Тест "Автоматтық реттеу"

«Автоматтық реттеу» пәні бойынша тест сұрақтары
I нұсқа
1.Тірі және тірі емес сипаттағы құқықтың жалпы басқару ғылымы
A. Автоматтандыру
B. Информатика
C. Механика
D. Астрофизика
E. Кванттық механика
2. Элементтер энергияны алуға байланысты бөлінеді:
A. күрделі және қарапайым
B. қолайлы және сәйкес
C. бірциклді және көпциклді
D. пассивті және активті
E. электрикалы, гидравликалы
3.Автоматтандырылған жобалау жүйесі
A. АЖЖ
B. АБЖ
C. АЖБ
D. АҚЖ
E. АР
4. Кіріс сигналдардын сандық түрлендіруін орындайтын автоматтандыру
элементі.
A. Датчик
B. Редуктор
C. Күшейткіш
D. Реле
E. Есептеу құрылғысы
5. Датчиктін функционалда автоматты жүйеде берілуі
A. технологиялық процесс параметрлерін реттеу
B. өлшеу арнасына шуды беру
C. кері жүйе арнасында ақпарат ағынын түзету
D. ақпарат жүйесіне басқарылатын шама ағымдағы мәнін жария ету
E. реттеу органынын күйін өлшеу
6. Реттеуіштін функционалда автоматты жүйеде берілуі
A. ақпаратты кері жүйе арнасына беру
B. берілген заңға сәйкес басқарушы әсер қалыптастыру
C. келісілмеген ағымнын және басқарылатын шамаға берілген мәндер арасын
санау
D. қолмен басқару режимінен автоматты басқару жүйесін ауыстыру
E. берілген басқарылатын шаманын нақты мәнімен салыстыру
7. Функционалда берілетін құрылғынын басқару жүйесіндегі мақсаты
A. ақпаратты кері жүйе арнасына беру
B. ақпарат жүйесіне басқару шамасы берілуін жария ету
C. келісілмеген ағымнын және басқарылатын шамаға берілген мәндер арасын
санау
D. қолмен басқару режимінен автоматты басқару жүйесін ауыстыру
E берілген басқарылатын шаманын нақты мәнімен салыстыру
8. у(t) бұл функция қалай аталады
A. беретін әсер;
B. келіспейтін әсер;
C. реттеуіштін қатесі;
D. басқарылатын шама;
E. басқарушы әсер.
9. Атқарушы механизмге қойылатын ең маңызды талап
A. ықшамдылық
B. энергия үнемдеу
C. құрылысынын жеңілдігі
D. үлкен беру коэфиценті
E. авгрессивті жағдайда тұрақты жұмыс істеуі
10. Процестін объект әсеріне қойылған мақсаты қалаған жағдайы мен
қалпына келтіруі
A. бақылау
B. реттеу
C. басқару
D. өндеу
E. қайта өңдеу
11. Орындалуы жобалық шешіммен аяқталатын бастапқы мәліметтерді
өңдеудің жобалық операциялар жинағы.
A. жобалық процедура
B. реле
C. редуктор
D. күшейткіш
E. клапан
12. АБЖ бұл
A. автоматты басқару реттегіші
B. автоматты басқару жүйесі
C. автоматтық реттеу
D. автоматтандыру және басқару
E. кіріс және шығыс сигналдар
13. Жобалық процедураны аяқтау үшін қажетті және жеткілікті жобалау
объектісінің аралық немесе ақырғы түсініктемесі.
A. шешімі
B. есебі
C. жинағы
D. реттелуі
E. түзелуі
14. Қай университетта алғаш рет CAD ұғымы пайда болды?
A. Гарвард
B. ПГУ
C. Массачусетс
D. Манчестер университеті
E. Принстон университеті
15. Машиналық өндірістің дамуы барысында бұрын адам атқарып келген
басқару және бақылау жұмыстарын аспаптар мен автомат құрылғыларға жүктеу
процесі.
