Геометриядан бақылау жұмысы 8-сынып

8- сынып геометрия
8 сыныпта геометрия пәні аптасына 2 сағат, барлығы 68 сағат.
1.Төртбұрыштар 22 сағ.
2.Пифагор теоремасы 20 сағ.
3.Аудан 13 сағ.
4. Қайталау 13сағ.
Бақылау жұмыстарына қойылатын талаптар:
Геометриялық фигуралардың анықтамаларын білу.
Геометриялық фигуралардың қасиеттерін қолдана білу
Есеп шарты бойынша фигураларды кескіндей білу.
Берілгені бойынша сызбадан элементтерді таба білу
Формулаларды есептер шығару барысында дұрыс және орынды қолдана білу.
№1 бақылау жұмысы
Тақырыбы: «Параллелограмм. Тік төртбұрыш. Ромб.»
Мақсаты: «Төртбұрыштырдың анықтамаларын білу және қасиеттерін қолдана білу»
І нұсқа
ІІ нұсқа
1
ң бір бұрышы екіншісінен 70º артық.
Барлық бұрыштарын тап.
Параллелограмның бір бұрышы екіншісінен бес есе
артық . Барлық бұрыштарын тап.
№2
Параллелограмның периметрі 40 дм, ал бір диагоналы
8 дм. Осы диагональ мен параллелограмның екі
қабырғасымен шектелген үшбұрыштың периметрін
табыңдар
Параллелограмның ұзындығы 10 см болатын диагоналы
оны периметрлері 35 см болатын екі үшбұрышқа бөледі. .
Параллелограмның периметрін табыңдар
№3
Ромбының периметрі 40 см. Бір бұрышы 60º тең. Осы
бұрышқа қарсы жатқан диагоналының ұзындығын тап.
Ромбының бір бұрышы 12-қа тең, осы бұрыштын
басталатын диагоналдың ұзындығы 10 см. Ромбының
периметрін тап.
4
Тік төртбұрыштың диагоналы бұрышты 2:7
қатынасындай бөледі. Берілген тіктөртбұрыштың
диагоналдарының арасындағы бұрышты тап.
Тік төртбұрыштың диагоналдарының қиылысуында
пайда болған бұрыштардың қатынасы 2:7 қатынсындай.
Тік төртбұрыштың қабырғалары мен диагонлдары
арасындағы бұрыштарды тап.
№2 бақылау жұмысы
Тақырыбы: «Трапеция. Үшбұрыш пен трапецияның орта сызығы
Мақсаты: «Фалес теоремасын білу, трапеция мен үшбұрыштың орта сызығының қасиеттерін қолдана білу.»
І нұсқа
№1
ңқабырғалы үшбұрыштың қабырғалары 10 см-ге тең.
К және М нүктелері –сәйкесінше АВ және ВС
қабырғаларының орталары.
а) АКМС трапеция екендігін дәлелде.
-ң периметрін тап.
№2
Трапецияның диагоналы оның орта сызығын 5см және 7 см-
ге бөледі. Трапецияның табандарының ұзындығын табыңдар.
№3
Теңбүйірлі трапецияның сүйір бұрыштарының
биссектрисаларының қиылысу нүктесі трапецияның кіші
табанында жатыр. Трапецияның үлкен табаны 18 см, ал бүйір
қабырғасы 4 см. Трапецияның орта сызығының ұзындығын
табыңдар.
№4
Егер төртбұрыштың диагоналдары перпендикуляр болса,
онда оның қабырғаларының орталары тіктөртбұрыштың
төбелері болатындығын дәлелдеңдер.
№3 бақылау жұмысы
Тақырыбы: « Пифагор теоремасы. Негізгі тригонометриялық тепе-теңдік және оның салдары»
І нұсқа
ІІ нұсқа
№1
Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 13 см, бір катеті
12 см, екінші катетін табыңдар.
Тіктөртбұрыштың бір қабырғасы 6 см, диагоналы 10 см
болса, екінші қабырғасын табыңдар.
№2
Тік бұрышты үшбұрыштың катеттерінің ұзындықтары 7 см
және 24 см, үлкен сүйір бұрышының синус, косинус және
тангенсін табыңдар.
Тік бұрышты үшбұрыштың катеті 40см, ал гипотенузасы 41
см, үлкен сүйір бұрышының синус, косинус және тангенсін
табыңдар.
№3
1)
2
1
cos =
,   табыңдар.
2)
( )
2
2
sin
1
cos ctgtg
;
3)
sincos
sincos
22
1) cоs α =
болса,   табыңдар.
2)
2
sin ctgtg
3)
2
2
2
sin
cos
sin1
№4 бақылау жұмысы
Тақырыбы: «Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу үшбұрыштарды шешу
Мақсаты: «Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының синусы, косинусы және тангенсінің мәндерін білу. Тікбұрышты
үшбұрыштың белгісіз элементтерін таба білу.»
І нұсқа
ІІ нұсқа
№1
№2
Тікбұрышты үшбұрыштың катеттері а және в,
гипотенузасы с, ал катеттері қарсы орналасқан бұрыштары
α және β. Төмендегі мәліметтер бойынша үшбұрыштың
белгісіз элементтерін табыңдар (мұндағы үшбұрыш
элементтері қатарына cоs α , cоs β енеді деп алыңдар):
1) а=3м, в=7 м
2) а=8 м, с=10 м
3) с= 12м, cоs α =0,8
4) в=5 м, cоs β =0,5
Тікбұрышты үшбұрыштың катеттері а және в,
гипотенузасы с, ал катеттері қарсы орналасқан бұрыштары
α және β. Төмендегі мәліметтер бойынша үшбұрыштың
белгісіз элементтерін табыңдар (мұндағы үшбұрыш
элементтері қатарына cоs α , cоs β енеді деп алыңдар):
1) а=5м, в=12 м
2) в=4 м, с=17 м
3) с= 15м, cоs β =0,6
4) а = м, cоs α =0,6
№3
Косинусы
-ке тең сүйір бұрыш салыңдар.
