Презентация "Табан хушуу мал"

Подписи к слайдам:
Классhаа гадуур хYдэлмэри
 • "Табан хушуу мал"
 • Ябжанова Ольга Цырендоржиевна
 • YхибYYд, табан хургаа даран, баян талынгаа баялиг болохо гэрэйнгээ амитануудые бултыень тоолоё:
 • Тала губиин, элhэн далайн эмээлшэ
 • – бохитор бYхэтэртэй тэмээн hYрэг.
 • Абымнай манадаг адуун hYрэг.
 • Эжымнай адуулдаг Yхэр мал.
 • Маара маараhаар мал болодог хонин hYрэг.
 • Хонин hYрэгые хушууруулжа, дахуулан бэлшээшэ – ямаан hYрэг.
Мориной наhан
 • Унаган (жеребенок)
 • 1
 • 6…
 • Гунан (трехлетка)
 • Азарга
 • Морин
 • Гүүн
 • hоёолон
 • Шүдэлэн
 • Yреэ (жеребец)
 • Хизаалан (кобылица)
 • 3
 • 5
 • 4
 • Дааган (стригун)
 • 2
 • Конское снаряжение
 • сэнхир
 • алаг
 • белоснежный
 • пегий
 • боро
 • серый
 • зээрдэ
 • рыжий
 • сабидар
 • игреневый
 • сагаан
 • белый
 • каурый
 • ухаа
 • хара
 • вороной
 • хула
 • саврасый
 • хYрин
 • бурый
 • сивый
 • хYхэ
 • хээр
 • гнедой
 • шарга
 • соловый
 • Мориной Yнгэ зYhэ тааруулагты:
Yхэр малай наhан
 • Тугал (телёнок)
 • до1
 • 6…
 • Хашараг (телка)
 • Буха
 • Сар
 • Yнеэн
 • Дүнэн
 • Дүнжэн
 • Гунан
 • Гунжан
 • 2
 • 5
 • 3
 • Буруун
 • 1
Хониной наhан
 • до1
 • Хурьган (ягненок)
 • Эрье (валух)
 • Эхэ хонин
 • Шүлгэ (баран)
 • Зуhаг (овца)
 • 3
 • Түүлгэ
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • Хуса
 • (баран – производитель)
Шагай наадан «Хорео хото барилга»
 • Наадагшад туд тудтаа шагайгаар «Түхэреэн хорео бариха». Тэрээн соогоо хүн бүхэн табан хушуун «адуу мал» оруулжа хааха. Жэшээлхэдэ, 5 хонин, 6 ямаан, 7 морин, 8 үхэр, 4 тэмээн байха. Тиuгээд ээлжэлэн адли тоотой шагайнуудые өөдэнъ хаяха. Хонгордооhон хүнэй шагайнууд яажа унанаб, тиимэл адуу малаа бэшэ наадагшад өөрынгөө хорео сооhоо үгэхэ. Хэндэ олон мал сугларнаб, тэрэнь шүүхэ.
«Yхэрэй баабхайнууд»
 • Yхэрэй томо баабхайнуудые ехэ хүнүүд эжы, баабай болгожо наадаха. Хониной шагайнуудые үхибүүд болгохо. Тэдэнээ таатай гоеор хубсалуулха. Хүхэ бүд дэгэлтэй баабай, сэнхир дэгэлтэй эжы, улаан дэгэлтэй лама hууха. Шэрдэг шэрээ хуряаха. Айл бYлэ болгожо, баабайгаа хоймортоо, эжыгээ зүүн тээгээ, айлшанаа баруун ханадаа жабдан дээрээ hуулгаха. Тэдэнэй хөөрэлдөө hажаажа наадаха.
Викторина «Cамый любознательный?»
 • 1.Хониной түрүүшын уг гарбал нэрлэгты? (аргали, архар, буга, гyрооhэн)
 • 2.Намар түрэhэн хурьган.
 • (түлгэ, хэнзэ, шүлгэ, hагли)
 • 3.Эгээл ехэ хүндэтэй гэжэ тоологдодог хониной шанаhан тархи.
 • (далан, ууса, үбсүүн, тоолэй);
 • 4.Грек арадай домог соо «Золотое руно» ямар гүрэндэ байгааб?
 • (Итали, Америкэ, Колхида, Япони)
Ямаанай наhан
 • Эшэгэн (ягнёнок)
 • до1
 • Тэхэ
 • Козел-производитель
 • hэрхэ
 • (кастрированный козел
 • Ямаан
 • hиинэг
 • Зуhаг
 • 3
 • Борлон
 • 1
 • 1
 • 2
Ямаан тухай таабаринуудые таагты:
 • Ямбатай хYн арhыень YмдэхэхгYй,
 • Yбшэн хYн мяхыень эдихэгYй.
 • Эжынгээ оёhон бээлэйе
 • мYноо болотор хараагYйб.(эшэгэнэй шэхэн)
 • Ямбань ехэ, яhаниинь хэбэрэг.
 • Эрхүүгэй мангад эрэ эмэгүй hахалтай.
Конкурс «Самый лучший чтец»
 • Ямаан
 • Yргэн дорохи hахалаараа
 • Yрэхэм гэhэншүү hэхэржэ,
 • Хойто хоёр хүл дээрээ
 • Соройжо бодоод бабанадаг.
 • Хорёо дээгүүр дамжадаг,
 • Хошон зугаада ородог,
 • Хонин hүрэгэй толгойдо
 • Ходол ябадаг ямаан даа.
 • Л.Тапхаев.
Тэмээнэй наhан
 • Ботогон (верблюжонок)
 • до1
 • Тайлаг
 • Буура
 • Атан
 • (кастрированный верблюд)
 • Энгин
 • Дүнэн
 • Дүнжэн
 • Гунан (верблюд)
 • Гунжан (верблюдица)
 • Тором
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
Тэмээн тухай оньhон үгэнүүд:
 • Тэмээтэй хүн
 • Тэнгэридэ ойрохон.
 • Тэмээлэй hүүл
 • Газарта хүрэхэгүй,
 • Тэхын эбэр
 • Тэнгэридэ хүрэхэгүй
 • Тэмээн бодобо, тэргэ мухариба.
Улзатараа баяртай!