Тест. Химия. 8-сынып

Химия. 8- сынып
І-нұсқа
1. Химиялық құбылыс:
А) судың булануы В)сүттің ашуы С)қардың еруі D) қорғасынның балқуы E) судың қатуы;
2. Мына берілгендердің ішінде күрделі заттарға жататындары:
А) алтын В)озон С)күкірт D )темір сульфиді Е) сутек
3. Салыстырмалы молекулалық массасы үлкен қосылысты көрсетіңдер:
А)хлорсутек HCI В)фторсутек HF С)су H
2
O D)күкіртсутек H
2
S E)бромсутек НВr
4. 25 г әктасында (СаСО
3
) қанша моль зат бар?
А)0,25 моль В)0,5моль С)1 моль D)1,5 моль Е) 1,75 моль;
5 ..Қай қосылыста оттектің массалық үлесі көп:
А)Li
2
O В)MgO С)CaO D)BaO Е)СО
2
;
6.Эндотермиялық процесс:
А)2H
2
+O
2
=2H
2
O+Q В)2H
2
O=2H
2
+O
2
-Q С) N
2
+3H
2
=2NH
3
+Q
D) CaO+Н
2
О→Са(ОН)
2
+ Q Е) С+ О
2
→СО
2
+ Q
7. Сутек:
А)N
2
-пен В) S-пен С) O
2-
пен D) HCI-мен Е)Са-мен әрекеттеспейді
8. 240г мыс оксидін толығымен мысқа айналдыру үшін қажет сутектің зат мөлшері:
А) 1 моль В)0,1 моль С) 1,5 моль D) 3 моль D) 2моль
9. P→P
2
O
5
-+H
2
O→x айналым тізбегіндегі «х» деп белгіленген заттың формуласы:
А)H
2
СO
3
В)H
3
PO
4
С)P
2
O
3
D) N
2
Е)РН
3
10.Сілті ерітінділеріндегі метилоранждың түсі :
А)түссіз В)қызыл С)сары D)қызғылт сары D)таңқурай түсті
11. Тұз қышқылы әрекеттеспейтін зат:
А) Cu-мен В) CuO-мен С) Cu(OH)
2
-мен D) Zn-пен Е)АІ-мен
12. Бейтараптану реакциясы мына заттардың арасында жүреді:
А)қышқыл мен метал оксиді В)қышқыл мен металмен С)қышқыл мен негіз D) қышқыл мен тұз
Е) тұз бен тұз
13. Қай затпен су орынбасу реакцияларына түсе алады:
А)MgO-мен В)CO
2
-мен С)Ca-мен D)NaCI-мен Е)СаО-мен
14. Азот қышқылының мыс (ІІ) гидроксидімен химиялық реакция теңдеуіндегі реакция
өнімдерінің формулаларымен олардың алдындағы коэффиценті:
А) Cu(NO
3
)
2
және 2H
2
O В) Сu(NO
3
)
2
жәнеH
2
С)CuOжәне 2H
2
O
D)CuOжәне H
2
O Е) 2Cu(NO
3
)
2
және H
2
O
15. Массалық үлесі 5%-дық 50г тұз ерітіндісін дайындауға қажет су мен тұздың массалары:
А)49,5г және 0,5г В)50г және 0,5г С)47,5г және 2,5г D)49,7 және 0,25г D)50г және 5г
16. Негіздік оксидтің формуласын көрсетіңдер:
А)HCI В)KOH С)MgO D)Ca(OH)
2
Е) H
2
O
17. Мына берілген элементтер қатарының қайсысы жалпы формуласы RO болатын оксидтер
түзеді?
