Конспект урока "Degrees of comparison of adjectives" 6 класс

Degrees of comparison of adjectives
2015
Lesson plan
Theme: Degrees of comparison of adjectives.
Form: 6
Objectives: To introduce the pupils with new adjectives.
To learn them to compare the adjectives.
The pupils must be able to differ the degrees of adjectives .
Visual Aids:
CD, a poste, computer, cards.
Procedure
I Organization moment: a) Greeting to each other:
-Hello, children. How are you?
- Hi. We are fine, thanks.
b) Speech drill:
- Are you a hard-working?
-Yes, I am.
-And are you more hard- working than your brother?
-Yes, I am.
-And are you the most hard- working in your
family?
- Oh , no , I am not. My mother is the most hard-
working person in my family.
II Warm up: -What kind of adjectives do you know?
- How are they translated into Kazakh ?
small big weak
Adjectives
Сын есімдер
fast slow strong
IIIPresentation: a) New words : First , I want to introduce you with new
adjectives.Write down the new words into your
vocabularies, please.
b) The rules of comparison of the adjectives .
( Сын есімдерді салыстыру ережелері )
I Adjectives II comparative III superlative
1 сын есім + er + the…..est
Short shorter the shortest
( қысқа ) ( қысқалау ) ( ең қысқа )
2 Егер сын есім дауыссыз әріпке аяқталса, ал оның алдында
дауысты әріп тұрса, соңғы дауыссыз әріп екеу болып
жазылады.
big bigger the biggest
( үлкен ) ( үлкендеу ) ( ең үлкен )
3 Егер сын есім Y әріпіне аяқталса , жалғаулар қосылғанда Y
әріптің орнына І әріпі жазылады.
messy messier the messiest
( лас ) ( ластау ) ( ең лас )
4 Егер сын есім бірнеше буыннан тұрса оған салыстырмалы
түрінде more , күрделі түрінде the most қосылады.
beautiful more beautiful the most beautiful
( әдемі ) ( әдемілеу ) ( ең әдемі )
5 Кейбір сын есімдер ережеге бағынбайды. Оларға ештене
қосылмайды, бірақ түбірлері өзгереді.
good better the best
( жақсы) ( жақсылау) ( ең жақсы )
bad worse the worst
( жаман ) ( жамандау ) ( ең жаман )
6 Сапасы бірдей екі затты салыстырғанда, as…as., such…as.
қолданамыз:
a) This car is as fast as that car. ( Singular )
b) These cars are as fast as those cars. ( Plural)
Old [ Ɔld ] – кәрі,көне
young [ j ʌɳ ] -жаc
Generous [ ʤǝnǝrǝs ]-қолы
ашық, кең
Beautiful [ bju:tiful ]-әдемі
Fit [ fit ]-дені сау, мықты
Talkative [ tƆ:kativ ]-әңгіме
айтқыш, сөйлегіш
Friendly [ friǝndli ]-жылы
шырайлы
Handsome [ hændsʌm ]-
әдемі( ер )
Messy [ mesi ] –лас
Clean [kli:n ] –таза
Big [ big ]-үлкен
Little [ litl ]-кішкентай
Good [gu:d ]-жақсы
Bad [ bæd ]-жаман
Tall [ tɔ:l ]-биік
Short [ʃɔ:t ]-қысқа