Химия пәнінен Бақылау жұмыстар жинағы 9-сынып

Әйтімова А.С. Арбиген ЖОББМ
Химия пәнінен
Бақылау жұмыстар жинағы
9- сынып
Арбиген 2014 жыл
Түсінік хат
Бұл « 9-сыныпқа арналған бақылау жұмыс жинағы» атты оқу құралы
мектептің химия пәнінің 9- сынып оқу бағдарламасына сәйкес сандық
химиялық есептердің негізгі типтерін шығарудың әдістемесін қарастырады.
Бағдарлама талабына сай жазылған бұл құралдағы нұсқаулар мұғалім
жұмысында кездесетін қиыншылықтарды ескере отырып, сабақты тиімді
ұйымдастыруға, оқушылардың химиялық біліктілігін, арттыруға көмектеседі.
Әр сабақтың қорытындылау
бөлімінде оқулықта кездеспейтін күрделілігі әр түрлі есептер мен жаттығулар
берілді. Оларды орындату барысында мұғалім оқушылардың химиялық
формулалар және теңдеулер бойынша есеп шығару икемділіктерін
қалыптастырады.
Оқу жылының басындағы тексеру бақылауы.
9-сынып
Мақсаты: химия пәні бойынша оқушылардың мемлекеттік стандарттың
міндетті деңгейіне жетуін, өткен тақырыптарды есте сақтап, толық меңгерілуін
тексеру.
І- нұсқа
1.есеп Мына өзгерісті жүзеге асыруға мүмкін болатын химиялық реакция
теңдеуін құрастыр.
Na → NaOH→Na
2
CO
3
→ NaCl→ AgCl
CO
2
2. №13, № 6, № 14 элементтердің атомының құрылысын анықтап,
электрондық сызбанұсқасын сыз.
3. 1 моль натрий гидрокарбонатын қыздырғанда (қ.ж) көмірқышқыл газының
қандай көлемі түзіледі?
4.Массасы 200г темір сульфидіне FeS массасы 150г HCl тұз қышқылы
ерітіндісімен әсер еткенде неше литр (қ.ж.) Н
2
S газ бөлінеді.
5. 4,9 г темір (ІІІ) хлориді мен 2,3 г натрий гидроксиді әрекеттескен кезде
түзілген тұнбаның массасын есепте.
ІІ- нұсқа
1.есеп Мына өзгерісті жүзеге асыруға мүмкін болатын химиялық реакция
теңдеуін құрастыр.
Fe → FeCl
2
→Fe(OH)
2
→ Fe(NO
3
)
2
FeCl
3
FeO
2. №10, № 5, № 27 элементтердің атомының құрылысын анықтап,
электрондық сызбанұсқасын сыз.
3. Құрамында 16г мыс (ІІ) сульфаты және 10 г натрий гидроксиді бар екі
ерітіндіні бір-біріне құйғанда, неше грамм тұнба түседі?
4.1 т әктасты сұйылтылған азот қышқылымен өңдеп, шығымы 85% болатын
кальций селитрасы алынды.Силитраның массасы қандай?
5. 4,9 г темір (ІІІ) хлориді мен 2,3 г натрий гидроксиді әрекеттескен кезде
түзілген тұнбаның массасын есепте.
Бақылау жұмысы №2
«Электролиттік диссоциация және электролиттердің қасиеттері»
мақсаты: Тақырыптық бақылау жұмысы бойынша оқушылардың
білімді меңгеру дәрежесін анықтау.
I нұсқа
1. Мына берілген катиондар мен аниондардан тұратын тұздардың
формулаларын құрастырыңдар:
А) Сa
+
және NO
3
-
, Li
+
және HSO
4
-
;
Ә) K
+
және SO
4
2-
, Mg
2+
және HSO
4
-
;
Б) Al
3+
және Cl
-
, Ba
2+
және HS
-
.
2. Қай реакция судағы ерітіндісінде ақырына дейін жүреді?
1) Алюминий хлориді+хлорсутек қышқылы;
2) Темір І) нитраты+калий гидроксиді? Тиісті реакцияның молекулалық,
толық және қысқартылған иондық теңдеулерін жазыңдар.
3.Мына заттарды Электролиттер мен бейэлектролиттерге жіктеңдер;
Ас тұзы, құм, натрий гидроксиді, өсімдік майы, глюкоза, су.
