Презентация "Творчий вчитель"

Подписи к слайдам:
Творчий вчитель Креат́ивність - творча, новаторська діяльність; терміном «креативний» позначається творчість, що не тільки висуває ідеї, але й доводить їх до конкретного практичного результату «Творчість - це не сума знань, а особлива спрямованість інтелекту, особливий зв'язок між інтелектуальним життям особистості і прояви її сил в активній діяльності» В.О. Сухомлинський Педагог нового типу
 • швидко реагувати на суспільні зміни, що відбуваються;
 • корегувати власну професійну діяльність щодо співвідношення соціальних вимог
 • Отже, творча особистість учителя характеризується спрямованістю на творчість, інтелектуальну активність
Творча особистість Риси педагогічної креативності
 • пошуково-проблемний стиль мислення
 • розвинена творча уява, фантазія
 • специфічні особисті якості (допитливість,
 • самостійність, цілеспрямованість, готовність до ризику)
 • специфічні провідні мотиви (творчий інтерес, захопленість творчим процесом, прагнення досягти результату і потреба в особистій реалізації)
Якості креативної особистості вчителя
 • Прагнення до самореалізації (найвища потреба особистості – це реалізація власних творчих сил і здібностей)
 • Захоплення справою як покликанням
 • Автентичність особистості (відверта позиція ставлення до себе та інших, не приховувати власні індивідуальні особливості)
 • Незалежність щодо суджень (власні судження, повна самостійність в оцінках)
 • Упевненість у власних силах (постановка мети та завдань, які учитель спроможний вирішувати якісно)
 • Індивідуальність і гнучкість (здатність до самостійної постановки мети, а також їх зміна залежно від умов діяльності)
 • Критичність і високий ступінь рефлексії (постійна увага до адекватності власних дій і вчинків, нетерпимість до недоліків і непродуманих рішень)
Система сучасного навчання консервативна
 • Вчителі противляться нововведенням, тому що їм подобається бути експертами
 • Ідея вчителя, що стоїть перед класом і виливає на нього свою мудрість, застаріла
 • Поки в школах продовжують налягати на механічне засвоєння стандартних тестів, експерти в світі думають над тим, як розвинути в школярів навички, необхідні для виживання в цифрову епоху
Педагог-професіонал
 • не лише зорієнтований на трансляцію знань, умінь навичок
 • Девіз «Знання – це сила»
 • а й на розвиток людських здібностей,
 • такий, що вміє на практиці працювати з освітніми процесами
 • будувати розвивальні освітні ситуації
 • навчити як добувати інформацію, інтерпретувати її та створювати нову
 • як і де застосувати знання
 • Девіз «Сила - в пізнанні й діяльності»
Як змюнювалося робоче місце людини? ферма фабрика Офіс віртуальне робоче місце Освітня система повинна змінюватися Якщо вона так і залишиться на рівні заучування фактів, то ніколи не зможе підготувати людей до життя Професії стрімко змінюються, і сьогоднішні професіонали все рідше виступають у ролі носіїв інформації, все частіше - в ролі консультантів. Це саме те, чим повинні займатися вчителі
 • Професії стрімко змінюються, і сьогоднішні професіонали все рідше виступають у ролі носіїв інформації, все частіше - в ролі консультантів. Це саме те, чим повинні займатися вчителі
 • щоб зруйнувати «безпосереднє сприйняття» якраз і потрібен учитель
 • вчитися, в сенсі: дізнаватися нове, читати, запам'ятовувати, - дитина може сама
 • учитель - для іншого, щоб допомогти поставити питання, вивести учня, за межі власного розуму
Педагог повинен уміти сам і навчити учнів
 • творчо засвоювати знання і застосовувати їх у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях
 • критично осмислювати здобуту інформацію
 • оволодівати вміннями й навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки
Навички, які необхідні учневі в майбутньому
 • грамотність - базові знання мов, рахунку, фінансів, наук, культур (в цифрову епоху «кордони» зникають);
 • компетенції - критичне мислення, вирішення проблем, творче мислення, співпраця;
 • особисті якості - допитливість, незалежність думок, ініціативність, завзятість, лідерство
Навчальний процес в сучасних умовах має бути спрямований на
 • створення досвіду роботи з інформацією, її застосування в нестандартних та незвичних життєвих ситуаціях, що забезпечує саморозвиток і самоактуалізацію учнів
 • формування способів діяльності, які можна застосовувати як у рамках освітнього процесу, так і при вирішенні проблем в реальних життєвих ситуаціях

-Ти хочеш бути щасливим, багатим і успішним?

- Природньо!

- А тебе вчили цьому в школі?

- Ні.

- Тоді навіщо ти туди ходив?

- Так треба, всі туди ходять ...

Методи навчання
 • «Навчання через запитання», або «процес направляючих відкриттів»
 • «Діагностичні» питання, відповіді на які дозволяють побачити і скоригувати ті, що залишилися незрозумілим
 • Завдання на пояснення - учень повинен пояснити щось однокласнику чи вчителю
 • Створення учнями «карт пам'яті», в яких необхідно виділити ключові думки і встановити взаємозв'язки між ними
 • Педагогічні технології:
 • технологія розвитку критичного мислення
 • технологія проблемного навчання
 • технологія проектного навчання
Сучасна творча діяльность вчителя має базуватися на
 • аналізі запланованих результатів навчання, мети та завдань навчального процесу
 • вибудовування змістовних ліній вивчення предмета
 • розробка педагогічного сценарію
 • планування та підбір навчальних ситуацій, методів, організаційних форм
 • розробка навчальних завдань, а також підбір засобів навчання для здійснення запланованої навчальної діяльності
 • діяльнісний характер навчання (через навчальні ситуації / проблемні завдання)
 • індивідуалізація в доборі завдань
 • акцент на самостійності в навчанні
Отже, центральною фігурою у модернізації освітнього процесу має стати творчий вчитель
 • учитель-дослідник
 • учитель-лідер
 • духовно розвинена, соціально зріла, творча особистість
 • компетентний фахівець, який професійно володіє всім арсеналом педагогічних засобів
 • постійно прагне до самовдосконалення та саморозвитку, стимулюючи до цього своїх учнів
 • Високі вимоги до сучасного педагога зумовлені об'єктивними потребами суспільства, новими завданнями, які ставить перед нами життя. Сучасний учитель повинен навчити дітей системного мислення, методів пізнання та самоорганізації, допомогти розкрити власний потенціал, стимулювати та активно використовувати творчі можливості кожної особистості. Ще В. О. Сухомлинський вказував, що робота вчителя - це творчість, а не буденне заштовхування у дітей готових знань. Тому покликання педагога - у розвитку творчих можливостей, здібностей дитини, вихованні в неї потягу до нового, формуванні творчої особистості. Важливою умовою реалізації такого підходу є креативність педагога