А)Mg,Ca,Be В)Na,K,Li С)B,Al,Ga, D)N.P,As D) C, Si,Pb
18. Галоген тобына жатпайтын элеменn
A) I B) Br C) Cr D) Cl E)F
19. Фтор бос күйінде:
А) сұйық улы зат В) қатты улы зат С) улы газ D) қара сұр түсті улы газ Е)жасыл-сары
түсті улы газ
20. Массасы 8 г күкiрт (IV) оксидi суменәрекеттескенде,түзiлген күкiрттi
қышқылдың массасы
A) 10,25 г
B) 13,25 г
C) 14,25 г
D) 11,25 г
E) 12,25 г
21. Су молекуласындағы оттектің массалық үлесі
A) 70,9%
B) 90,9%
C) 77,9%
D) 95,9%
E) 88,9%
22. Мөлшері 2 моль (қ.ж) хлорсутектің алатын көлемі
A) 40,6 л
B) 44,8 л
C) 43,5 л
D) 33,2 л
E) 38,5 л
23. Натрий карбонатымен тұз қышқылының
әрекеттесуі нәтижесінде түзілетін газ
A) CO
2
B) CO
C) O
2
D) Cl
2
E) H
2
24. Айналымдағы Э→ЭO
2
→ ЭO
3
H
2
ЭO
4
,
„Э” заты
A) S
B) Fe
C) Ca
D) Hg
E) Na
25. Үлкен периодтағы элементтер саны
A) 2,32
B) 2,8
C) 18,32
D) 2,18
E) 18,8
II -нұсқа
1. Орынбасу реакциясы
A) HCl + AgNO
3
=AgCl + HNO
3
B) 2H
2
+ O
2
=2H
2
O
C) Mg + 2HCl =MgCl
2
+ H
2
D) 2HgO =2Hg + O
2
E) 2Fe(OH)
3
=Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
2. Металдық байланысы бар қосылыс
A) HCl B) Na
2
O C) Ca D) Cl
2
E) H
2
S
3. 13,35 г алюминий хлориді ерітіндісімен калий гидроксиді әрекеттескенде түзілген
тұнбаның массасы
A) 8,2 г B) 6,7 г C) 6,2 г D) 9,6 г E) 7,8 г
4.. Көмірқышқыл газының гелий бойынша салыстырмалы тығыздығы
A) 10 B) 8 C) 12 D) 11 E) 9
5. Фтор мен хлордың (қ.ж) агрегаттық күйі
A) аморфты B) кристалл C) сұйық D) газ E) қатты
6. Азоттың +3 тотығу дәрежесін көрсететін қосылысы
A) HNO
3
B) NH
3
C) N
2
O
3
D) N
2
O
E) NO
2
7. P
2
O
5
+ H
2
O→H
3
PO
4
реакция теңдеуіндегі фосфор (V) оксидінің алдындағы
коэффициент
A) 4 B) 1 C) 5 D) 2 E) 3
8. Көмірқышқыл газының салыстырмалы молекулалық массы
A) 46 B) 44 C) 54 D) 64 E) 45
9. Екідайлы оксид
A) Na
2
O B) CaO C) K
2
O D) Al
2
O
3
E) MgO
10. Тұз қышқылымен әрекеттеседi
A) P
2
O
5
B) Fe
C) SO
2
D) O
2
E) HNO
3
11. Берілген қатардағы Na,P
2
O
5
,CaH,SO
2
,Cu сумен әрекеттеспейтін заттардың саны
A) 1 B) 5 C) 3 D) 2 E) 4
12. Айналымдағы Mg→Х →MgCO
3
„Х” заты
A) MgO B) MgCl
2
C) Mg(OH)
2
D) Mg(NO
3
)
2
E) Mg
13.
Cu
64
29
атом ядросының құрамында
A) 29 протон 29 нейтрон
B) 29 протон 64 нейтрон
C) 29 протон 30 нейтрон
D) 35 протон 29 нейтрон
E) 29 протон 35 нейтрон
14. Fe+Cl
2
→FeCl
3
реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы
A) 7 B) 5 C) 8 D) 6 E)
4
15. Күкірт (IV) оксиді тотықсыздандырғыш
болатын реакция
A) SO
2
+H
2
O→H
2
SO
3
B) SO
2
+K
2
O→K
2
SO
3
C) SO
2
+2KOH→ K
2
SO
3
+ H
2
O
D) SO
2
+Na
2
O→ Na
2
SO
3
E) 2SO
2
+2O
2
→2SO
3
16. Мырыш пен тұз қышқылы әрекеттескенде түзілетін өнімдер
A) мырыш, сутек, хлор
B) мырыш хлориді, су
C) мырыш гидроксиді және сутек
D) мырыш хлориді және сутек
E) мырыш оксиді және су
17. Массасы 14,2 г фосфор (V) оксидін сумен әрекеттескенде түзілген ортофосфор
қышқылының массасы
A) 23,6 г B) 19,6 г C) 12,6 г D) 21,6 г E) 14,6 г
18. III топ қосымша топша элементі
A) B
B) Al
C) Sc
D) Ca
E) Ln
19. Хлорсутек молекуласында химиялық байланыс түзуге қатысатын электрон саны
A) 2
B) 10
C) 6
D) 8
E) 4
20. Қышқылдық оксид:
A) СО
2
B) СаО
C) АІ
2
О
3
D) К
2
О
E) РвО
21. Кез келген қышқыл құрамына міндетті түрде кіретін атом
A) сутек
B) металл
C) азот
D) күкірт
E) оттек
22. Хлорлылау қышқылдың (HClO) құрамындағы хлордың тотығу дәрежесі:
A) 0.