4. Мына қосылыстардың диссоциациялану теңдеулерін жазыңдар.
Na
2
SO
4
, Zn(NO
3
)
2
, H
2
CO
3
.
II нұсқа
1. Мына берілген катиондар мен аниондардан тұратын тұздардың формуласын
жазыңдар:
А) Li
+
және СО
3
2-
; Ag
-
және NO
3
-
;
Ә) Na
+
және NO
3
-
; Ca
2+
және SO
4
2-
;
Б) Ba
2+
және Cl
-
; Na
+
және S
2-
;
2. Қай реакция судағы ерітіндісінде ақырына дейін жүреді?
1) калий гидроксиді+ натрий хлориді;
2) натрий гидрофосфаты+ калий хлориді; Тиісті реакцияның молекулалық,
толық және қысқартылған иондық теңдеулерін жазыңдар.
3. Мына заттарды Электролиттер мен бейэлектролиттерге жіктеңдер;
Калий хлориді, қант, бензин, натрий карбонаты, азот қышқылы су.
4. Төменде формулалары келтірілген электролиттердің диссоциациялану
теңдеуін жазыңдар.
Na
2
SO
4
, Zn(NO
3
)
2
, HCl.
«Электролиттік диссоциация және электролиттердің қасиеттері»
тақырыбына арналған тест жұмысы.
1. Электролитке жататын затты көрсетіңіз:
A) HBr (ерітінді). B) Н
2
(газ).
C) С
12
Н
22
О
11
(ерітінді). D) КОН (қатты). E) СО
2
(газ).
2. Реакция теңдеуіндегі электролит емес заттардың алдындағы коэффициенттер қосындысы:
2Al + 3H
2
SO
4
(ерітінді) ® Al
2
(SO
4
)
3
(ерітінді) + 3H
2
A) 2. B) 5. C) 6. D) 3. E) 4.
3. Натрий сульфаты мен барий хлоридінің ерітінділерінің арасындағы толық және
қысқартылған иондық теңдеудің барлық коэффициенттер қосындысы тең:
A) 11 және 3. B) 9 және 5. C) 9 және 3. D) 11 және 5. E) 7 және 3.
4. Mg
2+
+ 2OH
-
® Mg(OH)
2
¯ қысқартылған иондық теңдеуі мына заттардың әрекеттесуі
нәтижесінде түзіледі:
A) магний тұзының ерітіндісі суда ерімейтін негізбен.
B) магний оксиді сілтімен.
C) суда ерімейтін магний тұзы суда ерімейтін негізбен.
D) суда ерімейтін магний тұзымен сілтімен әрекеттесуінен.
E) магний тұзының ерітіндісі сілтімен әрекеттескенде.
5. Са
2+
+ SO
4
2-
= CaSO
4
¯ қысқартылған иондық теңдеуі мына заттардың әрекеттесуі
нәтижесінде түзіледі:
A) CaCl
2
және Na
2
SO
4
. B) CaO және К
2
SO
4
.
C) Ca және Na
2
SO
4
. D) CaCO
3
және PbSO
4
.
E) CaCl
2
және BaSO
4
.
6. Диссоциация кезінде катион ретінде сутек пен металл иондары түзілетін заттардың аты:
A) негізгі тұздар. B) сілтілер.
C) қышқылдар. D) орта тұздар.
E) қышқыл тұздар.
7. Ерітіндіде бір мезгілде бола алатын иондарды көрсетіңіз:
A) Н
+
және ОН
-
. B) Ag
+
және Cl
-
.
C) Ba
2+
және SO
4
2-
. D) Ca
2+
және CO
3
2-
.
E) Ba
2+
және 2NО
3
-
.
8. Диссоциация кезінде хлорид-ион түзетін зат:
A) KClO
3
. B) KCl. C) KClO. D) HClO. E) HClO
4
.
9. Судағы ерітіндісінде бір-бірімен әрекеттесе алмайтын заттар:
A) мыс (ІІ) хлориді + калий гидроксиді ®. B) мыс (ІІ) хлориді + натрий сульфиді ®.
C) калий хлориді + натрий нитраты ®. D) калий хлориді + күміс нитраты ®.
E) күкірт қышқылы + барий хлориді ®.
10. Калий карбонаты мен кальций хлоридінің судағы ерітінділерін бір-бірімен
араластырғанда тұнба түзетін иондар жұбы:
A) Ca
2+
және CO
3
2-
. B) К
+
және Ca
2+
.
