Тестове завдання "Струм у рідинах" 9 класс

Тестове завдання «Струм у рідинах та газах»
Варіант 1
1. Укажіть, які фізики відкрили явище електролізу:
а) А. Вольта; б) М. Фарадей, А. Картейль; в) А. Вольта, М. Фарадей; г) У. Нікольсон, А. Картейль.
2. Укажіть назву процесу протікання струму в газах.
а) електроліз; б) газовий розряд; в) рекомбінація; г) електролітична дисоціація.
3. Виділення на електродах складових електроліту під час проходження
струму в ньому називається:
а) електролізом; б) гальваностегією; в) рафінуванням; г) гальванопластикою.
4. Розряд, який виникає за низьких тисків газу (десяті й соті частки міліметра
ртутного стовпа) називається:
а) тліючим; б) коронний; в) іскровий; г) електрична дуга.
5. Укажіть назву негативних йонів в електролітичній ванні.
а) вільні; б) аніони; в) зв’язані; г) катіони.
6. Укажіть назву коефіцієнта пропорційності в законі Фарадея.
а) хімічний еквівалент; б) стала Фарадея; в) електрохімічний еквівалент; г) валентність.
7. Укажіть математичний вираз для закону Фарадея:
а)

; б)

; в)


; г) .
8. Укажіть частинки, що є носіями електричного струму в газах:
а) електрони; б) тільки негативні йони; в) тільки позитивні йони; г) позитивні та негативні йони.
9. Процес очищення металів від домішок називається:
а) електролізом; б) гальваностегією; в) рафінуванням; г) гальванопластикою.
10. Розряд, який виникає за атмосферного тиску біля загострених чи тонких
заряджених провідників, називається:
а) тліючим; б) коронний; в) іскровий; г) електрична дуга.
Тестове завдання «Струм у рідинах та газах»
Варіант 2
1. Гази за нормальних умов є:
а) невидимими; б) провідниками; в) напівпровідниками; г) діелектриками.
2. Закінчіть формулювання закону Фарадея: «Маса речовини, що виділяється
на аноді або катоді під час проходження електричного струму в електролітах,
прямо пропорційна…»: а) напрузі на електролітичній ванні; б) опору електроліту;
в) температурі електроліту; г) заряду, який при цьому переносять йони через електроліт .
3. Укажіть, які фізики відкрили явище електролізу:
а) А. Вольта; б) А. Вольта, М. Фарадей; в) У. Нікольсон, А. Картейль; г) М. Фарадей, А. Картейль;
4. Укажіть позначення та одиницю електрохімічного еквівалента:
а) , градус
-1
; б) , 1; в) k,


; г) ,

.
5. Укажіть назву процесу протікання струму в газах.
а) газовий розряд; б) рекомбінація; в) електроліз; г) електролітична дисоціація.
6. Осадження металу на поверхні різних тіл для відтворення їхньої форми
(форми для відливання деталей, скульптур) називається:
а) електролізом; б) гальваностегією; в) рафінуванням; г) гальванопластикою.
7. Виділення на електродах складових електроліту під час проходження
струму в ньому називається:
а) електролізом; б) гальваностегією; в) рафінуванням; г) гальванопластикою.
8. Розряд, який виникає за низьких тисків газу (десяті й соті частки міліметра
ртутного стовпа) називається:
а) тліючим; б) коронний; в) іскровий; г) електрична дуга.
9. Укажіть назву позитивно зарядженого електрода в електролітичній ванні.
а) анод; б) аніон; в) катод; г) катіон.
10. Розряд, який виникає за атмосферного тиску біля загострених чи тонких
заряджених провідників, називається:
а) іскровий; б) тліючим; в) коронний; г) електрична дуга.
Тестове завдання «Струм у рідинах та газах»
Варіант 3
1. Укажіть частинки, що є носіями електричного струму в газах:
а) електрони; б) позитивні та негативні йони ; в) тільки негативні йони; г) тільки позитивні йони.
2. Укажіть назву негативних йонів в електролітичній ванні.
а) аніони; б) вільні; в) зв’язані; г) катіони.
3. Укажіть назву процесу виривання електронів з атомів у газах.
а) електроліз; б) газовий розряд; в) йонізація; г) електролітична дисоціація.
4. Укажіть назву коефіцієнта пропорційності в законі Фарадея.
а) хімічний еквівалент; б) електрохімічний еквівалент; в) стала Фарадея; г) валентність.
5. Укажіть назву процесу протікання струму в газах.
а) електроліз; б) газовий розряд; в) рекомбінація; г) електролітична дисоціація.
6. Укажіть рядок, в якому наведено приклад протікання струму в газах.
а) в електролітичній ванні здійснюється нікелювання виробів для захисту від корозії;
б) розжарення спіралі електроплитки;
в) відхилення магнітної стрілки поблизу провідника зі струмом;
г) блискавка, що виникла між хмарою й Землею.
7. Укажіть математичний вираз для закону Фарадея:
а)

