең
20. А) 2; В) 4; С) 3; D) 5; E) 6.
20. Темір (III) гидроксидінің формуласын жазып, молекулалық массасын көрсет: А) 57 г/моль;
В) 67 г/моль; С) 97 г/моль; D) 107 г/моль; E) 120 г/моль.
21. Массасы 3,1 г фосфорды жағу үшін қажет оттектің көлемі:
А) 2,8 л; В) 3 л; С) 3,8 л; D) 4 л ; E) 4,8 л.
22. Мына электрондық формула 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
сәйкес келеді: А) натрий атомына;
В) S
4+
ионына; С) алюминий атомына; D) CI
3+
ионына; Е) О
2-
ионына.
23. Мына қатарда О – S Те атом радиусы қалай өзгереді:А) кішірейеді;
В) артады. С) өзгермейді; D) артады, сосын кемиді; E) бірқалыпты.
24. Реттік номері 16, атомдық массасы 32 –ге тең элемент атомының нейтрон саны: А) 16; В)
12; С) 32; D40; E) 15.
25. Ең төменгі тотығу дәрежесі -4 ке тең элемент:
А) көміртек; В) азот; С) фосфор; D) хлора E) оттек.
жауаптары
сұрақ
I
вариант
сұрақ
IIвариант
1
D
1
A
2
B
2
E
3
A
3
E
4
A
4
A
5
B
5
E
6
E
6
E
7
D
7
A
8
B
8
B
9
A
9
D
10
A
10
B
11
C
11
A
12
E
D
13
D
B
14
B
A
15
E
C
16
D
D
17
D
B
18
D
B
19
D
B
20
A
D
21
B
A
22
B
B
23
B
B
24
A
A
25
B
A