C) Ca
2+
және SO
3
2-
. D) CO
3
2-
және Cl
-
.
E) К
+
және Cl
-
.
11. Судағы ерітіндісінде соңына дейін жүрмейтін реакция:
A) Al(OH)
3
+ H
2
SO
4
®. B) KHCO
3
+ Ca(OH)
2
®.
C) KCl + NaNO
3
®. D) Na
2
CO
3
+ HCl ®.
E) KCl + AgNO
3
®.
12. Электролиттік диссоциация дегеніміз:
A) иондар және атомдар түзілу процесі.
B) заттардың суда ерігенде немесе балқығанда иондарға ыдырау процесі.
C) электролиттердің жеке атомдарға ыдырау процесі.
D) иондардың қосылып молекула түзу процесі.
E) заттардың өз бетімен жеке молекулаларға ыдырауы.
13.Диссоциациясы сатылап жүретін зат:
A) HNO
3
. B) LiCl. C) NaHCO
3
. D) NaCl. E) KOH.
14. Диссоциация кезінде сутектің катионын (Н
+
) және қышқыл қалдығы анионын түзетін
заттар:
A) қышқылдар. B) оксидтер. C) негіздер. D) негіздік оксидтер. E) тұздар.
15. Соңына дейін жүретін ион алмасу реакциясын көрсетіңіз.
A) NaNO
3
+ KCl ® NaCl + KNO
3
.
B) NaOH + HCl ® NaCl + H
2
O.
C) LiNO
3
+ KCl ® LiCl +KNO
3
.
D) CaO + H
2
O ® Ca(OH)
2
.
E) Na
2
CO
3
+ 2KOH ® K
2
CO
3
+ 2NaOH.
16. 3 моль темір (ІІІ) сульфаты диссоциацияланғанда түзілетін сульфат-аниондардың
мөлшері
A) 36. B) 9. C) 3. D) 12. E) 6.
17. Хлорид-ионға реактив болатын зат:
A) Барийдің ерімейтін тұздары. B) Барийдің еритін тұздары.
C) Индикаторлар. D) Күмістің еритін тұздары.
E) Магнийдің еритін тұздары.
18. Тұнба түзе жүретін иондар жұбы:
A) Ba
2+
және OH
-
. B) Al
3+
және SO
4
2-
.
C) Ca
2+
және CO
3
2-
. D) Na
+
және Cl
-
. E) Mg
3+
және NO
3
-
.
19. “Қышқылдың диссоциациялану дәрежесі 25%-ке теңдеген ұғымның мәні:
A) Қышқылдың ерітіндісіндегі 25% бөлшектері катиондар.
B) Қышқылдың бар молекуласының 25%-і иондарға ыдырайды.
C) Қышқылдың бар молекуласының 25%-і иондарға ыдырамайды.
D) Қышқылдың ерітіндісіндегі 25% бөлшектері молекулалар.
E) Қышқылдың ерітіндісіндегі 25% бөлшектері аниондар.
20. Ең күшті қышқыл:
A) H
2
SO
3
. B) H
2
SіO
3
. C) H
2
SO
4
. D) H
3
PO
4
. E) H
2
CO
3
.
Бақылау жұмысы.
Тақырыбы: Бейметалдар
Мақсаты: Оқушылардың мемлекеттік стандарттың міндетті деңгейінің
орындалуын, тақырыптардың меңгерілуін тексеру.
І -нұсқа
1. Көміртек пен азоттың қосылыстарын, химиялық қасиеттерін көрсететін
реакция теңдеулерін жазыңдар.
CH
4
NH
3
CO
2
NO
2
2. 4,5 л аммиякқа 20 г күкірт қышқылымен әсер еткенде шығатын аммоний
сульфатының массасын есептеңдер.
3. Мына өзгерістерді жүзеге асыруға болатын реакция теңдеулерін
жазыңдар.
Р→Са
3
Р
2
→РН
3
→Р
4
Н
10
→НРО
3
→ Н
3
РО
4
4. Егер практикалық шығымдылығы 90% болса, 500 л күкіртсутекті
жаққанда, қанша көлем (қ.ж.) күкіртті алуга болады?
ІІ нұсқа
1. Фосфор мен кремний қосылыстарын, химиялық қасиеттерін көрсететін
реакция теңдеулерін жазыңдар.
