Презентация "Қазақ тілінің ережелері" 1-11 класс

Подписи к слайдам:
Қазақ тілінің ережелері 1-11 сыныптар үшін Фонетика
 • Фонетика – тіл туралы ғылымның бір саласы. Онда дыбыстар, екпін және буын, үндестік заңы қарастырылады.
 • Қазақ тілінде 42 әріп және 37 дыбыс бар.
 • Екі белгі бар: ъ-айыру белгісі, ь- жіңішкелік белгісі.
 • Қазақ тілінде тән әріптер 10: ә,і,ң,ғ,ү,ұ,қ,ө,һ,ы.
 • Дыбыстар(звуки): дауысты, дауыссыз.
 • Дауысты(гласные)-12 дыбыс: а,ә,о,ө,е,э,ү,ұ,у,ы,и,і
 • 1) Еріндік(5):ү,ұ,у,о,ө; Езулік(7):а,ә,е,ы,і,и,э;
 • 2) Ашық(6): а,ә,о,ө,е,э; Қысаң(6):ү,ұ,у,ы,и,і,;
 • 3) Жуан(5): а,о,ұ,ы,у; Жіңішке(7):ә,ө,ү,і,е,и,у,э;
 • Дауыссыз (согласные)– 25 дыбыс: б,в,г,ғ,д,ж,з,й,к,қ,л,м,н,ң,п,р,с,т,ф,х,һ,ц,ч,ш,щ,у(тау)
 • қатаң(11):к,қ,п,с,т,ф,х, ч,ш,щ,ц
 • ұяң(8): б,в,г,ғ,д,ж,з,һ,
 • үнді(7): л,м,н,ң,р,й,у(уақыт)
 • Буын(слог):
 • ашық: а-на, қа-ла
 • тұйық: ат, ақ, ән, ет
 • бітеу: нан, тіл, қыс
 • Тасымал - перенос
 • Екпін(ударение) сөздің соңғы буынға түседі(постоянно падает на последний слог).
Үндестік заңы (Закон сингармонизма).
 • 1)Буын үндестігі (слоговой сингармонизм)
 • 2) Дыбыс үндестігі (звуковой сингармонизм)
 • Буын үндестігі
 • жуан+жуан + жуан
 • жіңішке+ жіңішке+ жіңішке
 • Бағынбайтын қосымшалар(не подчиняются правилу)
 • көмектес септіктің жалғаулары: мен,пен,бен
 • нікі,дікі,тікі
 • еке,тай,жан,сымақ,(әкетай, көкежан)
 • шет тілінен енген қосымшылар: паз,қор,ғой,кер, гер,кеш,хана,күнем,дар,ист,изм,бан,тал,уар,ов,ев
 • (әсемпаз, еңбекқор, Әуезов)
 • Дыбыс үндестігі
 • Ілгерінді ықпал (прогрессивная ассимиляция)
 • Түбірдің соңғы буыны
 • Последний слог слова
 • Мысалдар
 • Примеры
 • 1) Если слова оканчиваются на қатаң или Б,В,Г,Д, то аффиксы начинаются с қатаң
 • Дос-қа, терек-тер
 • 2) Если слова оканчиваются на Ж,З, үнді или дауысты, то аффиксы начинаются с ұяң или үнді
 • Қаз-дар, бала-лық,көл-ге
 • 3) Если слова оканчиваются на Ш, а прибавляемый аффикс начинается со звука С, то при произношении слова звук С превращается в звук Ш
 • Қаш+са – қашша
 • Іш+сің - ішшің
 • 4) Если передний слог начинается на глухой звук, а следующий слог начинается на звонкий Б, то при произношении звук Б превращается в П
 • Айт+бай – Айтпай
 • Көп бала – көп пала
 • 5) Между слогами, если слог оканчивается на гласный, звонкий или сонорный, а следующий слог начинается на глухие ҚиК, то при произношении глухие ҚиК превращаются в звонкие
 • Ғи Г
 • Қара+көз-Қара+ғөз
 • Талды+қорған-Талды+ғорған
 • 2)Кейінді ықпал (регрессивная ассимиляция)
 • Түбірдің соңғы буыны
 • Последний слог слова
 • Мысалдар
 • Примеры
 • 1) Если последний звук основы Қ,К,П, а прибавляемый аффикс начинается с гласного, сонорного или Д,Ж,З, то Қ,К,П озвучиваются Қ-Г, К-Ғ, П-Б
 • Жүрек+і –жүрегі
 • Қасық+ы – Қасығы
 • Мектеп+ім - мектебім
 • 2) Если к словам оканчивающимся на глухой П прибавить деепричастия –ЫП,
 • І П, то П заменяется сонорным У.
 • Тап(найди)+ып – тауып
 • Кеп(высохни)+іп- кеуіп кеуіп(в (высыхая)
 • 3) Если слова оканчиваются на Н, а прибавляемый аффикс или следующее начинается на Б,П,М, то звук Н произносится как М.
 • Н+Б – М+Б Он бес – ом бес
 • Н+П-М+П он парақ-ом парақ
 • Н+М – М+М келген+мін – келгем+мін
 • 4) Если слова оканчиваются на Н, а прибавляемый аффикс или следующее начинается на Қ, К, Ғ,Г, то звук Н произносится как Ң
 • Н+Қ – Ң+Қ сән+қой – сәң+қой
 • Н+Г – Ң+Г сен+гем – сең+гем
 • Н+Ғ – Ң+Ғ тон+ға – тоң+ға
 • 5) Если слова оканчиваются на З, а прибавляемый аффикс или следующее начинается на С, то звук З произносится как С.
 • З+С – С+С
 • жаз+са – жас+са
 • күз сайын – күс сайын
 • 3)Тоғыспалы ықпал (прогрессивно- регрессивная ассимиляция)
 • это влияние с двух сторон согласных звуков.
 • Жазылуы ( пишем)
 • Айтылуы (произносим)
 • С+ Ж – ШШ
 • Досжан
 • Дошшан
 • Тас жол
 • Ташшол
 • Н+К – Ң+Г
 • Есен келді
 • Есеңгелді
 • Н+Қ – Ң+Ғ
 • Жанқожа
 • Жанғожа
Лексикология – тіл туралы ғылымның бір саласы. Онда тілдегі сөз байлығы(қанатты сөздер), сөздің лексикалық мағынасы(тура-ауыспалы мағынасы, көп мағыналы сөздер, синоним, омоним, антоним), шығу тегі (диалект, кәсіптік, неологизм, кірме сөздер, архаизм) қолданылуы зерттеледі.
 • Ақ
 • 1) белый 2) молочные продукты
 • іш
 • 1) живот 2) пей 3) внутренность
 • жаз
 • 1) лето 2) пиши
 • ат
 • 1) имя 2) стреляй 3) лошадь
 • ай
 • 1) месяц 2) луна
 • сыр
 • 1) краска 2) тайна
 • жаға
 • 1) берег 2) воротник
 • От
 • 1) огонь 2) трава
 • Омонимдер - жазылуы бірдей, бірақ мағынасы басқа сөздер.
 • Лексикология
Синонимдер – мағыналары бірдей сөздер.
 • ученик
 • 1) оқушы 2) шәкірт
 • учитель
 • 1) мұғалім 2) ұстаз 3) оқытушы
 • человек
 • 1) кісі 2) адам
 • красивый
 • Сұлу, әдемі, көрікті, әсем, көркем, ажарлы
 • большой
 • 1) үлкен 2) дәу
 • образованный
 • 1) оқымысты 2) білімді 3) сауатты 4) зиялы
 • вылечиться
 • 1) жазылу 2) сауығу 3) айығу
 • уважаемый
 • 1) құрметті 2) ардақты 3) қадірлі 4) қымбатты
Антонимдер – мағыналары бір – біріне қарама – қарсы сөздер.
 • Биік - аласа
 • Высокий - низкий
 • Үлкен - кішкентай
 • Большой - маленький
 • Ыстық - суық
 • Горячий – холодный
 • Өмір - өлім
 • Жизнь – смерть
 • Ауыр - жеңіл
 • Тяжелый(трудный) – легкий
 • Алыс - жақын
 • Далеко – близко
 • Жер - аспан
 • Земля – небо
 • Жақсы - жаман
 • Хорошо – плохо
 • Арзан - қымбат
 • Дешевый – дорогой
 • Ескі - жаңа
 • Старый - новый
Сөздер:
 • 1) Диалект сөздер (диалектные слова) – диалектілер, говорлар, жергілікті тіл ерекшеліктері.
 • 2) Кәсіптік сөздер (рофессиональные слова)
 • 3) Неологизм (новые слова - неологизмы)
 • 4) Кірме сөздер (заимствованные слова)
 • 5) Архаизм (көнерген – устаревшие слова)
Сөздіктер:
 • 1) Фразеологиялық сөздік
 • 2) Қазақша-орысша сөздік
 • 3) Орысша – қазақша сөздік
 • 4) Лингвистикалық сөздік
 • 5) Энциклопедиалық сөздік
 • 6) Түсіндірме (толковый) сөздік
Морфология – сөз таптарын қарастыратын тіл білімінің бір саласы, сөз құрамын зерттейді(дара-күрделі сөздер, сөз таптары, қосымшылар) Қазақ тілінде 9 сөз таптары(части речи) бар.