Косинусы 0,6-ға тең сүйір бұрыш салыңдар.
№4
АВС үшбұрышының қабырғасы және екі бұрышы берілген.
Оның үшінші бұрышы мен қалған екі қабырғасын
есептеңдер: ВС=3,5см,
В=40
0
,
С=125
0
АВС үшбұрышының қабырғасы және екі бұрышы берілген.
Оның үшінші бұрышы мен қалған екі қабырғасын
есептеңдер: АС=4,5см,
А=30
0
,
С=75
0
5 бақылау жұмысы
Тақырыбы: «Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар әдісі.»
Мақсаты: «Екі нүктенің арақашықтығың формуласын қолдана білу.Түзудің және шеңбердің теңдеуін құра білу.»
І нұсқа
ІІ нұсқа
№1
А(0;1); В(1,-4); С(5;2) болса, онда АВС үшбұрышы
теңбүйірлі екендігін дәлелдеңдер
А(-4;1); В(-2,4); С(0;1) болса, онда АВС үшбұрышы
теңбүйірлі екендігін дәлелдеңдер.
№2
Радиусы 3, центрі С(3;1) болатын шеңбердің теңдеуін
құрыңдар. А(6;1) нүктесі бұл шеңберде жата ма?
Радиусы 3, центрі С(2;3) болатын шеңбердің теңдеуін
құрыңдар. А(2;6) нүктесі бұл шеңберде жата ма?
№3
А(-1;2) және В(3;-2) нүктелерінен өтетін түзудің теңдеуін
жазыңдар.
А(-1;-2) және В(2;3) нүктелерінен өтетін түзудің теңдеуін
жазыңдар.
№4
А(11,5) және В(5,3) түзуі берілген.
1) АВ – ұзындығын тап
4|АМ|=|ВМ| болса М нүктесінің координаталарын тап
А(9,7) және В(7,5) түзуі берілген.
1) АВ – ұзындығын тап
4|АМ|=|ВМ| болса М нүктесінің координаталарын тап.
6 бақылау жұмысы
Тақырыбы: «Аудан.»
Мақсаты: «Фигуралардың аудандарының формулаларын есеп шығару барысында қолдана білу.»
І нұсқа
№1
Егер параллелограмның табаны 10см, ауданы 32см
2
.
Биіктігін табыңдар.
№2
Егер трапецияның орта сызығы 12см, ал биіктігі 6 см болса,
трапецияның ауданын тап.
№3
Тіктөртбұрыштың ауданы 56см
2
. Егер оның бір қабырғасы
екіншісінен 1 см-ге артық болса, тіктөртбұрыштың
қабырғаларын табыңдар.
№4
АВС үшбұрышында СД кесінді АВ табанға түсірілген
биіктік, ал АЕ ВС табанға түсірілген биіктік. Егер АВ=18 cм,
СД=10cм, АЕ =6cм, ВС-ны тап.
Қорытынды бақылау жұмысы
Мақсаты: «8 сынып геометрия пәні бойынша мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейлерін тексеру.»
І нұсқа
ІІ нұсқа
№1
Тіктөртбұрыштың периметрі 24м. Оның бір қабырғасы
екінші қабырғасы одан 3 м ұзын. Тіктөртбұрыштың
қабырғаларын табыңдар.
Тіктөртбұрыштың бір қабырғасы 15м. Екінші қабырғаыс
одан 2,5 м қысқа. Тіктөртбұрыштың периметрі неге тең?
№2
Теңбүйірлі трапецияның кіші табаны 8 см, бүйір қабырғасы
10см, ал үлкен табанына іргелес бұрышы 60
0
болса, онда
берілген теңбүйірлі трапецияның периметрін табыңдар.
Теңбүйірлі трапецияның үлкен табаны 10,5дм, бүйір
қабырғасы 4дм, ал олардың арасындағы 60
0
болса, онда
берілген теңбүйірлі трапецияның кіші табанын табыңдар
№3
PKND Р төбесіндегі бұрышы сүйір болатын
параллелограмм. PN
KL=O, KL
PD, KO:OL=3:2. PKND
төртбұрышының ауданы 9 болса, KNDL төртбұрышының
ауданын тап.
ABCD А төбесіндегі бұрышы сүйір болатын
параллелограмм. AC
BE=O, BE
AD BO:OE=4:3. ABCD
параллелограмының ауданы 10. BEDC төртбұрышының
ауданын тап.
№4
Шеңбер төбесі О болатын бұрышты А және В нүктелерінде
жанайды. Осы шеңбер бойында АОВ үшбұрышының ішінде
С нүктесі белгіленген. С нүктесінен ОА және ОВ түзулеріне
дейінгі ара қашықтықтар сәйкесінше а және в. С нүктесінен
АВ хордасына дейінгі ара қашықтықты тап.
Шеңберге LN диаметрі және LN-ге параллель АВ хордасы
жүргізілген. L нүктесінде жүргізілген жанама NA және NB
түзулерін сәйкесінше P және Q нүктелерінде қияды. LP=p,
LQ=q болса, LN-ді тап.