Презентация "Закономірності та принципи навчання"

Подписи к слайдам:
Тема 1. Закономірності та принципи навчання Закономірності
 • Це стійкі, суттєві зв’язки, що повторюються і реалізація яких дозволяє добитися ефективних результатів у розвитку і формуванні особистості
Принципи навчання
 • Це основоположні ідеї, вимоги до організації і здійснення навчального процесу
 • Правила навчання – це окремі вимоги до викладання
 • правила
 • правила
 • правила
 • правила
 • правила
Основні закономірності
 • Обумовленість навчання суспільними потребами
 • Залежність навчання від умов, в яких воно відбувається
 • Взаємозалежність процесів навчання, освіти, виховання і розвитку особистості
 • Єдність процесів викладання і учіння
 • Взаємозалежність завдань, змісту, форм і методів навчання
Принципи навчання
 • Цілеспрямованість:
 • Взаємозв’язок перспективної та конкретної мети
 • Наявність чітко усвідомленого завдання і реалізація мети навчання в ході навчально-виховної діяльності
Науковість
 • глибина та
 • дохідливість
 • значення
 • грунтовність
 • розкриття
 • причинно-наслідкових
 • зв’язків явищ, процесів,
 • подій
 • проблема
 • пізнавальна задача, завдання
 • проблемна ситуація
 • проблемні запитання
 • проблемнІсть
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
Наочність
 • Види наочностей:
 • Зображальні засоби (картини, репродукції, макети, муляжі)
 • Схематичні засоби (карти, схеми, малюнки, діаграми, графіки)
 • Звукотехнічні та екранні засоби (звукові записи, кінофільми, діафільми, проектори, комп’ютери, цифрові фотоапарати, відеокамери і т. п.)
 • Натуральні об’єкти (рослини, тварини, знаряддя, мінерали і т. п.)
Зв’язок теорії і практики
 • Розуміння учнями теоретичних положень для розв’язання практичних завдань
 • Підготовка учнів до правильного використання теоретичних знань у практичній дійсності
Свідомість і активність
 • Види активності: зовнішня і внутрішня
 • Шляхи
 • Створення ділової атмосфери
 • Мобілізація уваги, волі і мислення
 • Розуміння мети роботи
 • Формування пізнавальних мотивів
 • Різноманітність діяльності
 • Контроль за виконанням завдань
 • Своєчасна допомога
 • Формування почуття обов’язку та впевненості у своїх силах
Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів
 • Побудова навчального процесу в залежності від загального розвитку дитини та
 • рівня її підготовленості
 • до засвоєння знань,
 • формування вмінь
 • і навичок (доступність
 • та посильність)
Систематичність і послідовність
 • Системність у роботі вчителя і учня
 • Осмислення учнями логіки і системи в змісті засвоюваних знань
 • Привчання до щоденної навчальної праці
 • Постійний контроль і самоконтроль
Міцність і циклічність навчання
 • Запам’ятовування нового матеріалу в поєднанні з пройденим
 • Активізація учнів
 • Виділення головних ідей
 • Повторення за допомогою інноваційних методик
 • Самостійна робота
 • Трактування раніше засвоєних знань з нової точки зору
Єдність освітніх, виховних і розвиваючих функцій
 • освітня
 • виховна
 • розвиваюча
 • Знання
 • Вміння
 • Навички
 • Способи
 • діяльності
 • Досвід
 • творчої
 • діяльності
 • Духовний
 • розвиток
 • Формування
 • якостей і
 • властивостей
 • особистості
 • Мислення
 • Пам’ять
 • Уява
 • Увага
 • Воля
 • Характер
 • Почуття
 • Емоції
Емоційність навчання
 • Основне завдання
 • керування формуванням почуттів у учнів
 • Сприяти появі почуттів, що активізують процес пізнання
 • Запобігати появі почуттів, що гальмують процес пізнання
 • Емоційність викладу навчального матеріалу
Оптимізація навчання
 • Вибір найбільш оптимального варіанту
 • із ряду можливих, який в
 • даних умовах забезпечить
 • максимально можливу
 • ефективність вирішення
 • завдань освіти, виховання
 • і розвитку школярів при
 • раціональних витратах часу
 • і зусиль вчителя і учня
Принципи навчання в національній школі
  • Гуманістичний характер навчання
  • Навчання на загальнолюдських цінностях
  • Навчання на кращих традиціях, звичаях і обрядах народу України
  • Навчання моралі і вірувань пращурів
  • Навчання в навіюванні, заохоченні, спонуканні
Принципи освіти
 • Доступність усіх форм і типів навчальних закладів
 • Рівність умов для повної реалізації здібностей
 • Гуманізація, демократизація
 • Органічний зв’язок зі світовою та національною історією, культурою
 • Незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій
 • Науковий, світський характер
 • Інтеграція з наукою і виробництвом
 • Взаємозв’язок з освітою інших країн
 • Гнучкість і прогностичність системи освіти
 • Єдність і наступність
 • Безперервність і різноманітність
 • Поєднання державного управління і громадського самоврядування
Які принципи навчання відображені в цих приказках ?
 • Що голова, то й розум
 • (врахування індивідуальних особливостей)
 • Краще раз побачити, ніж сто раз почути
 • (наочність)
 • Хто думає, той і розум має
 • (свідомість і активність)
Не все одразу дається, а потроху та помалу, то зробиш користі чимало
 • Не все одразу дається, а потроху та помалу, то зробиш користі чимало
 • (систематичність і послідовність)
 • Книжка вчить, як на світі жить
 • (зв’язок теорії і практики)
 • Повторення – мати навчання
 • (міцність і циклічність)
 • Наука в ліс не веде, а з лісу виводить
 • (науковість)
Не поговоривши з головою, не роби руками
 • Не поговоривши з головою, не роби руками
 • (зв’язок теорії і практики)
 • Який зріст - така й сила, які літа – такий розум
 • (вікові особливості)
 • Під лежачий камінь вода не тече
 • (свідомість і активність)
 • Причина сірості – нудне моралізування
 • (емоційність)
Не все дитині в рот клади,
 • Не все дитині в рот клади,
 • В руки не давай,
 • Де взяти – поясни, шукати заставляй
 • (проблемність)
 • Людей питай, а свій розум май
 • (свідомість і активність)
 • Що в молодості навчишся, то в старості, як знайдеш
 • (міцність і циклічність)
 • Хто що вміє, то і діє
 • (зв’язок теорії і практики)
 • Дякую за увагу!