Контрольная работа "Күш моменті" 7 класс

Физика, 7 сынып
Бөлім/тақырып
Бөлім 7.4A Күш моменті
Оқу мақсаттары
7.2.4.1 қарапайым механизмдердің қолданылуына баға беріп,
«Механиканың алтын ережесін» тұжырымдау;
Жетістік критерийлері
- жай механизмдердің түрлерін біледі;
- оларды ажырата алады;
- қолданатын орындарын анықтай алады;
- жай механизмдерден күнделікті өмірден мысалдар келтіре алады;
-«Механиканың алтын ережесін тұжырымдай алады».
Қалыптастырушы бағалау үшін тапсырмалар
1) Жай механизмдер дегеніміз … жабдықтар
А) жұмыс жасауға арналған
В) үлкен қуатқа ие
С) күшті түрлендіруге қызмет ететін
Д) жұмыс жасағанда ыӊғайлылық тудыратын
2) Жай механизмдердіӊ түрлерін анықтаӊыз
1-
2-
3-
4-
5-
6-
3) Көлбеу жазықтықты қандай мақсатта қолданамыз?
А) күштіӊ әсер ету бағытын өзгерту үшін
В) орын ауыстырудан ұтыс алу үшін
С) жұмыстан ұтыс алу үшін
Д) күштен ұтыс алу үшін
4) Суретте көрсетілген салмағы 50 Н шелекті көтеру үшін жіптіӊ бос
ұшына қандай күшпен әсер ету керек?
А) 100 Н
В) 50 Н
С) 25 Н
Д) 12,5 Н
5) Моменттер ережесініӊ формуласы …
А) М
1
2
В) M=F·l
C) F=mg
Д) Е= mgh
6) Иіндіктіӊ А нүктесіне F
1
=6 Н күш түсірілген. Иіндік тепе-теӊдікте болу
үшін оныӊ В нүктесіне қандай күшпен әсер ету керек және ол күштіӊ бағыты
қалай бағытталған болу керек.
7) Модульдері F
1
=8 Н және F
2
=40 Н болған күштер иіндікте өзара
теӊгерілген. Бұл күштердіӊ моменттері 20 Н·м ге теӊ. Бұл күштердіӊ иіндері
қандай?
8) Көлбеу жазықтықпен массасы 40 кг жүкті 120 Н күшпен жоғары
шығардық. Көлбеу жазықтықтыӊ ұзындығы 12 м, биіктігі 3 м. Көлбеу
жазықтықтыӊ ПӘКін табыӊыз.