Тест "Архимедова сила, Плавание тел" 7 класс

Т Е С Т п о т е м е « А р х и м е д о в а с и л а , п л а в а н и е т е л »
В а р и а н т 1
1 . К а к а я с и л а в о з н и к а е т п р и п о г р у ж е н и и т е л а в ж и д к о с т ь ?
а ) с и л а т я ж е с т и б ) с и л а А р х и м е д а в ) в е с т е л а
2. К у д а н а п р а в л е н а э т а с и л а ?
а ) в н и з б ) г о р и з о н т а л ь н о в ) в в е р х
3 . О т ч е г о з а в и с и т А р х и м е д о в а с и л а ?
а ) о т п л о т н о с т и т е л а и п л о т н о с т и ж и д к о с т и б ) о т о б ъ е м а т е л а и
п л о т н о с т и т е л а в ) о т п л о т н о с т и ж и д к о с т и и о б ъ е м а т е л а
4 . В к а к и х е д и н и ц а х и з м е р я е т с я в ы т а л к и в а ю щ а я с и л а в С И ?
а ) Н б ) к г в ) П а г ) Н / к г
5 . А р х и м е д о в а с и л а в ы ч и с л я е т с я п о ф о р м у л е :
а ) F a = ρ т V т g б ) F a = ρ ж V т g в ) F a = ρ ж V ж g
6 . В е с с т а л ь н о г о ц и л и н д р а в в о з д у х е 3 Н , а в в о д е 2 , 7 Н . Ч е м у
р а в н а в ы т а л к и в а ю щ а я с и л а ?
а ) 3 Н б ) 0 , 3 Н в ) 5 , 7 Н
7 . Ж е л е з н ы й и д е р е в я н н ы й ш а р ы р а в н ы х о б ъ е м о в б р о с и л и в в о д у .
Р а в н ы л и в ы т а л к и в а ю щ и е с и л ы , д е й с т в у ю щ и е н а э т и т е л а ?
а ) н а ж е л е з н ы й ш а р д е й с т в у е т б о л ь ш а я в ы т а л к и в а ю щ а я с и л а
б) н а д е р е в я н н ы й ш а р д е й с т в у е т б о л ь ш а я в ы т а л к и в а ю щ а я с и л а
в ) н а о б а ш а р а д е й с т в у ю т о д и н а к о в ы е в ы т а л к и в а ю щ и е с и л ы
8 . В к а к о м с л у ч а е А р х и м е д о в а с и л а , д е й с т в у ю щ а я н а с а м о л ё т
б о л ь ш е : у п о в е р х н о с т и З е м л и и л и н а в ы с о т е 1 5 к м ?
а ) б о л ь ш е у п о в е р х н о с т и З е м л и . б ) в о б о и х с л у ч а я х о д и н а к о в о
в ) б о л ь ш е н а в ы с о т е 1 5 к м .
9 . И з м е н и т с я л и в ы т а л к и в а ю щ а я с и л а , д е й с т в у ю щ а я н а п о д в о д н у ю
л о д к у п р и е ё п о г р у ж е н и и ? ( п л о т н о с т ь в о д ы о д и н а к о в а )
а ) у м е н ь ш и т с я .
б ) у в е л и ч и т с я .
в ) н е и з м е н и т с я .
10. Е с л и с и л а т я ж е с т и б о л ь ш е А р х и м е д о в о й с и л ы , т о т е л о :
а ) т о н е т б ) в с п л ы в а е т в ) п л а в а е т в н у т р и ж и д к о с т и
11. Е с л и п л о т н о с т ь т е л а р а в н а п л о т н о с т и ж и д к о с т и , т о т е л о
а ) п л а в а е т б ) т о н е т в ) в с п л ы в а е т
12. Н а п о в е р х н о с т и о з е р а п л а в а е т м я ч . С и л а т я ж е с т и ,
д е й с т в у ю щ а я н а м я ч р а в н а 5 Н . Ч е м у р а в н а в ы т а л к и в а ю щ а я с и л а ?
а ) 0 б ) Б о л ь ш е 5 Н в ) Р а в н а 5 Н
13. В с о с у д н а л и т ы т р и ж и д к о с т и : в о д а , к е р о с и н , р т у т ь . К а к о н и
б у д у т р а с п о л о ж е н ы , с ч и т а я о т д н а с о с у д а ? ( П л о т н о с т ь в о д ы 1 0 0 0
к г / м 3 , к е р о с и н а 8 0 0 к г / м 3 , р т у т и 1 3 6 0 0 к г / м 3 )
а ) р т у т ь , к е р о с и н , в о д а б ) к е р о с и н , в о д а , р т у т ь в ) р т у т ь , в о д а ,
к е р о с и н
14. Н а п о в е р х н о с т и в о д ы п л а в а ю т б р у с к и и з д е р е в а ( с о с н а ) ,
п р о б к и и л ь д а . У к а ж и т е , у к а к о г о и з б р у с к о в г л у б и н а п о г р у ж е н и я
б о л ь ш е ? ( п л о т н о с т ь д е р е в а 4 0 0 к г / м 3 , п р о б к и 2 4 0 к г / м 3 , л ь д а 9 0 0
к г / м 3 )
а ) п р о б к и б ) л ь д а в ) д е р е в а ( с о с н ы )
1 5. П а р а ф и н о в ы й ш арик п л а в а е т с н а ч а л а в в о д е , з а т е м в м а с л е
р а с т и т е л ь н о м . Г д е г л у б и н а п о г р у ж е н и я ш а р и к а м е н ь ш е ?
