ДОГОВОР на проведение коррекционно-развивающих занятий

ДОГОВОР
на проведение коррекционно-развивающих занятий
Мы (я):
мать ____________________________________________________________________
отец __________________________________________________________
разреша(ю)ем посещение ребёнком____________
(Ф.И. ребёнка, класс, возраст)
занятий дефектолога с целью коррекции нарушений познавательных
процессов.
Место проведения занятий: кабинет дефектолога.
Педагог-дефектолог: Буцыкина Т.А.
Мы, родители, обязуемся:
1. обеспечивать явку ребенка вовремя;
2. выполнять рекомендации и осуществлять контроль за выполнением
домашних заданий дефектолога, помогать ребёнку.
3. обеспечивать ребёнка всем необходимым для коррекционно-развивающей
работы;
4. Причиной неявки может быть только болезнь, о чём мы обязуемся
предупредить дефектолога (контактные телефоны: 8777 221 61 16). В
случае пропуска без уважительной причины более 3-х занятий ребёнок
может быть отчислен из группы;
____________________ ____________________________
дата подпись родителей
Я, педагог-дефектолог, Буцыкина Татьяна Александровна, обязуюсь:
1. проводить занятия для коррекции познавательных процессов
2. своевременно сообщать обо всех изменениях в режиме и месте проведения
занятий, если таковые будут, по телефонам:
_________________________________________________________________
контактные телефоны родителей
3. в течение учебного года информировать родителей о результатах
коррекционно-развивающей работы и по её окончании дать необходимые
рекомендации.
__________________ ________________________
дата подпись педагога-дефектолога
Коррекциялық-дамытушылық сабақтар өтілуі туралы
КЕЛІСІМ ШАРТ
Біз(мен):анасы____________________________________________________________
әкесі _____________________________________________________
баламыз __________________________________________________________
(баланың толық аты-жөні,жас, сыныбы)
коррекциялық-дамытушылық сабақтарға баруына рұқсат береміз
Сабақ өту орны: дефектолог кабинеті.
Педагог-дефектолог: Буцыкина Татьяна Александровна.
Біз, ата-аналар, міндеттейміз:
1. Баланы коррекциялық-дамытушылық сабаққа кешіктірмей жіберуге
немесе алып баруға;
2. Берілген ұсыныстарды орындауға және балаға берілген үй тапсырмасын
орындауын қадағалауға,балаға көмектесуге;
3. Коррекциялық-дамытушылық жұмысты орындауға қажетті заттармен
баланы толық қамтуға .
4. Баланың сабаққа келмеуі ауырып қалуымен байланысты болса
дефектологті хабарландыруға (байланыс телефоны 8 777 221 61 16 ).
Егер бала 3 сабақтан артық қалатын болса сабақтан босатылады.
_________________ ______________________
күні ата-ана қолы
Мен, педагог-дефектолог, Буцыкина Татьяна Александровна ,
міндеттенемін:
1. Сөйлеу тіл кемістігін жоюға бағытталған қажетті сабақтарды өткізуге.
2.Ата-аналарды алдын-ала әлдеқандай өзгерістермен хабарландыруға
__________________________________________________________________
(ата-аналар телефоны)
3. Ата-аналарды жыл бойы коррекциялық-дамытушылық жұмыс
нәтижелерімен хабарландырып отыруға және жыл соңында керекті
ұсыныстарды айтуға.
__________________ ______________________
күні педагог-дефектолог қолы