Конспект урока "Көп тіл білгім келеді" 7 класс

Қазақ тілі 7-сынып
1-тақырып.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілін оқып үйренеміз.
Үштілді білу үлкен өнер
12-сабақ Күні: 3.09.18-4.09.18
Сабақ тақырыбы:
Көп тіл білгім келеді.
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары
7. Т2. Тыңдаған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін
анықтау.
7. О6. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз
ойын дәлелдеп жеткізу.
7. ТБ1. 1 Мәтіндерден көмекші есімдерді ажыра білу, жазбаша, ауызша
жұмыстарда қолдану.
Сабақтың
мақсаттары:
Барлығы: тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеді, ақпараттың
өзектілігін анықтайды.
Көбі: мәтіндерден көмекші есімдерді ажырата біледі, жазбаша, ауызша
жұмыстарда қолданады
Кейбірі: тақырып бойынша деректер қолдана отырып, мәтінде келтірілген
мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізеді.
Күтілетін
нәтижелер:
Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінеді, мәтіндегі негізгі ойды білдіретін
тірек сөздерді табады, қазақ тілінде көптілдік жайлы ақпарат бере алады,
қазіргі көптілдік жағдайын сипаттайды.
Жаңа сөздер:
Шет тілдері- инностранные языки, тіл үйрену курстары- курсы для изучение
языка, тілдік деңгей-Уровень языка, белсенді сөздер- активные слова.
Сабақта қолданы-
латын материал- дар:
Интерактивтітақта,тақырыпқақатыстыбуклеттер,слайдтар,плакат,маркерлер,«Мем-
лекеттіктілі—меніңтілім»бейнебаяны,кесте,смайликтер.
Оқыту әдістері:
Әңгімелеу, түсіндіру, сұрақ-жауап, «Шаттық шеңбері» тренингі, «Ой шақыру» әдісі,
ассоциограмма,«Кімжылдам?»ойын,жұптықжұмыс,концептуалдыкесте,«Қосшеңбер
ішіндетанысу»тәсілі,кластер,диалог,«Ішкіжәнесыртқышеңбер»техникасы.
Дереккөздері:
Әдістемелік құрал, дидактикалық материалдар, сөздік.
Тапсырмалар:
Сабақ барысындағы мұғалім мен оқушыныңіс-әрекеті:
Тапсырма
Мұғалімнің іс-әрекеті
Оқушыныңіс-әрекеті
Оқушыларға
психологиялық ахуал
туғызу
Мұғалім «шаттық шеңберін» құрғызып,
ынтымақтастық
атмосферасынорнатуүшіноқушыларға:—Балалар,сен-
дерқарым-қатынасбарысындабір-бірінеқандайжақсы
сөздерайтасыңдар?-депсұрайды.
Оқушылар бір-біріне
жақсытілектер айта-ды.
Қайырлы күн, достым! Әр
күнің
сәттілікке толсын!
Өткен сабақты
тексеру
Өткенсыныптанөткентақырыптардықайталатады.Кем-
шіліктердіанықтайды,түзетеді,бағалайды.
Тапсырманы айтады, тақы-
рып бойынша сұрақтарға
жауап береді.
І. Қызығушылықты
ояту
Оқушылардыңжаңасабаққадегенқызығушылығынояту
мақсатында «Мемлекеттік тілі — менің тілім» бейнеба-
янын көрсетеді, «Ой шақыру» әдісін пайдаланып, «тіл»
сөзіне ассоциограммақұрғызады.
Әр оқушы тақтада ілулі
тұрған плакатқа
маркерменөз түсінігін
жазады.
Тапсырма
Мұғалімнің іс-әрекеті
Оқушыныңіс-әрекеті
ІІ. Мағынаны тану
1. Сөздікпен жұмыс. А) Мұғалім интерактивті
тақтадан тақырыпқа қатысты жаңа сөздермен
таныстырады, аудармасын айтады. Оларды оқиды,
оқушыларға қайталатады.
Тыңдалым. Оқылым. Жаңа
сөздерді тыңдайды,
қайталайды.
Айтылым.Дұрыс айты-
луымен ауызша
жаттығужүргізеді.