а ) в в о д е б ) в м а с л е в ) о д и н а к о в а
1 6 . Т е л о п л а в а е т в ж и д к о с т и н а г л у б и н е 1 м . Е с л и е г о п о г р у з и т ь
н а г л у б и н у 2 м , т о в ы т а л к и в а ю щ а я с и л а
а ) у м е н ь ш и т с я б ) у в е л и ч и т с я в ) н е и з м е н и т с я
17. Ч е м у р а в н а А р х и м е д о в а с и л а , д е й с т в у ю щ а я в г а з е н а т е л о V =
6 м
3
? П л о т н о с т ь г а з а 1 , 3 к г / м
3
.
а ) 7 8 Н б ) 7 , 8 Н в ) 6 Н
1 8 . Ч е м у р а в н а а р х и м е д о в а с и л а , д е й с т в у ю щ а я н а с т е к л я н н о е т е л о
о б ъ е м о м 1 2 5 с м 3 п р и п о л н о м е г о п о г р у ж е н и и в в о д у ? П л о т н о с т ь
в о д ы 1 0 0 0 к г / м 3 , с т е к л а 2 5 0 0 к г / м 3
а ) 1 2 5 0 Н б ) 1 2 5 Н в ) 1 2 , 5 Н
19. К а к и з м е н и т с я о с а д к а к о р а б л я ( г л у б и н а п о г р у ж е н и я ) п р и
п е р е х о д е и з р е к и в м о р е ?
а ) у в е л и ч и т с я .
б ) у м е н ь ш и т с я .
В ) н е и з м е н и т с я .
20. К а к у ю с и л у н а д о п р и л о ж и т ь , ч т о б ы п о д н я т ь п о д в о д о й т е л о
м а с с о й 5 0 к г , о б ъ ё м к о т о р о г о 0 . 0 2 4 м
3
.
а ) 2 6 0 Н б ) 1 2 0 Н в ) 2 6 Н
В а р и а н т 2
1 . К а к а я с и л а в о з н и к а е т п р и п о г р у ж е н и и т е л а в ж и д к о с т ь ?
а ) с и л а А р х и м е д а б ) с и л а т я ж е с т и в ) в е с т е л а
2. К у д а н а п р а в л е н а э т а с и л а ?
а ) в в е р х б ) в н и з в ) г о р и з о н т а л ь н о
3 . О т ч е г о з а в и с и т А р х и м е д о в а с и л а ?
а ) о т п л о т н о с т и т е л а и о б ъ е м а т е л а б) о т п л о т н о с т и ж и д к о с т и и
о б ъ е м а т е л а в ) о т о б ъ е м а т е л а и п л о т н о с т и т е л а
4 . В к а к и х е д и н и ц а х и з м е р я е т с я в ы т а л к и в а ю щ а я с и л а в С И ?
а) кг б ) Н в ) Н / к г г) Па
5 . А р х и м е д о в а с и л а в ы ч и с л я е т с я п о ф о р м у л е ( Р в е с т е л а в
в о з д у х е , Р 1 в е с т е л а в ж и д к о с т и ) :
а) F а = Р + Р 1 б ) F а = Р - Р 1 в ) F a = Р1- Р
6 . Ч е м у р а в н а А р х и м е д о в а с и л а , д е й с т в у ю щ а я н а ц е л и к о м
п о г р у ж е н н о е в в о д у т е л о о б ъ е м о м 2 с м 3 ?
а ) 0 , 0 0 2 Н б ) 0 , 0 2 Н в ) 2 Н
7 . Ж е л е з н ы й и д е р е в я н н ы й т е л а р а в н ы х м а с с о п у с т и л и в в о д у .
Р а в н ы л и в ы т а л к и в а ю щ и е с и л ы , д е й с т в у ю щ и е н а к а ж д о е т е л о ?
а ) н а ж е л е з н о е т е л о д е й с т в у е т б о л ь ш а я в ы т а л к и в а ю щ а я с и л а
б ) н а д е р е в я н н о е т е л о д е й с т в у е т б о л ь ш а я в ы т а л к и в а ю щ а я с и л а
в ) н а о б а т е л а д е й с т в у е т о д и н а к о в а я в ы т а л к и в а ю щ а я с и л а .
8 . П о ч е м у д е т с к и й в о з д у ш н ы й ш а р и к , н а п о л н е н н ы й в о д о р о д о м
п о д н и м а е т с я , а н а д у т ы й в о з д у х о м о п у с к а е т с я ?