 • сөз таптары(части речи)
 • орысша
 • 1
 • Зат есім
 • Имя существительное
 • 2
 • Сын есім
 • Имя прилагательное
 • 3
 • Сан есім
 • Имя числительное
 • 4
 • Есімдік
 • Местоимение
 • 5
 • Етістік
 • Глагол
 • 6
 • Үстеу
 • Наречие
 • 7
 • Шылау
 • Служебные слова
 • 8
 • Одағай
 • Междометия
 • 9
 • Еліктеу сөздер
 • Подражательные слова
Дара сөздер:
 • 1)түбір сөздер – бас, ел, қазы
 • 2)туынды сөз - тәрбие-ші, бас+тық
 • 1)қос сөздер (парные слова) – ата-ана, әп-әдемі, қайта-қайта
 • 2)біріккен сөздер (слитные): қырық(40)+аяқ(нога)- қырықаяқ(сороконожка)
 • 3) қысқарған сөздер(сложносокращенные слова): МАБ-мемлекеттік аралық бақылау,
 • ПОМ – Первомай орта мектебі
 • Күрделі сөздер:
Жалғау (окончание). Қазақ тілінде жалғаудың 4 түрі бар: көптік, тәуелдік, жіктік, септік Жалғаулардың орналасу тәртібі (порядок присоединения окончаний):
 • Сөз+көптік+тәуелдік+септік
 • Бала+лар+ым+ның
 • Сөз +тәуелдік+септік
 • Бала+м+ның
 • Сөз+жіктік+көптік
 • Бала+сың+дар
 • Көптік жалғау (окончания множественного числа)
 • Дауысты, Р,Й,У
 • лар, лер
 • М,Н,Ң,Л,З,Ж
 • дар, дер
 • Қатаң, Б,В,Г,Д,
 • тар, тер
 • 2)Тәуелдік жалғау (окончание принадлежности)
 • Жекеше (единст. ч)
 • Дауыстыдан кейін (после гл)
 • Дауыссыздан кейін
 • (после согласных)
 • жақ
 • жуан
 • жіңішке
 • жуан
 • жіңішке
 • 1 менің (мой,-ая,ое)
 • м
 • М
 • ым
 • ім
 • 2 сенің (твой,-ая,ое)
 • ың
 • ің
 • ың
 • ің
 • 2 сіздің (ваш,а-ув.ф)
 • ңыз
 • ңіз
 • ыңыз
 • іңіз
 • 3 оның (его, ее)
 • сы
 • сі
 • ы
 • і
 • Көпше(множест. ч)
 • Дауыстыдан кейін (после гл)
 • Дауыссыздан кейін
 • (после согласных)
 • жақ
 • жуан
 • жіңішке
 • жуан
 • жіңішке
 • 1 біздің (наш,-а,-и)
 • мыз
 • міз
 • ымыз
 • іміз
 • 2 сендердің(ваши)
 • Мн.ч+ың
 • Мн.ч+ің
 • Мн.ч+ың
 • Мн.ч+ің
 • 2 сіздердің (ваши-уважительная.ф)
 • Мн.ч+ыңыз
 • Мн.ч+іңіз
 • Мн.ч+ыңыз
 • Мн.ч+іңіз
 • 3 олардың (их)
 • Мн.ч+ы
 • Мн.ч+і
 • Мн.ч+ы
 • Мн.ч+і
 • 3)Жіктік жалғау ( Личные окончания)
 • Жақ
 • Жекеше (единст. ч.)
 • 1
 • Мен (я)
 • Мын,мін,бын,бін,пын,пін
 • 2
 • Сен (ты)
 • Сың, сің
 • 2
 • Сіз (вы-у.ф )
 • Сыз, сіз
 • 3
 • Ол (он, она)
 • -
 • Жақ
 • Көпше (множест. ч.)
 • 1
 • Мен (я)
 • Мыз,міз,быз,біз,пыз,піз
 • 2
 • Сен (ты)
 • Сыңдар, сіңдер
 • 2
 • Сіз (вы-у.ф )
 • Сыздар, сіздер
 • 3
 • Ол (он, она)
 • -
 • дауысты, р,л,й - мын,мін,мыз,міз
 • қатаң, б,в,г,д -пын, пін, пыз, піз
 • ж,з - бын, бін, быз, біз
 • Жіктік жалғау присоединяется к последнему слову.
 • Мысалы: Мен Қостанайда тұрамын.
 • Біз оқушымыз.
     • 4)Септік жалғау (падежные окончания)
 • Септік
 • Сұрақтары
 • Жалғаулары
 • Қкп
 • стф
 • чш
 • бвгд
 • жз
 • л
 • рийую
 • мнң
 • дауысты
 • Атау
 • Кім? Кімдер? Не? Нелер? Кто? Что?
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Ілік
 • Кімнің? Ненің? Чей?Чья?Чье?
 • Тың
 • тің
 • Дың
 • дің
 • Дың
 • дің
 • Дың
 • дің
 • Ның нің
 • Ның
 • нің
 • Барыс
 • Кімге? Кому Неге? Чему?
 • Қайда? Куда?
 • Қа
 • ке
 • Ға
 • ге
 • Ға
 • ге
 • Ға
 • ге
 • Ға
 • ге
 • Ға
 • ге
 • Табыс
 • Кімді ?Кого?
 • Нені ?Что?
 • Ты
 • ті
 • Ды
 • ді
 • Ды
 • ді
 • Ды
 • ді
 • Ды
 • ді
 • Ны
 • ні
 • Жатыс
 • Кімде? У кого?
 • Неде? У чего?
 • Қайда? Где?
 • Қашан? Когда?
 • Нешеде?
 • Во ск-ко?
 • Та
 • те
 • Да
 • де
 • Да
 • де
 • Да
 • де
 • Да
 • де
 • Нда
 • нде
 • Шығыс
 • Кімнен ?
 • От кого?
 • Неден?
 • Из чего?
 • Қайдан?
 • Откуда?
 • Тан
 • тен
 • Дан
 • ден
 • Дан
 • ден
 • Дан
 • ден
 • Нан
 • нен
 • Дан
 • ден
 • Көмектес
 • Кіммен?
 • С кем?
 • Немен?
 • С чем?
 • На чем?
 • пен
 • бен
 • мен
 • мен
 • мен
 • мен
 • Зат есім (имя существительное)- заттың атын білдіретін атау сөздер.
 • Сұрақтары: Кім? Кімдер?(адамдарға) Не?Нелер?
 • Түрлері (типы)
 • Мысалдар
 • Мағынасына қарай(по значению)
 • 1) Жалпы (нарицательные)
 • Бала, мектеп, гүл
 • 2) Жалқы (Собственные)
 • Әлия, Қостанай
 • 3) Деректі-қолымен ұстауға болады
 • Ағаш, қалам
 • 4) көзбен көріп, қолмен ұстауға келмейді
 • Арман, қуаныш
 • Тұлғасына қарай (по способу образования)
 • 1) негізгі (непроизводные)
 • Ел, жер, су, қала
 • 2) туынды (производные)
 • Сөз тудырушы жұрнақтар арқылы (словообразую-
 • щие суффиксы):
 • -шы,-ші, -ім,-ым, -лық,-лік,-дық,
 • -дік,тық,-тік,
 • -ша,-ше
 • ән+ші,
 • қой+шы
 • біл+ім,
 • аш+тық,
 • бала+лық, жаман+дық,
 • кеуде+ше
 • Құрамына қарай
 • (по составу)
 • 1) Дара (простые)
 • Жылқы, ауыл
 • 2) Күрделі (сложные)
 • А) біріккен (сращенно-слитные)
 • Қол(рука)+жазба
 • (письменный)- қолжазба рукопись
 • Ә) қосарлы (парные)
 • Ата-ана(отец-мать) -родители
 • Б) тіркесті (словосочетания)
 • Сиыр еті - говядина
 • В) қысқарған
 • (сложносокращенные)
 • ПОМ – Первомай орта мектебі
 • Туынды зат есімдер төменгі жұрнақтар арқылы жасалады
 • (Производные образуются при помощи следующих суффиксов)
 • Жұрнақтар
 • Мысалдар
 • -ШЫ,-ШІ – профессии или склонность к чему-либо
 • Жазу+шы – писатель
 • Етік+ші – сапожник
 • Балық+шы-рыбак
 • Дауысты,р- ЛЫҚ,ЛІК
 • л,н - ДЫҚ,ДІК
 • т,в - ТЫҚ,ТІК
 • отвлеченные понятия
 • Бала+лық детство
 • Жеңіл+дік легкость
 • Биік+тік высота
 • Дауысты,р- ЛАС,ЛЕС
 • л,н - ДАС,ДЕС
 • т,в,с - ТАС,ТЕС
 • Совместное местонахождение или совместное действие
 • Жер+лес земляк
 • Ауыл+дас люди с одного ауыла
 • Курс+тас однокурсник
 • Зат есімнің болымсыз түрі
 • (Отрицательная форма имен существительных образуется
 • путем прибавления личных окончаний в 1 и 2 лице ед. и множ. числа к отрицанию ЕМЕС )
 • Жақ
 • (лицо)
 • Жекеше (ед. ч)
 • Көпше (множ. ч)
 • 1 жақ
 • Мен оқушы емес+пін
 • Я не ученик
 • Біз оқушы емес+піз
 • Мы не ученики
 • 2 жақ
 • Сен оқушы емес+сің
 • Ты не ученик
 • Сендер оқушы емес+сіңдер
 • Вы не ученики
 • 2 жақ
 • Сіз оқушы+сыз
 • Вы не ученик
 • Сіздер оқушы емес+сіздер
 • Вы не ученики
 • 3 жақ
 • Ол оқушы емес
 • Он (она) не ученик(ца)
 • Олар оқушы емес
 • Они не ученики
 • Сын есім (имя прилагательное)– заттың сынын, сипатын, түрін, көлемін,сапасын білдіретін сөздер.
 • Сұрақтары: Қандай? Қай? Кімнің? Ненің?
 • Какой?-ая, -ое? Который? Чей? Чья? Чье? Чьи?
