Контрольная работа "ФУНКЦИЯЛӘР ҺӘМ ГРАФИКЛАР" 7 класс

КОНТРОЛЬ ЭШ № 3
ФУНКЦИЯЛӘР ҺӘМ ГРАФИКЛАР
В а р и а н т 1
1. Функция у = 6х + 19 формуласы белән бирелгән.
а) х = 0,5 булганда у ның кыйммәтен ;
б) у = 1 булганда х ның кыйммәтен;
в) функциянең графигы А (2; 7) ноктасы аша үтәме икәнен табыгыз.
2. а) у = 2х 4 функциянең графигын төзегез.
б) х = 1,5 булганда, график ярдәмендә у ның кыйммәтен күрсәтегез.
3. Бер үк координаталар системасында:
а) у = 2х; б) у = 3 функцияләренең графикларын төзегез.
4. у = 47х 37 һәм у = 13х + 23 функцияләренең графиклары кисешү нокталарының
координаталарын табыгыз.
5 Графигы у = 3х 7 турысына параллель һәм координаталар башлангычы аша үтүче
сызыкча функциянең формуласын языгыз
КОНТРОЛЬ ЭШ № 3
ФУНКЦИЯЛӘР ҺӘМ ГРАФИКЛАР
В а р и а н т 2
1. Функция у = 4х 30 формуласы белән бирелгән:
а) х = 2,5 булганда у ның кыйммәтен;
б) у = 6 булганда х ның кыйммәтен;
в) функциянең графигы В (7; 3) ноктасы аша үтәме икәнен табыгыз.
2. а) у = 3х + 3 функциянең графигын төзегез.
б) График ярдәмендә х ның нинди кыйммәтендә у ның кыйммәте 6 га тигез булуын
күрсәтегез.
3. Бер үк координаталар системасында:
а) у = 0,5х; б) у = 4. функцияләренең графикларын төзегез.
4. у = 38х + 15 һәм у = 21х 36 функцияләренең графиклары кисешү нокталарының
координаталарын табыгыз..
5. Графигы у = 5х + 8 турысына параллель һәм координаталар башлангычы аша үтүче
сызыкча функциянең формуласын языгыз.