Контрольная работа "Альдегидтер мен кетондар тақырыбына арналған бақылау жұмысы" 9 класс

Альдегидтер мен кетондар тақырыбына арналған бақылау жұмысы
№1. Массасы 0,5 г техникалық, яғни қоспасы бар ацетальдегидті артық
мөлшерде алынған күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен тотықтырғанда
2,16 г күміс металы түзілген. Олай болса, бастапқы берілген массадағы таза
ацетальдегидтің массалық үлесін анықтаңыз.
Жауабы: 88%, СН
3
СНО
№2. Құмырсқа және сірке альдегидтері қоспасының17,8 , массасын
катализатор қатысында сәйкес спирттерге дейін гидрлеу үшін 11,2 л (қ.ж)
сутегі газы жұмсалған. Берілген қоспадағы альдегидтердің массалық
үлестерін табыңыз.
Жауабы: 50,56% НСНО; 49,44% СН
3
СНО
№3. Массалық үлесі 40%, көлемі 136,4 мл = 1,1 г/см
3
) формальдегид
ерітіндісін (формалин) дайындау үшін метан (қ.ж) мен судың қандай
көлемдері қажет болады? Дайындалатын ерітіндідегі формальдегид, метан
мен ауа қоспасын 500
0
С температурада азот оксидтері (катализатор)
қатысында әрекеттестіргенде 80% шығыммен алынғандығы белгілі.
Жауабы: 56 л СН
4
, 54 мл Н
2
О.
№4. Берілген 1- бромпропан қосылысының қандай массасын, бірнеше
сатылай химиялық өзгерістерге түсіре отырып, барлық реакциялардың
шығымдары 100% болады деп есептегенде, соңында 29,0 г ацетон түзіледі?
Жауабы: 61,5 г C
3
H
7
Br.