План-конспект урока "Д - т деп үннерге болгаш үжүктерге быжыглаашкын" 1 класс

МБОУ СОШ с.Нарын Эрзинского кожууна Республики Тыва
План – конспект
урока родного языка
по теме
«Д-т деп үннерге болгаш үжүктерге быжыглаашкын»
для 1 класса
на тувинском языке.
Составила
учитель начальных классов
Биче-оол Сайхана Дапытовна
Нарын – 2014г.
Тема: Д-т деп үннерге болгаш үжүктерге быжыглаашкын.
Сорулгалары: 1) Д-т деп үннерни болгаш үжүктерни шын ылгап билирин
быжыглап, кичээлдиӊ темазын шын тодарадып тыварынга
чаӊчыктырып өөредир.
2) Куштарга кышкы соок үеде сагыш човап, дуза чедирерин
кезээде утпайн чоруурун болгаш оларны камнап, хайгаа-
раарынга кижизидер.
3) Уругларныӊ аас болгаш бижимел чугаазынга чогаадык-
чы угаан-бодалын, медерелдиг номчуурун сайзырадыр,
боттарыныӊ ажылынга шын үнелелди бээринге
чаӊчыктырар.
Дерилгези: телевизор, ноутбук, үжүктер, «Үжүглел» ному, карточкалар.
Кичээлдиӊ чорудуу:
I. Организастыг кезээ.
II. Кичээлдиӊ темазынче угланыышкын:
- Бөгүн каштыӊ хүнүл?
- Неделяныӊ кандыг хүнүл?
- Чылдыӊ кайы үезил?
- Бо чүү-дүр? (Куш чемгерер бажыӊ). (Слайд 2)
- Чүге херек чүвел?
- Чүге куштарны чемгерер чүвел?
- Куштарга соок коргунчуг эвес, а аш коргунчуг болур.
- Бо үеде кандыг куштарны кудумчуга көөр-дүр силер?
- Оларны « кыштаар» куштар дээр. (Слайд 3)
- Кыжын куштарга канчаар дузалажыр бис ? (Слайд 4)
- Ынчангаш бис бо кичээлде оларга куш чемгерер бажыӊны кылып
бээр дээш база чиир чемин шын шилип бээр дээш, бо үлегер домакты
кичээливис девизинге ап алгаш, эки демниг ажылдаалыӊар, уруглар.
Демниг сааскан
Теве тудуп чиир. (Слайд 5)
III. Билиг хыналдазы:
Сөстер номчулгазы:
торга
дыт
тараа
от
ыттар
Түӊнел: Туружунуӊ аайы-биле тыва сөстерге «т» деп үжүк эгезинге,
ортузунга, сөөлүнге турар. (Слайд 6)
дааш
дидим
оолдар
малдар
дилги
Түӊнел: Туружунуӊ аайы-биле тыва сөстерге «д» деп үжүк эгезинге,
ортузунга турар, сөөлүнге кажан-даа турбас. (Слайд 7)
Ниити түӊнел: Т-Д деп үжүктер ажык эвес үннүг, тыва сөске
туружун катаптаптар, куш чемгерер бажыӊныӊ адакы кезээн тургузар.
(Слайд 8)
IV. Кичээлдиӊ темазын тодарадыры:
- Номнуӊ арын 68-ти кичээнгейлиг көргеш, бердинген айтырыгныӊ
дузазы-биле бөгүнгү кичээливис темазын тодарадып көрээлиӊер,
уруглар.
- Бо кичээлде д-т деп үннерге болгаш үжүктерге билиивисти
быжыглап өөренир бис. (Слайд 9)
- Кандыг сорулга салып алыр бис?
- Д-т деп үннерни болгаш үжүктерни шын ылгап билирин чедип
алыр бис. (Слайд 10)
V. Кичээлдиӊ темазы-биле ажыл:
1) Слогтар номчулгазы (ар.68).
- т-д кайызы дүлей? кайызы ыыткыр? (боостаа дузазы-биле).
- т-д кайызы күштүг? кайызы кошкак? (саазын дузазы-биле).
Түӊнел:
«Д» – кошкак, ыыткыр.
«Т» - күштүг, дүлей.
Д-Т эжеш ажык эвес үжүктер. (Слайд 11)
2) Сөстер номчулгазы словарьлыг ажыл (чуруктар дузазы биле
тайылбырлаар). (ар.68).
Тус – тускай, аӊгы
Дус – ажыг амданныг, ак өӊнүг, чемге амдан киирер чүүл
Тос – сан, ыяш карты
Дос – бир-ле чүвени дозары
Далган – тараадан кылган продукт азы чем
Тараа – культурлуг үнүш
Дарга – албан-дужаалдыг кижи
Торга – арганыӊ «эмчизи» куш
Түӊнел:
«Д» – кошкак, ыыткыр.
«Т» - күштүг, дүлей. (Слайд 10)
3) Сөзүглел – биле ажыл: (ар.68)
- Сөзүглелди номчааш, чурукту топтап көрүӊер.
- Суурда шевер кым бар-дыр?
- Ону улус кым дээрил?
- Ынаар суур чону канчаар баар-дыр?
- Дарган чүнү кылыр-дыр?
Түӊнел: Сөзүглелде чүгле «д» деп үжүк кирген сөстер бар.
Туружунуӊ аайы-биле тыва сөстерге «д» деп үжүк эгезинге,
ортузунга турар, сөөлүнге кажан-даа турбас.
Ниити түӊнел: Т-Д эжеш ажык эвес үжүктер, куш чемгерер
бажыӊныӊ кыдыкы кезектерин тургузар.
(Слайд 11)
VI. Сула шимчээшкин куштуӊ шимчээшкиннерин өттүнүп кылыр.
VII. Тема-биле ажылдыӊ уланчызы:
4) Чурук-биле ажыл (ар.68)
- Чурукта кымнар бар-дыр?
- Ол кандыг улус-тур?
- Чуруктуӊ адаанда домакты номчааш, утказын канчаар билип тур
силер, тайылбырлап көрүӊерем. Даалгазын күүседир.
Түӊнел: Домакта чүгле эгезинде «т» деп үжүк кирген сөстер бар.
Туружунуӊ аайы-биле тыва сөстерге «т» деп үжүк эгезинге,
ортузунга, сөөлүнге турар.
5) Ном – биле ажыл (ар.69) – үжүктүг карточкалар- биле ажыл.
6) Карточка – биле ажыл эштежип ажылдаары.
Түӊнели. (Слайд 13)
Ажылдыӊ үнелели.
Ниити түӊнел: Т-Д эжеш ажык эвес үжүктер, куш чемгерер
бажыӊныӊ кырын дуглааш, тургузар.
(Слайд 14)
7) Тест – биле ажыл - бөлүктежип ажылдаары.
Түӊнели. (Слайд15)
Ажылдыӊ үнелели.
Ниити түӊнел: Куштарга дустуг чаг, апельсин, мандарин, хооруп
каан тоорук бербес. (Слайд 16)
VIII. Кичээлдиӊ рефлексиязы. (Слайд 17)
- Бо дүрзүлерниӊ дузазы биле кичээлде кандыг байдалдыг ажылдап
турганыӊарны көргүзүп көрүӊерем.
IX. Кичээлдиӊ түӊнели.
- Кичээлдиӊ темазын сактып көрээлиӊер.
- Чүү деп үжүктер болгаш үннер-биле ажылдап турдувус?
- Кичээлге «эки ажылдаан мен» деп санап турар кижи, холун көдүрер.
- Кым куштарга «эки дузалашкан мен» деп санап турарыл, холун
көдүрер.