Презентация "Карбон қышқылдары" 11 класс

Подписи к слайдам:

Карбон қышқылдары

Орындаған:Сүндетбай Н.

Топ:ТММП-16-11

Тексерген:Шайхулаева А.

1. Карбон қышқылдарының құрамы

Молекуласында – СООН карбоксил тобы болады.

O (карбонил тобы)

R – (COOH)x немесе R – C

ОН (гидроксил тобы)

немесе

CnH2n+1 COOH

2. Карбон қышқылдарының жіктелуі.

1. Көмірсутек радикалының табиғатына байланысты жіктеу.

 

 

 

 

 

 

 

Карбон қышқылдары

Ароматты

Қаныққан

Қанықпаған

СН3СООН сірке (этан) қышқылы, СН3СН2СООН пропион (пропан) қышқылы, С17Н25СООН стеарин қышқылы

СН2 = СН – СООН пропен (акрил) қышқылы, С17Н33СООН олеин қышқылы

СООН

Бензол қышқылы

Карбон қышқылдары

Көпнегізді

Бірнегізді

СН3СООН – сірке қышқылы,

СН2 = СН – СООН акрил қышқылы

НООС – СООН қымыздық қышқылы

НООС – СН2 – СООН янтарь қышқылы

Қосымша функциональды топтары бар қышқылдарда болады

Мыс: СН3 – СН – СООН

ОН Сүт қышқылы

 

СН2 – СООН

NH2 Аминсірке қышқылы

Оᵟ- O

R → Cᵟ+ R – C

О←Н O- + H+

Т: құмырсқа қышқылы құрылымдық формуласы

О

Н – С

ОН

Карбоксил

тобының құрылысы

Электрондық формуласы

꞉꞉ O

H : C ̤

: O : H

¨

4. Атаулары және изомерлері

СН3 – СН – СООН 2 метилпропан қышқылы

СН3

СН3

СН3 – С – СООН 2,2 диметилпропан қышқылы

СН3

СН3

СН3 – С – СН2 – СООН 3,3 диметилбутан

қышқылы

СН3

СН3 – СН2 – СН2 – СООН май немесе бутан

қышқылы

O

СН3 – C

С2Н5 Этилацетат

СН3 – СН – СООН Изомай немесе метилпропан

қышқылы

СН3

5. Карбон қышқылдарының табиғатта

кездесуі және алу жолдары

СН3 – СН2 – СН2 – СН3

[O]

  • Алкандарды – Н2О 2СН3 – СООН
  • Спирттерді СН3 – СН2ОН – Н2О СН3 – СООН
  • [O]

  • Альдегидтерді СН3 СНО СН3 – СООН
  • О

    [O]

  • Кетондарды СН3 – С – СН3 Н СООН + СН3СООН
  • тотықтырып алады

  • Алкендерді СО, Н2О, Kt, P, t → R – COOH

R – CH = CH2 + CO + H2O kt R – CH2 – CH – COOH

R – OH + CO→ R – COOH

6. Физикалық қасиеттері:

Н – СООН

СН3 – СООН И, сұйық, Н2О Ем

СН3 – СН2 – СООН

СН3 – СН2 – СН2 – СООН (Н2О) Ае Жағымсыз иісті

Қайнау температурасы спирттерге қарағанда карбон қышқылдарында жоғары болады. Себебі: 2 карбон қышқылдарының арасында молекулааралық

сутектік байланыс түзіліп димерленді.

Oᵟ- … Hᵟ+→ O

R – C C – R

O ← Hᵟ+ … Oᵟ-

7. Химиялық қасиеттері

Төрт түрлі реакция жүреді

 

C

* R – C диссоциациялану, тұз түзілу

CH

ᵟ+ O

*R – C күрделі эфир, ацилгалогенид түзу, тотықсыздану

OH реакциясы

* Декарбоксилдеу реакциясы

R - COOH

* L – галоген карбон қышқылының түзілуі

1. Суда еритін карбон қышқылдары диссоциацияланады

R – COOH R – COO - + H+

R – COOH + H2O R – COO - + H3O

2. Тұздар түзілуі

2RCOOH + Mg → (R - COO)2Mg + H2

2RCOOH + MgO → (RCOO)2 Mg + H2O

RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COOHNa + H2O + CO2↑

RCOOH + NH3 → R – COONH4 аммоний тұзы

3. Галогенангидридтер түзілуі

RCOOH + RCl5 → RCOCl + POCl3 + HCl галогенидтер

4. Ангидридтердің түзілуі

R – COOH + H OCOR → R – CO – OCOR + H2O

O O

CHCOOH + HOCOCH3 → CH3 – C – O – C – CH3 + H2O

сірке ангидриді

5. Күрделі эфир түзілуі (этерификациялау)