 • Түрлері (типы)
 • Мысалдар
 • Мағынасына қарай(по значению)
 • 1) Сапалық (качественные)
 • Ақ, қара, сұлу, үлкен
 • 2) Қатыстық (относительные)
 • Тұзды, ақшалы
 • Тұлғасына қарай (по способу образования)
 • 1) негізгі (непроизводные)
 • Жақсы, әдемі, суық
 • 2) туынды (производные)
 • Қысқы, таулы
 • Құрамына қарай
 • (по составу)
 • 1) дара (простые)
 • Кіші, тар, нәзік
 • 2) күрделі (сложные)
 • Ұзын бойлы,
 • қызыл ала
 • Сын есімнің шырайлары (Степени сравнения прилагательных)
 • Шырай түрлері (Степени сравнения)
 • Жұрнақтар
 • Мысалдар
 • 1) Жай шырай (положительная степень)
 • -
 • әдемі,
 • жақсы,
 • ақ
 • 2) салыстырмалы шырай (сравнительная степень)
 • А)1)дауысты-рақ,рек
 • 2)дауыссыз - ырақ,ірек
 • Незначительное различие качества
 • Кіші+рек меньше
 • Жас+ырақ моложе
 • Ә)1) дауысты,р- лау,леу
 • 2) з,л,н,ң,й - дау,деу
 • 3) қ,к,т,с - тау,теу
 • Соответствует русским прилаг-м с суфф-ми:-оват,- еват
 • әдемі+леу красивее
 • семіз+деу жирнее
 • биік+теу высоковатый
 • сары+лау желтоватый
 • 3) Күшейтпелі шырай (Превосходная степень)
 • А) 1)Путем прибавления удвоения первого слога и добавления П
 • Сап-сары
 • желтый-прежелтый
 • жап-жақсы
 • очень хорошо
 • Ә) с усилительными словами: ең(самый), өте(очень),тым(весьма,слишком), аса(наиболее),нағыз(настоящий), тіпті(совсем)
 • Высшая степень качества признака
 • өте жақсы
 • тым биік
 • тіпті жақын
 • Сан есім (имя числительное)- заттың санын, мөлшерін, ретін білдіретін сөздер.
 • Сұрақтары: Неше?Нешеу?Қанша? (Сколько?)Нешінші(Который)
 • Түрлері (типы)
 • Мысалдар
 • Тұлғасына
 • Қарай
 • (по способу образования)
 • 1) негізгі (непроизводные)
 • екі
 • отыз
 • алпыс
 • 2) туынды (производные)
 • бірінші
 • елудей
 • Құрамына
 • қарай
 • (по составу)
 • 1) дара (простые)
 • бес, жүз, мың
 • 2) күрделі (сложные)
 • он бес, бес жүз
 • Мағынасына
 • Қарай
 • (по значению)
 • 1) есептік (количественные)
 • үш, мың, елу
 • 2) реттік (порядковые)
 • Дауысты-ншы,нші
 • Дауыссыз – ыншы,інші
 • Бір+інші первый
 • Алты+ншы шестой
 • 3) жинақтық(собирательные)
 • 1-7 - ау,еу
 • Жетеу семеро
 • 4) топтау(разделительное)
 • Дауысты,З,Ж,Р,Л,Й,У-дан,ден
 • М,Н,Ң - - нан,нен
 • Қатаң,Б,В,Г,Д - тан,тен
 • Екі-екіден по два
 • Он-оннан по десять
 • Үш-үштен по три
 • 5) болжалдық
 • (предположительное)
 • ш, т, с, тай,тей
 • дауысты,р,м,н,з-дай,дей
 • Алпыс+тай
 • в пределах шестидесяти
 • тоғыз+дай около девяти
 • 6) бөлшектік (дробные)
 • бестен екі -Две пятых
 • Бір бүтін бестен үш
 • Одна целая три пятых
 • он – 10, жиырма -20; отыз-30; қырық-40; елу-50;алпыс-60; жетпіс-70; сексен-80;
 • тоқсан-90; жүз-100; мың-1000; 1000000-миллион
 • Есімдік (местоимение)- (зат есім, сын есім, сан есім) ауыстырып, солардың орнына жүретін сөздер.
 • Түрлері (типы)
 • Мысалдар
 • Тұлғасына
 • қарай
 • (по способу образова
 • ния)
 • 1) негізгі (непроизводные)
 • Мен, сен,не,кім
 • 2) туынды (производные)
 • Біреу,мынау,қандай,
 • барлық
 • Құрамына
 • қарай
 • (по составу)
 • 1) дара (простые)
 • Ол,сонау,қанша
 • 2) күрделі (сложные)
 • Бірнеше,ешкім, кейбіреу
 • Мағынасына
 • қарай
 • (по значению)
 • 1)жіктеу
 • (личные)
 • Мен,сен,сіз,ол,біз,біздер,сендер,сіздер,олар
 • 2)Сілтеу
 • (указательные
 • Бұл,осы,мына,мынау(этот,эта,это),
 • сол,ана,анау(тот,та,то);
 • 3)Сұрау
 • Вопроситель-е
 • Кім,не неше,қай, қандай,қалай,қайда,қайдан,нешінші
 • 4)Өздік
 • возвратные
 • өз(свой),өзім(я сам),өзің(ты сам),өзіңіз(вы сами),өзіміз(мы сами),өздерің,өздеріңіз(вы сами),өздері(они сами)
 • 5)Белгісіздік
 • неопределенные
 • Біреу(кто-то,некто,кто-либо), кей, кейбір(некоторый,-ая,ое),бірдеңе(что-то,нечто,что-либо)
 • 6)Болымсыз-
 • дық отрицательные
 • Ешкім(никто),ешбір(ничто),ештеме,
 • дәнеме(ничего),ешқашан(никогда), ешқайда(никуда), ешқандай(никакой)
 • 7) жалпылау
 • (определительные)
 • Бәрі,барлық,бүкіл,барша(весь,вся,
 • все), әр,әрбір(каждый,-ая,-ое)
 • Үстеу(наречие) -қимылдың,заттың сынының түрлі белгілерін
 • сөздердің лексико-грамматикалық тобы.
 • Түрлері (типы)
 • Мысалдар
 • Тұлғасына
 • Қарай
 • (по способу образования)
 • 1) негізгі (непроизводные)
 • әрең,әзер(еле),әрі(туда,
 • дальше),бері(сюда),дәл(точно),
 • сәл(чуть-чуть)
 • 2) туынды (производные)
 • Ескіше(по старинному), мұнша(настолько),жаяулап
 • (пешком)
 • Құрамына
 • қарай
 • (по составу)
 • 1) дара (простые)
 • Ерте(рано),кеш(поздно),тым
 • (слишком),ерекше(особенно),
 • басқаша(по другому),
 • 2) күрделі (сложные)
 • Бірталай,біраз(немного),алдын-ала(заранее),
 • анда-санда(временами)
 • Мағынасына
 • Қарай
 • (по значению)
 • 1) Мезгіл (времени)
 • Кеше(вчера),бүгін(сегодня),
 • ертең(завтра),кешке(вечером),
 • ертемен(с утра), таңертең
 • (утром), анда-санда(временами)
 • 2) Мекен
 • (места)
 • әрі(туда,дальше),бері(сюда),
 • жоғары(на верху), төмен(внизу),алға(вперед),артқа
 • (назад),ішке(во внутрь),мұнда
 • (здесь),сонда(там)
 • 3) Мөлшер
 • (количества и меры)
 • Сонша,соншама(столько), онша(не очень),едәуір(значи-тельно),бірталай(немало), бір-бірден(по одному)
 • 4) Сын-бейне (образа и способа действия)
 • әрең,әзер(еле), дереу(тотчас), жедел,шапшаң,тез,жылдам
 • (быстро),кенет(вдруг),түгел(все),
 • ауызша(устно),өзгеше(по другому), осылай(так),тікелей
 • (непосредственно),бірге(вместе),
 • зорға(насилу)
 • 5) Күшейту
 • (усилительные)
 • Аса(очень),нағыз(настоящий),
 • ең(самый),тым(слишком),айырық-ша(особенный),әбден(совсем,окончательно)
 • 6) Мақсат (цели)
 • әдейі,біле тұра(специально),жорта(нарочно),қа-сақана(назло)
 • 7)Сабап-салдар
 • (причины и следствия)
 • Бекерге(напрасно),босқа,текке(зря),
 • амалзыздан(вынужденно),лажсыздан,
 • шарасыздан(поневоле)
 • 8) Топтау (разделительности)
 • Екулеп(вдвоем),бір-бірлеп(по-одному),аз-аздан(по-немножку),бас-басына(на каждого),жұп-жұбымен(по парам),рет-ретімен(по порядку);
 • Туынды үстеулердің жасалуы
 • (Образование производных наречий)
 • Жұрнақтар
 • Мысалдар
 • -ША, -ШЕ
 • Жаңа+ша (по-новому),
 • неміс+ше (по-немецки)
 • Дауысты,з,м,р,н,й-дай,дей
 • т,ш,с - тай,тей
 • (иногда-лай,лей)
 • Гүл+дей(как цветок)
 • Құс+тай(как птица)
 • Осы+лай (так)
 • -СЫН, - СІН
 • Кеш+кі+сін (вечером)
 • Ертең+гі+сін(утром)
 • Дауысты,үнді,З,Ж - да,де
 • Қатаң,Б,В,Г,Д - та,те
 • Жаз+да (летом),түн+де(ночью)
 • Қыс+та(зимой),
 • Дауысты,үнді,З,Ж – ға, ге
 • Қатаң,Б,В,Г,Д - қа, ке
 • Жоғары(верх)+ҒА – на верх
 • Арт(зад)+ҚА - назад
Шылаулар
 • Шылаулар (союзы и частицы)-тілімізде толық лексикалық мағынасы жоқ, бірақ сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырып немесе сөзге қосымша мән үстеп тұратын көмекші сөздер.
 • Шылаулар сөздер 3 бөлінеді:
 • 1)Септеулік шылау
 • 2)Жалғаулық шылау
 • 3)Демеулік шылау
 • Союзы и частицы могут быть разделены на следующие группы:
 • 1)Септеуліктер(послелоги)
 • 2)Көмекші есімдер(служебные слова)
 • 3)Жалғаулықтар(союзы)
 • 4)Демеуліктер(частицы)
 • 5)Модаль сөздер(модальные слова)
 • Септеуліктер(послелоги)
 • соответствуют русским предлогам.