а ) в ы т а л к и в а ю щ а я с и л а б о л ь ш е в п е р в о м с л у ч а е , ч е м в о в т о р о м .
б ) п л о т н о с т ь в о д о р о д а м е н ь ш е п л о т н о с т и в о з д у х а .
в ) р а з н ы е с и л ы с о п р о т и в л е н и я в о з д у х а .
9 . Ч е л о в е к н а х о д и т с я в в о д е . К а к и з м е н и т с я А р х и м е д о в а с и л а ,
д е й с т в у ю щ а я н а ч е л о в е к а п р и в д о х е ?
а ) у м е н ь ш и т с я .
б) у в е л и ч и т с я .
в) н е и з м е н и т с я .
10. Е с л и с и л а т я ж е с т и м е н ь ш е А р х и м е д о в о й с и л ы , т о т е л о :
а ) т о н е т б ) в с п л ы в а е т в ) п л а в а е т в н у т р и ж и д к о с т и
11. Е с л и п л о т н о с т ь т е л а б о л ь ш е п л о т н о с т и ж и д к о с т и , т о т е л о
а ) п л а в а е т б ) т о н е т в ) в с п л ы в а е т
12. Т е л о в е с о м 8 Н п о г р у ж е н о в в о д у . В е с в ы т е с н е н н о й ж и д к о с т и
р а в е н 6 Н . К а к о в о з н а ч е н и е в ы т а л к и в а ю щ е й с и л ы ?
а) 2 Н б) 6 Н в) 8 Н
13. К а к и е и з м е т а л л о в : з о л о т о , с е р е б р о , м е д ь н е п о т о н у т в р т у т и ?
( П л о т н о с т ь р т у т и 1 3 6 0 0 к г / м 3 , з о л о т а 1 9 3 0 0 к г / м 3 , с е р е б р а 1 0 5 0 0
к г / м 3 , м е д и 8 9 0 0 к г / м 3
а) в с е м е т а л л ы б) з о л о т о в ) с е р е б р о , м е д ь
14. Н а п о в е р х н о с т и в о д ы п л а в а ю т б р у с к и и з д е р е в а ( с о с н а ) ,
п р о б к и и л ь д а . У к а ж и т е , у к а к о г о и з б р у с к о в г л у б и н а п о г р у ж е н и я
б о л ь ш е ? ( п л о т н о с т ь д е р е в а 4 0 0 к г / м 3 , п р о б к и 2 4 0 к г / м 3 , л ь д а 9 0 0
к г / м 3 )
а ) л ь д а б) п р о б к и в ) д е р е в а ( с о с н ы )
1 5 . П а р а ф и н о в ы й ш а р и к п л а в а е т с н а ч а л а в в о д е , з а т е м в м а с л е
р а с т и т е л ь н о м . Г д е г л у б и н а п о г р у ж е н и я ш а р и к а м е н ь ш е ?
а ) о д и н а к о в а б) в в о д е в ) в м а с л е
1 6 . Т е л о п л а в а е т в ж и д к о с т и н а г л у б и н е 1 м . Е с л и е г о п о г р у з и т ь
н а г л у б и н у 2 м , т о в ы т а л к и в а ю щ а я с и л а
а ) у м е н ь ш и т с я б ) у в е л и ч и т с я в ) н е и з м е н и т с я
17. К а к о в а А р х и м е д о в а с и л а , д е й с т в у ю щ а я с о с т о р о н ы
а т м о с ф е р н о г о в о з д у х а н а ч е л о в е к а о б ъ ё м о м 5 0 д м
3
. П л о т н о с т ь
в о з д у х а 1 , 3 к г / м
3
.
а ) 0 , 6 5 Н б ) 6 5 Н в ) 6 5 0 Н
1 8 . Ч е м у р а в е н о б ъ е м т е л а , е с л и п р и п о л н о м п о г р у ж е н и и в в о д у
н а н е г о д е й с т в у е т в ы т а л к и в а ю щ а я с и л а 1 6 Н
а ) 0 , 0 0 1 6 м 3 б ) 0 , 0 1 6 м 3 в ) 1 , 6 м 3
19. П о ч е м у п л а в а е т т я ж ё л о е с у д н о , а ж е л е з н ы й г в о з д ь , у п а в ш и й в
в о д у , т о н е т ?
а ) С и л а т я ж е с т и в о в т о р о м с л у ч а е б о л ь ш е .
б ) О б ъ ё м п о г р у ж е н н о й ч а с т и с у д н а з н а ч и т е л ь н о б о л ь ш е о б ъ ё м а
г в о з д я .
в ) П л о т н о с т ь ж е л е з а б о л ь ш е п л о т н о с т и с у д н а .
20. К а к у ю с и л у н а д о п р и л о ж и т ь , ч т о б ы п о д н я т ь п о д в о д о й к а м е н ь
м а с с о й 3 0 к г , о б ъ ё м к о т о р о г о 0 . 0 1 2 м
3
.
а ) 1 8 0 Н б ) 2 4 0 Н в ) 2 4 Н
О т в е т ы