Презентация "Педагогічна творчість та професійно-педагогічна майстерність"

Подписи к слайдам:
ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
  • Педагогічна творчість і педагогічна майстерність вчителя.
  • Елементи педагогічної майстерності, їх характеристика.
  • Критерії майстерності педагога та рівні педагогічної майстерності. Структура художньо-естетичного досвіду.
  • Педагогічна ситуація і педагогічна задача.
  • Етапи розв’язання педагогічної задачі.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Основна:
 • Педагогічна майстерність : Підручник / [І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.]; За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 422 с. – С. 27-40.
 • Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник / С.О. Сисоєва. – К.: Міленіум, 2006. – 346 с. – С. 106-107.
Додаткова література:
 • Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети!: Пособие для учителя [Предисл. А.В. Петровского] / Ш.А. Амонашвили. – М.: Просвещение, 1988. – 208 с., ил.
 • Зязюн І.А. Естетичний досвід особи. Формування і сфери вияву / І.А. Зязюн. – К.: Вища школа, 1976. – 172 с.
 • Мільто Л.О. Методика розв’язання педагогічних задач: Навч. посібник / Л.О. Мільто. – 2-ге вид., переробл. і доп. − Харків: Ранок – НТ, 2004. – 152 с.
 • Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. І.А. Зязюн, Н.Г. Базилевич, Т.Г. Дмитренко та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища шк., 2006. – 606 с.: іл..
 • Шевнюк О.Л. Формування художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.Л. Шевнюк. – К., 1995. – 202 с.
К.Д. УШИНСЬКИЙ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ МАЙСТЕРНІСТЬ
 • «Усяка практична діяльність, що прагне задовольнити вищі моральні і взагалі духовні потреби людини, тобто ті потреби, які належать виключно людині і становлять виключно риси її природи, це вже мистецтво. В цьому розумінні і педагогіка буде, звичайно, вищим з мистецтв, бо вона прагне задовольнити найбільшу з потреб людини і людства – їхнє прагнення до самовдосконалення в самій людській природі; не до вираження досконалості на полотні або в мармурі, а до удосконалення самої природи людини – її душі і тіла, а вічно передуючий ідеал цього мистецтва є довершена людина»
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ
 • – це досконале, творче виконання педагогом професійних функцій на рівні мистецтва, результатом чого є створення оптимальних соціально-психологічних умов для становлення особистості кожного вихованця, забезпечення високого рівня інтелектуального розвитку, виховання кращих моральних якостей, духовного збагачення вихованців;
 • – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі (І.А. Зязюн).
СКЛАДОВІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (за І.А. Зязюном)
 • ГУМАНІСТИЧНА
 • СПРЯМОВАНІСТЬ
 • ПРОФЕСІЙНА
 • КОМПЕТЕНТНІСТЬ
 • ЗДІБНОСТІ ДО
 • ПЕДАГОГІЧНОЇ
 • ДІЯЛЬНОСТІ
 • ПЕДАГОГІЧНА
 • ТЕХНІКА
ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ – порівняно стійка вибіркова спрямованість потреб особистості на певну групу соціальних цінностей.
 • НА СЕБЕ – САМОУТВЕРДЖЕННЯ;
 • НА ЗАСОБИ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ;
 • НА ОСОБИСТІСТЬ ВИХОВАНЦЯ;
 • НА МЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (І.А. Зязюн).
КОМПЕТЕНТНІСТЬ, КОМПЕТЕНТНИЙ, КОМПЕТЕНЦІЯ
 • Походять вище подані поняття від одного джерела: competentia (від лат.) – узгодженість, відповідність, а competo – відповідати, бути гідним, здатним.
 • Поняття «компетенція» традиційно вживається у значенні «коло повноважень»,
 • «компетентність» пов’язують із обізнаністю, авторитетністю, кваліфікованістю.
 • Відповідно до тлумачного словника:
 • – «компетентність – це властивість поняття «компетентний»;
 • – «компетентний – це той, хто має достатні знання в якій-небудь галузі, обізнаний, тямущий, кваліфікований, який має певні повноваження, повноправний, повновладний»;
 • – «компетенція – це добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь організації, установи чи особистості».
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
 • – це готовність на професійному рівні виконувати свої посадові і фахові обов’язки відповідно до сучасних теоретичних надбань і кращого досвіду, наближення до світових вимог і стандартів (В.І. Маслова).
 • Система професійної підготовки фахівця повинна вміщувати інформацію за наступними пунктами:
 • – що повинна знати (вміти робити);
 • – критерії ефективності виконання роботи;
 • – ситуації, в яких ефективність роботи повинна бути продемонстрована.