 • Септеуліктер
 • Предлоги
 • Мысалдар
 • Дейін (шейін)
 • до
 • Мектепке дейін (до школы)
 • Бойына
 • бойынша
 • В течение,
 • вдоль
 • Жыл бойына(в течение года)
 • Айтуы бойынша(по его рассказам)
 • Соң, кейін
 • после
 • Сабақтан соң, сенен кейін(после тебя)
 • Арқылы,
 • Туралы,
 • үшін
 • Через,о,об,для,
 • Ради, чтобы
 • Көпір арқылы(через мост),жұмыс туралы(о работе),сен үшін(ради тебя),
 • Оқу үшін(для учебы);
 • Бері, басқа,
 • Бұрын, әрі
 • С, кроме, раньше, дальше
 • Былтырдан бері(с прошлого года), менен басқа(кроме меня),сенен бұрын
 • (раньше тебя), әрі отыр(сядь дальше);
 • Көмекші есімдер(служебные слова)
 • соответствуют русским предлогам: за,под,на,перед,у,внутри,возле,между,напротив.
 • Көмекші есімдер
 • Предлоги
 • Мысалдар
 • Үсті
 • Над
 • Үстелдің үстіне қой- поставь на стол
 • Асты
 • Под,низ
 • Үстелдің астын сыпыр
 • подмети под столом
 • Алды
 • Перед, перед-няя часть
 • Үйдің алды тамаша
 • Перед домом красиво
 • Арты
 • За, задняя часть
 • Менің артымнан тұр
 • Встань за мной
 • Жаны,қасы
 • Возле,около
 • Біздің үйдің жанында возле дома
 • Іші
 • В,внутрь
 • Дүкен ішінде - в магазине
 • Сырты
 • За,вне
 • Үйдің сыртында за домом
 • Арасы
 • Между
 • Үйлердің арасында между домами
 • Түбі
 • У
 • Ағаштың түбінде - у дерева
 • Қарама-қарсы
 • Напротив
 • Үйдің қарама-қарсысында
 • Напротив дома
 • Жалғаулықтар(союзы) соответствуют союзам русского языка.
 • Жалғаулықтар
 • союзы
 • Мысалдар
 • 1) Ыңғайластық
 • (соединительные)
 • Және,мен,бен,пен,
 • да,де,та,те
 • И, ДА
 • Мен және сен (Ты и я)
 • Жаңбыр жауды да, жер көгерді. Дождь пошел, и земля зезеленела.
 • 2) Қарсылықты
 • (противительные)
 • Бірақ,бірақ та, дегенмен, алайда, әйтсе де, сөйтсе де
 • А,
 • НО,
 • ДА
 • Киноға барар едім, бірақ дала суық. (Пошел бы в кино, но на улице холодно).
 • 3) Талғаулықты (разделительные)
 • Не,немесе,я,әлде,біресе,
 • әйтпесе,болмаса,ал
 • Или, либо то..,то
 • Не мен барамын, не сен бар
 • (Либо я пойду, либо ты иди)
 • Біресе жаңбыр, біресе күн шығады(То дождь,то солнце)
 • 4) Себепті(причинные)
 • өйткені, себебі
 • Так как, потому что
 • Ол жақсы оқиды, себебі жақсы маман болғысы келеді.(Он хорошо учится,т.к.хочет быть хорошим специалистом.)
 • 5) Салдарлық (следственные)
 • Сондықтан,сол себептен,сол үшін
 • поэтому
 • Мен ұйықтап қалдым,сол себептен сабаққа кешіктім.
 • Я проспал, поэтому опоздал на занятия.
 • 6) Шарттық (условные)
 • Егер, онда, егер ...онда
 • Если, тогда, если...то
 • Маған келмесең, онда мен саған барамын.
 • Демеуліктер(частицы)
 • вносят дополнительные смысловые,
 • эмоциональные оттенки в значения отдельных слов.
 • Демеуліктер
 • частицы
 • Мысалдар
 • 1) Күшейткіш-шектік(усилительно-ограничительные) ғана(қана),ғой(қой), әсіресе,-ақ,-ау
 • Только,особенно,же
 • Мынау дәптер ғой! Это же тетрадь!
 • Ол мені ғана алды. Он взял только меня.
 • 2) Сұраулық
 • (вопросительные) ма,ме,ба,бе,па,пе,ше
 • ли, а,
 • Ол бара ма?
 • (Пойдет ли?)
 • Сен ше? (А ты?)
 • Модаль сөздер (модальные слова)
 • для выражения точки зрения говорящего на отношение высказываемой мысли к действительности.
 • Модаль сөздер
 • Перевод
 • Мысалдар
 • Керек
 • Необходимо, нужно
 • Маған сол кісі керек еді
 • Мне нужен был тот человек.
 • Сияқты
 • Как,как будто, кажется
 • Ол мені жек көретін сияқты.
 • Мне кажется, что он меня ненавидит.
 • Екен
 • Оказывается
 • Онда кітап көп екен. Оказывается, там много книг.
 • Мүмкін,
 • Шығар,
 • Болар
 • Возможно,
 • Может быть
 • Олар қалада болар.
 • Может быть они в городе.
 • Рас
 • Правда, верно
 • Рас, сен менің досымсың. Верно, ты мой друг.
 • Шамасы
 • Вероятно
 • Шамасы, олар үйде жоқ
 • Вероятно, их нет дома.
 • Әрине
 • Конечно
 • Әрине, сен оны білесің.
 • Конечно, ты его знаешь.
 • Одағай (Междометия)-
 • сөйлеушінің шындыққа, болмысқа қатысын,
 • көңіл-күй,сезім арқылы білдіретін сөздер.
 • Түрлері (типы)
 • Одағай
 • Мағынасына қарай
 • (по значению)
 • Көңіл-күй
 • (Эмоциональные)
 • Бәрекелді! Браво!
 • Алақай! Ура!
 • Аһа! Ага!
 • Әттеген ай! Қап! Надо же!
 • Ойбай! Ой!
 • Құдай – ай! Боже мой!
 • Жекіру
 • (императивные)
 • Ал! (Ну!) Мә! (На!)Әй! (Эй)
 • Жә! Полно! Хватит!
 • Сыпайгершілік
 • (формы вежливости)
 • Кешіріңіз! Извините!
 • Рақмет! Спасибо!
 • Кеш жарық! Добрый вечер!
 • Еліктеу сөздер (подражательные слова)-
 • слова, которые передают различные звуки живой и неживой природы:
 • человека, животных и предметов.
 • Еліктеу сөздер (подражательные слова)
 • Еліктеуіш сөздер
 • Звукоподражательные слова
 • Сыбдыр-сыбдыр
 • Сылдыр-сылдыр
 • Сықыр-сықыр
 • Қарқ-қарқ
 • Тарс-тарс
 • Тық-тық
 • Сақ-сақ
 • Шуршание камыша
 • Журчание ручья
 • Скрип-скрип
 • Кар-кар
 • Стук-стук
 • Тук-тук
 • Подражание смеху
 • Бейнелеуіш сөздер
 • Образоподражательные слова
 • Қаз-қаз
 • Бүрсең-бүрсең
 • Шошаң-шошаң
 • Жалт-жұлт
 • Ағараң-ағараң
 • Қараң-қараң
 • Неуклюжая походка
 • Съежившись от холода
 • Быть вертлявым
 • Выражающее блеск
 • О белеющем вдали предмете
 • О мелькании силуэта в темноте
 • Етістік (глагол) – заттың қимылын, ісін, күй-жайын білдіретін сөз табы.
 • Сұрақтары: Не істеді? Не қылды? Не істелінді? Қайтті?
 • Түрлері (типы)
 • Мысалдар
 • Тұлғасына қарай
 • (по способу образования
 • 1) негізгі (непроизводные)
 • Оқы, жаз,бар,кел,бер
 • 2) туынды (производные)
 • Тұз+да,гүл+де,ой+на,
 • ой+ла, кеш+ік
 • Мағынасына
 • қарай
 • (по значению)
 • 1) негізгі (основные)
 • Ал,қал,көр,сөйле,әкел
 • 2) көмекші
 • (вспомогательные)
 • Бол(быстрей),шық
 • (выйди),әкет(унеси)
 • Объектіге қатысына қарай(по отношению к объекту)
 • Сабақты(переходные,которые сочетаются со словами в Табыс септік-кімді? кого? нені? что)
 • Асқарды шақыр
 • (позови Аскара)
 • Салт(непереходные) сочетаются со словами в остальных падежах
 • Үйге кел
 • (приходи домой)
 • Іс-әрекеттің орындалуына қарай
 • (по отношению к результату действия)
 • Болымды (положительные)
 • Бар (иди), жаз (пиши)
 • Болымсыз (отрицательные)
 • Дауысты,Р,Л,Й,У-ма, ме
 • Қатаң - -па, пе
 • Ұяң, М,Н,Ң - ба, бе
 • Бар+ма (не иди),
 • Күт+пе (не жди)
 • Жаз+ба (не пиши)
 • Құрамына қарай
 • (по составу)
 • Дара (простые)
 • Оқы, гүлде, ойна
 • Күрделі (сложные)
 • Барып кел, кіріп шық, алып бар
 • Туынды етістіктің жасалуы
 • (Образование производных глаголов)
 • Жұрнақтар (Суффиксы)
 • Мысалдар
 • Дауысты,Й, Р - ла,ле
 • Қатаң – - та,те
 • л,м, н,ң - да,де
 • Шеге (гвоздь)+ле+у – забить
 • Құшақ(объятие)+та+у- обнять
 • Қабыл(принятие)+да+у-принять
 • Дауысты,Й, Р- лас,лес
 • Қатаң – - тас,тес
 • л,м, н,ң - дас,дес
 • Бір(один)+ лес+у (объединиться)
 • Көмек(помошь)+тес+у(помочь)
 • Ақыл(ум)+дас+у(советоваться)
 • Дауысты – а/е
 • Дауыссыз- ай, ей
 • Бос(свободно)+а+у-освободиться
 • Түн(ночь)+е+у-ночевать
 • Қартаю – қартай+у (стареть)
 • Кобею – көбей+у (увеличиваться)
 • Дауыссыз- ар/ер
 • Ақ(белый) – ағ+ар+у белеть
 • Көк (синий)- көг+ер + у синеть,зеленеть
 • Қатаң – қар, кер
 • Ұяң, дауысты- ғар, гер
 • Бас(голова) + қар+у – возглавить
 • Ес(разум) + кер+у - учесть
 • Кө+гер +у цвести
 • Етіс (Залог)
 • Қазақ тілінде 4 түрі бар.
