Тест "Оптика" 8 класс

Оптика. 8 сынып.
Тест жұмысы. І нұсқа.
1. Біртекті оптикалық ортадағы жарық...
А) сынады. В) түзу бойымен таралады. С) қисықсызық бойымен таралады.
Д) таралмайды. Е) шағылады.
2. Көлденеңнің пайда болуын дәлелдейтін заң
А) жарықтың түзу сызық бойымен таралуы В) жарықтың сынуы
С) жарықтың шағылуы Д) жарықтың сынуы және шағылуы
Е) жарықтың дифракциясы
3. Сауленің түсу бұрышы 30
0
. Жарық сәулесінің шағылу бұрышы
А) 0 В) 30
0
С) 60
0
Д) 90
0
Е) -30
0
4. Линза арқылы экранда электр шамының нақты кескіні алынған. Линзаның төменгі бөлігін жапқанда кескіннің өзгерісі
А) кескіннің төменгі бөлігі жоғалады. В) кескіннің жоғары бөлігі жоғалады.
С) кескін жоғары қарай жылжиды. Д) кескін орнында қалады, бірақ жарықтылығы азаяды.
Е) кескін төмен қарай жылжиды.
5. Жарық сәулесінің түсу бұрышын 20
0
-қа арттырғанда түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш
А) 40
0
- қа артады. В) 20
0
қа артады С) 10
0
-қа артады
Д) Өзгермейді. Е) 15
0
-қа артады.
6. Айналық бетке жарық сәулесінің түсу бұрышы 20
0
. Шағылған сәулемен айна жазықтығы арасындағы бұрыш:
А) 90
0
В) 40
0
С) 70
0
Д) 20
0
Е) 80
0
7. Сәуленің шағылу бұрышы 54
0
-қа тең ьолса, онда жазық айнамен түскен сәуле арасындағы бұрыш
А) 13,5
0
В) 27
0
С)
0
Д) 36
0
Е) 0
0
8. Ең жақсы көру қашықтығы 18 см-ге тең жақыннан көргіш көз үшін фокус арлығы 3см-ге тең лупаның беретін үлкейтуі
А) 6,25 есе. В) 6 есе С) 5,25 есе Д) 0,5 есе Е) 0,16 есе
9. Жинағыш линзаның фокус аралығы 0,2м. Дененің кескіні өзінің биіктігіндей болу үшін линзадан ара қашықтығы
А) 0,1м В) 0,2м С) 0,4м Д) 0,8м Е) Мұндай жағдай болмайды.
10. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 20
0
. Түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш қандай?
А) 10
0
В) 20
0
С) 40
0
Д) 70
0
Е)60
0
11. Жарық біртекті бетке 45
0
бұрышпен түседі. Шағылу бұрышы неге тең?
А) 15
0
В) 45
0
С) 60
0
Д) 0
0
Е) 30
0
12. Адамның көз торында қандай кескін пайда болады?
А) Нақты, тура, кішірейтілген. В) Жалған, тура, кішірейтілген.
С) Нақты аударылған, кішірейтілген. Д) Жалған, аударылған, кішірейтілген.
Е) Нақты, аударылған, үлкейтілген.
13. Төменде аталған денелердің арасынан табиғы жарық көзіне жататын денені табыңдар
А) теледидар Б) айна С) Күн Д) Ай Е) электр шамы
14. Жарық жылдамдығы неге тең?
А) 3*10
6
м/с В) 3*10
7
м/с С) 3*10
8
м/с Д) 3*10
9
м/с Е) 3*10
10
м/с
15. Көлеңкенің пайда болуы қандай заңды дәлелдейді?
А) Жарықтың шағылу заңы В) Жарықтың сыну заңы
С) Жарықтың түзу сызықпен таралу заңы Д) Жарықтың толық шағылу құбылысы
Е) Жарықтың бөліну құбылысы
16. Экранда шамның үлкейтілген кескінін алу керек. Осыны қандай құралмен жасауға болады?
