Тест "Толгъурланы Зейтун, «Айыуташ»" 6 класс

Толгъурланы Зейтун, «Айыуташ»
1.Орамда жашчыкъла не эте турадыла?
а) ашыкъ ойнайдыла
б) жыгъышадыла
в) терекни салкъынында жукълайдыла
2. Жашчыкъла букъу жерге къалай бауурландыла
а) ёксюз къозучукълача, бир бирге къысылып
б) ёксюз къозучукълача, макъырып
в) ёксюз балачыкълача, жилямсырап
3. Мусосну башына автоматны къалагъы не заманда тийди?
а) немецлиге жууап этгенде
б) сабийини тауушуна хыны бурулгъанда
в) немец бла даулашханда
4. Алимчик немецлиге не этди?
а) юсюне тюкюрдю
б) къаш башына таш бла урду
в) хыны сёлешди
5.Немецли хуржунундан не чыгъаргъан эди Алимчикге?
а) къол жаулукъ
б) шоколад
в) ашыкъла
6.Немецли солдатны кюлген тауушу не бла къатыш болду?
а) Мусосну аузы бла
б) Алимчикни жиляуу бла
в) автомат атылгъан таууш бла
7) Алимчикни къаны неге синге эди ?
а) анасыны ал ботасына
б) юзмезге
в) ашыкъланы юсюне
8 Алимчикни анасы къалай жиляйды?
а) юзмезге бауурланып
б) ёлюкюню къучакълап
в) сакаланы жаягъына къысып
9. Жер юйде Мусосну эсине не тюшюдю?
а) партизан отрядны татматасы складны атдырыгъа буюргъаны
б) юй бийчесини айтхан сёзлери
в) бир зат да угъай
10. Да къаргъа окъуна жашайды жюз жыл. Бу сёзлени автору кимди?
а) Полицай
б) немецли
в) Мусос
11Фон Эфершапсны чурукъларын ким тешген эди?
А) Аубекир
Б) Мустафир
В) немецли солдат
12. Мустафирге Ахмат къаллай жумуш буюрду?
а) партизанланы списокларын Аубекирден мажарыргъа
б) Аубекирни юйюн от бла къабындырыргъа
в) арбазда Аубекирни тауукъларын жыйып кетреге
13. Энди чачын окъуна тарамайды. Чачы асыры юйюгюп тургъандан
неге ушады ?
а) жабагъыгъа
б)кийизге
в) кийизден этилген бёркчюкге
14. Мустафир ундурукъ тюбюне нек кирген эди?
а) Аубекирни ауазын эшитип
б) Зулейхадан бугъуп
в) Фон Эфершапсдан къачып
15 . Айтымны толу эт.
Мустафир къабырланы кёргенде ,__________
а) аякълары къыркъылдыла
б) жаны кетди
в) чач тюклери ёрге турду
16. Ахмат Мустафирни кесине къысханын нек жаратмады?
а) гитче къарыусуз жашчыкъгъа санагъан сунду
б) сууукъ болуп къысылгъаны ючюн
в) Ахматны сюймей эди да
17. Мусос къайсы жолну барыргъа керек эди партизанлагъа?
а) агъачха элтген жолчукъ бла
б) чалгъычыланы жолу бла
в) сууну жагъасы бла
18. Мустафирни сагъышын не бёлген эди?
а) киштикни мурулдагъаны
б) адакъаны къычыргъаны
в) сагъатны тауушу
19. Мустафир, хунагъа минип, къайры къарай эди?
а) Ахматны келгенине
б) къойланы отлагъанларына
в) Зулейхатланы арбазгъа
20. Гулмакны жел элте барып, бир чунгургъа атса, ол андан чыгъаллыкъ тюйюлдю. Кимни сёзлеридиле?
а) Ахматны
б) Алимчикни анасыны
в) Мусосну