Контрольная работа "Органикалық химияға байланысты есептер" 11 класс скачать бесплатно


Контрольная работа "Органикалық химияға байланысты есептер" 11 класс


Органикалық химияға байланысты есептер.
1. 0,5 моль метаннан трихлорметан түзілу үшін қажет хлордың көлемі (
қ.ж.,лиртмен)
Берілгені:
ν(СН
4
) = 0,5 моль
Табу керек:
V(СІ
2
) - ?
Шешуі: СН
4
+ 3СІ
2
→ CНСІ
3
+ 3НСІ
V
m
= 22,4 л/моль
V(СІ
2
) = ν · V
m
= 3 моль · 22,4 л/моль = 67,2 л
0,5 моль CН
4
---- х л СІ
2
1 моль CН
4
---- 67,2 л СІ
2
х =
0,5 моль 67,2 л
1 моль
= 33,6 л
Жауабы: V(СІ
2
) = 33,6 л
2. Құрамында 80% көміртек, 20% сутек бар органикалық заттың сутек
бойынша тығыздығы 15. Осы заттың формуласы.
Берілгені:
ω(С) = 80%
ω(Н) = 20%
D(H) =15
Табу керек:
Формула - ?
Шешуі: М(C) = 12 г/моль
m(C) = ν · М(C) = 1 моль · 12 г/моль = 12 г
М(Н) = 1 г/моль
m(Н) = ν · М(Н) = 1 моль · 1 г/моль = 1 г
𝑚
(
С
)
𝑚
(
Н
)
=
80
12
20
1
= 6,66 20 =
6,66
6,66
20
6,66
= 1 3 (СН₃)
Mr(C
x
H
у
) = Mr(H
2
) ∙ D(H) = 2 · 15 = 30
М𝑚(CxHy)
М𝑚(CH₃)
=
30
15
= 2
M(C
2
H
6
) = 12 ∙ 2 + 1∙ 6 = 30 г/моль
Жауабы: формула -(C
2
H
6
)
3. Ауамен салыстырғандағы тығыздығы 2-ге тең құрамындағы
көміртектің массалық үлесі 82,8%, сутектікі -17,2% болатын
көмірсутектің молекулалық формуласы
Берілгені:
ω(С) = 82,8 %
ω(Н) = 17,2%
D(ауа) =2
Табу керек:
Формула - ?
Шешуі: М(C) = 12 г/моль
m(C) = ν · М(C) = 1 моль · 12 г/моль = 12 г
М(Н) = 1 г/моль
m(Н) = ν · М(Н) = 1 моль · 1 г/моль = 1 г
𝑚
(
С
)
: 𝑚
(
Н
)
=
82,8
12
17,2
1
= 6,9 17,2 =
6,9
6,9
17,2
6,9
= 1 2
(
СН
)
Mr(C
x
H
у
) = Mr(ауа) ∙ D(ауа) = 2 · 29 = 58 г/моль
М𝑚(CxHy)
М𝑚(CH₂)
=
58
14
= 4
M(C
4
H
10
) = 12∙ 4 + 1∙10 = 58 г/моль
Жауабы: Формула (C
4
H
10
)
4. 5 литр метан мен 11 литр оттек қоспасы қопарылғанда түзілетін
көміртек диоксидінің көлемі (қ.ж.)
Берілгені:
V(CН
4
) = 500 г
V(О
2
) = 23,4 г
Табу керек:
V(СО
2
) - ?
Шешуі: CН
4
+ 2О
2
→ СО
2
+ 2Н
2
О
V
m
= 22,4 л/моль
V(CН
4
) = ν · V
m
= 1 моль · 22,4 л/моль = 22,4 л
𝑚(₄) =
5 л
22,4 л/моль
= 0,22 моль
V
2
) = ν · V
m
= 2 моль · 22,4 л/моль = 44,8 л
𝑚(О₂) =
11 л
44,8 л/моль
= 0,24 моль
ν(CН
4
) < ν(СО
2
)
V(СО
2
) = ν · V
m
= 1 моль · 22,4 л/моль = 22,4 л
х л СО
2
---- 5 л CН
4
22,4 л СО
2
---- 22,4 л CН
4
х =
22,4 л 5 л
22,4 л
= 5 л
Жауабы: V(СО
2
) = 5 л
5. 120 мл этил спирті (p =0,8 г/см
3
) түзілу үшін қажет этиленнің массасы
(г)
Берілгені:
V(C
2
Н
5
ОН) = 120 мл
ρ = 0,8 г/см
3
Табу керек:
m(C
2
Н
4
) - ?
Шешуі: C
2
Н
4
+ Н
2
О → C
2
Н
5
ОН
М(C
2
Н
5
ОН) = 46 г/моль
m(C
2
Н
5
ОН) = ν · М(C
2
Н
5
ОН) = 1 моль · 46 г/моль = 46 г
М(C
2
Н
4
) = 28 г/моль
m(C
2
Н
4
) = ν · М(C
2
Н
4
) = 1 моль · 28 г/моль = 28 г
m (C
2
Н
5
ОН) = 0,8 г/см
3
∙ 120 мл = 96 г
х г C
2
Н
4
----- 96 г C
2
Н
5
ОН
28 г C
2
Н
4
----- 46 г C
2
Н
5
ОН
х =
28 г 96 г
46г
= 58,4 г
Жауабы: m(C
2
Н
4
) = 58,4 г
6. Этанның жану реакциясының термохимиялық теңдеуі 2С
2
Н
6
+ 7О
2
4СО
2
+ 6Н
2
О + 3080 кДж . Реакция нәтижесінде 770 кДж жылу бөлінсе,
жұмсалған (қ.ж.) оттегінің көлемі (л)
Берілгені:
Q = 770 кДж
Табу керек:
V(О
2
) - ?
Шешуі:
2
Н
6
+ 7О
2
→ 4СО
2
+ 6Н
2
О + 3080кДж
V
m
= 22,4 л/моль
V
2
) = ν · V
m
= 7 моль · 22,4 л/моль = 156,8 л
3080 кДж ---- 156,8 л О
2
770 кДж ---- х л О
2
х =
770 кДж 156,8 л
3080 кДж
= 39,6 л
Жауабы: V(О
2
) = 39,6 л
7. Массасы 30,8 грамм пропан жанғанда түзілетін судың массасы
(грамм)
Берілгені:
m
3
Н
8
) = 30,8 г </