Презентация "Системи управління базами даних: основи побудови та моделі організації"

Подписи к слайдам:
 • Дисципліни: «Економічна інформатика», «Інформаційні системи і технології»
 • 2 семестр
 • Тема 1: «Системи управління базами даних: основи побудови та моделі організації»
 • Лектор: к.т.н., доц. Яремко Світлана Анатоліївна
 • План лекції:
 • 1. Поняття та визначення бази даних та систем управління базами даних.
 • 2. Моделі організації даних.
 • 3. Основні етапи проектування баз даних.
 • Список рекомендованих джерел:
 • Економічна інформатика. СУБД MS Access: основи побудови баз даних та створення запитів : опорний конспект лекцій / уклад. О.І. Федічкіна, С.Л. Рзаєва. – К. : КНТЕУ, 2008. – 62с.
 • Барміна В.А. Створення, редагування та керування об’єктами базданих СУБД Access в інтерактивному режимі: Навч. Посіб. Ч.1. – К.: КНТЕУ, 2002. – 252 с.
 • Сусіденко В.Т., Коваленко О.О. та ін. Економічна інформатика Ч.3 Навч. Посіб. – К., 2003. – 260 с.
 • Куправа Т.А. Самоучитель Access 97/2000. – СПб: Наука и техника, 2001. – 140 с.
 • Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. Посіб. За ред. М.В. Макарової. – Суми: ВДТ «Університетська книга», 2008. – 665 с.
 • 1. Поняття та визначення бази даних та систем управління базами даних
 • Загальне визначення бази даних – це упорядкована сукупність відомостей про конкретні об’єкти реального світу у будь-якій предметній області.
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою автоматизації управління, наприклад підприємством.
 • База даних – це сукупність даних для машинної обробки, що відображає інформаційну модель предметної області на визначеному рівні абстракції.
 • Структурування – це введення угод про способи представлення даних.
 • Проста або «плоска» база даних – це база даних, що складається з однієї таблиці.
 • ПІБ
 • Телефон
 • Адреса
 • Іваненко О.О.
 • 567898
 • м. Вінниця, вул. Соборна 34/56
 • Петренко П.І.
 • 234564
 • м. Вінниця, вул. Прокоф’єва 38/32
 • Петренко О.І.
 • 345679
 • м.Вінниця, вул. Інтернаціональна 44/78
 • Введення проіндексованого (ключового) поля для абонента та вулиці
 • Код абонента
 • ПІБ
 • Телефон
 • Місто
 • Код вулиці
 • Буд./кв
 • 1001
 • ...
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1002
 • Іваненко О.О.
 • 567898
 • Вінниця
 • 1
 • 34/56
 • 1003
 • Петренко П.І.
 • 234564
 • Вінниця
 • 2
 • 38/32
 • 1004
 • Петренко О.І.
 • 345679
 • Вінниця
 • 3
 • 44/78
 • 1005
 • ......
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Код Вулиці
 • Назва
 • 1
 • Соборна
 • 2
 • Прокоф’єва
 • 3
 • Інтерна-ціональна
 • 1
 • Система управління базами даних (СУБД) – це комплекс програм, які забезпечують взаємодію користувача з базою даних.
 • Основні завдання, які дозволяють вирішувати СУБД:
 • Створення бази даних;
 • Занесення, коригування та вилучення даних;
 • Впорядкування даних;
 • Вибір сукупності даних, що відповідають заданим критеріям;
 • Оформлення вихідних даних тощо.
 • Сукупність СУБД і бази даних утворює банк даних.
 • Особливості банку даних:
 • Великий обсяг інформації;
 • Високий рівень безпеки;
 • Адаптування інформаційної моделі до змін предметної області;
 • Можливість одноразово вводити інформацію з подальшим багаторазовим використанням.
 • 2. Моделі організації даних
 • Модель даних – це сукупність структур даних та операцій їх обробки.
 • Чотири основні моделі баз даних:
 • Файлові (табличні, прості) - використовує ідеї плоского файла, а інформаційно являє собою сукупність не пов’язаних між собою файлів, що складаються з однотипних записів.
 • Приклад файлової БД: Datacom/DB компанії Applied Data Research.
 • Файл (таблиця) – це велика кількість однакових за структурою записів із зазначенням в окремих полях.
 • Поле – це елементарна одиниця логічної організації даних, яка відповідає неподільній одиниці інформації – реквізиту (наприклад Прізвище абонента та ін.).
 • Запис – це сукупність логічно пов’язаних полів. Запис є основною структурною одиницею обробки даних та одиницею обміну між оперативною і зовнішньою пам’яттю.
 • Кожний запис однозначно визначається унікальним значенням одного або декількох полів, яке називають ключем запису.
 • Первинний ключ – це одне або декілька полів, які однозначно визначають запис у таблиці.
 • Якщо первинний ключ складається з одного поля, він називається простим, якщо з декількох полів – складеним.
 • Вторинний ключ – це таке поле, значення якого може повторюватись у декількох записах файла та виконувати пошукову роль або роль ознак, що призначені для групування (за значенням вторинного ключа можна знайти декілька записів).
 • Ієрархічна модель даних – це упорядкований набір декількох екземплярів одного типу дерева, який складається з одного кореневого типу запису та упорядкованого набору типу піддерев. Тип дерева – це ієрархічно організований набір типів записів.
 • Приклад ієрархічної моделі:
 • Приклад ієрархічної бази даних – Information Management System (IMS) фірми ІВМ.
 • Предок
 • Нащадки
 • Мережева модель даних – складається з набору записів та набору зв’язків між цим записами. Тип зв’язку визначається тільки для двох типів записів: предка та нащадка.
 • Переваги файлової, ієрархічної та мережної моделей:
 • розвинуті засоби управління даними на фізичному рівні;
 • можливість побудови вручну ефективних прикладних систем,
 • економія пам’яті за рахунок розподілу на підоб’єкти у мережевих базах.
 • Недоліки:
 • складність користування,
 • залежність від конкретної організації даних.
 • Реляційна модель – це сукупність взаємопов’язаних таблиць.
 • 3. Основні етапи проектування баз даних Стадії життєвого циклу інформаційних систем:
 • Проектування бази даних.
 • Програмна реалізація.
 • Експлуатація.
 • Проектування бази даних
 • Послідовність проектування баз даних:
 • 1. Передпроектний етап, що передбачає розробку інфологічної (інформаційно-логічної) моделі предметної області, не зорієнтованої на СУБД.
 • Інфологічна модель – відображає предметну область у вигляді сукупності інформаційних об’єктів та їх структурних зв’язків.
 • Процес визначення об’єктів та їх властивості, які необхідно задати в базі даних з метою їх накопичення називається моделюванням.
 • 2. Перший етап – передбачає побудову моделі на логічному рівні, яка складається з кінцевої множини об’єктів, які структуровані відповідно до вимог СУБД і носить назву концептуальної моделі даних.
 • 3. Другий етап – фізичний рівень відображення даних: складається з розробки окремих екземплярів записів, які об’єднані у таблиці та зберігаються на фізичних носіях інформації, що називається внутрішньою моделлю.
 • 4. Третій етап – складається з розробки приватних представлень даних з екземплярів записів внутрішньої моделі для конкретних додатків користувача. Цей процес називається розробкою зовнішньої моделі.
 • Лекція закінчена!