Тестовые задания "Струм у металах" 9 класс

1.Електричний струм у металах -
це впорядкований рух:
А позитивних іонів
Б вільних електронів
В негативних іонів
Г позитивних іонів і електронів
2. Як рухаються іони в узлах кристалічної гратки
металів?
А рівномірно по колу;
Б рівноприскоренно по колу;
В коливаються біля положення рівноваги;
Г не рухаються
3. Швидкість поширення електр. струму в провіднику-
це швидкість:
А упорядкованого руху електронів
Б хаотичного руху електронів
В упорядкованого руху іонів
Г поширення електричного поля у провіднику
4. Як рухаються вільні електрони в металах за наявності
електричного поля?
А поступально навколо іонів;
Б упорядковано навколо іонів кристалічної
решітки;
В упорядковано,зіштовхуючись з іонами;
Г хаотично, зіштовхуючись з іонами кристалічної решітки.
5. З підвищенням температури
А опір металів збільшується
Б опір металів зменшується
В опір металів не змінюється
Г опір металів не залежить від температури
6. Опір металів виникає в наслідок
А коливань іонів кристалічної решітки
Б прискореного руху вільних електронів
В ударів електронів з іонами металів
Г пружних ударів електронів з іонами кристалічної решітки
металів
7. Американські фізики Толмен і Стюарт у 1916 році
довели, що
А метали-гарні провідники;
Б електрони є носіями струму у металах;
В за швидких крутильних коливань котушки виникає
інерційний рух заряджених частинок;
Г опір провідника не залежить від сили струму та напруги.
8.Камерлінг-Оннес у 1911р.відкрив , що
А під час охолодження ртуті її опір збільшується повільно
до максимального;
Б під час охолодження ртуті її опір зменшується повільно
до 0 ;
В під час охолодження ртуті в рідкому гелії опір змінюється
повільно до 4,1К;
Г під час нагрівання ртуті в рідкому гелії опір змінюється
повільно до 4,1К;
9. Надпровідність- це явище
А збільшення опору ртуті за “критичної температури”;
Б зменшення опору ртуті за “критичної температури”;
В зменшення опору металів за “критичної температури”;
Г збільшення опору металів за “критичної температури”;
10.Виберіть графік залежності опору металів від
температури
11.Запропонуйте способи зменшення опору металів.
12.Наведіть приклади застосування надпровідності.