A. өндірістік автоматтандыру
B. интегралдау
C. реттеу
D. басқару
E. жеткізу процесі
16. Энергияны, материал мен ақпарат түрлерін өндіру, тасымалдау және
пайдалану үрдісіне адамның тікелей қатысуын толық немесе жартылай
босатуға арналған процес.
A. компьютерлеу
B. реттеу
C. жеткізу
D. автоматтандыру
E. сипаттау
17. Электрлік емес шаманы электрлік шамаға ауыстыратын өлшеуіш
аспаптың бір бөлігі.
A. транзистор
B. диод
C. катод
D. анод
E. датчик
18. Өлшенетін механикалық шаманың мәнін индуктивті мәнге түрлендіретін
түрлендіргіш.
A. индуктивті
B. реостатты
C. пьезоэлектрлі
D. реттегіш
E. микросхема
19. Өлшеуіш құралдың ең көп тараған түрі.
A. транзистор
B. резистор
C. датчик
D. сельсин
E. логометр
20. Жүрек-қанайналым жүйесінің күйін (пульс, систолалық, дистолалық
қысым, жүректің тоны, шуы), тыныс алу жиілігі мен көлемін анықтауға
қолданылатын датчиктер.
A. реостатты
B. пьезоэлектрлік
C. генераторлық
D. реттеуіш
E. микросхемалық
21. Өлшенетін сигналдың әсерінен кернеу немесе токты тікелей өндіретін
датчик.
A. реостатты
B. пьезоэлектрлік
C. генераторлық
D. реттеуіш
E. микросхемалық
22. Генераторлық дачтиктерді қалай атайды.
A. автивті
B. пассивті
C. реактивті
D. мегапассивті
E. гегтопассивті
23. Ақпараттар қысым не газ шығыны түрінде берілетін автоматтық басқару
жүйесін іске асыруға арналған техникалық құралдардың жиынтығы.
A. гидроавтоматика
B. пневмоавтоматика
C. автоматика реттегіші
D. гидравликалық
E. электрондықавтоматика
24. Объектінің адамның қатысуынсыз, автоматты түрде басқару.
A. автоматтық басқару
B. механикалық басқару
C. реттеу жүйесі
D. өлшеу жүйесі
E. автоматтық өлшеу
25. Жүйенің бастапқы күйге немесе оған жақын күйге оралу қабілеттілігі.
A. тұрақтылық
B. тұрақсыз АБЖ
C. көпкаскадты
D. беріліс функциясы
E. есептеу тәсілдері
ІІ нұсқа
1. Вакуумда еркін электрондар ағының электр және магнит өрістерімен өзара
әрекеттесуін зерттейтін ғылым.
A. Вакуумдық электроника
B. Микроэлектроника
C. Магнит электроникасы
D. Физика
E. Реттеу жүйесі
2. Алғашқы электрондық аспапты (электровакуумдық диодты) ойлап тапқан
адам.
A. Ньютон
B. Менделеев
C. Флеминг
D. Фарадей
E. Аристотель
3. Электрондық аспаптарға жататындар...
A. триодтар
B. магнит ағындары
C. физикалық шамалар
D. математикалық аспаптар
E. механикалық элементтер
4. Дж.А.Флеминг электровакуумдық диодты ойлап тапқан жылы.
A. 1907
B. 1906
C. 1920
D. 1930
E. 1905
5. Кристалдың дербес бөлігі ретінде немесе ерітінді құрамында, кейде газ
түрінде ұшырасатын он немесе теріс зарядталған атом.
A. ион
B. атом
C. бөлшек
D. диод
E. транзистор
6. Өзінің электрлік қасиеті жағынан өткізгіштер мен диэлектриктердің
арасынан орын алатын элементтер.
A. жартылай өткізгіштер
B. толық өткізгіштер
C. жартылай-толық өткізгіштер
D. шала өткізгіштер
E. екпінді өткізгіштер
7. Жартылай өткізгіштерге нелер жатады?
A. кремний
B. марганец
C. катод
D. анод
E. оттек
8. Кремний қандай өткізгіштерге жатады?
A. жартылай өткізгіштер
B. толық өткізгіштер
C. жартылай-толық өткізгіштер
D. шала өткізгіштер
E. екпінді өткізгіштер
9. Жұмыс істеу принципі фотоөткізгіштік эффектісіне негізделген
фотоқабылдағыш бұл...
A. транзистор
B. биполярлық транзистор
C. фоторезистор
D. жартылай резистор
E. вакуумдық аспаптар
10. Анод пен катодтан тұратын элемент.
A. диод
B. транзистор
C. фоторезистор
D. биполярлық резистор
E. магнит аспабы
11. Фотогальваникалық элементті басқаша қалай атайды?
A. күн элементі
B. күн сәулесі
C. фототранзистор
D. фоторезистор
E. диод
12. Оптикалық ауқымдағы электромагниттік сәулеленудің энергисясын
электр энергиясына түрлендіретін аспаптар.
A. оптоэлектрондық
B. моноэлектрондық
C. фотоэлектрондық
D. жарықтық
E. транзисторлар
13. Көрінбейтін сәуле бұл...
A. ультрақызыл
B. мегақызыл
C. гектоқызыл
D. инфрақызыл
E. гигоқызыл
14. Пьезоэлектрлік эффект негізінде акустикалық энергияны электр
энергиясына немесе керісінше, сондай-ақ сигналдар алу мақсатымен түрлендіру
іске асырылатын арнайы құрылғылар.
A. пьезоэлектрлік
B. транзисторлық
C. диодтық
D. триодтық
E. моноэлектрлік
15. Заттың магниттік қасиеттерін пайдалануға негізделген қатты денелі
электроника саласы.
A. магнитэлектроника
B. микроэлектроника
C. гектоэлектроника
D. электроника
E. пьезоэлектроника
16. Магниттік қасиеттері шалаөткізгіштер қасиеттерімен қатар байқалатын
заттар.
A. электрондық
B. магниттік шалаөткізгіштер
C. транзисторлық шалаөткізгіштер
D. биполярлық
E. микроэлектрондық
17. Өлшеуіш аспаптар арқылы тәжірибе жолымен физикалық шамаларды
анықтау бұл...
A. бақылау
B. анықтау
C. тәжірибе
D. орнату
E. өлшеу
18. Өткізгіштің тізбектегі ток күшін шектеу қасиетін сипаттайтын шама.
A. ток
B. кедергі
C. аспап
D. ом
E. энергия
19. Ток күші тізбектің бөлігіндегі кернеуге тура пропорционал екенін кім
тапты?
A. Фарадей
B. Исаак Ньютон
C. Менделеев
D. Георг Симон Ом
E. Альберт Эйнштейн
20. Халықаралық бірліктер жүйесінде кедергі ... өлшенеді.
A. ватт
B. ампер
C. вольт
D. ньютон
E. ом
21. Логометрдің неше өлшеу механизмі бар?
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
E. 2
22. Электрлік немесе электрлік емес сияқты басқа шамалардың функциясы
болып табылатын екі электрлік шамалардың бөлігін есептеу операциясын
жүзеге асыратын аспаптар...
A. манометр
B. логометр
C. дифранометр
D. гигометр
E. омметр
23. Технологиялық әдіспен дайындалуына байланысты микросхемалар неше
түрге бөлінеді?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 2
E. 1
24. Кристалға біріктірілген активтік және пассивтік элементтердің
байланысқан жиілік жиынынан тұратын микроэлектрондық бұйымдар...
аталады.
A. интегралдық микросхема
B. аспаптар
C. мнемоесептеуіш
D. компьютер
E. транзистор
25. Кристалдың бетін химиялық жолмен өңдеу процесі.