А) Жазық айна В) Жинағыш линза С) Жазық параллель пластина
Д) Перископ Е) Шашыратқыш линза
17. Нәрсе жазық айнадан 20 см қашықтықта орналасқан. Егер нәрсені айнадан тағы 10 см-ге жылжытып қойса, онда кескін
нәрседен қандай қашықтықта орналасады?
А) 40 см В 60 см С) 10 см Д) 30см Е) 25см
18. Шашыратқыш линза қандай кескін береді?
А) шын, тура, үлкейген. В) Жалған, тура, кішірейген С) жалған, төңкерілген, үлкейген
Д) жалған, төңкерілген, кішірейген Е) Жалған, тура, үлкейтілген.
19. Адам жазық айнаның алдында тұрып 25см ге оған жақындайды. Адам мен оның айнадағы кескінінің ара қашықтығы
қаншаға өзгереді?
А) 25см В) 1м С) 75см Д) 60 см Е) 50 см
20. Жинағыш линзаның фокус аралығы 0,2м. Линзаның оптикалық күшін тап.
А) 3дптр В) 0,12дптр С) 5дптр Д) 0,3дптр Е) 0,6 дптр
Оптика. 8 сынып.
Тест жұмысы. ІІ нұсқа.
1. Ең жақсы көру қашықтығы 18см – ге тең жақыннан көргіш көз үшін фокус аралығы 3 см -ге тең лупаның беретін үлкейтуі
А) 6,25 есе В) 6 есе С) 5,25 есе Д) 0,5есе Е) 0,16 есе
2. Көз бұршағының көмегімен торламада алынған кескін бейнесі
А) нақты, кішірейген В) жалған, кішірейген. С) нақты, үлкейген.
Д) жалған, үлкейген Е) үлкейген
3. Екі ортаны бөліп тұрған шекараға сәуле 60
0
бұрышпен түседі. Сынған сәуле мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш 90
0
болса, сыну көрсеткіші
А) 1,41 В) 0,71 С) 0,87 Д) 2 Е) 1,73
4. Шағылған сәуле түскен сәулемен 50
0
бұрыш жасау үшін сәуленің түсу бұрышы
А) 20
0
В) 25
0
С)40
0
Д) 50
0
Е)100
0
5. Сәуленің түсу бұрышы 10
0
-қа азайғанда түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш
А) 15
0
-қа азаяды В) 10
0
-қа азаяды С) 5
0
-қа азаяды Д) өзгермейді Е) 20
0
-қа азаяды
6. Вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде жарықтың таралу жылдамдығы (вакуумдегі абсолют
сыну көрсеткіші 1)
А) 1,6 есе артады. В) 3,2 есе кемиді. С) 1,6 есе кемиді. Д) 3,2 есе кемиді.
Е) өзгермейді
7. Салыстырмалы сыну көрсеткіші 2-ге тең екі ортаның шекарасына түсетін сәуленің ішкі толық шағылу бұрышы.
А) 45
0
В) 50
0
С) 70
0
Д) 60
0
Е) 30
0
8. Лупаның үлкейту шамасы 10 есе болса, нәрсені орналастыру қашықтығы
А) 25 см В) 0,1 см С) 10 см Д) 2,5 см Е) 2,5мм
9. Линзаның оптикалық центрінен 10 см ара қашықтықтағы бас оптикалық осьте линзада Күннің кескінін береді. Линзаның
фокустық ара қашықтығы қандай?
А) 0 см В) 5 см С) 20 см Д) 10 см Е) Шексіз үлкен.
10. Күн сәулесі айна бетіне 30
0
бұрышпен түседі. Шағылу бұрышы неге тең?
А) 150
0
В) 120
0
С) 90
0
Д) 60
0
Е) 30
0
11. Оптика – бұл:
А) Көру туралы ғылым. В) Жарық табиғатын зерттейтін физиканың бөлімі.
