Тест "Творчість М. Вороного, Олександра Олеся"

Творчість М.Вороного, Олександра Олеся
1. Які тенденції наявні у творчості О.Олеся?
А Імпресіоністичні, експресіоністичні;
Б імпресіоністичні, неоромантичні;
В неореалістичні, експресіоністичні;
Г неоромантичні, символістські.
2. Визначте віршовий розмір поезії О.Олеся "О слово рідне!"
Визначте художні засоби твору.
О слово рідне! Шум дерев!
Музика зір блакитнооких,
Шовковий спів степів широких,
Дніпра між ними левій рев…
3. У центрі якої поезії змальований узагальнено-ідеалізований
жіночий образ?
А «До моря» М.Вороного;
Б «Інфанта» М.Вороного;
В «Чари ночі» О.Олеся;
Г «З журбою радість обнялась…» О.Олеся.
4. Визначте віршовий розмір поезії О.Олеся «Чари ночі».
Визначте художні засоби твору.
Сміються, плачуть солов’ї
І б’ють піснями в груди:
«Цілуй, цілуй, цілуй її,—
Знов молодість не буде!»
5. Неправильним є твердження:
А) Микола Вороний – апологет декадентства;
Б) Микола Вороний – «ідеолог» модернізації української літератури;
В) Микола Вороний належить до когорти «розстріляного відродження»;
Г) Микола Вороний переклав «Інтернаціонал», «Варшав'янку» та «Марсельєзу» українською мовою.
6. Творчість Миколи Вороного стала першою декларацією ідей та форм:
А) неоромантизму;
Б) імпресіонізму;
В) символізму;
Г) футуризму.
7. Перша публікація М.Вороного:
А) вірш «Інфанта»;
Б) переклад «Інтернаціоналу»;
В) поема «Євшан-зілля»;
Г) вірш «Не журись, дівчино».
8. За родовою ознакою твір М.Вороного «Блакитна панна»:
А) ліричний;
Б) ліро-епічний;
В) епічний;
Г) драматичний.
9. За жанровою ознакою твір М.Вороного «Блакитна панна»:
А) сонет;
Б) елегія;
В) ліричний вірш;
Г) пісня.
6. Твір М.Вороного «Блакитна панна» належить до такої тематичної групи, як:
А) патріотична;
Б) філософська;
В) пейзажна;
Г) інтимна.
10. У творі М.Вороного «Блакитна панна» звучить мотив:
А) краси перших почуттів;
Б) цілісної, багатогранної людини;
В) возвеличення краси природи навесні;
Г) захоплення красою жінки.
11. Домінуючим художнім засобом у творі М.Вороного «Блакитна панна» є:
А) метафора;
Б) символ;
В) тавтологія;
Г) персоніфікація.
12. Прочитайте текст.
А вона, як мрія сна
Чарівна,
Сяє вродою святою,
Неземною чистотою,
Сміючись на пелюстках,
На квітках
Променистою росою.
У рядках НЕ використано такий художній прийом, як
А) порівняння;
Б) епітет;
В) персоніфікація;
Г) символ.
13. Прочитайте текст.
І уже в душі моїй
В сяйві мрій
В'ються хмелем арабески,
Миготять камеї, фрески,
Гомонять-бринять пісні
Голосні
І сплітаються в гротески.
У рядках використано такий художній прийом:
А) синекдоха;
Б) метонімія;
В) метафора;
Г) оксиморон.
14. Неправильним є твердження:
А) Справжнє прізвище Олександра Олеся – Кандиба;
Б) Олександр Олесь належить до когорти «розстріляного відродження»;
В) Олександр Олесь поет-лірик, нової символістської літератури;
Г) Символіка – вираження ідей, понять або почуттів за допомогою знаків-символів.
15. Домінантними у творчості Олександра Олеся були ознаки такої стильової течії, як:
А) реалізм;
Б) імпресіонізм;
В) символізм;
Г) футуризм.
16. Перша поетична збірка Олександра Олеся мала назву:
А) «З журбою радість обнялась»;
Б) «Чужиною»;
В) «Перезва»;
Г) «Кому повім печаль мою».
17. За родовою ознакою твір Олександра Олеся «Чари ночі»:
А) сонет;
Б) романс;
В) ліро-епічний;
Г) драматичний.
18. Твір Олександра Олеся «Чари ночі» належить до такої тематичної лірики, як:
А) філософська;
Б) інтимна;
В) пейзажна;
Г) патріотична.
19. До характеристики строфи поезії Олександра Олеся «Чари ночі»:
Лови летючу мить життя!
Чаруй, хмілій, впмвайся
І серед мрій і забуття
В розкошах закохайся!