A. электротехника
B. фотолитография
C. монолитография
D. микроэлектроника
E. микроконтроллер
ІІІ нұсқа
1.Тірі және тірі емес сипаттағы құқықтың жалпы басқару ғылымы
A. Автоматтандыру
B. Информатика
C. Механика
D. Астрофизика
E. Кванттық механика
2. Элементтер энергияны алуға байланысты бөлінеді:
A. күрделі және қарапайым
B. қолайлы және сәйкес
C. бірциклді және көпциклді
D. пассивті және активті
E. электрикалы, гидравликалы
3.Автоматтандырылған жобалау жүйесі
A. АЖЖ
B. АБЖ
C. АЖБ
D. АҚЖ
E. АР
4. Кіріс сигналдардын сандық түрлендіруін орындайтын автоматтандыру
элементі.
A. Датчик
B. Редуктор
C. Күшейткіш
D. Реле
E. Есептеу құрылғысы
5. Датчиктін функционалда автоматты жүйеде берілуі
A. технологиялық процесс параметрлерін реттеу
B. өлшеу арнасына шуды беру
C. кері жүйе арнасында ақпарат ағынын түзету
D. ақпарат жүйесіне басқарылатын шама ағымдағы мәнін жария ету
E. реттеу органынын күйін өлшеу
6. Реттеуіштін функционалда автоматты жүйеде берілуі
A. ақпаратты кері жүйе арнасына беру
B. берілген заңға сәйкес басқарушы әсер қалыптастыру
C. келісілмеген ағымнын және басқарылатын шамаға берілген мәндер арасын
санау
D. қолмен басқару режимінен автоматты басқару жүйесін ауыстыру
E. берілген басқарылатын шаманын нақты мәнімен салыстыру
7. Функционалда берілетін құрылғынын басқару жүйесіндегі мақсаты
A. ақпаратты кері жүйе арнасына беру
B. ақпарат жүйесіне басқару шамасы берілуін жария ету
C. келісілмеген ағымнын және басқарылатын шамаға берілген мәндер арасын
санау
D. қолмен басқару режимінен автоматты басқару жүйесін ауыстыру
E берілген басқарылатын шаманын нақты мәнімен салыстыру
8. у(t) бұл функция қалай аталады
A. беретін әсер;
B. келіспейтін әсер;
C. реттеуіштін қатесі;
D. басқарылатын шама;
E. басқарушы әсер.
9. Атқарушы механизмге қойылатын ең маңызды талап
A. ықшамдылық
B. энергия үнемдеу
C. құрылысынын жеңілдігі
D. үлкен беру коэфиценті
E. авгрессивті жағдайда тұрақты жұмыс істеуі
10. Процестін объект әсеріне қойылған мақсаты қалаған жағдайы мен
қалпына келтіруі
A. бақылау
B. реттеу
C. басқару
D. өндеу
E. қайта өңдеу
11. Орындалуы жобалық шешіммен аяқталатын бастапқы мәліметтерді
өңдеудің жобалық операциялар жинағы.
A. жобалық процедура
B. реле
C. редуктор
D. күшейткіш
E. клапан
12. АБЖ бұл
A. автоматты басқару реттегіші
B. автоматты басқару жүйесі
C. автоматтық реттеу
D. автоматтандыру және басқару
E. кіріс және шығыс сигналдар
13. Жобалық процедураны аяқтау үшін қажетті және жеткілікті жобалау
объектісінің аралық немесе ақырғы түсініктемесі.
A. шешімі
B. есебі
C. жинағы
D. реттелуі
E. түзелуі
14. Қай университетта алғаш рет CAD ұғымы пайда болды?
A. Гарвард
B. ПГУ
C. Массачусетс
D. Манчестер университеті
E. Принстон университеті
15. Машиналық өндірістің дамуы барысында бұрын адам атқарып келген
басқару және бақылау жұмыстарын аспаптар мен автомат құрылғыларға жүктеу
процесі.
A. өндірістік автоматтандыру
B. интегралдау
C. реттеу
D. басқару
E. жеткізу процесі
16. Магниттік қасиеттері шалаөткізгіштер қасиеттерімен қатар байқалатын
заттар.
A. электрондық
B. магниттік шалаөткізгіштер
C. транзисторлық шалаөткізгіштер
D. биполярлық
E. микроэлектрондық
17. Өлшеуіш аспаптар арқылы тәжірибе жолымен физикалық шамаларды
анықтау бұл...
A. бақылау
B. анықтау
C. тәжірибе
D. орнату
E. өлшеу
18. Өткізгіштің тізбектегі ток күшін шектеу қасиетін сипаттайтын шама.
A. ток
B. кедергі
C. аспап
D. ом
E. энергия
19. Ток күші тізбектің бөлігіндегі кернеуге тура пропорционал екенін кім
тапты?
A. Фарадей
B. Исаак Ньютон
C. Менделеев
D. Георг Симон Ом
E. Альберт Эйнштейн
20. Халықаралық бірліктер жүйесінде кедергі ... өлшенеді.
A. ватт
B. ампер
C. вольт
D. ньютон
E. ом
21. Логометрдің неше өлшеу механизмі бар?
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
E. 2
22. Электрлік немесе электрлік емес сияқты басқа шамалардың функциясы
болып табылатын екі электрлік шамалардың бөлігін есептеу операциясын
жүзеге асыратын аспаптар...
A. манометр
B. логометр
C. дифранометр
D. гигометр
E. омметр
23. Технологиялық әдіспен дайындалуына байланысты микросхемалар неше
түрге бөлінеді?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 2
E. 1
24. Кристалға біріктірілген активтік және пассивтік элементтердің
байланысқан жиілік жиынынан тұратын микроэлектрондық бұйымдар...
аталады.
A. интегралдық микросхема
B. аспаптар
C. мнемоесептеуіш
D. компьютер
E. транзистор
25. Кристалдың бетін химиялық жолмен өңдеу процесі.
A. электротехника
B. фотолитография
C. монолитография
D. микроэлектроника
E. микроконтроллер
ІV нұсқа
1. Вакуумда еркін электрондар ағының электр және магнит өрістерімен өзара
әрекеттесуін зерттейтін ғылым.
A. Вакуумдық электроника
B. Микроэлектроника
C. Магнит электроникасы
D. Физика
E. Реттеу жүйесі
2. Алғашқы электрондық аспапты (электровакуумдық диодты) ойлап тапқан
адам.
A. Ньютон
B. Менделеев
C. Флеминг
D. Фарадей
E. Аристотель
3. Электрондық аспаптарға жататындар...
A. триодтар
B. магнит ағындары
C. физикалық шамалар
D. математикалық аспаптар
E. механикалық элементтер
4. Дж.А.Флеминг электровакуумдық диодты ойлап тапқан жылы.
A. 1907
B. 1906
C. 1920
D. 1930
E. 1905
5. Кристалдың дербес бөлігі ретінде немесе ерітінді құрамында, кейде газ
түрінде ұшырасатын он немесе теріс зарядталған атом.
A. ион
B. атом
C. бөлшек
D. диод
E. транзистор
6. Өзінің электрлік қасиеті жағынан өткізгіштер мен диэлектриктердің
арасынан орын алатын элементтер.
A. жартылай өткізгіштер
B. толық өткізгіштер
C. жартылай-толық өткізгіштер
D. шала өткізгіштер
E. екпінді өткізгіштер
7. Жартылай өткізгіштерге нелер жатады?
A. кремний
B. марганец
C. катод
D. анод
E. оттек
8. Кремний қандай өткізгіштерге жатады?
A. жартылай өткізгіштер
B. толық өткізгіштер
C. жартылай-толық өткізгіштер
D. шала өткізгіштер
E. екпінді өткізгіштер
9. Жұмыс істеу принципі фотоөткізгіштік эффектісіне негізделген
фотоқабылдағыш бұл...
