Конспект урока "Талаптыға нұр жауар" 3-4 класс

34-сабақ Күні: 6.09.18-7.09.18
Сабақ тақырыбы:
Талаптыға нұр жауар.
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары
А3. Ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды
қолданып айту.
ТБ1.1.Мәтіндерден деректі және дерексіз зат, көптік мәнді есімдерді ажырата білу,
жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану
Сілтеме:
Оқу бағдарламасы, «Қазақ тілі» оқулығы.
Жетістік крите-
рийлері:
Оқушыныңтөменгіжетістігі(ОТЖ):қазақтіліндеғылымижобатуралыақпаратбереді,
жаңасөздердісөйлемішіндеқолданаалады.
Оқушыныңорташажетістігі(ООЖ):сабақбарысындажазбаша,ауызшажұмыстарды
орындайды,кесте,ішіндеберілгенақпараттытүсінеді,қолданаалады.
Оқушыныңжоғарғыжетістігі(ОЖЖ):тақырыпаясындамәтінқұрайды,мәтіндерден
көмекшіесімдердіажыратабіледі,полилогқұрады.
Жаңа сөздер:
Жоба жұмысы.
Құндылықтар
Құрмет, өмір бойы оқу.
Тапсырмалар:
Сабақбарысындағымұғалімменоқушыныңіс-әрекеті:
Тапсырма
Мұғалімнің іс-әрекеті
Оқушыныңіс-әрекеті
Оқушыларға
психологиялық
ахуал туғызу
Мұғалім «Көңіл-күйді анықтау» тренингінің
негізінде сабақ басында оқушыларға А4
парағы мен маркерлер таратады.
Оқушылар параққа маркермен өзінің
көңіл-
күйінсипаттайтынсурет(смайлик)(күлі
пнемесеезутартыптұрған,қабағы
түюлі,бейтарап,т.б.)салады.
Өткен сабақты
тексеру
Үй тапсырмасын тексереді. Кемшіліктер
ді анықтайды, түзетеді, бағалайды.
Тапсырманы айтады, тақырып бойынша
сұрақтарға жауап береді.
І. Қызығушы-
лықты ояту
Оқушылардың жаңа сабаққа деген қы-
зығушылығыноятумақсатындатақырыпқа
қатыстыслайдтардыкөрсетеді.Суреттерде
не бейнеленгендігін сипаттап берулерін
сұрайды.
Слайдтарды сипаттайды.
ІІ. Мағынаны тану
1. Сөздікпен жұмыс. А) Мұғалім
интерактив- ті тақтадан тақырыпқа қатысты
жаңа сөз- дермен таныстырады, аудармасын
айтады. Оларды оқиды, оқушыларға
қайталатады.
Тыңдалым. Оқылым. Жаңа сөздерді
тыңдайды, қайталайды.
Айтылым. Дұрыс айтылуымен ауызша
жаттығу жүргізеді.
Сабақта қолданы-
латын материал-
дар:
Интерактивтітақта,слайдтар,А4парағы,маркерлер,плакат,түрлі-түстіқарындаштармен
фломастерлер, тақырыпқа қатысты альбомдар, буклеттер, смайликтер.
Оқыту әдістері:
Әңгімелеу,сипаттау,түсіндіру,сұрақ-жауап,«Көңіл-күйдіанықтау»тренингі,жұптық,
топтықжұмыстар,рөлдікойын,диалог,жағдаяттықтапсырма,полилог,«Жасғалым»
ойыны,полилог,«Жекеәңгіме»техникасы,жұптықжұмыс.
Дереккөздері:
Әдістемелік құрал, дидактикалық материалдар, сөздік.
2. Мәтіналды жұмыс.
А)Тыңдалым.Айтылым.Оқулықтағы1-тап-
сырманыорындатады.
Тыңдалым. Айтылым. Буындар
дан сөз, сөздерден сөйлем құрап
жаза
ды, сөйлемнің мағы
насын өз ойымен таратып айтады.
Ә) Жазылым. Оқулықтағы 2, 3-тапсырманы
орындатады.
Жазылым. «Талапты» сөзіне синоним
болатын сөздерді табады, 3 сөйлем
құрап жазады, сөздерге тиісті көмекші
есімдерді жалғайды.
3. Мәтінмен жұмыс. А) Тыңдалым.
Оқылым. Айтылым. Оқулықтағы 4-тапсыр-
маны орындатады.
Тыңдалым. Оқылым. Айтылым.
Мәтінді тыңдайды, оқиды, түсінгенін
айтады.
Ә) Жазылым. Оқулықтағы 5, 8-тапсырманы
орындатады.
Жазылым. Мәтіннің ішінен құрамында
көмекші есімдер бар сөйлемдерді теріп
жазады, сөздерді сызба бойынша
жазады.
Б) Айтылым. Оқулықтағы 6, 9, 11-тапсыр-
маныорындатады.Жұптық,топтықжұмыс-
тардыұйымдастырады.
Айтылым. Әр сөй
лем бойынша сұрақ қояды, диалог
құра
ды, «Оймоншақ» рөл
дік ойын шарттарын,
жағдаяттық
тапсырманы
орындайды.
В)Оқылым.Айтылым.Оқулықтағы7-тап-
сырманыорындатады.
Оқылым.Айтылым.
Сөйлемдерді оқиды, мәтін мазмұнына
сәйкес ретімен айтады.
Тапсырма
Мұғалімнің іс-әрекеті
Оқушыныңіс-әрекеті
4. Сергіту сәті. Мұғалім оқушыларға А4
парағы мен түрлі түсті қарындаштар мен
фломастерлертаратады.«Жасғалым»ойы-
нын»ұйымдастырады.
А4 парағына өзінің қорғайтын
ғылыми
жобасынақатыстыпостердайындайды,
сынып алдындақорғайды.
5. Мәтінсоңы жұмыс. А) Жазылым.
Оқулықтағы 12-тапсырманы орындатады.
Жазылым.
Көмекші есімдерді тіркестіріп өзі жоба
жұмысына,тілүйренукурстарынабайла-
нысты4сөйлемқұрапжазады.
ІІІ. Ойтолғаныс
Жұптық жұмыс. Оқулықтағы 13-тапсырманы
орындатады.
Жазылым. Көмекші сөздерді қолданып,
«Қазақ тілі олимпиадасына қатысқым
ке- леді» тақырыбына мәтін құрап
жазады.
IV. Бекіту
Оқулықтағы 14-тапсырманы орындатады.
Айтылым. Полилог құрады.
Ә)«Естесақта!»айдарыменберілген
с
өйлемдерді оқиды,талдатады.
Сөйлемдерді оқиды, талдайды.
V. Бағалау
Формативті бағалау. Мұғалім оқушы-
лардың бағалауы бойынша өз ойларын
айтып, қорытынды бағаны өзі қояды.
«Жекеәңгіме»техникасыбойынша
бағаланады.
VI. Үйге тапсырма
1)
8 тапсырма 12 бет
2)
Оқулықтағы 12-тапсырманы 13 бет
орындау.
VII. Рефлексия
Мұғалім түрлі смайликтер таратып береді.
Оқушылар сабақтан алған әсерлерін
смай-
ликтерді көрсету арқылы білдіреді.