Контрольная работа "Спотлайт 2" 2 класс

Date_______________ Name_____________________________________
Test I.
I. Напиши недостающие буквы.
1. H__ ___s ____
2. Ch___ ____ ____
3. T ___ bl ____
4. B __d __ __ __ m
5. Ra ___ i ____
II. Прочти вопрос. Допиши ответ.
6. - Where's Mummy? - She’s in the ba______________________ .
7. Where’s Larry? - He’s in the g______________________ .
8. Where’s Daddy? - He’s in the l _______________________ .
III. Поставь слова в правильном порядке и запиши предложение.
9. my / is / This / family. ____________________________________________
10. in / Lulu / is / house / tree ____________________________________________
11. name / What’s / your ___________________________________________ ?
IV. Обведи лишнее слово.
12. mummy, daddy, lamp, grandpa
13. Red, black, dog, blue
14. Egg, cheese, tree, green
V. Прочитай и нарисуй
15. a black cat 16. A red flag 17. A blue fish
VI. Найди слова и обведи в кружок.
sisterrabbittableelephanttreehouseegg