B) +1.
C) -2.
D) +2.
E) -1.
23. Оттектің массалық үлесі көп гидроксид
A) натрий B) кальций C) алюминий D) барий E) бериллий
24. Массасы 442 г күкіртсутектің зат мөлшері
A) 13.
B) 15.
C) 12.
D) 11.
E) 14.
25. Алюминий хлоридімен әрекеттесетін металл:
A) Мыс.
B) Мырыш.
C) Күміс.
D) Темір.
E) Кальций.
III-нұсқа
1. Оксиді қышқылдық қасиет көрсететін элемент
A) K B) Cl C) Mg D) Ba E) Ca
2. Иондық кристалл тор түйіндерінде болатын бөлшектер
A) атомдар. B) катиондар және аниондар. C) катиондар және атомдар.
D) атомдар және молекулалар. E) молекулалар.
3.KMnO
4
-тегі марганецтің тотығу дәрежесі:
A)+2 B)+4 C)+6 D)+7 E)+5
4. Табиғатта О
2
түзілуінің реакциясы
A) 6CO
2
+
6
H
2
O
хлорофил
жарыќ
C
6
H
12
O
6
+
6O
2
B) 2KClO
3
0
t
2
MnO
2KCl
+
3O
2
C) 2HgO
0
t
2Hg
+
O
2
D) 2 H
2
O
2
0
t
2
MnO
2 H
2
O +
O
2
E) 2KMnO
4
0
t
K
2
MnO
4
+
MnO
2
+
O
2
5. Электрондық формуласы 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
болатын элемент
A) F B) S C) Na D) O E) Cl
6. Массасы 8 г күкiрт (IV) оксидi сумен әрекеттескенде,түзiлген күкiрттi қышқылдың
массасы
A) 10,25 г B) 13,25 г C) 14,25 г D) 11,25 г E) 12,25 г
7. Су молекуласындағы оттектің массалық үлесі
A) 70,9% B) 90,9% C) 77,9% D) 95,9% E) 88,9%
8. Мөлшері 2 моль (қ.ж) хлорсутектің алатын көлемі
A) 40,6 л B) 44,8 л C) 43,5 л D) 33,2 л E) 38,5 л
9. Натрий карбонатымен тұз қышқылының
әрекеттесуі нәтижесінде түзілетін газ
A) CO
2
B) CO
C) O
2
D) Cl
2
E) H
2
10. Айналымдағы Э→ЭO
2
→ ЭO
3
H
2
ЭO
4
, „Э” заты
A) S B) Fe C) Ca D) Hg E) Na
11. Үлкен периодтағы элементтер саны
A) 2,32
B) 2,8
C) 18,32
D) 2,18
E) 18,8
12.Мыс оксидіндегі (СuО) мыстың массалық үлесі:
А)70 % В)80% С)84% Д)90% E) 60 %
13. Массалық үлесі 5%-дық 200г тұз ерітіндісін дайындауға қажет су мен тұздыі
массалары:
А)200г және 5 г В)190г және 10г С)200г және 10г Д) 185г және 15г Е) 180г және 20г
14. H
2
O+Ca=x+H
2
реакциясының теңдеуіндегі х затының формуласы және оның
алдындағы коэффицент:
А) 2Ca(OH)
2
В)CaO С)Ca(OH)
2
Д)2CaO Е)СаСО
3
15. Fe(OH)
2
+HCI→x+y реакциясының теңдеуіндегі х және у заттарының формулалары
мен олардың алдындағы коэффиценттері:
А) FeCI
2
+H
2
O В)FeCI
3
+H
2
O С)FeCI
3
+2H
2
O Д) FeCI
3
+3H
2
O Е) FeCI
2
+2H
2
O
16. Алмасу реакциясы:
A) HCl + AgNO
3
=AgCl + HNO
3
B) 2H
2
+ O
2
=2H
2
O
C) Mg + 2HCl =MgCl
2
+ H
2
D) 2HgO =2Hg + O
2
E) 2Fe(OH)
3
=Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
