Контрольна робота "Закономірності успадкування ознак"

Контрольна робота № 2 «Закономірності успадкування ознак»
Варіант 1
1. Ген несе інформацію про: а) утворення органів; б) первинну структуру молекул білка; в) організм.
2. Алель, що пригнічує дію іншого алеля: а) локус; б) інтрон; в) домінантний алель
3. Гетерозигота - це особина, гомологічні хромосоми якої мають: а) різні алелі гена; б) однакові алелі
гена
4. Генотип це сукупність в організмі: а) генів; б) хромосом; в) ознак.
5. Властивість живих організмів передавати свої ознаки й особливості онтогенезу потомкам: а)
фенотип; б) мінливість; в) генотип; г) спадковість
6. Закон однотипності гібридів першого покоління сформулював: а) Т. Морган; б) Г. Мендель; в)
М. Вавилов
7. Встановіть відповідність:
А) сукупність усіх генів у клітині;
Б) ознаки організму, які ми виявляємо;
В) один з пари генів, які є в гомологічних хромосомах;
Г) сукупність генів, які є в гаплоїдному наборі хромосом.
1) алель; 2) фенотип; 3) генотип; 4) геном;
8.Які зміни генетичного матеріалу характерні для генних мутацій:
а)зміна послідовності амінокислот;б)втрата пари нуклеотидів ; в)зміна положення ділянок хромосом;
г) заміна пари нуклеотидів
9.У рослини колір пелюсток кодується одним геном. Домінантний алель А забезпечує червоне
забарвлення пелюсток, а рецесивний а біле. Домінування неповне, і гетерозиготні рослини
мають рожеве забарвлення пелюсток. Схрестили рослину з червоними й рослину з білими
пелюстками.
1 Серед гібридів першого покоління:
а) усі матимуть білі пелюстки
б) усі матимуть червоні пелюстки
в) усі матимуть рожеві пелюстки
г) 50 % матимуть білі пелюстки, а 50 %
червоні
2 Серед гібридів другого покоління:
а) усі матимуть рожеві пелюстки
б) 50 % матимуть червоні пелюстки, а 50 % рожеві
в) 25 % матимуть рожеві пелюстки, 50 % — червоні, 25 % — білі
г) 25 % матимуть білі пелюстки, 50 % рожеві, 25 % червоні
10. Ген комолості (безрогості) у великої рогатої худоби домінує над геном рогатості. Комола корова
народила двох телят, перший з яких виявилося безрогим, а друге рогатим. Визначте можливі
генотипи батьків.
11.Які ознаки матимуть гібридні томати,одержані внаслідок запилення рослин із червоними
матовими плодами, пилком гомозиготних жовтоплідних томатів із прозорою шкірочкою? Яке
потомство отримаємо внаслідок схрещення таких гібридів? Червоний колір і матова шкірочка
плодів домінантні ознаки, а жовтий колір і прозора шкірочка рецесивні.
1;2.в;3.а;4.а;5;6.б;7----3;8бг;9.1в, 2г;10а х аа
Контрольна робота № 2 «Закономірності успадкування ознак»
Варіант 2
1. Один із можливих структурних станіваріантів) гена: а) алель; б) ген,;в) екзон
2. Алель, прояв якого пригнічується іншим алелем: а) рецесивний алель; б) інтрон; в) локус
3. Гомозигота - це особина, гомологічні хромосоми якої мають: а) різні алелі гена; б) однакові алелі
гена
4. Фенотип це система зовнішніх і внутрішніх: а) генів; б) хромосом; в) ознак.
5. Властивість організму набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку: а) фенотип;
б) мінливість; в) генотип; г) спадковість
6. Хромосомну теорію спадковості сформулював: а) Т. Морган; б) Г. Мендель;
в) М. Вавилов
7. Встановіть відповідність:
А) фенотипові зміни, які виникають під впливом умов середовища;
Б) мінливість, що пов’язана з отриманням нових поєднань генів у генотипі;
В) зміна ознаки, що зумовлена перебудовою генетичного апарату;
Г) певний діапазон мінливості, обумовлений генотипом
1. мутації; 2. модифікації; 3. норма реакції; 4. комбінативна
8. Які зміни генетичного матеріалу характерні для хромосомних мутацій: а) втрата ділянки
хромосоми; б) вставляння декількох азотистих основ у ДНК; в) зміна положення ділянок хромосом;
г) зміна кількості гаплоїдних наборів.
9.У рослини колір пелюсток кодується одним геном. Домінантний алель А забезпечує малинове
забарвлення пелюсток, а рецесивний а біле. Домінування неповне, і гетерозиготні рослини
мають рожеве забарвлення пелюсток. Схрестили рослину з малиновими й рослину з білими
пелюстками.
1 Серед гібридів першого покоління:
а) усі матимуть білі пелюстки
б) усі матимуть малинові пелюстки
в) усі матимуть рожеві пелюстки
г) 50 % матимуть білі пелюстки, а 50 %
малинові
2 Серед гібридів другого покоління:
а) усі матимуть рожеві пелюстки
б) 50 % матимуть малинові пелюстки, а 50 % рожеві
в) 25 % матимуть рожеві пелюстки, 50 % — малинові, 25 % білі
г) 25 % матимуть білі пелюстки, 50 % рожеві, 25 % малинові
10. У живий куточок діти принесли двух морських свинок, вважаючи їх чистопородними. Проте в
наступному поколінні серед їх потомства з’явилися коричневі свинки. Встановіть генотипи цих
свинок, якщо відомо, що чорне забарвлення домінує над коричневим?
11.У дурману пурпурне забарвлення квіток домінує над білим, а колючі насінинні коробочки над
гладенькими. Пурпурногладенька рослина схрещена з білоколючою. В результаті отримали 320
пурпурноколючих і 312 пурпурногладеньких гомозиготних рослин. Якими будуть фенотипи і
генотипи гібридів, отриманних від схрещування цих типів між собою? Розглянути 2 варіанта
генотипу пурпуроколючої рослини.
1;2.а;3.б;4.в;5; 6.а;7.А----3;ав 9.1в, 2г 10. Аа х аа