Технологическая карта "Сиқырлы таяқшалар"

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА
Білім беру саласы: Шығармашылық.
Бөлімі: Сурет салу.
Тақырыбы: Сиқырлы таяқшалар.
Мақсаты: Балаларды қағаз түрлерімен және түрлі түсті қарындаштармен
таныстыруды жалғастыру. Сурет салуға қызығушылықтарын арттыру, қарындашты оң
қолмен ұстауға үйретіп жаттықтыру. Шығармашылың қабілеттерін дамыту, дөңгелек,
таяқшаларды салуға үйрету. Ұқыптылық пен тазалыққа тәрбиелеу.
Қолданылатын көрнекі қүралдар: демонстрациялың материалдар, қуыршақ Айсана,
шар, доптар.
Қүрал-жабдықтар: қағаздың түрлері, түсті қарындаштар.
Алдын ала атқарылатын жүмыстар: шармен, доппен ойындар, бояуға арналған
кітапшаларды көру.
Сөздік жүмыс: дөңгелектер, таяқшалар, қарындаштар.
Оқу-
қызметінің
кезеңдері
Педагогтің іс-әрекеті
Балалардың іс- әрекеті
Мотивациялық
-қозғаушылық
- Балалар, бізге қуыршақ
Балалар қуыршақ
Айсана қонаққа келген
Айсанамен
екен. Айсана балалармен
сәлемдесіп, қорапты
амандасады.
қарайды. Олар
Жолда келе жатып, сиқырлы
сурет салуды жақсы
қорап тауып алдым, ол қорап
көретіндіктерін
мені сурет салуға үйретті.
айтады. Қорапты
Балалардың сурет салуға ын-
құлақтарының
таларын біліп, қызыңтыратын
түсына апарып
сүрақтар қояды. Қорапты
қозғап көреді,
алып сылдырлатады, түстерін
ішін ашып,
сүрайды, қалай аталатынын,
таяқшалардың
неге сиқырлы болғандығына
түстерін атап, қатты
тоқталады. Үштағышпен
екендігін үстап
үштап, оның үшын шығарады. Бар сиқыр
осы қарындаштың
ұшында екендігіне тоқталады. Қарындаштың
үшымен, қатты баспай, әдемілеп сызыңтар
сызуды көрсетеді. Қызыл қарындаштан
қызыл, көк қарындаштан көк түс, тағы басңа
қарындаштан басқа түс шығатындығын
айтады.
көреді.
Ұйымдастырушылық
-ізденістік
Айсана қарындашпен сурет
Қағазды қолмен
салу үшін қатты қағаздың
үстап, танысады.
түрлері керектігін түсіндіреді.
Қарындашты оң
Қарындашты оң қолдың үш
қолдарына дүрыс
саусағы - бас бармақ, сүқ
үстап, ауада сурет
саусақ, ортаңғы саусақпен
салу жолдарын
ұстап, ұшын қатты баспай
қайталайды. Үшына
әртүрлі сызықтар, нүктелер,
қарап, қатты
дөңгелектер сызып, жүмыс
баспау ережесін
жасау жолдарын көрсетеді.
сақтап, қағаз
Сонымен бірге үлестірмелі
бетіне сызьщтар,
материалдағы суретке
дөңгелек допты,
назарларын аударады.
шарды, кішкене
- Айсананың жаңсы көретін
гүлдерді дөңгелек
досы Күлдіргіштің қолындағы
ретінде салып
шардың жіптері үзіліп
көреді. Сол қолмен
қалыпты. Шарлар жеңіл
қағазды басып үстап
болғандықтан, үшып кетуі
отыруға жаттығады.
мүмкін, сондыңтан жіп тағып
Кеқістікте шарды
қоюымыз керек. Өздерің
үстайтын жіптерді
қалаған түспен шарды бояп
сызып салады.
шығыңдар.
Күлдіргіштің шарын
Айсана саусақ жаттығуларын
бояйды. Таза,
жасауды үсынады.
кірлетпей, әдемі салу
жолдарын сақтайды.
Оң саусағым шаршады,
Балалар
Сол саусағым шаршады.
саусақтарымен өлең
Саусақтарым бірігіп,
сөздеріне сәйкес
Билеп, билеп а лады.
қимылдар жасайды.
Рефлексиялық
-
түзетушілік
Педагог балаларға көмек
Бүгінгі танысқан
көрсетіп, балалармен жеке
«таяқшалар»,
жүмыс жүргізеді. Сөздік жүмыс
«қарындаш», «дөң-
жүргізеді.
гелектер» сөздерін
Айсана:
қайталап, сөздік
- Осы сиңырлы таяқшамен
жүмысын жасайды.
әдемі суреттер салдық. Мен
Өз салған сурет-
сендерге сыйлыққа осы
теріне қарап, әдемі
қарындаштарды беремін.
сурет салғандарына
Қоштасып, өзінің ойыншықтар
көздерін жеткізеді.
әлеміне кетеді.
Айсанаға рақмет
айтып, шығарып
салады.
Күтілетін нәтиже:
Қолданады сурет салу үшін қағаз, қарындаштың қажеттілігін.
Түсінеді: әртүрлі суреттер салуға болатындығын.
Жаңғыртады: сызықтар, дөңгелектер салуды.