 • Түрлері (типы)
 • Жұрнақтар
 • Мысалдар
 • Өздік (возвратный)
 • Действие направлено к субъекту
 • н, ын, ін
 • Тара+н расчешись
 • Жу+ын мойся
 • Ки+ін одевайся
 • Ырықсыз
 • (страдательный)
 • Объект испытывает действие со стороны субъекта
 • Дауысты,т,з,р- л,ыл,іл
 • Л - н,ын,іл
 • Хат ауылға жібер+іл+ді.
 • Письмо отправлено в ауыл.
 • Төсек сал+ын+ды.
 • Постель постелено.
 • Ортақ
 • (совместный)
 • Общее действие
 • с, ыс, іс
 • Олар хат жас+ыс+ты.
 • Они переписывались.
 • Өзгелік
 • принудительный)
 • действие под влиянием кого-нибудь
 • Ғыз/гіз- з,ж,р,
 • Қыз/кіз- т,с,ш
 • Дыр/дір- л,н
 • Тыр/тір-
 • Дауысты+ т+ қыз/ кіз
 • Жаз+ғыз+дым
 • Заставил писать
 • Айт+қыз+дық
 • Заставили говорить
 • Ал+дыр+дым
 • Заставила взять
 • Биле+т+тік
Тұйық етістік (неопределенная форма глагола) – шақпен, жақпен байланысы болмай, қимылдың атауын ғана білдіретін етістіктің түрі.
 • Тұйық етістік етістіктің түбіріне –У жұрнағын қосу арқылы жасалады
 • (путем прибавления к глагольной основе суффикса -У).
 • Оқ+у – читать
 • Жаз+у – писать
 • Ойла+у - думать
 • Есімше (причастие)-
 • бірде есім сөздердің, бірде етістіктің қызметін атқаратын етістіктің түрі.
 • Есімшенің 4 түрі бар.
 • Түрлері (типы)
 • Сөздің соңғы дыбысы конечный звук
 • Жұрнақтар
 • Мысалдар
 • Өткен шақ
 • (прошедшее)
 • Дауысты,ұяң,үнді
 • ған, ген
 • Оқы+ған
 • Қатаң
 • қан, кен
 • Айт+қан
 • Келер шақ
 • (Будущее)
 • Дауысты
 • р
 • Тыңда+р
 • Дауыссыз
 • ар, ер
 • Айт+ар, Кел+ер
 • Ауыспалы осы шақ
 • (переходное)
 • Дауысты
 • - йтын
 • - йтін
 • Қара+йтын
 • Сөйлн+йтін
 • Дауыссыз
 • - атын
 • - етін
 • Айт+атын+ым
 • Күл+етін
 • Осы шақтық есімше
 • (причастие настоящего времени)
 • Тұйық етістік +
 • ШЫ, ШІ
 • Кел+у+ші – пришедший
 • Тыңда+у+шы- слушающий
 • Көсемше (Деепричастие)-
 • бірде үстеудің, бірде етістіктің қызметін атқаратын етістіктің түрі.
 • Конечный звук после глагола
 • Жұрнақтар
 • Мысалдар
 • Дауысты
 • - п
 • Сұра+п - спросив
 • Дауыссыз
 • - ып, іп
 • Ал+ып - взяв
 • Дауысты
 • - й
 • Сөйле+й-говоря
 • Дауыссыз
 • - а, - е
 • Кел+е - придя
 • Қатаң
 • - қалы, келі
 • Айт+қалы собирался сказать
 • Дауысты, ұяң, үнді
 • - ғалы, гелі
 • Біл+гелі хотел узнать
 • Етістіктің шақтары (Время глагола):
 • осы шақ(настоящее), келер(будущее), өткен(прошедшее).
 • Осы шақ – настоящее время
 • Нақ осы шақ (Собственно-настоящее время-простая форма)
 • а) жалаң нақ осы шақ (простая форма)образуется от 4-х глаголов:
 • отыр(сидит), тұр(стоит),жатыр(лежит), жүр(ходит),
 • к которым присоединяются личные окончания.
 • Жақ (лицо)
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • Жекеше (единственное число)
 • 1. Мен (я)
 • - мын, - мін
 • Отыр+мын сижу
 • 2. Сен (ты)
 • - сың, - сің
 • Отыр+сың сидишь
 • 2. Сіз (вы) – уваж.ф.
 • - сыз, - сіз
 • Отыр+сыз сидите
 • 3. Ол (он, она)
 • -
 • Отыр сидит
 • Жақ (лицо)
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • Көпше ( множественное число)
 • 1. Біз (мы)
 • - мыз, - міз
 • Отыр+мыз сидим
 • 2. Сендер (вы)
 • - сыңдар, - сіңдер
 • Отыр+сыңдар сидите
 • 2. Сіздер (вы) – ув.ф.
 • - сыздар, - сіздер
 • Отыр+сыздар сидите
 • 3. Олар (они)
 • -
 • Отыр сидят
 • ә) Күрделі нақ осы шақ (сложная форма) образуется путем сочетания основного глагола и одного из вспомогательных глаголов:
 • отыр(сидит), тұр(стоит),жатыр(лежит), жүр(ходит).
 • Основной глагол принимает суффиксы деепричастий – п,-ып,-іп.
 • Глаголы БАР,КЕЛ,АПАР,ӘКЕЛ принимают суффиксы –а/-е и сочетаются только с глаголом ЖАТЫР.
 • Вспомогательные глаголы принимают личные окончания.
 • Жақ (лицо)
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • Жекеше (единственное число)
 • 1. Мен (я)
 • Сөйле+п отыр+мын - разговариваю
 • Бар+а жатыр+мын - иду
 • 2. Сен (ты)
 • Сөйле+п отыр+сың - разговариваешь
 • Бар+а жатыр+сың - идешь
 • 2. Сіз (вы) – уваж.ф.
 • Сөйле+п отыр+сыз - разговариваете
 • Бар+а жатыр+сыз - идете
 • 3. Ол (он, она)
 • Сөйле+п отыр - разговаривает
 • Жақ (лицо)
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • Көпше ( множественное число)
 • 1. Біз (мы)
 • Сөйле+п отыр+мыз - разговариваем
 • Бар+а жатыр+мыз - идем
 • 2. Сендер (вы)
 • Сөйле+п отыр+сыңдар- разговариваете
 • Бар+а жатыр+сыңдар - идете
 • 2. Сіздер (вы) – ув.ф.
 • Сөйле+п отыр+сыздар - разговариваете
 • Бар+а жатыр+сыздар - идете
 • 3. Олар (они)
 • Сөйле+п отыр - разговаривает
 • Бар+а жатыр - идет
 • 2) Ауыспалы осы шақ (настоящее переходное время)
 • обозначает непрерывное действие.
 • Жақ (лицо)
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • Жекеше (единственное число)
 • 1. Мен (я)
 • -а, -е, -й
 • - мын, мін
 • Күнде бар+а+мын
 • 2. Сен (ты)
 • -а, -е, -й
 • - сың, - сің
 • Күнде бар+а+сың
 • 2. Сіз (вы) ув.ф.
 • -а, -е, -й
 • - сыз, - сіз
 • Күнде бар+а+сыз
 • 3. Ол (он, она)
 • -а, -е, -й
 • -
 • Күнде бар+а+ды
 • Жақ (лицо)
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • Көпше (множественное число)
 • 1. Біз (мы)
 • -а, -е, -й
 • - мыз, міз
 • Күнде бар+а+мыз
 • 2. Сендер (вы)
 • -а, -е, -й
 • - сыңдар,
 • - сіңдер
 • Күнде бар+асыңдар
 • 2. Сіздер (вы) – ув.ф.
 • -а, -е, -й
 • - сыздар, - сіздер
 • Күнде бар+а+сыздар
 • 3. Олар (они)
 • -а, -е, -й
 • -
 • Күнде бар+а+ды
Келер шақ – будущее время:
 • Келер шақ – будущее время:
 • 1) болжалды келер шақ
 • (будущее предположительное время)
 • 2) мақсатты келер шақ
 • ( неопределенное время)
 • 3) Ауыспалы келер шақ (переходное будущее время)
 • 1) Болжалды келер шақ (будущее предположительное время)
 • имеет оттенок «возможно, может быть»
 • Жақ (лицо)
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • Жекеше (единственное число)
 • 1. Мен (я)
 • -ар, -ер, -р
 • - мын, - мін
 • Бар+ар+мын
 • Возможно пойду
 • 2. Сен (ты)
 • -ар, -ер, -р
 • - сың, - сің
 • Бар+ ар +сың
 • Возможно пойдешь
 • 2. Сіз (вы) ув.ф.
 • -ар, -ер, -р
 • - сыз, - сіз
 • Бар+ ар +сыз
 • Возможно пойдете
 • 3. Ол (он, она)
 • -ар, -ер, -р
 • -
 • Бар+ ар
 • Возможно пойдут
 • Жақ (лицо)
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • Көпше (множественное число)
 • 1. Біз (мы)
 • -ар, -ер, -р
 • - мыз, - міз
 • Бар+ ар +мыз
 • Возможно пойдем
 • 2. Сендер (вы)
 • -ар, -ер, -р
 • - сыңдар,
 • - сіңдер
 • Бар+ ар+ сыңдар
 • Возможно пойдете
 • 2. Сіздер (вы) – ув.ф.
 • -ар, -ер, -р
 • - сыздар, - сіздер
 • Бар+ ар +сыздар
 • Возможно пойдете
 • 3. Олар (они)
 • -ар, -ер, -р
 • -
 • Бар+ ар
 • Возможно пойдут
 • 2) Мақсатты келер шақ ( неопределенное время)
 • имеет оттенок намерения.
 • Жекеше (единственное число)
 • Жақ (лицо)
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • 1. Мен (я)
 • Дауысты,
 • Р,Л,Й,У
 • - мек,- мақ
 • пын,пін
 • Кел+мек+пін
 • Намерен пойти
 • Ұяң, М,Н,Ң
 • - бақ, - бек
 • пын,пін
 • Жаз+бақ+пын
 • Намерен написать
 • Қатаң
 • - пеқ, - пек
 • пын,пін
 • Айт+пақ+пын
 • Намерен сказать
 • 2. Сен (ты)
 • Сіз (вы) ув.ф
 • Дауысты,
 • Р,Л,Й,У
 • - мек,- мақ
 • сың,сыз
 • сің,сіз
 • Кел+мек+сің
 • Намерен пойти
 • Ұяң, М,Н,Ң
 • - бақ, - бек
 • сың,сыз
 • сің,сіз
 • Жаз+бақ+сыз
 • Намерены написать
 • Қатаң
 • - пеқ, - пек
 • сың,сыз
 • сің,сіз
 • Айт+пақ+сың
 • Намерен сказать
 • 3. Ол
 • (он, она)
 • Дауысты,
 • Р,Л,Й,У
 • - мек,- мақ
 • -
 • Кел+мек
 • Намерен пойти
 • Ұяң, М,Н,Ң
 • - бақ, - бек
 • -
 • Жаз+бақ
 • Намерен написать
 • Қатаң
 • - пеқ, - пек
 • -
 • Айт+пақ
 • Намерен сказать
Көпше (множественное число)
 • Жақ (лицо)
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • 1. Біз (мы)
 • Дауысты,
 • Р,Л,Й,У
 • - мек,- мақ
 • пыз,піз
 • Кел+мек+піз
 • Ұяң, М,Н,Ң
 • - бақ, - бек
 • пыз,піз
 • Жаз+бақ+ пыз
 • Қатаң
 • - пеқ, - пек
 • пыз,піз
 • Айт+пақ+ пыз
 • 2.Сендер (вы)
 • Сіздер (вы) – ув.ф.
 • Дауысты,
 • Р,Л,Й,У
 • - мек,- мақ
 • сыңдар,сыздар
 • сіңдер,сіздер
 • Кел+мек+сіңдер
 • Ұяң, М,Н,Ң
 • - бақ, - бек
 • сыңдар,сыздар
 • сіңдер,сіздер
 • Жаз+бақ+сыздар
 • Қатаң
 • - пеқ, - пек
 • сыңдар,сыздар
 • сіңдер,сіздер
 • Айт+пақ+сыңдар
 • 3. Олар
 • ( они)
 • Дауысты,
 • Р,Л,Й,У
 • - мек,- мақ
 • -
 • Кел+мек
 • Ұяң, М,Н,Ң
 • - бақ, - бек
 • -
 • Жаз+бақ
 • Қатаң
 • - пеқ, - пек
 • -
 • Айт+пақ
 • 3) Ауыспалы келер шақ (переходное будущее время)
 • Жақ (лицо)
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • Жекеше (единственное число)
 • 1. Мен (я)
 • -а, -е, -й
 • - мын, мін
 • Ертең бар+а+мын
 • 2. Сен (ты)
 • -а, -е, -й
 • - сың, - сің
 • Ертең бар+а+сың
 • 2. Сіз (вы) ув.ф.
 • -а, -е, -й
 • - сыз, - сіз
 • Ертең бар+а+сыз
 • 3. Ол (он, она)
 • -а, -е, -й
 • -
 • Ертең бар+а+ды
 • Жақ (лицо)
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • Көпше (множественное число)
 • 1. Біз (мы)
 • -а, -е, -й
 • - мыз, міз
 • Ертең бар+а+мыз
 • 2. Сендер (вы)
 • -а, -е, -й
 • - сыңдар,
 • - сіңдер
 • Ертең бар+асыңдар
 • 2. Сіздер (вы) – ув.ф.
 • -а, -е, -й
 • - сыздар, - сіздер
 • Ертең бар+а+сыздар
 • 3. Олар (они)
 • -а, -е, -й
 • -
 • Ертең бар+а+ды
Өткен шақ – прошедшее время:
 • Өткен шақ – прошедшее время:
 • 1) жедел өткен шақ (недавно прошедшее время)
 • 2) бұрыңғы өткен шақ (давно прошедшее время)
 • 3) ауыспалы өткен шақ (переходное прошедшее время)
 • 1) жедел өткен шақ (недавно прошедшее время)
 • Жекеше (единственное число)
 • Жақ (лицо)
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • 1. Мен (я)
 • Қатаң
 • -ты, - ті
 • Айт+ты+м
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • - ды, - ді
 • Жаз+ды+м
 • писал
 • 2. Сен (ты)
 • Сіз (вы) ув.ф
 • Қатаң
 • -ты, - ті
 • -ң,ңыз,ңіз
 • Айт+ты+ң
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • - ды, - ді
 • -ң,ңыз,ңіз
 • Жаз+ды+ң
 • писал
 • 3. Ол
 • (он, она)
 • Қатаң
 • -ты, - ті
 • -
 • Айт+ты
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • - ды, - ді
 • -
 • Жаз+ды
 • писал
 • Көпше (множественное число)
 • Жақ (лицо)
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • 1. Біз (мы)
 • 2. Сендер (вы)
 • Қатаң
 • -ты, - ті
 • -қ,-к
 • Айт+ты+қ
 • Кет+ті+к
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • - ды, - ді
 • -қ,-к
 • Жаз+ды+қ
 • писали
 • 2. Сіздер (вы) – ув.ф.
 • Қатаң
 • -ты, - ті
 • ңдар,ңдер
 • ңыздар,ңіздер
 • Айт+ты+ңдар
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • - ды, - ді
 • ңдар,ңдер
 • ңыздар,ңіздер
 • Жаз+ды+ңдар
 • писали
 • 3. Олар (они)
 • Қатаң
 • -ты, - ті
 • -
 • Айт+ты
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • - ды, - ді
 • -
 • Жаз+ды
 • писал
 • 2) бұрыңғы өткен шақ (давно прошедшее время)
 • а) Жекеше (единственное число)
 • Жақ (лицо)
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • 1. Мен (я)
 • Қатаң
 • -қан, -кен
 • - мын, мін
 • Айт+қан+мын
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • -ған, -ген
 • - мын, мін
 • Жаз+ған+мын
 • писал
 • 2. Сен (ты)
 • Сіз (вы) ув.ф
 • Қатаң
 • -қан, -кен
 • - сың, - сің
 • - сыз, - сіз
 • Айт+ қан +сың
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • ған, -ген
 • - сың, - сің
 • - сыз, - сіз
 • Жаз+ ған +сың
 • писал
 • 3. Ол
 • (он, она)
 • Қатаң
 • -қан, -кен
 • -
 • Айт+ қан
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • ған, -ген
 • -
 • Жаз+ ған
 • писал
 • Көпше (множественное число)
 • Жақ (лицо)
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • 1. Біз (мы)
 • Қатаң
 • -қан, -кен
 • -быз,-біз
 • Айт+ қан +быз
 • Кет+кен+біз
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • -қан, -кен
 • -быз,-біз
 • Жаз+ ған +быз
 • писали
 • 2. Сендер (вы) Сіздер (вы) – ув.ф.
 • Қатаң
 • -қан, -кен
 • сыңдар,сіңдер
 • сыздар,сіздер
 • Айт+ қан +сыздар
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • -қан, -кен
 • сыңдар,сіңдер
 • сыздар,сіздер
 • Жаз+ ған +сыздар
 • писали
 • 3. Олар (они)
 • Қатаң
 • -қан, -кен
 • -
 • Айт+ қан
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • -қан, -кен
 • -
 • Жаз+ ған
 • писал
 • ә) бұрыңғы өткен шақ (давно прошедшее время)
 • Жекеше (единственное число)
 • Жақ (лицо)
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • 1. Мен (я)
 • Дауыссыз
 • - ып, - іп
 • - пын, пін
 • Айт+ып+пын
 • Дауысты
 • - ып, - іп
 • - пын, пін
 • Оқы+п+пын
 • читал
 • 2. Сен (ты)
 • Сіз (вы) ув.ф
 • Дауыссыз
 • - ып, - іп
 • - сың, - сің
 • - сыз, - сіз
 • Айт+ ып +сың
 • Дауысты
 • - ып, - іп
 • - сың, - сің
 • - сыз, - сіз
 • Оқы+п+сың
 • 3. Ол
 • (он, она)
 • Дауыссыз
 • - ып, - іп
 • - ты, - ті
 • Айт+ ып+ ты
 • Дауысты
 • - ып, - іп
 • - ты, - ті
 • Оқы+п+ты
 • Көпше (множественное число)
 • Жақ (лицо)
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • 1. Біз (мы)
 • Дауыссыз
 • - ып, - іп
 • -пыз,-піз
 • Айт+ ып +пыз
 • Дауысты
 • - ып, - іп
 • -пыз,-піз
 • Оқы+п+пыз
 • 2. Сендер (вы) Сіздер (вы) – ув.ф.
