Презентация "Музыка в нашей жизни" 7 класс

Подписи к слайдам:
 • The 16th of April. Wednesday
 • «Музыка в нашей жизни»
 • Music
 • Architecture
 • Dancing
 • Literature
 • Theatre
 • Drama
 • Drawing
 • Painting
 • Cinema
 • Sculpture
 • MUSIC
 • a violin
 • a flute
 • a clarinet
 • a horn
 • a piano
 • a cello
 • a grand piano
 • a trumpet
 • a harp
 • a trombone
 • a saxophone
 • a bagpipe
 • cymbals
 • a balalaika
 • an organ
 • a guitar
 • an accordion
 • drums
 • Free Powerpoint Templates
 • A violin [‚vaɪə’lɪn] - скрипка
 • A flute [flu:t] - флейта
 • A clarinet [‚klærə’net] - кларнет
 • A horn [hɔ:rn] - рог
 • A piano [pi:’ænəʋ] - фортепиано
 • A cello [’tʃeləʋ] - виолончель
 • A grand piano [grænd pi:’ænəʋ] - рояль
 • A trumpet [’trʌmpɪt] - труба
 • A harp [hɑ:rp] - арфа
 • A trombone [’trɔmbəʋn] - тромбон
 • A saxophone [’sæksə‚fəʋn] - саксофон
 • A bagpipe [’bæg‚paɪp] - волынка
 • Cymbals [’sɪmbəls] - тарелки
 • A balalaika [’bælelɑɪkə] - балалайка
 • An organ [’ɔ:rgən] - орган
 • A guitar [gɪ’tɑ:r] - гитара
 • An accordion [ə’kɔ:rdɪən] - аккордеон
 • Drums [drʌm] - барабаны
 • B
 • G
 • E
 • C
 • L
 • A
 • R
 • I
 • N
 • E
 • T
 • C
 • H
 • O
 • Q
 • E
 • H
 • Z
 • V
 • I
 • O
 • L
 • I
 • N
 • J
 • B
 • A
 • L
 • A
 • L
 • A
 • I
 • K
 • A
 • H
 • M
 • C
 • B
 • K
 • L
 • R
 • U
 • E
 • L
 • B
 • C
 • K
 • S
 • S
 • A
 • X
 • O
 • P
 • H
 • O
 • N
 • E
 • C
 • S
 • Q
 • T
 • G
 • U
 • I
 • T
 • A
 • R
 • P
 • T
 • O
 • R
 • O
 • R
 • P
 • I
 • A
 • N
 • O
 • G
 • O
 • D
 • R
 • U
 • M
 • U
 • I
 • U
 • M
 • K
 • O
 • A
 • D
 • A
 • D
 • I
 • N
 • M
 • P
 • C
 • H
 • O
 • R
 • N
 • L
 • B
 • I
 • J
 • G
 • P
 • E
 • V
 • C
 • T
 • R
 • O
 • M
 • B
 • O
 • N
 • E
 • E
 • F
 • L
 • U
 • T
 • E
 • U
 • H
 • D
 • N
 • F
 • D
 • T
 • W
 • A
 • B
 • C
 • Y
 • M
 • B
 • A
 • L
 • S
 • Y
 • Classical music
 • Hip hop
 • Jazz
 • Opera
 • Pop
 • Rock
 • Folk music
 • Opera
 • Rock
 • Folk music
 • Jazz
 • Pop music
 • Classical Music
 • Hip Hop
 • Ex. 25 p. 88