Қазақ тілінен "Мазмұндама жинағы"

Кіріспе
Қазақ тілінің дыбыстық жүйесін, лексикасы мен
грамматикалық құрылымды терең меңгеру, бір жүйеде
сауатты жазу, тілдік-грамматикалық құрылымды орынды
пайдалану осы пәнді оқытудын, негізгі мақсаты болып
табылады. Бұл тұрғыдан алғанда, оқушылардың білімдерін
пысықтау мен тексеруге арналған мазмұндама, жаттығу, т.б.
жинақтардың алатын орны ерекше екені белгілі.
Сондай мақсатпен ұсынылып отырған бұл мазмұ-ндамалар
жинағының мұғалімнің пайдалануына ыңғайлы болуына баса
назар аударылған: онда көрсетілген оқушының сыныбына
байланысты жазу шапшандығы, мәтін нормалары,
қалыптасқан бағалау жүйелері анық та, дәл соңғы талаптарға
сай.
Мазмұндамалар 1-4 сыныптардың әркайсысына 1