РН
3
SiH
4
Р
2
О
5
SiO
2
2. 234 г ас тұзына күкірт қышқылымен әсер еткенде 131,4г хлорсутек
алынды. Хлорсутектің теориялық шығымын есепте.
3. S →SО2 → SО3→H2SО4 →BaSO4
4. Егер шығымдылығы 60% болса, 100 л азоттан қанша көлем аммиак
(к.ж.) алуга болады?
4.массасы 500г 30%-дық мыс сульфатының ерітіндісіне жетерліктей
мөлшерде мырыш ұнтағын салғанда неше грамм мыс бөлінеді?
Бақылау жұмысы.
Тақырыбы:Металлдар
Мақсаты: «Металдар» тақырыбына қорытынды бақылау алып,
оқушылардың мемлекеттік стандарттың міндетті деңгейіне жетуін,
тақырыптардың меңгерілуін тексеру.
І-нұсқа
1.Алюминидің периодтық жүйедегі орны,атом құрылысы,валенттілік
электрондары,валенттілігі,тотығу дәрежесі.
2.Темір оксидтері: FeO,Fe
2
O
3
,алынуы,химиялық қасиеттері
3.Al
2
O
3
алынуы,химиялық қасиеттері
4.Алюминий ,олардың қосылыстарының қолданылуы.
5. 500 г FeCl
2
мен алюминий әрекеттескенде неше грамм темір бөлінеді?
ІІ-нұсқа.
1.Кальцидің периодтық жүйедегі орны,атом құрылысы,
валенттілік электрондары,валенттілігі,тотығу дәрежесі.
2.Кальций оксиді СаО алынуы, химиялық қасиеттері
3.Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
алынуы,химиялық қасиеттері.
4.Темір олардың қосылыстарының қолданылуы.
5. Құрамындағы 10% қоспасы бар 1тонна FeS
2
өртенгенде
қанша көлем (Қ.ж)
SO
2
бөлінеді?
Металдар бойынша тест тапсырмалары.
1. Бериллийдің жоғары оксидінің формуласындағы индикстер қосындысы?
А 2 В 4 С 6 Д 7 Е 8
2. Теріс иондарды қалай атайды?
А. Анодтар
В. Тотықтырғыштар
С. Аниондар
D. Каниондар
E. Акцепторлар
3. Мышьяктың жоғары оксидінің формуласындағы индекстр қосындысы
А. 4
В. 6
С. 5
D. 7
E. 8
4. Aзонның өшшекке айналатын теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындыы.
А. 4
В. 2
С. 3
D. 5
E. 6
5. Төменде көрсетілген құбылыстардың қайсысы химиялық реакцияларға жатады?
А. Мұздың еруі
В. Күкірттің жануы
С. Қанттың еруі
D. Сүттің ашуы
Е. В, D
6. Алюминийдің валенттігі нешеге тең?
А. 1
В. 2
С. 3
D. 4
E. 5
7. 1 моль көміртекте атом саны қанша?
А. 6,02 ∙ 10²³
В. 6,02²³
С. 6 ∙ 23¹º
D. 1• 10²³
E. 12
8. 10 моль күкірттің массасы (г)
А. 32 г.
В. 3,2 г.
С. 320 г.
D. 10 г.
Е. 16 г.
9. Өнеркәсіпте оттекті қай заттан алады?
А. Судан
В. КМnO4
C. KClO3
D. HgO
E. Ауадан
10. Төмендегі реакция теңдеуіндегі оттектің алдына қандай коэффициент қойылады CH4 +
O2 → CO2 + H2O?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
11. Су әрекеттеседі:
А. Қышқылдармен
В. Негіздермен
С. Барлық металдармен
D. Активті металдармен
Е. Сутекпен
12. Қосылыстар арасынан қышқылды көрсет:
А. Н2О
В. Са (ОН)2
С. NH3
D. NaCl
E. HNO3
13. Периодтық жүйенің 7-ге тең горизонтальді жолдары аталады:
А. Периодтар
В. Топтар
С. Қатарлар
D. Жолдар
Е. Топшалар
14.Кремний атомндағы электрон қабаттарының саны:
А. 1
В. 2
С. 3
D. 4
E. 5
15.Темір атомының ядросындағы протондар саны:
A. 20
B. 55
C. 30
D. 8
E. 26
16.Бром Br2 молекуласындағы химиялық байланыс түрі:
A. Иондық
B. Металдық
C. Коваленттік
D. Ковалентті полюсті
E. Ковалентт полюссіз
17.Қай металл сілтілікке жатады:
A. Ca
B. Fe
C. Ni
D. Na
E. Дұрыс жауап жоқ
18.Қай затпен хлор әрекеттеспейді?
