Контроль рівня навчальних досягнень "Роль хімії в житті суспільства" 11 класс

КОНТРОЛЬ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
З ТЕМИ «РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА»
МЕТА: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння
основних понять. уміння використовувати їх на практиці; готувати учнів до
ЗНО з хімії.
ТИП УРОКУ: контроль і коригування знань, умінь і навичок учнів.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний етап.
Учитель нагадує учням зміст завдання, час виконання, розподіляє
варіанти, називає ключові моменти оформлення відповідей і систему
оцінювання.
ІІ. Письмова тестова робота за варіантами
Завдання роботи складено таким чином, як і завдання для ЗНО:
Завдання А – завдання з вибором однієї правильної відповіді (всього 8;
0 1 бал).
Завдання Б завдання на встановлення відповідності, тобто логічної
пари (всього 2; 0 – 4 бали)
Завдання В-завдання на встановлення правильної послідовності ( всього
2; 0-3 бали)
Завдання Г- завдання відкритої форми з короткою відповіддю ( всього 3;
0-6 балів)
Кількість завдань та їх тип розраховано таким чином, що за виконання
роботи учень може отримати максимум 40 балів. Оцінку за виконання роботи
учень отримує згідно з такою схемою перерахунку.
Кількість балів
Оцінка
1-2
1
3-4
2
5-6
3
7-10
4
11-13
5
14-19
6
20-23
7
24-27
8
28-29
9
30-33
10
34-38
11
39-40
12
Варіант 1
А-1 Хімія вивчає:
а) речовини і перетворення речовин;
б) хімічні елементи та їх взаємоперетворення;
в) матеріали та способи їх обробки;
г) виробництво металів з руд.
А-2 Серед наук про природу хімія посідає місце між:
а) фізикою і біологією;
б) біологією і геологією;
в) економікою і математикою;
г) є єдиною природничою наукою.
А 3 Матеріал – це:
а) різновид тканини;
б) речовина, з якої виготовлено фізичне тіло;
в) корисні копалини;
г) суміші речовин.
А 4 До композиційних матеріалів відносяться:
а) гуми;
б) пластмаси;
в) піни;
г) тканини.
А 5 Укажіть сплави на основі міді
а) чавун;
б) бронза;
в) сталь;
г) дюралюміній.
А 6 Відновлюваними джерелами енергії є:
а) вугілля;
б) нафта;
в) сонце;
г) газ.
А 7 Основний фактор забруднення атмосфери:
а) транспорт;
б) хімічна промисловість;
в) викиди теплових електростанцій;
г) побутові відходи.
А 8 Виникненню озонових дір сприяли:
а) дія фреонів;
б) падіння метеоритів;
в) аномалії в магнітному полі Землі і, частково, дія фреонів;
г) виверження вулканів.
Б - 9 Установіть відповідність між назвою тіла та матеріалом, з якого
він виготовлений.
ТІЛО МАТЕРІАЛ
А Дзеркало 1 Бавовна
Б Глечик 2 Шкіра
В Рейка 3 Залізо
Г Взуття 4 Кераміка
5 Скло
Б 10 Установіть відповідність між джерелом енергії та місцем її
добування.
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ПІДПРИЄМСТВО
А Енергія радіоактивного розпаду 1 Теплоелектростанції
Б Енергія води 2 Гідроелектростанції
В Енергія спалювання вугілля 3 Вітряки
Г Енергія вітру 4 Сонячні батареї
5 Атомні електростанції
В 11 Установіть послідовність стадій виробництва сульфатної кислоти із
сірки:
А Каталітичне окиснення
Б Гідратація
В Повне окиснення
Г Розбавлення водою
В 12 Установити генетичний ланцюжок добування срібла:
А формальдегід
Б мурашина кислота
В карбон (ІІ) оксид
Г метанол
Г 13 Серед запропонованих напівсхем оберіть ту, яку використовують в
промисловості для отримання нітратної кислоти та вкажіть сумарну кількість
прийнятих електронів
N
2
O
5
+ H
2
O =
NO
2
+ O
2
+ H
2
O =
Ba (NO
3
)
2
+ H
2
SO
4
=
Г 14 Розрахуйте масову частку сульфатної кислоти у сточних водах з ГДК
27,6 мг / л. Припустіть. що густина сточних вод 1 г/см
3
Г - 15 Для усунення кислотності ґрунту на 1 га необхідно внести 1,2 т
кальцій оксиду. Яку кількість вапняку, що містить 4% домішок, потрібно для
усунення кислотності ґрунту на 70 га?
Варіант 2
А-1 До якого розділу наук належить хімія?
а) точні;
б) гуманітарні;
в) природничі;
г) економічні.
А-2 Науку про відношення організмів між собою та довкіллям
називають:
а) біологією;
б) хімією;
в) біохімією;
г) екологією.
А 3 Речовину, що використовують для виготовлення фізичного тіла,
називають:
а) корисними копалинами;
б) сировиною;
в) матеріалом;
г) сумішшю.
А 4 Основою композиційних матеріалів є:
а) сольові розчини;
б) гази;
в) метали і сплави;
г) відходи.
А 5 Сировина – це:
а) продукт, який використовують сировари;
б) матеріал, що використовують в сирому вигляді;
в) матеріал, що використовують для виготовлення будь-яких продуктів;
г) гірські породи та мінерали.
А 6 Атомні електростанції працюють на
а) енергії вітру;
б) енергії спалювання вугілля;
в) енергії радіоактивного розпаду;
г) енергії сонця.
А 7 Основна причина глобального потепління:
а) пилові і газові викиди в атмосферу;
б) радіоактивне випромінювання ;
в) порушення природних процесів у ґрунті ;
г) масове вирубування лісів.
А 8 Причиною кислотних дощів є:
а) виверження вулканів;
б) робота автомобільних двигунів;
в) викиди теплових електростанцій ;
г) попадання в атмосферу кислотних оксидів.
Б - 9 Установіть відповідність між назвою тіла та матеріалом, з якого
він виготовлений.
ТІЛО МАТЕРІАЛ
А Лінійка 1 Пластмаса
Б Хустка 2 Гума
В Шина 3 Скло
Г Вікно 4 Вовна
5 Шовк
Б 10 Установіть відповідність між сировиною та виробництвом
СИРОВИНА ВИРОБНИЦТВО
А Вапняк 1 Сульфатна кислота
Б Пісок 2 Скло
В Пірит 3 Сталь
Г Магнітний залізняк 4 Будівельні матеріали
5 Виготовлення меблів
В 11 Установіть послідовність синтезу дисахариду:
А Сахароза
Б Глюкоза
В Карбон (IV) оксид
Г Етаналь
В 12 Установити генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти:
А Нітроген (ІІ) оксид 1
Б Нітроген (IV) оксид 2
В Амоніак 3
Г Амоній хлорид 4
Г 13 Серед запропонованих напівсхем оберіть ту, яку використовують в
промисловості для отримання сульфур (IV) оксиду та вкажіть сумарну
кількість прийнятих електронів
Na
2
SO
3
+ HCl →
Cu + H
2
SO
4
конц
S + O
2
Г 14 Гранично допустимий вміст хлороводню у стічних водах становить 32
мг/л. Визначте масову частку хлороводню у стічних водах, якщо
концентрація HCl перевищує ГДК удвічі. Припустіть, що густина стічних вод
1 г/см
3
.
Г - 15 Легковий автомобіль проїхав 1200 км, витративши на кожні 100 км
12 кг пального. Який об`єм повітря використав автомобіль для спалювання
такої кількості пального?