 • ДИНАМІЗМ
 • ОСОБИСТОСТІ
 • ЕМОЦІЙНА
 • СТАБІЛЬНІСТЬ
 • ОПТИМІСТИЧНЕ
 • ПРОГНОЗУВАННЯ
 • ПЕРЦЕПТИВНІ
 • ЗДІБНОСТІ
 • КОМУНІКАТИВНІСТЬ
 • КРЕАТИВНІСТЬ
 • ЗДІБНОСТІ
 • ДО
 • ПЕДАГОГІЧНОЇ
 • ДІЯЛЬНОСТІ
 • ВИДИ
 • ПЕДАГОГІЧНОЇ
 • ТЕХНІКИ
 • ВНУТРІШНЯ
 • ТЕХНІКА
 • ЗОВНІШНЯ
 • ТЕХНІКА
 • КРИТЕРІЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА
 • ДОЦІЛЬНІСТЬ
 • (за спрямованістю)
 • ПРОДУКТИВНІСТЬ
 • (за результатами)
 • ДІАЛОГІЧНІСТЬ
 • (характер стосунків з дітьми)
 • ОПТИМАЛЬНІСТЬ
 • (у виборі засобів)
 • ТВОРЧІСТЬ
 • (за змістом діяльності)
 • ТВОРЧИЙ
 • ДОСКОНАЛИЙ
 • БАЗОВИЙ
 • ЕЛЕМЕНТАРНИЙ
 • РІВНІ
 • ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ПЕДАГОГ-МАЙСТЕР
 • вбачає педагогічні задачі у цілісному педагогічному процесі й обирає рішення з орієнтацією на надзавдання;
 • розв’язує переважно стратегічні завдання;
 • уміє викликати певні психічні стани (самовладання);
 • уміє передавати ініціативу дітям;
 • працює з усім колективом, не випускаючи з уваги жодної дитини;
 • усуває причини;
 • дошукуючись причини, аналізує власну діяльність;
 • головні зусилля спрямовує на зміни в системі своєї роботи (постійний пошук самовдосконалення, самовиховання).
І.А. ЗЯЗЮН ПРО ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД
 • Основні складники естетичного досвіду:
 • мотиваційна сфера – потяг, потреба, інтерес, спонука, почуття;
 • емоційна сфера – емоції, почуття, переживання;
 • ціннісно-орієнтаційна сфера – оцінки, смаки, погляди, ідеали.
 • «Естетичний досвід через свої складові – спеціалізовані емоції і почуття, що обов'язково зумовлюють вольову діяльність, регулює людську поведінку, спрямовує дії людини на предмет, здатний задовольнити людську потребу»
 • СТРУКТУРА
 • ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО
 • ДОСВІДУ (за О. Шевнюк)
 • КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ
 • (ХУДОЖНЯ ЕРУДОВАНІСТЬ)
 • АФЕКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ
 • (ХУДОЖНЯ ЕМПАТІЙНІСТЬ)
 • СЕНСОРНИЙ КОМПОНЕНТ
 • (СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ
 • ДО ХУДОЖНЬОЇ ФОРМИ)
Педагогічна ситуація – це фрагмент педагогічної діяльності, що містить суперечності між досягнутим і бажаним рівнями вихованості дітей і колективу.
 • ЗАЛИШИТИ ПРОБЛЕМУ
 • ПОЗА УВАГОЮ
 • ПОСТАВИТИ ПЕРЕД
 • СОБОЮ МЕТУ – ПОДОЛАТИ
 • СУПЕРЕЧНІСТЬ,
 • ЩО ВИНИКЛА
 • СИТУАЦІЯ
 • МЕТА
 • ЗАДАЧА
 • +
 • =
ПЕДАГОГІЧНА ЗАДАЧА – ЦЕ ВИЯВЛЕНІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУПЕРЕЧНОСТІ, ЯКІ ВРАХОВУЄ ВИХОВАТЕЛЬ, СТИМУЛЮЮЧИ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ, ЦЕ ПЕДАГОГІЧНА МЕТА, ПОСТАВЛЕНА ЗА ПЕВНИХ УМОВ.
 • СИТУАТИВНА
 • (ОПЕРАТИВНА)
 • ЗАДАЧА
 • ТАКТИЧНА
 • ЗАДАЧА
 • СТРАТЕГІЧНА
 • ЗАДАЧА
 • ЕТАПИ РОЗВ’ЯЗАННЯ
 • ПЕДАГОГІЧНОЇ ЗАДАЧІ
 • 1. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ.
 • 2. УСВІДОМЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ І
 • ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАДАЧІ
 • 3. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ
 • РІШЕННЯ
 • 4. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
 • ЗАПЛАНОВАНОГО РІШЕННЯ
 • 5. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТУ