Тест "Тэмдэгэй нэрэ" 3 класс

Тест «Тэмдэгэй нэрэ»
1. Юумэнэй шанар тэмдэг харуулhан хэлэлгын хуби…
а) үйлэ үгэ болоно в) дахуул үгэ болоно
б) тэмдэгэй нэрэ болоно г) юумэнэй нэрэ болоно
2. Тэмдэгэй нэрэтэй холбуулал оло.
а) hонин онтохон в) үдэрэй hонин
б) hонитой ушарха г) минии hонин
3. Схемэдэ таараха бүридэлтэй тэмдэгэй нэрэ оло.
а) шадамар б) набтар в) булагай г) ерээ
4. ЗӨӨЛЭН гэhэн тэмдэгэй нэрэдэ харша удхатай үгэ оло.
а) сэлмэг б) зоболон в) хатуу г) сагаан
5. Мэдүүлэл соо тэмдэгэй нэрэ ямар гэшүүн болоноб?
а) нэрлүүлэгшэ б) хэлэгшэ в) шухала гэшүүн г) элирхэйлэгшэ
6. Элирхэйлэгшэ ямар зурлаагаар зурагданаб?
а)___________ б)_ _ _ _ _ _ _ в) ~~~~~~~~ г) ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
7. Тэмдэгэй нэрэ оложо тэмдэглэ.
а) халуун б) hалхин в) ябана г) доро
8. Тэмдэгэй нэрэ оложо тэмдэглэ.
Эрдэни хадаа сула бэетэй, түхэреэн улан шарайтай, hарнагархан хамартай,
эрбэгэнэhэн нюдэтэй, гэмгүй хүбүүн юм
Тест «Yйлэ үгэ»
1. Yйлэ үгэ ямар асуудалда харюусанаб?
а) Ямар? б) хэн? в) хэзээ? г) юу хэнэб?
2. Эдэ үгэнүүдһээ гурбан сагай үйлэ үгэнүүдые бии болго.
Байра
Сэбэр –
Суурга –
Ногоон –
Шууяан-
Yбэл –
Халуун –
3. Дүтэрхы удхатай үйлэ үгэ оло.
а) бүдүүн – нарин в) зоригтой – зүрхэтэй
б) уулзаха – золгохо г) унтаха - һэрихэ
4. Мэдүүлэл соохи үгэнүүдые хэлэлгын хубинуудаар илга.
Баахан бэетэй хэрмэн модоной хүнды соо байрладаг.
5. Yйлэ үгэ мэдүүлэл соо ямар гэшүүн болоноб?
а) нэрлүүлэгшэ в) хэлэгшэ
б) элирхэйлэгшэ г) юрын гэшүүн
6. Yнгэрһэн сагай үйлэ үгэ хаана байнаб?
а) ургуулна б) зохёогоо в) таряа г) зэдэлхэ
7. Мэдүүлэлнүүд соо нэрлүүлэгшэ хэлэгшэ хоёрые оло.
Бүхэли үбэлдөө унтаһан баабгай нойрһоо һэрибэ.
Шубуухай стол дээрэхи эдеэнэй үлэгдэл эдибэ.
Эжымни дулаахан бээлэй оёбо.
8. Мэдүүлэлнүүд соохи үйлэ үгэнүүдые мүнөө сагта оруулагты.
Хабартаа шубууд ниидэжэ ерэбэ. Тала дээгүүр мал бэлшэбэ. Yргэн талаар һайхан
сэсэгүүд һалбардаг. Мүнөөдэр бороо орохо. Хабарай наран шангаар шараба.