Презентация "Педагогічна техніка, як основа педагогічної творчості вчителя"

Подписи к слайдам:
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА ЯК ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛЯ ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
  • Поняття «педагогічна техніка» в історичному розвитку. Сутність понять «техніка», «педагогічна техніка», «психономічна техніка».
  • Складники педагогічної техніки. Внутрішня техніка педагога.
  • Способи керування психічним станом через вплив на емоційну, інтелектуальну та вольову сферу.
  • Зовнішня техніка педагога, її елементи. Невербальна комунікація, характеристика її складників.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 • Основна:
 • Педагогічна майстерність: Підручник / [І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.]; За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 422 с. – С. 43-57.
 • Допоміжна:
 • Пихтіна Н.П. Педагогічна творчість: навч. посіб. / Н.П. Пихтіна. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 175 с. – С. 83-93.
 • Пихтіна Н.П. Основи педагогічної техніки: навч. посіб. / Н.П. Пихтіна. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 316 с.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 • Допоміжна
 • Булатова О.С. Педагогический артистизм / О.С. Булатова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 240 с.
 • Макаренко А.С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду / А.С. Макаренко // Твори: В 7 т. – К.: Радянська школа, 1961. – Т. 5.
 • Норбеков М.С. Опыт дурака, или ключ к прозрению. Как избавиться от очков / М.С. Норбеков. – СПб:ИД «ВЕСЬ», 2002. – 316 с., ил.
 • Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. І.А. Зязюн, Н.Г. Базилевич, Т.Г. Дмитренко та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища шк., 2006. – 606 с.: іл..
 • Станіславський К.С. Робота актора над собою / К.С. Станіславський; За ред. Ф. Гаєвської, перекл. Т. Ольховського. – К.: Мистецтво, 1953. – 672 с.
 • Цветков Э. Психономика или Программируемый человек / Эрнест Цветков. – СПб.: Лань, 1999. – 192 с.
З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМИ
 • Я.-А. Коменський (1592-1670) зазначав, що педагог має володіти мовою і собою, застосовувати дисципліну без гніву.
 • В.М. Сорока-Росинський (1882-1960) писав: «Багато хто вважає, що якщо педагог володіє хорошими знаннями, а крім того, всіма тими якостями, на перелік яких у підручнику педагогіки відведено цілих 5 сторінок, то цього цілком достатньо, щоб стати… таким, так би мовити, наочним виховним посібником…».
 • А.С. Макаренко (1888-1939) твердив, що для нього, в його практиці, та й для інших педагогів «…стали вирішальними такі «дрібниці»: як стояти, як сидіти, як підвестися зі стільця, з-за стола, як підвищити голос, усміхнутися, як подивитись». Він був впевнений, що «вихованець сприймає вашу душу та ваші думки не тому, що знає, що у вас на душі робиться, а тому, що бачить вас, слухає вас».
 • Є.М. Ільїн (нар. 1929) зауважував, що сьогодні недостатньо бути викладачем і артистом, потрібно бути ще й лікарем. Вчитель має справляти не тільки педагогічний, а й оздоровлюючий вплив на інших.
ТЕХНІКА
 • Техніка (з грец.) – вправний, і означає мистецтво, майстерність, сукупність прийомів та пристосувань.
 • Техніку педагога називають педагогічною. У 20-х роках ХХ ст. її розуміли як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних занять.
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА
 • – це вміння використовувати власний психофізичний апарат як інструмент виховного впливу. Це – володіння комплексом прийомів, які дають педагогові можливість глибше, яскравіше, талановитіше виявити свою позицію і досягти успіхів у виховній роботі (І.А. Зязюн).
ПСИХОНОМІЧНА ТЕХНІКА
 • – це система вмінь і якостей особистості педагога, яка дає можливість чинити психічно-оздоровлюючий вплив на суб'єктів педагогічного процесу, використовуючи свій психофізичний апарат свідомо й оптимально, тобто з найменшою витратою енергії та часу (Е. Цвєтков).