 • Дауыссыз
 • - ып, - іп
 • сыңдар,сіңдер
 • сыздар,сіздер
 • Айт+ ып +сыздар
 • Дауысты
 • - ып, - іп
 • сыңдар,сіңдер
 • сыздар,сіздер
 • Оқы+п+сыңдар
 • 3. Олар (они)
 • Дауыссыз
 • - ып, - іп
 • - ты, - ті
 • Айт+ ып+ты
 • Дауысты
 • - ып, - іп
 • - ты, - ті
 • Оқы+п+ты
 • 3) ауыспалы өткен шақ (переходное прошедшее время)
 • Жекеше (единственное число)
 • Жақ(лицо)
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • 1. Мен (я)
 • Дауыссыз
 • -атын, -етін
 • - мын, мін
 • Айт+атын+мын
 • /Всегда/ говорил
 • Дауысты
 • йтын,-йтін
 • - мын, мін
 • Ойна+ йтын+мын
 • /Всегда/ игрался
 • 2. Сен (ты)
 • Сіз (вы) ув.ф
 • Дауыссыз
 • -атын, -етін
 • - сың, - сің
 • - сыз, - сіз
 • Айт+атын+сың
 • Дауысты
 • -йтын,-йтін
 • - сың, - сің
 • - сыз, - сіз
 • Ойна+ йтын+сың
 • 3. Ол
 • (он, она)
 • Дауыссыз
 • -атын, -етін
 • -
 • Айт+атын
 • Дауысты
 • -йтын,-йтін
 • -
 • Ойна+ йтын
 • Көпше (множественное число)
 • Жақ (лицо)
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • 1. Біз (мы)
 • Дауыссыз
 • -атын, -етін
 • -быз,-біз
 • Айт+атын+быз
 • Дауысты
 • йтын,-йтін
 • -быз,-біз
 • Ойна+ йтын+быз
 • 2. Сендер (вы) Сіздер (вы) – ув.ф.
 • Дауыссыз
 • -атын, -етін
 • сыңдар,сіңдер
 • сыздар,сіздер
 • Айт+атын+
 • сыңдар
 • Дауысты
 • -йтын,-йтін
 • сыңдар,сіңдер
 • сыздар,сіздер
 • Ойна+ йтын+
 • сыңдар
 • 3. Олар (они)
 • Дауыссыз
 • -атын, -етін
 • -
 • Айт+атын
 • Дауысты
 • -йтын,-йтін
 • -
 • Ойна+ йтын
Етістіктің райлары (наклонение глагола).
 • 1)бұйрық рай
 • (повелительное наклонение)
 • 2)қалау рай
 • (желательное наклонение)
 • 3)ашық рай
 • (изъявительное наклонение)
 • 4)шартты рай
 • (условное наклонение)
 • 1)Бұйрық рай (повелительное наклонение) выражает приказание, пожелание, просьбу, призыв.
 • Жекеше (единственное число)
 • Жақ (лицо)
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақтар
 • Мысалдар
 • 1. Мен (я)
 • Дауыссыз
 • -айын, -ейін
 • Айт+айын
 • Давай скажу
 • Дауысты
 • йын,-йін
 • Ойна+ йын
 • Давай поиграю
 • 2. Сен (ты)
 • Дауыссыз
 • -
 • Айт Скажи
 • Дауысты
 • -
 • Ойна Играй
 • Сіз (вы) ув.ф
 • Дауыссыз
 • - ыңыз, іңіз
 • Айт+ ыңыз
 • Дауысты
 • - ңыз,-ңіз
 • Ойна+ ңыз
 • 3. Ол
 • (он, она)
 • Дауыссыз
 • - сын, - сін
 • Айт+сын
 • пусть скажет
 • Дауысты
 • - сын, - сін
 • Ойна+ сын
 • пусть поиграет
 • Көпше (множественное число)
 • Жақ (лицо)
 • Соңғы дыб.
 • Жұрнақтар
 • Мысалдар
 • 1. Біз (мы)
 • Дауыссыз
 • -айық,ейік
 • Айт+айық
 • Давай скажем
 • Дауысты
 • -йық,йік
 • Ойна+йық
 • Сендер (вы)
 • Дауыссыз
 • ыңдар,іңдер
 • Айт+ ыңдар
 • Дауысты
 • ңдар,ңдер
 • Ойна+ңдар
 • Сіздер (вы) – ув.ф.
 • Дауыссыз
 • ыңыздар,іңіздер
 • Айт+ ыңыздар
 • Дауысты
 • ңыздар,ңіздер
 • Ойна+ңыздар
 • 3. Олар (они)
 • Дауыссыз
 • - сын, - сін
 • Айт+сын
 • Дауысты
 • - сын, - сін
 • Ойна+ сын
 • пусть поиграют
 • 2)Қалау рай (желательное наклонение) выражает желание.
 • Жекеше (единственное число)
 • Жақ
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақ
 • Жіктік жалғау
 • Көмекші етістік
 • Мысалдар
 • Менің
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • ғы, гі
 • м
 • Келеді захочется
 • Келді хотелось
 • Келіп тұр хочется
 • Менің барғым ...
 • Менің көргім ...
 • Қатаң
 • қы, кі
 • м
 • Келеді захочется
 • Келді хотелось
 • Келіп тұр хочется
 • Менің айтқым ...
 • Менің кеткім ...
 • Сенің
 • Сіздің
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • ғы, гі
 • ң,ңыз,
 • ңіз
 • Келеді захочется
 • Келді хотелось
 • Келіп тұр хочется
 • Сенің барғың ...
 • Сіздің көргіңіз ...
 • Қатаң
 • қы, кі
 • ң,ңыз,
 • ңіз
 • Келеді захочется
 • Келді хотелось
 • Келіп тұр хочется
 • Сенің айтқың ...
 • Сіздің кеткіңіз ...
 • Оның
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • ғы, гі
 • - сы
 • - сі
 • Келеді захочется
 • Келді хотелось
 • Келіп тұр хочется
 • Оның барғысы ..
 • Оның көргісі ...
 • Қатаң
 • қы, кі
 • - сы
 • - сі
 • Келеді захочется
 • Келді хотелось
 • Келіп тұр хочется
 • Оның айтқысы .
 • Оның кеткісі ...
 • Көпше (множественное число)
 • Жақ
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақ
 • Жіктік жалғау
 • Көмекші етістік
 • Мысалдар
 • біздің
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • ғы, гі
 • мыз,
 • міз
 • Келеді захочется
 • Келді хотелось
 • Келіп тұр хочется
 • Біздің барғымыз
 • Біздің көргіміз...
 • Қатаң
 • қы, кі
 • мыз,
 • міз
 • Келеді захочется
 • Келді хотелось
 • Келіп тұр хочется
 • Біздің айтқымыз
 • Біздің кеткіміз ...
 • Сендердің
 • Сіздердің
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • ғы, гі
 • ларың
 • лерің
 • ларыңыз
 • леріңіз
 • Келеді захочется
 • Келді хотелось
 • Келіп тұр хочется
 • Сендердің барғыларың ...
 • Қатаң
 • қы, кі
 • ларың
 • лерің
 • ларыңыз
 • леріңіз
 • Келеді захочется
 • Келді хотелось
 • Келіп тұр хочется
 • Сіздердің кеткілеріңіз ...
 • Олардың
 • Дауысты,
 • Ұяң,үнді
 • ғы, гі
 • - сы
 • - сі
 • Келеді захочется
 • Келді хотелось
 • Келіп тұр хочется
 • Олардың барғысы ...
 • Қатаң
 • қы, кі
 • - сы
 • - сі
 • Келеді захочется
 • Келді хотелось
 • Келіп тұр хочется
 • Олардың айтқысы ...
3)Ашық рай
 • 3)Ашық рай
 • (изъявительное наклонение)- үш жақтың жасалу жолдары
 • (Мен келдім; келе жатырмын; келемін; келгенмін);
 • Реальное действие в настоящем,
 • прошедшем и будущем времени.
 • 4)Шартты рай (условное наклонение) выражает условие.
 • Жекеше (единственное число)
 • Жақ (лицо)
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • 1. Мен (я)
 • Дауыссыз
 • Дауысты
 • - са, - се
 • м
 • Мен бар+са+м
 • Если я пойду
 • 2. Сен ты
 • Сіз (вы) ув.ф
 • Дауыссыз
 • Дауысты
 • - са, - се
 • ң
 • ңыз
 • ңіз
 • Сен бар+са+ң
 • Сіз бар+са+ңыз
 • Сіз кел+се+ңіз
 • 3. Ол
 • (он, она)
 • Дауыссыз
 • Дауысты
 • - са, - се
 • -
 • Ол бар+са
 • Ол кел+се
 • Көпше (множественное число)
 • Жақ (лицо)
 • Соңғы дыбыс
 • Жұрнақтар
 • Жіктік жалғау
 • Мысалдар
 • 1. Біз (мы)
 • Дауыссыз
 • Дауысты
 • - са, - се
 • - қ, - к
 • Біз бар+са+қ
 • Если мы пойдем
 • Сендер (вы) Сіздер (вы) – ув.ф.
 • Дауыссыз
 • Дауысты
 • - са, - се
 • ңдар,ңдер
 • ңыздар,
 • ңіздер
 • Сендер бар+са+ңдар
 • 3. Олар (они)
 • Дауыссыз
 • Дауысты
 • - са, - се
 • -
 • Олар бар+са
Синтаксис – сөз тіркесі мен сөйлем, сөйлемнің түрлерін зерттейтін тіл туралы ғылымның бір саласы.
 • Синтаксис – сөз тіркесі мен сөйлем, сөйлемнің түрлерін зерттейтін тіл туралы ғылымның бір саласы.
 • Сөз тіркесі(словосочетание): есімді сөз тіркесі, етістікті сөз тіркесі.
 • Сөз тіркесі бағыныңқылы сөз(бірінші), басыңқы сөз (екінші) сөздерден тұрады.
 • 1) Есімді сөз тіркесі - басыңқы сыңары есім сөзден болған сөз тіркесі.