A. H2
B. Na
C. K
D. CuO
E. Ca
19.Период нөмірі сәйкес келеді:
A. Протондар санына
B. Сыртқы қабаттағы электрондар санына
C. Нейтрондар санына
D. Электрон қабаттарының санына
E. Электрондардың жалпы санына
20.Диссоциация кезінде анион ретінде тек гидроксид-ион, түзетін заттар аталады:
A. Қышқылдар
B. Орта тұздар
C. Сілтілер
D. Қышқыл тұздар
E. Қос тұздар
Бақылау жұмысы
Тақырыбы:Органикалық химия
мақсаты: Тақырыптық бақылау жұмысы бойынша оқушылардың
білімді меңгеру дәрежесін анықтау.
1 нұсқа
1. Заттарды ата. Қандай органикалық қосылыстар класына жататынын анықта.
а) СH
3
CH
2
C = CH CH
3
б) CH
3
C ≡ C – CH CH
3
C
2
H
5
CH
3
O
∕∕
в) CH
3
CH
2
CH CH CH
3
г) CH
3
CH
2
CH CH
2
C
\
CH
3
OH C
2
H
5
H
O
∕∕
д) CH
3
CH
2
CH CH
2
CH
2
C
\
NH
2
OH
2. Мына қосылыстардың құрылымдық формулаларын жаз.
а) метилциклопропан б) пентадиен -1,3 в) 1,2- диэтилбензол
г) пропан д) 1-амино-2-метилбутан е) этиловый спирт
3. Жүзеге асыруға мүмкін болатын реакция теңдеулерін жаз.
Заттарды ата CО
2
C
2
Н
5
Cl C
2
H
6
C
2
H
4
C
2
H
5
OH
4. Қ.ж 3л пропан жану үшін ауаның қандай көлемі қажет?
2 нұсқа
1. Заттарды ата. Қандай органикалық қосылыстар класына жататынын анықта.
СН
3
а) СH
2
= CH CН - CH CH
3
б) CH
3
CH
2
- C C CH
CH
3
CH
3
C
2
H
5
CH
3
O
∕∕
в) CH
3
C CH
2
CH
3
г) CH
3
CH
2
CH C
\
OH CH
3
OH
О
∕∕
д) CH
3
CH CH
2
CH C
\
CH
3
NH
2
OH
2. Мына заттардын құрылымдық формулаларын жаз.
а) этан б) бутадиен -1,3 в) 1,4- диметилбензол
г) 3- метилпентаналь д) 2-амино-2-метилпропан. е) этилен
3. Жүзеге асыруға мүмкін болатын реакция теңдеулерін жаз.
Тізбектегі заттарды ата..
C → CН
4
→ C
2
H
2
→ C
6
H
6
→ C
6
H
5
Br
4. Қ.ж 5л этиленді жағу үшін ауаның қандай көлем жұмсалады.
Жарты жылдық қорытындығыға арналған бақылау жұмысы.
9-сынып
Мақсаты: Химиядан бағдарлама талаптарының орындалу деңгейін анықтау.
І нұсқа
1.Төмендегі берілген өзгерісті жүзеге асыруға қажетті, мүмкін болатын реакция
теңдеуін құрастыр.
Р → Р
2
O
5
→ HPO
3
→ H
3
PO
4
→ Ca(PO
4
)
3
C → CO → CO
2
→ NaHCO
3
→ Na
2
CO
3
2. Массасы 320 г мыс сульфаты натрий гидроксидінің жетерліктей мөлшерімен
әрекеттескенде түзілген мыс гидроксидінің шығымы 80% болса, қанша мыс
гидроксиді тұнбаға түседі?
3. Массасы 10,6 г натрий карбонаты тұз қышқылымен әрекетескенде, қаыпты
жағдайда түзілген көмір қышқыл газының көлемін есепте.
4. Мына тұздардың гидролиздену реакциясының теңдеуін құрастыр:
NaCl
ZnCl
2
5.Мына ион алмасу реакциясының теңдеуін аяқтап, толық иондық,
қысқартылған иондық теңдеуін құрастыр.