17.Ковалентті полюссіз байланысы бар қосылыс
A) HCl B) Na
2
O C) Ca D) Cl
2
E) H
2
S
18.. 13,35 г алюминий хлориді ерітіндісімен калий гидроксиді әрекеттескенде түзілген
тұнбаның массасы
A) 8,2 г B) 6,7 г C) 6,2 г D) 9,6 г E) 7,8 г
19. Көмірқышқыл газының гелий бойынша салыстырмалы тығыздығы
A) 10 B) 8 C) 12 D) 11 E) 9
20.Элементтің электрондық формуласы 1s²2s²2p³.Оның реттік номерін анықтандар:
А)2 В)3 С)5 D) 11 E)7
21. Сутек:
А)N
2
-пен В) S-пен С) O
2-
пен D) HCI-мен Е)Са-мен әрекеттеспейді
22. 240г мыс оксидін толығымен мысқа айналдыру үшін қажет сутектің зат мөлшері:
А) 1 моль В)0,1 моль С) 1,5 моль D) 3 моль D) 2моль
23. P→P
2
O
5
-+H
2
O→x айналым тізбегіндегі «х» деп белгіленген заттың формуласы:
А)H
2
СO
3
В)H
3
PO
4
С)P
2
O
3
D) N
2
Е)РН
3
24. Тұз қышқылы әрекеттеспейтін зат:
А) Cu-мен В) CuO-мен С) Cu(OH)
2
-мен D) Zn-пен Е)АІ-мен
25. Бейтараптану реакциясы мына заттардың арасында жүреді:
А)қышқыл мен метал оксиді В)қышқыл мен металмен С)қышқыл мен негіз D)
қышқыл мен тұз Е) тұз бен тұз
IV-нұсқа
1. Химиялық құбылыс:
А) судың булануы В)сүттің ашуы С)қардың еруі D) қорғасынның балқуы E) судың
қатуы;
2. Мына берілгендердің ішінде күрделі заттарға жататындары:
А) алтын В)озон С)күкірт D )темір сульфиді Е) сутек
3. Салыстырмалы молекулалық массасы үлкен қосылысты көрсетіңдер:
А)хлорсутек HCI В)фторсутек HF С)су H
2
O D)күкіртсутек H
2
S E)бромсутек НВr
4. 25 г әктасында (СаСО
3
) қанша моль зат бар?
А)0,25 моль В)0,5моль С)1 моль D)1,5 моль Е) 1,75 моль;
5 ..Қай қосылыста оттектің массалық үлесі көп:
А)Li
2
O В)MgO С)CaO D)BaO Е)СО
2
;
6.Энтотермиялық процесс:
А)2H
2
+O
2
=2H
2
O+Q В)2H
2
O=2H
2
+O
2
-Q С) N
2
+3H
2
=2NH
3
+Q
D) CaO+Н
2
О→Са(ОН)
2
+ Q Е) С+ О
2
→СО
2
+ Q
7. Сутек:
А)N
2
-пен В) S-пен С) O
2-
пен D) HCI-мен Е)Са-мен әрекеттеспейді
8. 240г мыс оксидін толығымен мысқа айналдыру үшін қажет сутектің зат мөлшері:
А) 1 моль В)0,1 моль С) 1,5 моль D) 3 моль D) 2моль
9. P→P
2
O
5
-+H
2
O→x айналым тізбегіндегі «х» деп белгіленген заттың формуласы:
А)H
2
СO
3
В)H
3
PO
4
С)P
2
O
3
D) N
2
Е)РН
3
10.Сілті ерітінділеріндегі метилоранждың түсі :
А)түссіз В)қызыл С)сары D)қызғылт сары D)таңқурай түсті
11. Берілген қатардағы Na,P
2
O
5
,CaH,SO
2
,Cu сумен әрекеттеспейтін заттардың саны
A) 1 B) 5 C) 3 D) 2 E) 4
12. Айналымдағы Mg→Х →MgCO
3
„Х” заты
A) MgO B) MgCl
2
C) Mg(OH)
2
D) Mg(NO
3
)
2
E) Mg
13.
