Презентация "Такпаклар дуныясында"

Подписи к слайдам:

Такпаклар дуныясында

Анамда болса-аларман, аямда болса ...

яларман

Ана-казна , ата- …

езде

Еннет аналардынъ …

аягы астында

Аналы козы куйрыклы, …

анасыз козы буйыкты

Кирпи айтар баласына юмсагым деп,

карга айтар …

баласына ап-агым деп

Анага баласы кыркка етсе де - …

бала

Тема: «Анадынъ юреги балада,

баладыкы-далада»

Ана эки табылмайды, ойлайык,

Энъ де сыйлы савгаларды сайлайык,

Аналарды бийик такка салайык,

Танъла десе, кеш болмасын , барайык!

С. Майлыбаева

Соьзлик ис

1. Кайнанасын коьрип унамайды – суьймейди, коьргиси

келмейди

2. Ол зат уьстейген-куьшленеди.

3. Суьймесин акырын-акырын кувлап баслайды-

4. Бетимизди ашады-уятка калдырады.

5. Шамланув-ашувланув.

6. Обыр куртка-акылдан тайган.

7. комгазы-кувырылган шек-карын.

Тыншаюв такыйка

Анадынъ юреги балада, баладыкы - далада

тамалав