С) Жарық табиғаты және жарық құбылыстарын және заңдылықтарын зерттейтін физиканың бөлімі.
Д) Көргіштік шарттарын көтеруге арналған құралдар.
Е) Жарық құбылыстары туралы ғылым.
12. Қандай оптикалық аспап үлкейтілген кескінді алу үшін қолданылады?
А) Жазық айна В) Жинағыш линза С) Жарық шыны параллель пластина
Д) Кез келген линза Е) Шашыратқыш линза
13. Жарық сәулесі айна бетіне 55
0
бұрышпен түседі. Түскен және шағылған сәулелердің арасындағы бұрыш неге тең?
А) 35
0
В) 90
0
С) 70
0
Д) 110
0
Е) 55
0
14) Қай жарық көзі өздігінен емес
А) Ай В) Күн С) Найзағай Д) Жұлдыз Е) Комета
15. Қай құрылғы оптикалық емес
А) телескоп В) микроскоп С) Электроскоп Д) Спектроскоп Е) Дүрбі
16. Адам көзінің оптикалық күші 58 дптр. Оның фокустық ара қашықтығы неге тең?
А) 58м В) 17см С)1,7м Д) 0,17м Е) 0,017м
17. Көз торындағы кескін қандай?
А) Үлкейтілген, тура, шын В) кішірейген, тура, жалған
С) кішірейген, төңкерілген, шын Д) кішірейген, тура, шын Е) кішірейген, тура, жалған
18. Жинағыш линзаның фокус аралығы 0,2м. Линзадан денеге дейін арақашықтық 0,25см. Линзадан кескінге дейінгі ара
қашықтықты тап.
А) 1м В) 0,5м С) 0,125м Д) 1,25м Е) 0,8м
19. Жинағыш линазаның фокус аралығы 0,2м. Линзадан дененің шын кескінге дейінгі 0,6м. Линзаның үлкейтуі неге тең?
А) 3 В) 2 С) 1,5 Д) 0 Е) 1/3
20. Линза оптикалық осьтің бойымен оптикалық центрден 10см қашықтықта Күн кескінін береді. Линзаның фокус аралығы
қандай?
А) 0 см В) 10см С) 5 см Д) 20см Е) 30см.
Оптика. 8 сынып.
Тест жұмысы. ІІІ нұсқа.
1. Жарық сәулесінің түсу бұрышын 20
0
-қа арттырғанда түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш
А) 40
0
- қа артады. В) 20
0
қа артады С) 10
0
-қа артады
Д) Өзгермейді. Е) 15
0
-қа артады.
2. Жинағыш линзаның фокус аралығы 0,2м. Линзадан денеге дейін арақашықтық 0,25см. Линзадан кескінге дейінгі ара
қашықтықты тап.
А) 1м В) 0,5м С) 0,125м Д) 1,25м Е) 0,8м
3. Жинағыш линазаның фокус аралығы 0,2м. Линзадан дененің шын кескінге дейінгі 0,6м. Линзаның үлкейтуі неге тең?
А) 3 В) 2 С) 1,5 Д) 0 Е) 1/3
4. Линза оптикалық осьтің бойымен оптикалық центрден 10см қашықтықта Күн кескінін береді. Линзаның фокус аралығы
қандай?
А) 0 см В) 10см С) 5 см Д) 20см Е) 30см.
5. Ең жақсы көру қашықтығы 18см – ге тең жақыннан көргіш көз үшін фокус аралығы 3 см -ге тең лупаның беретін үлкейтуі
А) 6,25 есе В) 6 есе С) 5,25 есе Д) 0,5есе Е) 0,16 есе
6. Көз бұршағының көмегімен торламада алынған кескін бейнесі
А) нақты, кішірейген В) жалған, кішірейген. С) нақты, үлкейген.
