Презентация "Весна-прекрасное время года"

Подписи к слайдам:
подготовила: учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «СОШ №18 им.Б.Б.Городовикова» Лиджиева Ирина Лиджиевна Тема урока: «Весна- прекрасное время года» Толь Темдгүд – признаки Шорҗңнна – журчит Цасн цецг – подснежник Аhaр – воздух Ичәнәсн һарна – выходить из норки Хаврин темдгүд Тоhрун Ямаран шовуд дулан haзрас нисч ирнә? Харада Үкр хар Торhа Хар керә Ямаран аңгуд ичәнәсн һарна?

Зурмн ичәнәсн һарна

Ялмн Нарн, нарн наар, Намаг ирҗ халул. Хур, хур холд, Хөөннь ирҗ норһ. Цогц махмудан тинилhн! Хаврин теегт ямаран цецгүд урһна? Бамб цецгүд Хаврин туск үлгүрмүд Мөрн сар – уста, хөн сар – ноһата. Намр - хурар эклдг, хавр – хунар эклдг.

Хавр – цецгүдәрн байн,

намр – урһцарн байн.

Үгмүд ирлцүлтн.
  • Нарн
  • Цасн
  • Ѳдр
  • Шовуд
  • Бамб цецг
  • Урһна
  • Нисч ирнә
  • Халулна
  • Утдна
  • Хәәлнә
Хавр ирв. Ѳдр ____, сө ____. Цасн ____. Нарн ____ халулна. Теегт ____ урhна. ____ ичәнәсн һарна. Хавр ____ цаг. Би ____ дуртав. Сәәнәр, зурмн, хаврт, утдна, хәәлнә, бамб цецгүд, ахрдна, сәәхн. Харада, шовун харада Хаврин зәңг зѳѳнә Халяд, инәhәд ниснә Хаврин айсар биилнә Байрта харhий!