НЕ має відношення такий термін, як
А) метафора;
Б) ямб;
В) інверсія;
Г) риторична фігура.
20. Провідний мотив твору Олександра Олеся «Чари ночі»:
А) оптимістичний погляд на життя;
Б) краса літньої української ночі;
В) сенс людського життя;
Г) краса життя і кохання.
21. Для аналізу твору Олександра Олеся «Чари ночі» зайве поняття:
А) паралелізм;
Б) контраст;
В) символіка;
Г) персоніфікація.
22. Прийом обрамлення використано в такому творі Олександра Олеся, як:
А) «З журбою радість обнялась»;
Б) «О слово рідне! Орле скутий!»;
В) «Чари ночі»;
Г) «По дорозі в казку».
23. За родовою ознакою твір Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!»:
А) епічний;
Б) ліричний;
В) ліро-епічний;
Г) драматичний.
24. За жанровим різновидом твір Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!»:
А) сонет;
Б) ліричний вірш;
В) елегія;
Г) ода.
25. Твір Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!» належить до такої тематичної групи, як:
А) філософська;
Б) інтимна;
В) пейзажна;
Г) патріотична.
27. Романсом є твір:
А) «О, панно Інно….»;
Б) «Чари ночі»;
В) «Блакитна панна»;
Г) «Молюсь і вірю»;
Д) «Ви знаєте, як липа шелестить…».
28. Блавати, камеї, фрески – ці образи емоційно наснажують поезію:
А) «Арфами, арфами..»;
Б) ) «Ви знаєте, як липа шелестить…»;
В) «Блакитна панна»;
Г) «Чари ночі»;
Д) «Різдво».
Контрольна робота за творчістю Л.Українки, О.Олеся, В.Винниченка, М.Вороного.
Контрольна робота за творчістю Л.Українки, О.Олеся, В.Винниченка, М.Вороного.
1. Укажіть в якому році М.Вороний опублікував звернення до українських літераторів своєрідний
маніфест модернізму:
а. 1908;
б. 1901;
в. 1917;
г. 1937;
2. Укажіть назву збірки поезій Олександра Олеся, що вийшла у 1907р.:
а. «З журбою радість обнялась…»;
б. «Драматичні етюди»;
в. «Будь мечем моїм…»;
г. «Чужиною»;
3. Визначте головну думку драми-феєрії «Лісова пісня»:
а. Одвічна проблема реалізації творчої особистості;
б. Перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною;
в. Проблема соціальної нерівності людей;
г. Проблема збереження природного середовища;
4. Укажіть назву твору, яким В.Винниченко заявив про себе як літератор у 1902 р.:
а. «Гріх»;
б. «Сила і краса»;
в. «Між двох сил»;
г. «Відродження нації»;
5. Укажіть назву тритомної мемуарно-публіцистичної праці В.Винниченка, в якій письменник
аналізує проблеми становлення української державності:
а. «Студент»;
б. «Відродження нації»;
в. «Між двох сил»;
г. «Заповіт батька»;
6. Синонімом до терміна «верлібр» є:
а. Білий вірш;
б. Строфа;
в. Вільний вірш;
г. Сонет;
7. Образи твору якого жанру є алегоричними?
а. Оди;
б. Балади;
в. Байки;
г. Сонета;
8. Назвіть композитора, який написав музику до поезії Олександра Олеся «Айстри»:
а. К.Стеценко;
б. М.Лисенко;
в. Я.Степовий;
г. Л.Ревуцький;
9. За жанровою спрямованістю драма «Лісова пісня», як зазначила сама Леся Українка, - це:
а. Трагедія;
б. Комедія;
в. Інтермедія;
г. Феєрія;
10. Хто із зазначених героїв твору Лесі Українки «Лісова пісня» за логічним смислом зайвий:
а. Водяник;
б. Лукаш;
в. Потерчата;
г. Лісовик;
11. Псевдонім «Леся Українка» письменниця обрала під впливом прикладу…
а. І.Франка;
б. П.Грабовського;
в. М.Драгоманова;
г. Панаса Мирного;
12. Леся Українка вдається у своїй творчості до циклізації поезій, як це робив
а. І.Франко;
б. П.Грабовський;
в. В.Грінченко;
г. Т.Шевченко;
Контрольна робота за творчістю Л.Українки, О.Олеся, В.Винниченка, М.Вороного.
2 варіант
1. Найбільше Мавка цінує в людині (Леся Українка «Лісова пісня»):
а. Бережливе ставлення до природи;
б. Уміння випікати хліб;
в. Здатність до творчості
г. Розум і кмітливість;
2. Леся Українка – це псевдонім видатної поетеси, справжнє імя якої: