Екі топтың заттарын салыстыру

Ортаңғы топқа ұйымдастырылған оқу қызметінің технологиялық картасы
Технологическая карта средней группы
Technological card of educational activity for middle - age group
Өтпелі тақырып: Менің балабақшам
Апта тақырыбы: Жиһаздар
Күні-Дата-Date:
Білім беру саласы. Образовательная область. Educational area: Таным . Познание.
Comprehension. ҚМҰҚ. ФЭМП. FEMC.
Тақырыбы. Тема. Theme: «Екі топтың заттарын салыстыру» (1 және көп)
Мақсаты. Цель.Aim: Тең және тең емес екі топтың заттарын беттестіріп салыстыру арқылы
«көп» «аз», «теңбе-тең»-деп айта білуге үйрету.Заттардың ұзындығын салыстыра білу
дағдыларын бекіту. «Ұзын»,«қысқа» деген түсініктерді қайталау. «Ұзынырақ», «Қысқалау»,
«Ұзындығы бірдей»-деген cөздерді қолдануға үйрету
Жабдықталуы. Оснащение. Resources: түрлі заттар, цифрлар, пішіндер
Сөздік жұмыс. Словарная работа.Vocabulary work: салыстыру
Үштілділік. Полиязычие. Multilingualism: аз-мало- few |fjuː|, көп много-many |ˈmeni|, біреу-
один- one |wʌn|
Қызметтер кезеңдері
Этапы деятельности
Stages of activity
Мұғалімнің қызметі
Действия педагога
Teacher’s activities
Балалардың іс- әрекеті
Деятельность детей
Children’s activity
Мотивациялық –
қозғаушылық
Мотивационно –
побудительный
Motivational and
incentive stage
Таңғажайып сәт. Салеметсіңдер ме
балалар! (Білгіш келеді)
Балалар мен сендерге қызықты
тапсырмалар әкелдім, сендер менімен
бірге сол тапсырмаларды
орындайсыңдар ма?
Балалар келген қонаққа назар
аударады
Білгішпен амандасады
Балалар Білгішті тыңдайды
-Мен бірге орындаймын
-Мен де орындағым келеді
Ізденушілік –
ұйымдастырушылық
Организационно –
поисковый
Organizational and
exploratory stage
Екі топқа бөлініп, берілген
фигураларды салыстыру
Карточкадағы заттарды санап бер
(солдан оңға).
Сергіту сәті:
Үштілділік. Полиязычие.
Multilingualism
Балалар екі топқа Білгіштің
басшылығымен бөлінеді
Пішіндерді салыстырады
Пішіндерді санайды
Дөңгелектер көп
Төртбұрыш біреу
Үшбұрыш біреу
Шаршылар көп
Әр бала өз карточкасындағы
заттарды санайды, солдан
оңға қарай
Санжар: Үшбұрыш бесеу
Сезім: Дөңгелек екеу
Диана: Төртбұрыш үшеу
Шаршасаңдар, балалар,
Қолдарыңды созыңдар.
Саусақтармен ойнаңдар,
Қолдарыңды сермеңдер.
Денелерiң шынықсын,
Саналарың тынықсын.
аз-мало- few |fjuː|, көп
много-many |ˈmeni|, біреу-
Жеке жұмыс: Н.Линара
один- one |wʌn|
Д.о: «Қай пішінге ұқсайды?»
Көрсетілген заттарды қай
пішінге ұқсайтынын айтады
Рефлексивті –
түзетушілік
Рефлексивно –
корригирующий
Reflective and
corrective stage
Сабақты қорытып, балалардан не
түсінгендерін сұрау.
Білгішке рахмет айтып, шығарып
салу.
Балаларды мақтап, мадақтап, бағалау.
Балалар түсінгендерін айтып
береді.
Білгішпен қоштасады.
- Сау болыңыз!
Күтілетін нәтиже. Ожидаемый результат.The expected result:
Ұғынады. Воспроизводят. Reproduce: «Аз», «көп», «теңбе-тең», «ұзынырақ», «қысқалау»
сөздерінің мәні
Түсінеді. Понимают.Understand: Ұжымдық, жеке жұмыс жайлы
Қолданады. Применяют. Apply: Салыстыра білу, оң-сол