Д) жалған, үлкейген Е) үлкейген
7. Екі ортаны бөліп тұрған шекараға сәуле 60
0
бұрышпен түседі. Сынған сәуле мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш 90
0
болса, сыну көрсеткіші
А) 1,41 В) 0,71 С) 0,87 Д) 2 Е) 1,73
8. Шағылған сәуле түскен сәулемен 50
0
бұрыш жасау үшін сәуленің түсу бұрышы
А) 20
0
В) 25
0
С)40
0
Д) 50
0
Е)100
0
9. Сәуленің түсу бұрышы 10
0
-қа азайғанда түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш
А) 15
0
-қа азаяды В) 10
0
-қа азаяды С) 5
0
-қа азаяды Д) өзгермейді Е) 20
0
-қа азаяды
10. Біртекті оптикалық ортадағы жарық...
А) сынады. В) түзу бойымен таралады. С) қисықсызық бойымен таралады.
Д) таралмайды. Е) шағылады.
11. Көлденеңнің пайда болуын дәлелдейтін заң
А) жарықтың түзу сызық бойымен таралуы В) жарықтың сынуы
С) жарықтың шағылуы Д) жарықтың сынуы және шағылуы
Е) жарықтың дифракциясы
12. Сауленің түсу бұрышы 30
0
. Жарық сәулесінің шағылу бұрышы
А) 0 В) 30
0
С) 60
0
Д) 90
0
Е) -30
0
13. Линза арқылы экранда электр шамының нақты кескіні алынған. Линзаның төменгі бөлігін жапқанда кескіннің өзгерісі
А) кескіннің төменгі бөлігі жоғалады. В) кескіннің жоғары бөлігі жоғалады.
С) кескін жоғары қарай жылжиды. Д) кескін орнында қалады, бірақ жарықтылығы азаяды.
Е) кескін төмен қарай жылжиды.
14. Жинағыш линзаның фокус аралығы 0,2м. Дененің кескіні өзінің биіктігіндей болу үшін линзадан ара қашықтығы
А) 0,1м В) 0,2м С) 0,4м Д) 0,8м Е) Мұндай жағдай болмайды.
15. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 20
0
. Түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш қандай?
А) 10
0
В) 20
0
С) 40
0
Д) 70
0
Е)60
0
16. Жарық біртекті бетке 45
0
бұрышпен түседі. Шағылу бұрышы неге тең?
А) 15
0
В) 45
0
С) 60
0
Д) 0
0
Е) 30
0
17. Адамның көз торында қандай кескін пайда болады?
А) Нақты, тура, кішірейтілген. В) Жалған, тура, кішірейтілген.
С) Нақты аударылған, кішірейтілген. Д) Жалған, аударылған, кішірейтілген.
Е) Нақты, аударылған, үлкейтілген.
18. Линзаның оптикалық центрінен 10 см ара қашықтықтағы бас оптикалық осьте линзада Күннің кескінін береді. Линзаның
фокустық ара қашықтығы қандай?
А) 0 см В) 5 см С) 20 см Д) 10 см Е) Шексіз үлкен.
19. Күн сәулесі айна бетіне 30
0
бұрышпен түседі. Шағылу бұрышы неге тең?
А) 150
0
В) 120
0
С) 90
0
Д) 60
0
Е) 30
0
20. Оптика – бұл:
А) Көру туралы ғылым. В) Жарық табиғатын зерттейтін физиканың бөлімі.
С) Жарық табиғаты және жарық құбылыстарын және заңдылықтарын зерттейтін физиканың бөлімі.
Д) Көргіштік шарттарын көтеруге арналған құралдар.
Е) Жарық құбылыстары туралы ғылым.
Оптика тарауы. 8 сынып.
Тест жұмысының жауаптары. І нұсқа.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
В
А
В
Д
А
С
Д
В
С
С
В
С
С
С
С
Д
Е
В
В
С
ІІ нұсқа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
В
А
Е
В
Е
С
Е
Д
Д
Е
С
В
С
А
С
Е
С
С
Д
С
ІІІ- нұсқа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
А
А
В
С
В
А
Е
В
Е
В
А
В
Д
С
С
В
С
В
Е
С