Презентация "«Человек в поисках смысла» Виктор Франкл"

Подписи к слайдам:
Пiмен Панчанка
 • «Сармацкае кадзiла»
Мэта ўрока:
 • знаёмства з Чырвонай кнігай і яе значэннем для аховы прыроды;
 • свядомае засваенне зместу верша; спасціжэнне погляду аýтара на праблему аховы навакольнага асяроддзя;
 • удасканаленне навыку выразнага чытання і аналізу паэтычнага твора;
 • развіццё лагічнага мыслення, вуснай маналагічнай мовы;
 • выхаванне беражлівых адносін да прыроды;
 •  
Чырвоная кнiга—кнiга мiжнароднага саюза аховы прыроды i прыродных рэсурсаý. Яна змяшчае ý сабе кароткiя звесткi пра распаýсюджанне, колькасць i меры аховы рэдкiх вiдаý жывёл i раслiн.
 • Чырвоная кнiга Беларусi была заснавана i выдадзена ý 1981г.
 • Першае выданне(1981)—80 вiдаý жывёл i 85 вiдаý раслiн.
 • Другое выданне(1993)—182 вiды жывёл i 214 вiдаý раслiн.
Сармацкае кадзiла
 • Дэкаратыýная, лекавая i меданосная раслiна.
 • Рэдкi вiд, колькасць якога хутка скарачаецца.
 • Занесена ý спiс ахоýных раслiн Беларусi з 1964г.
 • Кадзiла—металiчная пасудзiна на ланцужку, у якой падчас наба-жэнства курыцца ладан або iншыя духмяныя рэчывы.
 • Сарматы—старажытны народ Усход- няй Еýропы.
Сармацкае кадзiла
 • Дэкаратыýная, лекавая i меданосная раслiна.
 • Рэдкi вiд, колькасць якога хутка скарачаецца.
 • Занесена ý спiс ахоýных раслiн Беларусi з 1964г.
Венерын чаравiчак Меч-трава
 • высокадэкаратыýная раслiна
 • знаходзiцца пад пагрозай знiкнення
 • занесена ý спiс ахоýных раслiн Беларусi з 1964г.
 • выключна рэдкi вiд
 • На Беларусi дакладна вядомае адзiнае месцазнаходжанне на тэрыторыi ландшафтнага за-
 • казнiка «Блакiтныя азёры» (Мя-
 • дзельскi раён)
Кураслеп лясны Познацвет
 • Дэкаратыýныя раслiны
 • Рэдкiя вiды, якiя трапляюцца ý невялiкай колькасцi на абмежаваных тэрыторыях
 • Занесены ý Чырвоную кнiгу Баларусi з 1981 г.
Званок лiлеялiсты цыбуля мядзведжая, або чарамша
 • Дэкаратыýная, лекавая i меданосная раслiна
 • Знаходзiцца пад пагрозай знiкнення
 • Дэкаратыýная, лекавая, меданосная i харчовая раслiна
 • Колькасць хутка скарачае -цца
Венерын чаравiчак Меч-трава Кураслеп лясны
 • Познацвет Званок лiлеялiсты цыбуля мядзведжая
Вобразна-выяýленчыя сродкi
 • Эпiтэт
 • Метафара
 • Увасабленне
 • мастацкае азначэнне, якое вобразна характарызуе з’яву, прадмет, чалавека.
 • перанясенне ýласцiвасцей з адной з’явы на другую на аснове падабенства.
 • перанос прыкмет цi ýласцiвасцей з жывых iстот на нежывыя.
Эпiтэты метафары
 • Вобразна-выяýленчыя сродкi ý вершы
 • Адспявалi трубы залатыя,
 • Лета захлынулася ў расе.
 • Кветкi ў лесе ёсць,
 • Але не тыя:
 • Да Чырвонай кнiгi збеглi ўсе.
 • асiрацелая душа жылы лесу
 • светлыя росы зялёная радня
 • сцюдзёны водар
 • жалезны прагрэс
 • увасабленне
 • увасабленне
 • увасабленне
Венерын чаравiчак Меч-трава Кураслеп лясны
 • Познацвет Званок лiлеялiсты цыбуля мядзведжая
Прычыны памяншэння і знікнення некаторых відаў раслін
 • Асушэнне зямель, iх сельскагаспадарчае асваенне;
 • Вытоптванне i бескантрольная нарыхтоýка раслiн;
 • Збор як дэкаратыýнай i лекавай сыравiны;
 • Гаспадарчая трансфармацыя зямель;
 • Высечка лесу;
 • Касьба, земляныя работы;
 • Зрыванне квiтучых раслiн;
 • Забруджванне вадаёмаý;
 • Выпас жывёлы;
 • Паяданне i вытоптванне дзiкiмi капытнымi жывёламi.
 • «Мы звыкла ýсiм гэтым (прыродным багаццем) карыстаемся. Часам нават забываем, што прырода — не толькi для нас…Што беручы ý яе ýсё, чым яна так шчодра з намi дзелiцца, трэба думаць пра будучыню i абавязкова трэба пакiдаць у ёй месца i той жа рэчцы, i таму ж буслу, i той жа травiнцы, i таму ж мурашу.Пакiдаць iм усё,што iм трэба.
 • …Беручы ý прыроды, мы абавязаны ахоýваць яе багаццi i павялiчваць iх».
 • Янка Сiпакоý
Дамашняе заданне (на выбар)
 • выразнае чытанне верша і адказы на пытанні(ст.303-304)
 • Творчыя заданнí
 • сачыненне-разважанне «Мае ýзаемаад-носіны з прыродай»;
 • распрацаваць прапановы па зберажэнні раслін, занесеных у Чырвоную кнігу.