Конспект урока "Минiн, группам"

Тема: Минiн, группам
Погiн: F тапсаfны орта адиры.
Задачи:
1. Группанын, планы хоостыра тоfынары конiктiрерi.
2. Сан саниры угредiрi.
3. Ойында сизiктiг полары.
Наа состер: козенек, iзiк, чарых, истiг.
Занятия чолы
ООД
Орг. Простр.
Угретчi тогызы
Палалар тогызы
Псих-пед условия
соц.сит.развития
Кiрiс
Воспитатель группазар кiрче чоохтапча: Изеннер!!!
Минзер пастыранар, холларга алып алан,а тiгiлеек турыбызалыр.
Тапсагас иртен усхунча: О-О-О Чалахай куннi удурлапча» «Изен
кунiч,ек», Азыранча, ас-тамаха чопсынча У-У-У Алгыстапча «Алгыс»,
Анан тогынча, майых парча: i-i-i Тапсагасты узутчабыс, сарын сарнапча:
н,а-н,а-н,а, Хыйга,хыйга тапсагас сан,ай, сан,ай узубыс: пай,пай, пай.
Олганарнын
нандырии
Оо
сагызы
Хоосхач,ах,
группанын,
картазы.
Сiрер пу группада ойнапчазар, узупчазар. Ниме пiстiн, группада пар?
Пiстiн, группада столлар, шкафтар, чахайахтар, ойнач,ахтар,
одырч,ахтар парлар. Пiстiн, группада арыг, истiг,улуг.(Пу состернi хати
хати адапчалар)
Группада нога мындаг чарых?
Пiстiн, группада чоон козенектер.
Нинч,е козенек? (сан санирга хатиры)
Истен,ердек! Мин ниме ис салдым, хайда та хоосха мян,напча? Прайзы
стол кистiнзер чыылча, стол устунде группанын, планы чатча. Олганнар
планнан, танысчалар, хоосханы план хоостыра таап алчалар.
Хоосха сiрернен, хада ойнирга сагынча (ойынны ойнапчалар) Ойын
ниме чугурiбiстi.( стол устунде 5-6 ойначах чатча, олганнар харахтарын
убысчалар, хоосхачах 1 ойнач,ахты хыйа алыбысча, олганнар ниме
чугурiбiске адапчалар.
Олганарнын
нандырии
Халган
ч,ызы
Ам олганнар хоосхач,ахха ибзер парарга кирек, хосхачахтын, ам пар
пiстiн, группаннан, планы ам хоосхач, ах паза астыхпас.
Алымч,охтар олганнар!!!
Ниме пiс пуун иткебic? Кемнi план хоостыра таап алгабыс? Пiстiн,
группа хайдаг?
Олганарнын
нандырии