Контрольная работа "Органикалық химияға байланысты есептер" 11 класс

Органикалық химияға байланысты есептер.
1. 0,5 моль метаннан трихлорметан түзілу үшін қажет хлордың көлемі (
қ.ж.,лиртмен)
Берілгені:
ν(СН
4
) = 0,5 моль
Табу керек:
V(СІ
2
) - ?
Шешуі: СН
4
+ 3СІ
2
→ CНСІ
3
+ 3НСІ
V
m
= 22,4 л/моль
V(СІ
2
) = ν · V
m
= 3 моль · 22,4 л/моль = 67,2 л
0,5 моль CН
4
---- х л СІ
2
1 моль CН
4
---- 67,2 л СІ
2
х =
0,5 моль 67,2 л
1 моль
= 33,6 л
Жауабы: V(СІ
2
) = 33,6 л
2. Құрамында 80% көміртек, 20% сутек бар органикалық заттың сутек
бойынша тығыздығы 15. Осы заттың формуласы.
Берілгені:
ω(С) = 80%
ω(Н) = 20%
D(H) =15
Табу керек:
Формула - ?
Шешуі: М(C) = 12 г/моль
m(C) = ν · М(C) = 1 моль · 12 г/моль = 12 г
М(Н) = 1 г/моль
m(Н) = ν · М(Н) = 1 моль · 1 г/моль = 1 г
𝑚
(
С
)
𝑚
(
Н
)
=
80
12
20
1
= 6,66 20 =
6,66
6,66
20
6,66
= 1 3 (СН₃)
Mr(C
x
H
у
) = Mr(H
2
) ∙ D(H) = 2 · 15 = 30
М𝑚(CxHy)
М𝑚(CH₃)
=
30
15
= 2
M(C
2
H
6
) = 12 ∙ 2 + 1∙ 6 = 30 г/моль
Жауабы: формула -(C
2
H
6
)
3. Ауамен салыстырғандағы тығыздығы 2-ге тең құрамындағы
көміртектің массалық үлесі 82,8%, сутектікі -17,2% болатын
көмірсутектің молекулалық формуласы
Берілгені:
ω(С) = 82,8 %
ω(Н) = 17,2%
D(ауа) =2
Табу керек:
Формула - ?
Шешуі: М(C) = 12 г/моль
m(C) = ν · М(C) = 1 моль · 12 г/моль = 12 г
М(Н) = 1 г/моль
m(Н) = ν · М(Н) = 1 моль · 1 г/моль = 1 г
𝑚
(
С
)
: 𝑚
(
Н
)
=
82,8
12
17,2
1
= 6,9 17,2 =
6,9
6,9
17,2
6,9
= 1 2
(
СН
)
Mr(C
x
H
у
) = Mr(ауа) ∙ D(ауа) = 2 · 29 = 58 г/моль
М𝑚(CxHy)
М𝑚(CH₂)
=
58
14
= 4
M(C
4
H
10
) = 12∙ 4 + 1∙10 = 58 г/моль
Жауабы: Формула (C
4
H
10
)
4. 5 литр метан мен 11 литр оттек қоспасы қопарылғанда түзілетін
көміртек диоксидінің көлемі (қ.ж.)
Берілгені:
V(CН
4
) = 500 г
V(О
2
) = 23,4 г
Табу керек:
V(СО
2
) - ?
Шешуі: CН
4
+ 2О
2
→ СО
2
+ 2Н
2
О
V
m
= 22,4 л/моль
V(CН
4
) = ν · V
m
= 1 моль · 22,4 л/моль = 22,4 л
𝑚(₄) =
5 л
22,4 л/моль
= 0,22 моль
V
2
) = ν · V
m
= 2 моль · 22,4 л/моль = 44,8 л
𝑚(О₂) =
11 л
44,8 л/моль
= 0,24 моль
ν(CН
4
) < ν(СО
2
)
V(СО
2
) = ν · V
m
= 1 моль · 22,4 л/моль = 22,4 л
х л СО
2
---- 5 л CН
4
22,4 л СО
2
---- 22,4 л CН
4
х =
22,4 л 5 л
22,4 л
= 5 л
Жауабы: V(СО
2
) = 5 л
5. 120 мл этил спирті (p =0,8 г/см
3
) түзілу үшін қажет этиленнің массасы
(г)
Берілгені:
V(C
2
Н
5
ОН) = 120 мл
ρ = 0,8 г/см
3
Табу керек:
m(C
2
Н
4
) - ?
Шешуі: C
2
Н
4
+ Н
2
О → C
2
Н
5
ОН
М(C
2
Н
5
ОН) = 46 г/моль
m(C
2
Н
5
ОН) = ν · М(C
2
Н
5
ОН) = 1 моль · 46 г/моль = 46 г
М(C
2
Н
4
) = 28 г/моль
m(C
2
Н
4
) = ν · М(C
2
Н
4
) = 1 моль · 28 г/моль = 28 г
m (C
2
Н
5
ОН) = 0,8 г/см
3
∙ 120 мл = 96 г
х г C
2
Н
4
----- 96 г C
2
Н
5
ОН
28 г C
2
Н
4
----- 46 г C
2
Н
5
ОН
х =
28 г 96 г
46г
= 58,4 г
Жауабы: m(C
2
Н
4
) = 58,4 г
6. Этанның жану реакциясының термохимиялық теңдеуі 2С
2
Н
6
+ 7О
2
4СО
2
+ 6Н
2
О + 3080 кДж . Реакция нәтижесінде 770 кДж жылу бөлінсе,
жұмсалған (қ.ж.) оттегінің көлемі (л)
Берілгені:
Q = 770 кДж
Табу керек:
V(О
2
) - ?
Шешуі:
2
Н
6
+ 7О
2
→ 4СО
2
+ 6Н
2
О + 3080кДж
V
m
= 22,4 л/моль
V
2
) = ν · V
m
= 7 моль · 22,4 л/моль = 156,8 л
3080 кДж ---- 156,8 л О
2
770 кДж ---- х л О
2
х =
770 кДж 156,8 л
3080 кДж
= 39,6 л
Жауабы: V(О
2
) = 39,6 л
7. Массасы 30,8 грамм пропан жанғанда түзілетін судың массасы
(грамм)