Тест "Желінің бойлық диф. қорғанысы" 9 класс

\Желінің бойлық диф. қорғанысы
1.Әрекетұстанымы. Қорғалатын желінің басы мен ұшындағы токтарды салыстыруға
негізделген. Сыртқы қ.т. болғанда қорғаныс әрекет етпеуі қажет. (екі ТТ сыртында) (см.
рис. 8.2.1. а)). Қорғалатын аймақта қ.т. болса (екі ТТ арасында), токтары қ.т. нүктесіне
бағытталады. Демек реле орамымен ток жүреді де қорғаныс әрекетке келеді. (см. рис.
8.2.1. б)).
Рис. 8.2.1.
Орындалу сұлбасы: Диф қорғаныс бір немесе екі жақ қорек көзінің желісіне
қолданылады. Сұлбада екі ток трансформаторын тізбектей орналастырады. ток релесін ТТ
екінші орамына жалғайды. КА (РТ-40 типті
реле) қолд. ТТ сипаттамаларын бірдей етіп
тандайды. Коэффициент трнас-сы да бірдей
болады. ТТ екінші орамалары кабельдер
аррқылы жалғанады. Кабельдердің
қымбаттылығынан Бойлық диф қорғанысты
қолдану 15 км желіге дейін рұқсат беріледі.
Рис. 8.2.2.
(8.1.)
n
Т1
=n
Т2
=n
Т
қателіктері болмаған кезде I
1
=I
2
жәнеI
P
=0реле жұмыс істемейді. Бұл
жағдай сыртқы қ.т немесе жүйедегі тербеліс болғаның білдіреді, сондықтан ДҚ сыртқы
қ.т, тербелістен және жүктеме токтарынан шектеледі
Негізінде ТТ қателікпен жұмыс жасайды, сондықтан: I
1
I
2
=I
нб
қате жұмысты
болдырмау үшін қорғаныстың жұмыс тогы:I
С.З.
>I
нб.макс
.
(8.2.)
где: I
КЗ
- полный ток КЗ.
Рис. 8.2.3.
ДҚ қ.т толық тогына әрекет етеді және екі жақ қорек көзі бар желіледе Ток
корғанысымен салыстырғанда сезгіштігі өте жоғары.
2. ДҚ небеланс токтары
(8.3.)
2Т
II
1Т
I
P
n
I
n
I
I =
n
I
n
I
n
I
III
КЗ
III
21P
=+=+=
==
нам.II
Т
II
нам.I
Т
I
21нб
I
n
I
I
n
I
III
Сыртық қ.т кезінде :
I
нб
=I
II.нам
I
I.нам
(8.4.)
Небаланс тогын төмендету үшін транс-дың
магнителу тогын (шамасы мен фазасы бойынша)
тенестіру қажет.транс-дың магниттелу тогы магнитті
индукция мен екінші реттік ЭҚК байланысты. (см. рис.
8.2.5.)
Әр түрті ТТ магниттелу сипаттамаларын бірдей
ету іс-жүзінде мүмкін емес.
Небеланс тогы әдетте тран-дың магнит сымының
қанығыу кезінде өседі..
3. Небаланс тогын төмендетудің жолдары
1. ҚТ токтарның жоғары мәнінен қанығатынР (Д) типті тран-лардыңдәлдік классы
қолданылады.
2. Екінші реттік ЭҚК шамасынан шектелу:
(8.5.)
Ол үшін жүктемені Z
Н
төмендетіп, n
Т
коэффциенттранс-сын жоғарлатады.
3. Магниттелу токтарын тенестіру үшін (I
I.нам
жәнеI
II.нам
) ТТ жүктемелері Z
Н1
=
Z
Н2
.тең болуы қажет.
4. Бойлық ДҚ бағалау
ҚА: 10-15км қысқа желілерде, кернеуі 110 и 220 кВ, желінің кез келген аймағын
шапшан қорғауға аранлған.
артықшылығы:
1. Жүктеме токтары мен тербеліс токтарына әсер етепейді;
2. Желінің кез келген нүктесінде уақыт ұзақтығынысыз әрекет етеді
3. 100 пайыз аймақты қорғайды
кемшілігі
1. Кабельдер сымдары мен төсемінің қымабаттылығы;
2. Жалғау сымдарының зақымдалуы болғанда жалған жұмыстың болуы.
( )
НВ
Т
K
В
ZZ
n
I
E +=