О О

СН3С + С2Н5ОН → СН3 – С + Н2О

ОН С2Н5

6. Декарбоксилдену

О

СН3 – С NaOH + CaO CH4 + CO2

О – Н t

8. Көмірсутек радикалы бойынша реакцияға түсуі

H H

CL – CL + H – C – COOH → CL – C – COOH + HCl

H H хлорсірке қышқылы

1.Аркил қышқылының формуласы

А)CH3COOH C)C15H31COOH E)H2C=CH-COOH

B)C3H7COOH Д)C17H35COOH

 

2.Карбон қышқылының қайнау температурасының жоғары болу себебі

А)олардың суда еритіндігінде

В)құрамында көмірсутек радикалының болуында

С)сутектік байланыстың болуында

Д)сутектің болуында

Е)көміртектің санында

 

3.Карбон қышқылдарының құрамында болатын функционалдық топ

А) -СООН с) -ОН e) -NH2

О

В) С д) -NO2

Н

 4.Табиғатта қалақайда, қылқан жапырақты ағаштарда, құмырсқада кездесетін зат.

А)азот қышқылы с)сірке қышқылы е)май қышқылы

В)құмырсқа қышқылы д)лимон қышқылы

 

5.Карбон қышқылының бесінші өкілі.

А)құмырсқа қышқылы с)май қышқылы

В)пентен қышқылы д)сірке қышқылы

Е)валериан қышқылы

 

Тест сұрақтары

6.Сірке қышқылының молекулалық массасы. СН3СООН

А)24 с)39 е)60

В)40 д)70

  СООН

7.Мына қышқыл о қай топқа жіктеледі.

А)альдегид с)ароматты қышқыл е)қаныққан қышқыл

В)спирт д)қанықпаған қышқыл

 

8.Карбон қышқылының спирттермен әрекеттесуі.

А)гидрогендену с)орынбасу реакциясы

В)эфирлену реакциясы д)диссоциациялану

Е)жану реакциясы

 

9.Алдегидтердің жалпы формуласы.

А)R-COOH с)R-COH e)R-O-R1

В)R-OH д)R-NH2

 

10.Молекуласында екі түрлі карбоксил тобы болатын қышқыл.

А)сірке қышқылы с)бензой қышқылы е)сүт қышқылы

В)фтал қышқылы д)қымыздық қышқылы

Білемін

Білгім келеді

1.Молекуласында карбоксил тобы болады.

1.Халықаралық атаулары.

Мыс: метан қышқылы, этан қышқылы

2.Сірке қышқылы бір негізді әлсіз қышқыл.

2.Этерификация реакциясы.

3.Сірке қышқылы зат алмасу процесіне қатысады.

3.Декарбоксилдену реакцисы.

4.Қаныққан карбон қышқылдары иісті, суда ерімейді.

4.Химия өнеркәсібінде сірке қышқылының алынуы.

Қолданылуы

Карбон қышқылдарының құрамында R – COOH карбоксил тобы толады. Карбон қышқылдары әлсіз қышқылдар, карбон қышқылдарытуындылары өнеркәсіппен тұрмыста кең қолданылады.

  Қолданылуы

1. Дәрі-дәрмектер

2. Тұздар

3. Ацетат жібегі

4. Тамақ өнеркәсібі

5. Жемістер эссенциясы

6. Лактардың еріткіші

7. ­Өсімдік зиянкестерімен

күресте

8. Өсімдіктердің өсуін

тездететін заттар

9. Мата бояуда

10. Кинопленкаларда

Сірке қышқылы

Қышқылдардың пайдасы Жеміс – жидектерде қышқылдың орасан қоры бар. Жеміс қышқылын бұдан 10 мың жыл бұрын медицина дамымай тұрған кезде адамдар жиі қолданған. Антибиотиктер жасалғанға дейін жұқпалы ауруларды емдеуге, іріңді жараларды жууға, ішек түйілгенде, тіпті оба індетіне қарсы қышқыл пайдаланылады.

Буын, өт қабығы,

шектердің қабынуы

Назарларыңызға рахмет!!!