Контрольная работа "Спирттер мен фенолдар тақырыбына арналған бақылау сұрақтары" 9 класс

Спирттер мен фенолдар тақырыбына арналған бақылау сұрақтары.
№1. Массасы 2,96 г белгісіз қаныққан бір атомды спирт натрий металымен
әрекеттескенде бәлінген сутек газы, көлемі 448 мл (қ.ж) этен көмірсутегін
гидрлегенге жеткілікті болған. Осы белгісіз спиртті табыңыз.
Жауабы: C
4
H
9
OH бутанол
№2.Этанол мен фенол қоспасының қандай да бір массасына артық мөлшерде
алынған натрий металымен әсер еткенде, көлемі 6,72 л (қ.ж) сутегі газы
бөлінген. Осы алынған бастапқы қоспаны толық бейтараптау үшін массалық
үлесі 40%, көлемі 25 мл (ρ= 1,4 г/мл) калий гидроксиді ерітіндісі жұмсалған.
Берілген қоспадағы заттардың әрқайсысының массалық үлестерін табыңыз.
Жауабы:
%66,40
С
2
Н
5
ОН, 59,34% С
6
Н
5
ОН
№3. Массасы 6,48 г фенолдың этанолдағы ерітіндісіне бромсуының артық
мөлшері қосылғанда, массасы 6,62 г тұнба түскен. Фенол ерітіндісінің осы
берілген массасымен толық әрекеттесетін натрий металының массасын
табыңыз.
Жауабы: 2,76 г Na.