Сабактын темасы: Компьютердин түзүлүшү 7-кл

Мугалим: Жүндүбаева Гулиза Бактыгуловна. 7-кл
Сабактын темасы: Компьютердин түзүлүшү.
Сабактын максаты:
1.Билим берүү максаты.
Информатика сабагынын өзөгү болгон, техникалык каражат жанан анын
түзүлүштөрү тууралуу балдарга айтып берүү.
2.Тарбиялык максаты.
Компьютердин түзүлүштөрү жана алардын аткарган функциялары менен
окуучуларга тааныштыруу.
3. Өнүктүрүүчүлүк максаты.
Алган билимдерин турмуш-тиричилигинде кеңири пайдалануу.
4.Тилдик максаты: Окуучулар компьютердин түзүлүштөрүнүн
аталыштарын орус тилинде билүү жана турмушунда колдонуу.
ТСО: Компьютер.
Көрсөтмө курал: Слайд, сүрөттөр, таяныч барактар.
Сабактар аралык байланыш: математика, тарых, черчение, сүрөт, англис
тили, орус тили, кыргыз-тили.
Сабактын методу: Түшүндүрүү методу.
Сабактын тиби: Жаңы материалдарды окуп-үйрөнүү, билгендерин жана
билгичтиктерин андан ары өркүндөтүү.
Сабактын формасы: Аралаш.
Сабактын жүрүшү: Уюштуруу.
Компьютерди ишке даярдоо
Нымдуу тазалоо
Программалык камсыздоону даярдоо
Саламдашуу.
Өткөн теманы кайталоо:
Балдар, биз өткөн темаларды кайталап эсибизге салып алалы. Кана, балдар
айткылачы информатика илими эмнени окутуп үйрөтөт экен?
Информация деген эмне экен?
Информациянын кандай касиеттерин билесиңер?