 • ГРУПИ
 • СКЛАДНИКІВ
 • ПЕДАГОГІЧНОЇ
 • ТЕХНІКИ
 • УМІННЯ ПЕДАГОГА
 • КЕРУВАТИ СВОЄЮ
 • ПОВЕДІНКОЮ
 • УМІННЯ
 • ВПЛИВАТИ
 • НА ОСОБИСТІСТЬ
 • І КОЛЕКТИВ
 • ВИДИ
 • ПЕДАГОГІЧНОЇ
 • ТЕХНІКИ
 • В ТЕАТРАЛЬНІЙ
 • ПЕДАГОГІЦІ
 • ВНУТРІШНЯ
 • ЗОВНІШНЯ
 • СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО
 • ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИСТОСТІ,
 • ПСИХОЛОГІЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ
 • НА МАЙБУТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРЕЗ
 • ВПЛИВ НА РОЗУМ, ВОЛЮ Й ПОЧУТТЯ
 • ВТІЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО
 • ПЕРЕЖИВАННЯ ПЕДАГОГА
 • В ЙОГО ТІЛЕСНІЙ ПРИРОДІ
 • (ГОЛОСІ, МОВЛЕННІ, МІМІЦІ,
 • РУХАХ, ПЛАСТИЦІ)
 • ЯКОСТІ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ
 • ЗДІЙСНЕННЯ
 • ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ПЕДАГОГІЧНИЙ ОПТИМІЗМ
 • ВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ ЯК У
 • ФАХІВЦІ, ВІДСУТНІСТЬ
 • СТРАХУ ПЕРЕД ДІТЬМИ
 • УМІННЯ ВОЛОДІТИ СОБОЮ,
 • ВІДСУТНІСТЬ ЕМОЦІЙНОГО
 • НАПРУЖЕННЯ
 • НАЯВНІСТЬ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ
 • ПСИХОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ
 • У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ПОЗИТИВНЕ ЕМОЦІЙНЕ
 • СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ,
 • ВИХОВАНЦІВ, ПРАЦІ
А.С. МАКАРЕНКО ПРО НАСТРІЙ ПЕДАГОГА ТА КОЛЕКТИВУ
 • «…постійна бадьорість, ніяких похмурих облич, ніяких кислих виразів, постійна готовність діяти, райдужний настрій, саме мажорний, веселий, бадьорий настрій».
 • тон педагога повинен бути «…таким же радісним, як колектив».
 • «Він (тон) ні в якому разі не повинен мати характеру піднесеної, постійної бурхливості, істеричної напруженості, яка завжди неприємно б’є в очі і яка загрожує при першій невдачі зірватися і перейти в розчарування».
М.С. НОРБЕКОВ (нар. 1957) ПРО ФОРМУЛУ УСПІШНОЇ ЛЮДИНИ
 • вольове примушення →
 • м’язовий корсет →
 • настрій →
 • віра →
 • результат.
СПОСОБИ КЕРУВАННЯ ПСИХІЧНИМ СТАНОМ
 • контролювання власного фізичного стану (метод фізичних дій);
 • розрядка в діяльності (заняття спортом, відеотерапія, музикотерапія, працетерапія, гумор тощо);
 • самонавіювання;
 • звернення до власного почуття
 • обов’язку у зв’язку з усвідомленням соціальної ролі професії, ціннісними установками;
 • емоційне налаштування на творчу діяльність.
 • НЕВЕРБАЛЬНА
 • КОМУНІКАЦІЯ
 • МОВА ТІЛА
 • СТАТИЧНА
 • ЕКСПРЕСІЯ
 • ДИНАМІЧНА
 • ЕКСПРЕСІЯ
 • ФІЗІОГНОМІКА
 • АРТЕФАКТИ
 • СИСТЕМА ЗАПАХІВ
 • ТАКЕСИКА
 • ПРОСОДИКА
 • ЕКСТРАЛІНГВІСТИКА
 • КІНЕСИКА
 • КОНТАКТ ОЧЕЙ
 • АВЕРБАЛЬНІ РУХИ
 • ВИРАЖАЛЬНІ РУХИ
 • МІЖОСОБИСТІСНИЙ
 • ПРОСТІР
 • АБО
 • ДИСТАНЦІЯ
 • СПІЛКУВАННЯ
 • (ПРОКСЕМІКА)
 • ДИСТАНЦІЯ
 • ВЗАЄМНЕ
 • РОЗМІЩЕННЯ
 • ПІД ЧАС
 • СПІЛКУВАННЯ
 • ВИДИ ДИСТАНЦІЙ
 • ІНТИМНА (40-50 см)
 • ОСОБИСТІСНА (0,5-1,5 м)
 • СОЦІАЛЬНА АБО СУСПІЛЬНА
 • (1,5-2 м)
 • ФОРМАЛЬНА (2-4 м)
 • ПУБЛІЧНА (4-7 м)
 • СПОСОБИ РОЗМІЩЕННЯ
 • УЧАСНИКІВ КОМУНІКАЦІЇ ЗА СТОЛОМ
 • КУТОВЕ РОЗМІЩЕННЯ
 • ПОЗИЦІЯ ДІЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
 • КОНКУРУЮЧО-ЗАХИСНА
 • ПОЗИЦІЯ
 • НЕЗАЛЕЖНА
 • ЧАСОВІ
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • СПІЛКУВАННЯ
 • ЧАС
 • СПІЛКУВАННЯ
 • ЗАПІЗНЕННЯ
 • ЗАТРИМКА
 • ДІЙ