A. транзистор
B. биполярлық транзистор
C. фоторезистор
D. жартылай резистор
E. вакуумдық аспаптар
10. Анод пен катодтан тұратын элемент.
A. диод
B. транзистор
C. фоторезистор
D. биполярлық резистор
E. магнит аспабы
11. Фотогальваникалық элементті басқаша қалай атайды?
A. күн элементі
B. күн сәулесі
C. фототранзистор
D. фоторезистор
E. диод
12. Оптикалық ауқымдағы электромагниттік сәулеленудің энергисясын
электр энергиясына түрлендіретін аспаптар.
A. оптоэлектрондық
B. моноэлектрондық
C. фотоэлектрондық
D. жарықтық
E. транзисторлар
13. Көрінбейтін сәуле бұл...
A. ультрақызыл
B. мегақызыл
C. гектоқызыл
D. инфрақызыл
E. гигоқызыл
14. Пьезоэлектрлік эффект негізінде акустикалық энергияны электр
энергиясына немесе керісінше, сондай-ақ сигналдар алу мақсатымен түрлендіру
іске асырылатын арнайы құрылғылар.
A. пьезоэлектрлік
B. транзисторлық
C. диодтық
D. триодтық
E. моноэлектрлік
15. Заттың магниттік қасиеттерін пайдалануға негізделген қатты денелі
электроника саласы.
A. магнитэлектроника
B. микроэлектроника
C. гектоэлектроника
D. электроника
E. пьезоэлектроника
16. Энергияны, материал мен ақпарат түрлерін өндіру, тасымалдау және
пайдалану үрдісіне адамның тікелей қатысуын толық немесе жартылай
босатуға арналған процес.
A. компьютерлеу
B. реттеу
C. жеткізу
D. автоматтандыру
E. сипаттау
17. Электрлік емес шаманы электрлік шамаға ауыстыратын өлшеуіш
аспаптың бір бөлігі.
A. транзистор
B. диод
C. катод
D. анод
E. датчик
18. Өлшенетін механикалық шаманың мәнін индуктивті мәнге түрлендіретін
түрлендіргіш.
A. индуктивті
B. реостатты
C. пьезоэлектрлі
D. реттегіш
E. микросхема
19. Өлшеуіш құралдың ең көп тараған түрі.
A. транзистор
B. резистор
C. датчик
D. сельсин
E. логометр
20. Жүрек-қанайналым жүйесінің күйін (пульс, систолалық, дистолалық
қысым, жүректің тоны, шуы), тыныс алу жиілігі мен көлемін анықтауға
қолданылатын датчиктер.
A. реостатты
B. пьезоэлектрлік
C. генераторлық
D. реттеуіш
E. микросхемалық
21. Өлшенетін сигналдың әсерінен кернеу немесе токты тікелей өндіретін
датчик.
A. реостатты
B. пьезоэлектрлік
C. генераторлық
D. реттеуіш
E. микросхемалық
22. Генераторлық дачтиктерді қалай атайды.
A. автивті
B. пассивті
C. реактивті
D. мегапассивті
E. гегтопассивті
23. Ақпараттар қысым не газ шығыны түрінде берілетін автоматтық басқару
жүйесін іске асыруға арналған техникалық құралдардың жиынтығы.
A. гидроавтоматика
B. пневмоавтоматика
C. автоматика реттегіші
D. гидравликалық
E. электрондықавтоматика
24. Объектінің адамның қатысуынсыз, автоматты түрде басқару.
A. автоматтық басқару
B. механикалық басқару
C. реттеу жүйесі
D. өлшеу жүйесі
E. автоматтық өлшеу
25. Жүйенің бастапқы күйге немесе оған жақын күйге оралу қабілеттілігі.
A. тұрақтылық
B. тұрақсыз АБЖ
C. көпкаскадты
D. беріліс функциясы
E. есептеу тәсілдері