 • 2) Етістікті сөз тіркесі - басыңқы сыңары етістіктен болған сөз тіркесі.
 • Сөз тіркесі бола алмайтындар: тұрақты тіркестер, күрделі сөздер.
 • Сөздердің байланысу түрлері. (Виды соединения слов).
 • Қиысу
 • Соединение подлежащего и сказуемого с помощью личных окончаний
 • Асқар шықты;
 • Мен шықтым;
 • Сіз шықтыңыз;
 • Матасу
 • Соединение слова в Ілік септік со словом в Тәуелдік жалғау.
 • Әсемнің көйлегі;
 • Менің балам
 • Меңгеру
 • Соединение слов при помощи падежных окончаний, кроме Атау септік и Ілік септік
 • Астанадан келді;
 • Басыққа кірді;
 • Жігітпен хат алысты
 • Қабысу
 • Согласование
 • Асқар тау высокие горы
 • Жанасу
 • примыкание
 • Былтыр бітірді. Академияны Саят былтыр бітірді.
 • Саят былтыр академияны бітірді.
 • Сөйлем (предложение)- тиянақты ойды білдіретін сөздер тобы.
 • Сөйлем: жай сөйлем, құрмалас сөйлем.
 • Сөйлем айтылу мақсатыны қарай(по цели высказывания):
 • 1) Хабарлы –повествовательное .
 • Қыста ауа-райы суық болады.
 • 2) Сұраулы – вопросительное ?
 • Қашан болды?
 • 3) Бұйрықты – повелительное !
 • Тыныш отыр! Сөйлемді тез жаз.
 • 4) Лепті – восклицательное !
 • Күн қандай тамаша!
 • Сөйлем құрамына қарай(по составу ):
 • Түрлері
 • Ереже
 • Мысалдар
 • Жақты
 • Бастауышы бар сөйлем.
 • Мен ауылға бардым.
 • Жақсыз
 • Бастауышы мүлде жоқ сөйлем.
 • Оған хабар беру керек.
 • Менің оқығым келеді.
 • Жалаң
 • Тек тұрлаулы мүшеден тұратын сөйлем.
 • Ол келді. Жаңбыр жауды.
 • Той өтті. Бала оқиды.
 • Жайылма
 • Тұрлаусыз мүше қатысқан сөйлем.
 • Ол ерте келді.
 • Жаңбыр қатты жауды.
 • Толымды
 • Ойға қажетті мүшелердің
 • бәрі қатысқан сөйлем.
 • Қыста бұл жердің ауа-райы өте суық болады.
 • Толымсыз
 • Ойға қатысты сөйлем мүшесінің бірі түсіп қалған сөйлем.
 • - Балам, қайдан келдің?
 • - Астанадан. (толымды)
 • Атаулы
 • Іс-оқиғаның, құбылыстың атауын ғана көрсететін сөйлем.
 • Жаз.
 • Қайнаған күн.
 • Егіс даласы.
 • Сөйлем мүшелері (члены предложения):
 • Тұрлаулы мүшелері – главные члены предложения
 • Тұрлаусыз мүшелері- второстепенные члены предложения
 • Тұрлаулы мүшелері – главные члены предложения
 • Бастауыш подлежащее
 • ___________________
 • Кім? Не? Кто? Что?
 • Кімдер?Нелер? мн.ч
 • Дүкен ашық.
 • Бала келді.
 • Баяндауыш сказуемое
 • =================
 • Не істеді?Қайтті?
 • Что делал(ет, ешь)?
 • Ол қуанды.
 • Әлия тұрды.
 • Тұрлаусыз мүшелері- второстепенные члены предложения
 • Толықтауыш
 • Дополнение
 • - - - - - - - - - - -
 • Б.с. кімге?неге? кому?чему
 • Т.с. кімді? нені? кого? что?
 • Ж.с. кімде?неде? Қайда?
 • У кого? чего? Где?
 • Ш.с.кімнен? неден? қайдан
 • от кого ? из чего? откуда
 • К.с. кіммен? немен?
 • с кем? с чем?
 • Қанат саған хат жазды.
 • Олар Медеуді аралады.
 • Әлияда шана бар.
 • Ол кітапты кітапханадан алды.
 • Әкесі баласымен отыр.
 • Анықтауыш
 • Определение
 • Қандай? Какой?
 • Нешінші? Который?
 • Неше? Қанша? Сколько?
 • Кімнің? Ненің? Чей?
 • Алмас-озат оқушы.
 • Мен бесінші сыныпта оқимын. Абайдың суреті ілулі тұр.
 • Пысықтауыш
 • Обстоятельство
 • - . - . - . - .
 • Қалай Как Каким образом
 • Қайда? Где? Куда?
 • Қашан? Когда?
 • Қайдан? Откуда?
 • Машина тез жүреді.
 • Олар далаға шықты.
 • Қыста күн суық.
 • Біз қаладан келдік.
 • Салалас құрмалас сөйлемнің түрлері және шылаулары
 • (виды сложносочиненных предложений и их союзы).
 • Ыңғайлас
 • соединительные
 • 1)... , ... .
 • 2)және, да,де,әрі
 • Күз өтті, қыс келді.
 • Жиналыс бітті де, халық тарқай бастады.
 • Қарсылықты
 • противительные
 • 1)... , ... .
 • 2)бірақ, алайда, дегенмен, әйтсе де, сонда да, (но, однако, иначе, все-таки)
 • Ағам келді, атам кетті.
 • Мен кітабымды бердім, бірақ ол алмады.
 • Талғаулы
 • разделительные
 • 1)... , ... .
 • 2)Біресе, не, немесе, я, яки, бірде, не болмаса, әлде,кейде, (или, иногда, то, либо, однажды)
 • Жазда қалаға не мен,не інім барады.
 • Жаңбыр жауады, немесе қар жауады.
 • Себеп-салдар
 • Причинно-следственные
 • 1)... , ... .
 • 2)Сондықтан, сол себепті, өйткені, неге десеңіз (поэтому, потому что, по той причине)
 • Күн жылы болды, біз серуенге шықтық.
 • Асан театрға бармады, себебі уақыты жоқ.
 • Кезектес
 • чередующиеся
 • 1)... , ... .
 • 2)кейде, бірде, біресе
 • Бірде қатты сөйлейсің, бірде жай сөйлейсің.
 • Сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлері және шылаулары
 • (виды сложноподчиненных предложений и их союзы).
 • Түрлері
 • Жасалу жолы
 • Мысалы
 • Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем (сл.подч. пр-е с придаточ. условия)
 • 1) – са, - се + жалғау.
 • 2) –ме/бе/пе+ген-де
 • -ма/ба/па+ған-да
 • Күн жылы+са, жер көгереді.
 • Сен келме+ген+де, әжем ренжитін еді.
 • Қимыл-сын бағыныңқылы саб. қ.с.(спп с придаточ-ными образа действия и степени)
 • 1) – ып-іп,-п
 • 2) – а/ -е
 • 3) –атын/йтын+дай
 • -етін/йтін+дей
 • Жел күшей+іп, ауа райы бұзылды.
 • Үйге келе, сабағын орындады. Бәрі ест+итін+дей , қатты сөйледі.
 • Мезгіл бағыныңқылы саб. қ.с.(спп с придаточ-ными времени)
 • 1) –ған/қан + да
 • - ген/кен – де
 • 2) – ген/кен+ше
 • -ған/қан+ша
 • 3) ған/қан/ ген/кен +кезде
 • 4) –ғалы/гелі
 • - қалы/келі
 • Асан қалаға кет+кен+де, інісі екі жаста еді.
 • Жаңа бастық кел+гелі, жалқымыз көбейді.
 • Қарсылықты бағыныңқылы саб. қ.с.(спп с придаточ-ными уступительными)
 • 1) – са, - се + да/де
 • 2) ған/қан/ ген/кен +мен
 • 3) бола тұра, бола, тұра
 • Бұлт бол+ған+мен, жаңбыр жауған жоқ.
 • Сабақ бастал+са да, оқушылар толық жиналған жоқ.
 • Себеп бағыныңқылы саб. қ.с.(спп с придаточ-ными причины)
 • 1) –ған/қан + дықтан
 • - ген/кен +діктен
 • 2) ған/қан/ ген/кен +себепті
 • Күн суы+ған+дықтан, біз жылы киіндік.
 • Мақсат бағыныңқылы саб. қ.с.(спп с придаточ-ными цели)
 • – у үшін
 • повел.форма глагола + деп
 • Қазақ тілін біл+у үшін, көп оқу керек.
 • Нан ал+айын деп, дүкенге бардым.
 • Бастауыш пен баяндауыш атау тұлғадағы сөзден болғанда,бастауыштан кейін
 • сызықша қойылады.
 • Қойылатын орындары
 • Бастауыш
 • Зат есім
 • -
 • Баяндауыш
 • Зат есім
 • Бастауыш
 • Сілтеу есімдігі
 • -
 • Баяндауыш
 • Зат есім
 • Бастауыш
 • 3-жақ жік-теу есімдігі
 • -
 • Баяндауыш
 • Зат есім
 • Бастауыш
 • Заттанған сын есім,сан есім,есімше
 • -
 • Баяндауыш
 • Зат есім
 • Бастауыш
 • Тұйық етістік
 • -
 • Баяндауыш
 • Зат есім
 • Бастауыш
 • Зат есім
 • -
 • Баяндауыш
 • Тұйық етістік
 • Бастауыш
 • Сан есім
 • -
 • Баяндауыш
 • Сан есім
 •  
 • Мысалдар
 • Бөрік-адамға көрік.
 • Бұл-үлкен қуаныш.
 • Ол-әйгілі әнші.
 • Ер жігіттің екі сөйлегені-өлгені.
 • Оқу-білім бұлағы.
 • Алдау-
 • зұлымдық,
 • Алдану-
 • ақымақтық
 • Менің мақсатым-еліме пайдалы азамат болу.
 • Бес жерде бес-жиырма бес.