2. Мәтіналды жұмыс.
А) Тыңдалым.Оқылым.Айтылым.
Оқулықтағы 1-тапсырманы орындатады.
Тыңдалым. Оқылым.
Айтылым. Сөйлемдерді
тыңдайды,оқиды,өзойына
йтады.
Ә) Оқылым. Жазылым. Оқулықтағы 2-тапсырманы орын-
датады.
Оқылым.Жазылым.
Қанатты сөздерді оқиды,
«Түсіндірме сөздіктің»
көмегімен сөздердің
мағынасын анықтайды,
тіл туралы өзіне ұнаған
мақалдар мен нақыл сөз-
дерді жазып алады.
3. Тілдік бағдар. Көмекші есімдерді меңгертеді.
Көмекші есімдерді
меңгереді.
А) Жазылым. Оқулықтағы 3, 4-тапсырманы орындатады.
Жазылым. Кестеге
көмекшіесімдер тіркескен
сөздерді жазады,
толықтырады, көп нүктенің
орнына тиісті сөзді қояды.
Ә) Айтылым. Оқулықтағы 5-тапсырманы орындатады.
«Кім жылдам?» ойынын ұйымдастырады, жұптық жұмыс
орындатады.
Айтылым. Ойын шарттарын
орындайды.
4. Мәтінмен жұмыс. А) Оқылым. Айтылым.
Оқулықтағы 6-тапсырманы орындатады.
Оқылым. Айтылым. Мәтінді
түсініп оқиды, мазмұнын өз
сөзімен айтады.
Ә) Айтылым. Оқулықтағы 7, 8-тапсырманы орындатады.
Айтылым. Мәтін мазмұны
бойынша бірнеше сұрақ
қояды, ақпараттың
дұрыстығын тексереді.
Б) Жазылым. Оқулықтағы
Жазылым.Көмекші есім-
дерді пайдаланып,
сөйлемқұрап жазады.
5. Мәтінсоңы жұмыс. А) Тыңдалым. Оқулықтағы
10-тапсырманы орындатады.
Тыңдалым. Тіл үйре-
нушілердің өз тәжірибесі
туралы пікірін тыңдайды.
Ә) Жазылым. Оқулықтағы 11 -тапсырманы орындатады.
Жазылым. Тіл үйре-
нушілердің пікірін
концепту-алды кестеге
толтырады.
Тапсырма
Мұғалімнің іс-әрекеті
Оқушыныңіс-әрекеті
6.Сергітусәті.«Қосшеңберішіндетанысу»тәсілінпайда-
ланып,тақырыпаясындасұхбатқұрғызады.
Оқушылар екі шеңберге
бөлініп, бір-біріне қарап
тұрады. Өзара әңгімелесіп,
сұхбат құрады.
ІІІ. Ойтолғаныс
Жазылым. Оқулықтағы 13-тапсырманы орындатады.
Жазылым. Қосымша
қайнаркөздерден қазақ
тілі туралы ақпарат жи-
найды, «Қазақ тілі қандай
тіл?» тақырыбына кластер
құрастырады.
IV. Бекіту
А) Айтылым. Оқулықтағы 14-тапсырманы орындатады.
Айтылым. Тіл тура
лы мақал-мәтелдер
нақыл сөздерді қолда
нып,«Көптілбілуүшін...»
тақырыбын
да диалог құрады.
Ә)«Естесақта!»айдарыменберілгенсөйлемдердіоқиды,
талдатады.
Сөйлемдерді оқиды, талдай-
ды.
V. Бағалау
Формативті бағалау. Мұғалім оқушылардың өзара
бағалауы бойынша қорытынды бағаны өзі қояды.
«Ішкіжәнесыртқышеңбер»
техникасы бойынша өзара
бір-бірінбағалайды.
VI. Үйге тапсырма
1)
Оқулықтағы 4 тапсырма 6 бет
2)
12-тапсырманы орындау. 8 бет
VII. Рефлексия
Мұғалім түрлі смайликтер таратып береді.
Оқушылар сабақтан алған
әсерлерін смайликтерді
көрсету арқылы көңіл-
күйлерін білдіреді.