; б)


; в)

; г) .
8. Розряд, який виникає за атмосферного тиску біля загострених чи тонких
заряджених провідників, називається:
в) коронний; б) іскровий; в) тліючим; г) електрична дуга.
9. Процес очищення металів від домішок називається:
а) електролізом; б) рафінуванням; в) гальваностегією; г) гальванопластикою.
10. Укажіть назву процесу розпаду молекул електроліту на йони.
а) електроліз; б) рекомбінація; в) газовий розряд; г) електролітична дисоціація.
Тестове завдання «Струм у рідинах та газах»
Варіант 4
1. Електроліти – це:
а) хімічні речовини або їхні системи, у яких проходження електричного струму зумовлене
переміщенням електронів;
б) хімічні речовини або їхні системи, у яких проходження електричного струму зумовлене
переміщенням атомів;
в) хімічні речовини або їхні системи, у яких проходження електричного струму зумовлене
переміщенням йонів;
г) тіла, у яких проходження електричного струму зумовлене переміщенням йонів;
2. Укажіть назву процесу протікання струму в газах.
а) електроліз; б) електролітична дисоціація; в) газовий розряд; г) рекомбінація; .
3. Виділення на електродах складових електроліту під час проходження
струму в ньому називається:
а) електролізом; б) гальваностегією; в) рафінуванням; г) гальванопластикою.
4. Укажіть назву позитивно зарядженого електрода в електролітичній ванні.
а) анод; б) аніон; в) катод; г) катіон.
5. Розряд, який виникає за атмосферного тиску біля загострених чи тонких
заряджених провідників, називається:
а) коронний; б) тліючим; в) іскровий; г) електрична дуга.
6. Процес очищення металів від домішок називається:
а) електролізом; б) гальваностегією; в) гальванопластикою; г) рафінуванням;
7. Розряд, який виникає за низьких тисків газу, називається:
а) тліючим; б) коронний; в) іскровий; г) електрична дуга.
8. Укажіть математичний вираз для закону Фарадея:
а)


; б)  в)

; г)

;
9. Укажіть назву коефіцієнта пропорційності в законі Фарадея.
а) хімічний еквівалент; б) стала Фарадея; в) електрохімічний еквівалент; г) валентність.
10. Укажіть частинки, що є носіями електричного струму в газах:
а) тільки негативні йони; б) тільки позитивні йони; в) позитивні та негативні йони; г) електрони;
Тестове завдання «Струм у рідинах і газах»
Варіант 5
1. Електрохімічний еквівалент дорівнює:
а) кількості речовини, що виділяється на електроді; б) густині речовини;
в) масі кілограмах) речовини, що виділяється на електроді при перенесенні заряду в
один кулон;
г) масі даної речовини в кілограмах, що виділяється на електроді при протіканні через
електроліт сили струму 1А.
2. Розряд, який виникає за низьких тисків газу, називається:
а) тліючим; б) коронний; в) іскровий; г) електрична дуга.
3. Виділення на електродах складових електроліту під час проходження
струму в ньому називається:
а) електролізом; б) гальваностегією; в) рафінуванням; г) гальванопластикою.
4. Укажіть назву негативних йонів в електролітичній ванні.
а) вільні; б) аніони; в) зв’язані; г) катіони.
5. Укажіть частинки, що є носіями електричного струму в газах:
а) електрони; б) тільки негативні йони; в) тільки позитивні йони; г) позитивні та негативні йони.
6. Укажіть назву процесу розпаду молекул електроліту на йони.
а) електроліз; б) рекомбінація; в) газовий розряд; г) електролітична дисоціація.
7. Розряд, який виникає за атмосферного тиску біля загострених чи тонких
заряджених провідників, називається:
а) коронний; б) тліючим; в) іскровий; г) електрична дуга.
8. Укажіть назву коефіцієнта пропорційності в законі Фарадея.
а) стала Фарадея; б) хімічний еквівалент; в) електрохімічний еквівалент; г) валентність.
9. Гази за нормальних умов є:
а) невидимими; б) провідниками; в) діелектриками; г) напівпровідниками;
10. Укажіть математичний вираз для закону Фарадея:
а)  б)


; в)

; г)

;