атом ядросының құрамында
A) 29 протон 29 нейтрон
B) 29 протон 64 нейтрон
C) 29 протон 30 нейтрон
D) 35 протон 29 нейтрон
E) 29 протон 35 нейтрон
14. Fe+Cl
2
→FeCl
3
реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы
A) 7 B) 5 C) 8 D) 6 E)
4
15. Күкірт (IV) оксиді тотықсыздандырғыш
болатын реакция
A) SO
2
+H
2
O→H
2
SO
3
B) SO
2
+K
2
O→K
2
SO
3
C) SO
2
+2KOH→ K
2
SO
3
+ H
2
O
D) SO
2
+Na
2
O→ Na
2
SO
3
E) 2SO
2
+2O
2
→2SO
3
16. Мырыш пен тұз қышқылы әрекеттескенде түзілетін өнімдер
A) мырыш, сутек, хлор
B) мырыш хлориді, су
C) мырыш гидроксиді және сутек
D) мырыш хлориді және сутек
E) мырыш оксиді және су
17. Массасы 14,2 г фосфор (V) оксидін сумен әрекеттескенде түзілген ортофосфор
қышқылының массасы
A) 23,6 г B) 19,6 г C) 12,6 г D) 21,6 г E) 14,6 г
18. III топ қосымша топша элементі
A) B
B) Al
C) Sc
D) Ca
E) Ln
19. Хлорсутек молекуласында химиялық байланыс түзуге қатысатын электрон саны
A) 2
B) 10
C) 6
D) 8
E) 4
20. Қышқылдық оксид:
A) СО
2
B) СаО
C) АІ
2
О
3
D) К
2
О
E) РвО
21. Кез келген қышқыл құрамына міндетті түрде кіретін атом
A) сутек
B) металл
C) азот
D) күкірт
E) оттек
22. Хлорлылау қышқылдың (HClO) құрамындағы хлордың тотығу дәрежесі:
A) 0.
B) +1.
C) -2.
D) +2.
E) -1.
23. Оттектің массалық үлесі көп гидроксид
A) натрий B) кальций C) алюминий D) барий E) бериллий
24. Массасы 442 г күкіртсутектің зат мөлшері
A) 13.
B) 15.
C) 12.
D) 11.
E) 14.
25. Алюминий хлоридімен әрекеттесетін металл:
A) Мыс.
B) Мырыш.
C) Күміс.
D) Темір.
E) Кальций.
