Классный час "Эки кижи болур дизе, эжик, оруу кайда чувел?" 4 класс

Барыын-Хемчик кожууннун Шекпээр сумузунун муниципалдыг бюджет нити
ормумак билигнин школазы
Класс шагы
4-ку класстын башкызы:
Ооржак Алефтина Кайгал-ооловна-
эге класстар башкызы
2016чыл
«Эки кижи болурунуң эжии,
оруу кайда чувел?»
Класс шагы: «Экиткижитболурунуңтэжии, оруу кайда чүвел?»
Сорулгазы:
- кижинин мозу-будужун, овур-хевирин, бот-шынарларын сайгарып
чугаалажыр;
- өөреникчилерниң сактып алырын, чугаа домаан, тывынгыр-сагынгыр
чоруун, түңнел үндүрүп билирин сайзырадыры;
- өөреникчилерни эптиг-демниг, найыралдыг болурун база найыралды
үнелеп билиринге кижизидери.
Чорудуу:
I. Организастыг кезээ
Экии, уруглар! Мени Ооржак Алефтина Кайгал-ооловна дээр. Мен Шекпээр
ортумак школазында 4-ку кластын класс башкызы болуп ажылдап чоруур мен.
Ынчангаш, бѳгүн силерге мен ажыктыг болгаш солун класс шагын эрттирер дээш
чедип келдим.
- 2016ч бистин Тыва Республикада чуу чылы кылдыр чарлаан ийик, уруглар?
(уругларнын харыызы). Ынчангаш, бистин богунгу кичээлде аалчылар база бар,
олар-биле мендилежип алыылынар.
Хун – иевис,
чер–адавыс
Хундулуг башкыларым
Менди-ле, менди.
Хѳглүг конга эдипти
Кичээлге бис белен бис
Хѳйну билип, сайгарып
Кичээнгейлиг болур бис.
II. Киирилде сос
1,2 дугаар слайд-биле ажыл
- Бо теректи коруп корунерем, кандыг-дыр? (слайд 1) ругларнын харыызы)
- А бо теректи корунерем, ылгалы кандыг-дыр? (слайд 2) (уругларнын харыызы)
- «Кижиде бугу-ле чуве чараш болур ужурлуг: арын-шырайы-даа, хеп-сыны-даа,
сеткил-сагыжы-даа, бодалдары -даа…» - деп ат-сураглыг чогаалчы А.П.Чехов
чугаалаан.
- Ынчангаш, богунгу класс шагында чунун азы кымнын дугайында чугаалажыр-дыр
бис, уруглар?
- Эр хейлер, кижинин мозу-будужун, овур-хевирин, бот-шынарларын сайгарып
чугаалажыр бис.
- Клазывыс шагынын темазы: «Эки кижи болурунун эжии, оруу кайда чувел?»
III. Класс шагынын темазы-биле ажыл.
1. Киирилде сос.
- Кижиде эн-не чугула 3 дурум бар. Олар чулер дээрге: арын-нуур, эвилен чорук,
хундулээчел чорук. Оларны сагыыр дизе, дараазында дурумнерни корээлинер.
5,6,7 дугаар слайдылар-биле ажыл.
Айтырыг:
- Бо номчаан дурумнерден чуну билип алдынар?
IV. Созуглел-биле ажыл «Уш эжишки»
Айтырыглар:
- Созуглел чунун дугайында-дыр, уруглар?
- Оолдарнын кайызы шын шиитпир ундурген-дир?
- Ол оолдарнын орнунга силер турган болзунарза, канчаар силер?
V. Улегер домактар-биле ажыл
слайд 8-биле ажыл «Улегер домактарны уламчыла»
VI. Бомбук-биле оюн (рефлексия)
- Эки кижи болур дизе, кандыг боорул? Мен силерже бомбукту дамчыдарымга,
силер улаштыр бот-боттарынар аразынга кижинин эки шынарларын чугаалап
тургаш, дамчытчыр силер, уруглар.
- Бо бистин эрттирген клазывыс шагындан чуну билип алдынар? Силерге солун
болду бе? Бир эвес силерге, «солун» болган болза кызыл оннуг дорбелчинни,
«ортумак» болза кок онну кодуруптунер, че-вээ!
VII. Туннел сос.
Беседа.
- Бистин улуг эртемден башкывыс, чогаалчывыс Монгуш Кенин-Лопсан «Тыва
чанчылдар» деп номунда мынча деп бижип турар. «…Шаандагы тывалар чаш
уругну 1ден 10 харга чедир ада-огбелернин сагып чорааны ондур чаагай
чанчылдарын билир кылдыр чанчыктырар чораан. Чаш тол-даа, чаш шет-даа, чаш
кулун-даа бир домей салым-чолдуг. Бир эвес 13 харга чедир мегелеп чанчыккан
болза, ол 60-даа харлыг апаргаш, мегечи болуп артар. Бир эвес чаш шетти ыргайты
тыты каар болза, ол улгадып келгеш безин ыргак дыт болур. Бир эвес чаш кулунну
хояр кылдыр чанчыктырып каар болза, ол аът апаргаш безин хояр болур».
Ынчангаш, езулуг будуштуг кижи болур дизе, силернин ам чаа адаанынар чараш,
эки состерни кезээде ажыглап, сагып чоруурунарны кузедим.
Клазывыс шагын доозуп тура Степан Агбаанович Сарыг-оолдун «Эки кижи
болурунун эжии, оруу кайда чувел?» деп шулуу-биле доозар-дыр бис.
(оореникчиге шулукту номчудар).