Презентация "Інноваційні методи викладання у вищій школі"

Подписи к слайдам:

Інновація - це осмислене привнесення нових елементів,

що допомагає змінювати саму освітню ситуацію.

М. Поташник

Інноваційні методи

викладання у вищій школі

 • розглянути інноваційні методи викладання у вищий школі;
 • познайомити з новітніми публікаціями з проблеми інновацій;
 • створити атмосферу творчого пошуку в педагогічній діяльності;
 • сприяти обміну педагогічним досвідом з питань застосування інноваційних методів навчання.

Мета семінару:

Закон України «Про освіту» ст. 35. Загальна середня освіта ст.36. Середні навчальні заклади Закон України «Про інноваційну діяльність», «Про загальну середню освіту» Розділ 2. Стаття 8 Розділ 3. Стаття 15 Наказ МО № 522 від 7 листопада 2000 р. «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», Концепція розвитку національної інноваційної системи(схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 №680-р

“Скажіть мені і я забуду.

Покажіть мені і я запам'ятаю.

Дайте можливість обговорити і я зрозумію.

Дайте можливість навчити іншого і я досягну досконалості”.

Конфуцій

.

Причини

реформування

освітньої

галузі

Між системою освіти і новими умовами життя виник розрив

Традиційна освіта, орієнтована на знання, уміння і

навички, не встигає за темпами їх нарощування

Традиційна система освіти породила невміння і

небажання дітей вчитися, самостійно здобувати знання

Інноваційність як ознака сучасності

Поняття інновація:
 • Інновація – це процес упровадження якогось нововведення в практику
 • Інновація – це цілеспрямована зміна , що вносить у визначену соціальну одиницю – організацію, поселення, суспільство, групу - нові, відносно стабільні елементи.
 • О. Пригожий
Якість освіти
 • рівень знань і умінь, розумового,
 • морального і фізичного розвитку тих, хто навчається;
 • рівень забезпечення навчальної
 • діяльності і надання освітніх послуг учасникам освітнього процесу навчально- виховним закладом.
Освітні інновації поділяються на:
 • Психолого-педагогічні (нововведення в навчальний, виховний та управлінський процеси)
 • Науково-виробничі (комп'ютерні та мультимедійні технології, сучасне матеріально-технічне обладнання)
 • Соціально-економічні ( юридичні, правові, економічні нововведення)
ПРИНЦИПИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА: 1.Принцип інтеграції освіти: увага до кожного як особистості , громадянина з високими інтелектуальними, моральними, фізичними якостями. 2.Принцип диференціації та індивідуалізації освіти: максимальний розвиток кожної особи. 3.Принцип демократизації освіти: залучення громадськості до управління.

КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ

1.Психолого-педагогічні інновації : нововведення у навчальному, виховному та управлінському процесах.

2.Науково-виробничі: комп’ютеризація, телекомунікація, матеріально – технічне оснащення.

3.Соціально-економічні: сучасні технології розвитку особистості; правове забезпечення освіти; нововведення в економіку освіти.

УМОВИ впровадження інновацій:
 • соціально-педагогічні (розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу);
 • організаційно-педагогічні (фінансування інноваційної діяльності закладу);
 • психолого-педагогічні (інформаційно-методичне забезпечення працівників; готовність працівників закладу працювати в інноваційному режимі).

Дидактичні принципи

.

Алгоритм упровадження інновацій

Інноваційна

діяльність

 • Вивчення завдань, передбачених нормативними документами;
 • Аналіз практики і зіставлення отриманих у його процесі даних
 • із соціальними вимогами;

 • Моделювання еталонних результатів, яких очікують результаті
 • перетворення педагогічної практики;

 • Пошук ідей, рекомендацій, що можуть бути впроваджені;
 • Розроблення комплексної програми, яка охоплює закономір-
 • ності впровадження нового;

 • Відбір дидактичних, матеріальних, інформаційних ,
 • організаторських засобів тощо;

 • Встановлення зв’язку з авторами рекомендацій

ЕТАПИ впровадження нововведень :

КРИТЕРІЇ оцінювання інноваційного потенціалу педагогічного колективу: 1.Сприйнятливість до нового. 2.Підготовленість до освоєння нововведень. 3.Ступінь новаторства педагогів і колективу навчального закладу. 4.Інноваційний менеджмент навчального закладу.

.

.

Класифікація

педагогічних

нововведень

(за І.М. Дичківською)

У змісті освіти (оновлення змісту

навчальних програм, підручників, посібників)

У технології навчання та виховання (оновлення

методик навчання та виховання)

В організації педагогічного процесу

(оновлення форм і засобів здійснення

навчально-виховного процесу

В управлінні освітою (оновлення

структури навчального закладу)

В освітній екології (будівництво,

інтер’єр приміщень)

Інноваційна діяльність

Інновації реалізуються через педагогічні технології Інноваційна педагогічна технологія - це сукупність форм, методів, прийомів і засобів навчання, виховання та управління, об'єднаних однією метою Інновації у формах, методах і технологіях навчання та виховання
 • Дистанційна форма навчання;
 • Інтерактивні методи навчання;
 • Діалогові, діагностичні методи навчання;
 • Альтернативні навчальні технології:
 • 1. Розвивальна технологія; 2. Модульна технологія; 3. Диференційована технологія; 4. Ігрова; 5. Алгоритмізована; 6. Проектна; 7. Рейтингова; 8. Особистісно-зоорієнтована
Висновки:
 • Інновації є об'єктивним і необхідним процесом еволюції освіти
 • Інновація – це процес упровадження якогось нововведення в педагогічну практику
 • Класифікувати інновації можна по-різному:
 • у змісті навчання і виховання; у формах, методах і технологіях навчання і виховання; у змісті, формах, методах управління освітою
 • За мірою новизни інновації бувають: радикальні, базові, модифікаційні, комбінаторні
 • Інновації реалізуються через спеціальні педагогічні
 • технології.
 • Жодна інноваційна технологія не є універсальною
 • Запровадження будь-яких інновацій потребує змін – матеріально-технічних, психологічних
 • Новітні технології потребують програмного і методичного забезпечення, знання методики запровадження інновацій

Успіхів у запровадженні інновацій