BaCl
2
+ Na
2
SO
4
FeS + HCl →
MnSO
4
+ KNO
3
K
2
CO
3
+ H
2
SO
4
ІІ нұсқа
1.Төмендегі берілген өзгерісті жүзеге асыруға қажетті, мүмкін болатын реакция
теңдеуін құрастыр.
S SO
2
SO
3
→ H
2
SO
4
BaSO
4
NO → NO
2
→ HNO
3
→ NaNO
3
2. Массасы 2.3 грамм аммиактан 8 грамм аммоний хлориді алынғандығы
белгілі болса, тұздың шығымы қандай?
3. Көлемі 500 мл тығыздығы ρ= 1,055 тең 8% -дық күкірт қышқылы
мырыш металымен әрекеттескенде неше литр (қ.ж.) газ бөлінеді?
4. Мына тұздардың гидролиздену реакциясының теңдеуін құрастыр:
СuSO
4
K
2
S
5.Мына ион алмасу реакциясының теңдеуін аяқтап, толық иондық,
қысқартылған иондық теңдеуін құрастыр.
AgNO
3
+ KCl → ZnS + HCl →
MgSO
4
+ KOH
Li
2
CO
3
+ HCl →
Жылдық қорытындыға арналған бақылау жұмысы.
9-сынып
Мақсаты: Оқушылардың мемлекеттік стандарттық міндетті денгейіне жетуін,
өткен тақырыптарды толық менгерілуін тексеру
І нұсқа
1. Мына өзгерісті жүзеге асыр:
көміртек → метан → хлорметан → этан → көмірқышқыл газы
2. Төменде берілген заттардың структуралық формуласын құрастыр:
2,2,4 триметилпентанол-3; 2,4 диметил – 3 –этилгексанол -1;
2,2,3,3 тетраметилгептанол -1;
3. Қалыпты жағдайда 6,72 л метан газын жаққан кезде бөлініп шыққан
көмірқышқыл газы 80 г 15-процентті натрий гидроксиді ерітіндісіне
толығымен калий гидроксиді ерітіндісіне сіңірілді. Реакция нәтижесінде
түзілген тұздың массасын есепте.
4. 312 г бензолды жарық сәулесінің әсерімен хлорланды, егер реакция
нәтижесінде алынған өнімнің шығымы 75% болса, түзілген өнімнің
массасын есепте.
5. Құрамында 25% бөгде заттар қоспасы бар 89,6 л бутаннан (қ.ж.) екі
сатылы синтез әдісі арқылы 79,92 г бутанол-2 алынды. Егер бірінші және
екінші сатыдағы өнімнің шығымы бірдей болатын жағдайда, реакция
өнімінің шығымын есепте.
6. Темір хлориді, хром сульфаты ерітінділерінің гидролиз реакциясының
теңдеуін құрастыр
ІІ нұсқа
1. Мына өзгерісті жүзеге асыр:
Кальций карбонаты → кальций карбиді → ацетилен → сірке альдегиді →
көмірқышқыл газы
2. Төменде берілген заттардың структуралық формуласын құрастыр:
2,2,5 триметилгексин -3; 3 –метилбутин -1; 2,5 –диметилгексин-3;
2- метил -3- этилоктин - 4;
3. 42 г бутен -2 алу үшін егер реакцияның шығымы 60% болса,
қалыпты жағдайда қанша көлем бутан жұмсалады.
4. 16,24 г бутанды Вюрц реакциясы арқылы екі сатылы синтез әдісі
арқылы теориямен салыстырғанда 70% және 80% шығыммен этаннан
алды. Осы реакцияны жүргізуге қажетті этан газының (қ.ж.) көлемін
есепте.
5. Құрамында 25% бөгде заттар қоспасы бар бензолды, 30 мл 70-
процентті тығыздығы р =1.4 г/мл азот қышқылы ерітіндісімен өңдеді.
Нәтижесінде 19,8 г нитробензол алынды. Реакция өнімінің шығымын
есепте.
6. Қорғасын нитраты, никель нитраты ерітінділерінің гидролиз
реакциясының теңдеуін жаз
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Химия оқулығы 9-сынып Усманова М.Б.
2. Химия оқу әдістемесі 9- сынып
3. Химия есептер мен жаттығулар жинағы И. Нұғыманов, Р. Жұмаділова,
Ж. Аганина
4. Химия мектепте 2010ж №2
5. интернет жиелісі ustaz kz