V-нұсқа
1. Қосылу реакциясы
A) HCl + AgNO
3
=AgCl + HNO
3
B) 2H
2
+ O
2
=2H
2
O
C) Mg + 2HCl =MgCl
2
+ H
2
D) 2HgO =2Hg + O
2
E) 2Fe(OH)
3
=Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
2. Иондық байланысы бар қосылыс
A) HCl B) Na
2
O C) Ca D) Cl
2
E) H
2
S
3. 13,35 г алюминий хлориді ерітіндісімен калий гидроксиді әрекеттескенде түзілген
тұнбаның массасы
A) 8,2 г B) 6,7 г C) 6,2 г D) 9,6 г E) 7,8 г
4.. Көмірқышқыл газының гелий бойынша салыстырмалы тығыздығы
A) 10 B) 8 C) 12 D) 11 E) 9
5. Фтор мен хлордың (қ.ж) агрегаттық күйі
A) аморфты B) кристалл C) сұйық D) газ E) қатты
6. Азоттың +3 тотығу дәрежесін көрсететін қосылысы
A) HNO
3
B) NH
3
C) N
2
O
3
D) N
2
O
E) NO
2
7. P
2
O
5
+ H
2
O→H
3
PO
4
реакция теңдеуіндегі фосфор (V) оксидінің алдындағы
коэффициент
A) 4 B) 1 C) 5 D) 2 E) 3
8. Көмірқышқыл газының салыстырмалы молекулалық массы
A) 46 B) 44 C) 54 D) 64 E) 45
9. Екідайлы оксид
A) Na
2
O B) CaO C) K
2
O D) Al
2
O
3
E) MgO
10. Тұз қышқылымен әрекеттеседi
A) P
2
O
5
B) Fe
C) SO
2
D) O
2
E) HNO
3
11. Берілген қатардағы Na,P
2
O
5
,CaH,SO
2
,Cu сумен әрекеттеспейтін заттардың саны
A) 1 B) 5 C) 3 D) 2 E) 4
12. Айналымдағы Mg→Х →MgCO
3
„Х” заты
A) MgO B) MgCl
2
C) Mg(OH)
2
D) Mg(NO
3
)
2
E) Mg
13. Қай затпен су орынбасу реакцияларына түсе алады:
А)MgO-мен В)CO
2
-мен С)Ca-мен D)NaCI-мен Е)СаО-мен
14. Азот қышқылының мыс (ІІ) гидроксидімен химиялық реакция теңдеуіндегі
реакция өнімдерінің формулаларымен олардың алдындағы коэффиценті:
А) Cu(NO
3
)
2
және 2H
2
O В) Сu(NO
3
)
2
жәнеH
2
С)CuOжәне 2H
2
O
D)CuOжәне H
2
O Е) 2Cu(NO
3
)
2
және H
2
O
15. Массалық үлесі 5%-дық 50г тұз ерітіндісін дайындауға қажет су мен тұздың
массалары:
А)49,5г және 0,5г В)50г және 0,5г С)47,5г және 2,5г D)49,7 және 0,25г D)50г
және 5г
16. Негіздік оксидтің формуласын көрсетіңдер:
А)HCI В)KOH С)MgO D)Ca(OH)
2
Е) H
2
O
17. Мына берілген элементтер қатарының қайсысы жалпы формуласы RO болатын
оксидтер түзеді?
А)Mg,Ca,Be В)Na,K,Li С)B,Al,Ga, D)N.P,As D) C, Si,Pb
18. Галогентобына жатпайтын элеменn
A) I B) Br C) Cr D) Cl E)F
11 19. Фтор бос күйінде:
А) сұйық улы зат В) қатты улы зат С) улы газ D) қара сұр түсті улы газ Е)жасыл-
сары түсті улы газ
20. Массасы 8 г күкiрт (IV) оксидi суменәрекеттескенде,түзiлген күкiрттi
қышқылдың массасы
A) 10,25 г
B) 13,25 г
C) 14,25 г
D) 11,25 г
E) 12,25 г
21. Кез келген оксид құрамына міндетті түрде кіретін атом
A) сутек
B) металл
C) азот
D) күкірт
E) оттек
22. Хлорлылау қышқылдың (HClO) құрамындағы хлордың тотығу дәрежесі:
A) 0.
B) +1.
C) -2.
D) +2.
E) -1.
23. Оттектің массалық үлесі көп гидроксид
A) натрий B) кальций C) алюминий D) барий E) бериллий
24. Массасы 480 г NaOH –тың зат мөлшері
A) 13.
B) 15.
C) 12.
D) 11.
E) 14.
25. Тұз қышқылымен әрекеттеспейтін металл:
A) Магний.
B) Мырыш.
C) Күміс.
D) Темір.
E) Кальций.
в
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
B
D
E
A
E
B
D
D
B
C
A
C
C
A
C
C
A
C
E
A
E
B
A
A
C
2
C
C
E
D
D
C
B
B
D
B
D
A
E
A
E
D
B
C
A
A
A
B
E
A
E
3
B
B
D
A
E
A
E
B
A
A
C
B
B
C
E
A
D
E
D
E
D
D
B
A
C
4
B
D
E
A
E
B
D
D
B
C
D
A
E
A
E
D
B
C
A
A
A
B
E
A
E
5
B
B
E
D
D
C
B
B
D
B
D
A
C
A
C
C
A
C
E
A
E
B
E
C
C