Классный час "Кабай болгон Алтайым" 4 класс

Классный час.
Тема: Кабай болгон Алтайым.
Амадузы: кичинек тöрöлинин тÿÿкизиле jилбиркедип, ÿренчиктерди тöрöлин
баалап, оныла омооркоп jÿрерине таскадар.
ТУЭ: башка-башка jетирулерле иштеери; кандый ла кижинин шÿÿлтезин тооп,
лаптап угарына ÿредери; тöрöлине чындык кÿÿнин таскадары, тöрöл
бичиичилеринин чÿмдемелдерин билери. албатызыла оморкооры.
Jепселдер: "Алтайым" деп тема аайынча, ÿренчиктердин jураган ла фото -
jуруктары досконы кееркедет.
4 класс. кÿÿк ай, 2016 j
Одöр аайы:
1.Темага
ууламjылаганы.
Бир канча балдар колдорынан тудуныжап, öрö кöдÿрет.
-Балдардын туруп алганы, слерге кандый санаалар эбелтет?
(Чадыр,агаш айыл, Алтайдын туулары, о.о)
- Слердин айылыгар кайда?
- Тöрöлим деп бис кандый jерди айдадыс?
2. Амаду
тургузары
Уренчик " Тöрöлим сен кайда?" деп ÿлгерди кычырат.
Слер сананзаар, бистин куучыныс кандый темага
ууламjыланган?
3. Амадуга
jединери
Тöрöл дегени ол не эмтир? Кабай дегенин jартап беригер?
Алтай - телекейде кижи кайкаар эн jараш jерлардин бирузи. Jер
устинде угы- този jок кижи болбой jат. Кажы ла кижиде чыккан -
оскöн jери, онын öткöн туукилик jолы, тöрöл тили, калыгы,
jандаган jаны болот.
- Слер сананзагар, бистин кичу тöрöлис озогыдан бери
Республика Алтай деп адалган ба?
Алтайлар озодо Ойрот каанга кирген. Улустарын jайзандар
башкаратан.1745 jылда Ойрот каандыктын Калдан- Серен кааны
божой берерде, ширее учун тартыжу баштала берген. Кааннын
ширеезинеТабачы деп Кадан - Сереннин jуук торогони
отурган.1755 jылда Китайдын черузи Ойротты jуулап келген.
Кыдатарга кучи jетпей, алтай jайзандар Арасейге кожулар деп
шуултеге келди. Ол тушта Арасейдин кааны Елизавета Петровна
куук айда 1756 jылда jакару чыгарат. 2016 jылда Алтай Россияга
киргенине ала 260 jылдыгы темдектелет. Арасей каандыкка
киргениалтай албатыга сурекей jаан туукилик керек болот.
4.Jаны
билгирлерди
быжулаары.
Слер ончогор билереер: республикабыс тозолгонинен ала 25
jылдыгын темдектеп jат. 1991 jылдын jаан изу айынын 3- чи
кунинде тозолгон. Торол jеригер керегинде канча кирени билип
турганыгарды ченеп короли.
Болуктерде иш.
1 болуктин jакылтазы- Алтай республиканын кебеделинин
амылузын jартап jат.
2 болук- эл маанызы керегинде куучын белетейт.
3 болук - мак- кожон керегинде куучындаарга белетенет.
5 Амадуга
jединер ишти
темдектеери
Ажындыра белетенип алган уренчик Т.Б.Шинжиннин "Алтай"
деп улгерин эске кычырат.
Кайран Алтай,
Rару тала,
Калыкка кабай,
Rачангыдан ала.
Энем öскöн,
Эне - алтай!
Адам jурген
Ада Алтай!
Бу менин байлык энчим.
Бу менин баалу эjинем.
6. Ишти
быжулаары
Слерге классный час jарады ба? Jаны нени билип алдыгар?
Кару балдар, бойыгырдын угы - тöзигерле jилбиркеп jÿригер.